• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (33 Test)

By_sosyalog

Sultan
Sultan
Katılım
3 Kas 2015
Mesajlar
78
Beğeniler
1,916
Puanları
83
Yaş
39
#1
11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (Test)

2018 / 2019 Eğitim Öğretim Yılı..................................... Anadolu Lisesi 11. Sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

1-) I. Prut
II. Yaş
III. Belgrat
IV. Küçük Kaynarca
anlaşmalarının kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV. C) III, I, IV, II

D) I, III, IV, II * E) IV, II, III, I

2-)1711 Prut Antlaşması ile Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışmayacağı ve İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın ülkesine serbestçe dönmesine izin vereceği konusunda Osmanlı Devleti’ne güvence vermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Osmanlı Devleti’nin batıda sınırları genişlettiğine
B)Osmanlı Devleti’nin uluslararası siyasette söz sahibi olduğuna *
C)Lehistan ve İsveç’in Osmanlı Devleti’ne askeri destek verdiğinin
D)Rusya ile Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendiğinin
E)Osmanlı Devleti’nin Baltık Denizi’ni egemenlik altına aldığının

3-)Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre, Rusya bu savaş sırasında işgal ettiği Ege adaları, Eflak, Boğdan ve Baserabya’dan çekilecek, buna karşılık Osmanlı Devleti bu bölgelerde halktan bir süre vergi almayacak ve genel af ilan edecekti.

Buna göre Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Karadeniz’de ticaret ilişkilerini canlandırdığı
B)Batılı devletlerin Osmanlı ile ilişkilerini güçlendirdiği
C)Rusya’nın Karadeniz’de egemen olmasını sağladığı
D) Osmanlı Devleti’nin askeri harcamalarını azalttığı
E) Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarına zarar verdiği *

4-) Venedik egemenliğindeki Girit Adası’nda bulunan Hristiyan korsanlar Türklere ait hac ve ticaret gemilerine saldırıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti 1645’te Venedik’e savaş ilan ederek Girit Adası’nı kuşattı.

Bu bilgiye göre Osmanlı Devleti’nin Girit Adası’nı kuşatmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğu Akdeniz’de güvenliğini sağlamak*
B)Venedik ile ticari ilişkileri geliştirmek
C)Akdeniz’de Venedik’in varlığına son vermek
D)Baharat yolu ticaretini yeniden canlandırmak
E)Misyonerlik faaliyetlerini önlemek

5-) Katolik Avusturya’nın baskıları altında bulunan Macarlar, XVII. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir. Bunun üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana’yı kuşatmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Osmanlı Devleti taarruz gücünü korumaktadır.
B)Osmanlı Devleti uluslararası alanda saygınlığını korumaktadır
C)Avrupa’da mezhep çatışmaları yaşanmaktadır
D)Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanı genişlemiştir*
E)Avusturya hoşgörülü yapıya sahip değildir.

6-) Otuz Yıl Savaşları’nda Avrupa’da Katolik Fransa’nın Protestanları desteklemesi örneğinde görüldüğü gibi , devletlerin çıkarları dinsel bağlılıkların önüne geçmeye başladı.

Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A)Mezhep birliğinin sağlanmasına
B)Modern devletler hukukunun doğmasına*
C)Askeri teknolojinin gelişmesine
D)Diplomasinin önemini kaybetmesine
E)Uluslararası ilişkilerde din farkının gözetilmesine

7-)1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’nın

I.İlk defa büyük çapta toprak kaybetmesi,
II.Avusturya’nın antlaşmanın garantörü olması,
III.Birden fazla devletle imzalanması

Özelliklerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin saygınlığına zarar verdiği söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)I ve III* E) II ve III

:cool:Osmanlı Devleti’nde Karlofça Antlaşması’ndan sonra batıda ilerleme amacının yerini kaybettiği toprakları alma amacı almıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu doğrultuda yaşanan gelişmeler arasında gösterilebilir?

A)Rusya ile Prut Savaşı’nın yaşanması*
B)Bucaş Seferi’nin düzenlenmesi
C) Girit Adası’nın alınması
D) Lehistan’ı himaye etmesi
E)Rusya ile Bahçesaray Antlaşması’nın imzalanması

9-) 1768-1774 tarihleri arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşları sırasında donanmamız aşağıdaki yerlerden hangisinde Ruslar tarafından yakılmıştır?

A)Sinop B)İnebahtı C)Navarin D)Çeşme* E)İstanbul

10-) Osmanlı Devleti imzaladığı 1718 Pasarofça Antlaşması ile Kuzey Sırbistan, Belgrat,Banat ve Eflak’ın batısını Avusturya’ya vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu toprak kayıplarının sonuçları arasında olduğu söylenemez?

A)Elindeki toprakları savunmaya yönelmesi
B)Balkan topraklarının güvenliğinin azalması
C)Karadeniz’deki egemenliğin sona ermesi*
D)Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğünün kabul edilmesi
E)Avusturya karşısında güçler dengesinde olumsuz etkilenmesi

11-) I. Belgrat
II. Karlofça
III. Serav
IV. Bucaş

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde Osmanlı Devleti toprak kazanmıştır?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve IV*
D) II ve IV E) III ve IV

12-) 1736-1739 yılları arasındaki Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları sırasında Erdel halkı Avusturya’ya karşı isyan etmiştir. Ayrıca İsveç de Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa girmeye hazırlanmıştır.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Barış görüşmelerinin hız kazanmasına *
B)Osmanlı Devleti’ni egemenlik anlayışının değişmesine
C)Avrupalı devletlerin Osmanlının iç işlerine karışmasına
D)Osmanlı Devleti’nin yayılma siyaseti izlemesine
E)Osmanlı Devleti’nin denge politikası uygulamasına

13-) Aşağıdakilerden hangisi İran ile imzalanan son antlaşmadır?

A) Nasuh Paşa B) Serav C) Kerden *
D) Kasr-ı Şirin E) Ferhat Paşa

14-) Reform’un aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Avrupa’da dini nitelikli çatışmaların çıkmasında en çok etkili olmuştur?

A) Yeni mezheplerin kurulması*
B) Kiliseye yönelik şüphelerin artması
C) Laik eğitim uygulamasının başlaması
D) Papa ve kilisenin itibar kaybetmesi
E) Skolastik inançların zayıflaması

15-) Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde yapılan bazı yenilikler şunlardır:

-Doğu ve Batı klasiklerinden ilk defa Türkçe'ye çeviriler yapıldı.
-Avrupa başkentlerine ilk defa elçilikler açıldı
-Tulumbacı Ocağı kuruldu
-Barok ve Rokoko tarzında mimari eserler yapıldı.

Buna göre Lale Devri'nde aşağıdaki alanlardan hangisinde ıslahat yapıldığı söylenemez?

A) Eğitim B) Sanat C) Bilim *
D) Kültür E) Diplomasi

16-)Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi'nin bozulmasına ve tarımsal üretimin azalmasına rağmen devlet, halka ek vergiler koyarak bütçe açığını kapatmaya çalışmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A) Çiftbozan sayısının artmasına *
B) Tımar Sistemi'nin yeniden işler hale gelmesine
C) Dış ticaret açığının artmasına
D) Kapitülasyonların yaygınlaştırılmasına
E) Devşirme Sistemi'nin bozulmasına

17-) Aşağıdakilerden hangisi Celali Ayaklanmaları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Vergi adaletsizliği
B) Maaşların zamanında verilmemesi *
C) Tımar dağıtımında haksızlık yapılması
D) Eyalet ve sancaklarda halka kötü davranılması
E) Ekonomik durumun ve para ayarının bozulması

1:cool: Osmanlı Devleti'nde I. Ahmet ile beraber uygulanmaya başlanan Ekber ve Erşed sistemine göre taht kavgaları engellenmiş, ancak şehzadelerin sancağa çıkma usülleri ortadan kaldırılmıştır.

Bu durumun

I. Şehzadelerin halkı tanımaması ve yönetim tecrübesi kazanamaması
II. Saray kadınları ve diğer devlet adamlarının yönetimde etkili olması
III. Osmanoğulları ailesindeki en yaşlı kişinin padişah olması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III *

19-) Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde Avrupa'nın etkisiyle matbaa kullanılırken sadece din dışı kitapların basımına izin verilmemesi,

I. Bazı kesimlerin tepkisinden çekinilmesi
II. Toplum üzerindeki din baskısının azaltılmak istenmesi
III. Halkın ıslahatlara öncülük etmesi

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I * B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

20-) Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yaşanan İstanbul İsyanları'na,

I. Ulema sınıfı
II. Tımarlı sipahiler
III. Saray yöneticileri

gruplarından hangileri destek vermiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III* E) I, II ve III

21-)Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda Malikane Sistemi' nin önem kazanmasının aşağıdakilerden hangisine engel olduğu söylenebilir?

A) Yeniçeri Ocağı'nın yönetimde etkili olmasına
B) Merkezi otoritenin sağlanmasına *
C) Islahat hareketlerine
D) Celali isyanlarının bastırılmasına
E) İstanbul isyanlarının bastırılmasına

22-) Avrupa' da Askeri Devrim ile birlikte meydana gelen silah teknolojisindeki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A) Askeri giderlerin artmasına
B) Şövalyelerin önem kaybetmesine
C) Piyade sınıfının önem kazanmasına
D) Ücretli profesyonel birliklerin kurulmasına
E) Merkezi krallıkların zayıflamasına*

23-) Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıldan itibaren Suhte İsyanları'nın çıkması,

I. Uleme sınıfı
II. Tımar sistemi
III. Devşirme sistemi

unsurlarından hangilerinin bozulması ile doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I * B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

24-) Osmanlı Devleti'nde Malikane ve İltizam Sistemi'nde kiralanan toprak hangisidir?

A) Paşmaklık B) Yurtluk C) Ocaklık
D) Mukataa* E) Dirlik

25-) Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflaması ve ekonominin bozulmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) İç isyanların çıkmasına
B) Köylünün toprağını terketmesine
C) Tımarlı Sipahi sayısının artmasına *
D) Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasına
E) Rüşvet ve İltimasın artmasına

26-) Şark meselesi ilk defa hangi olayda gündeme gelmiştir?

A) Edirne Antlaşması B) Vestfalya Barışı
C) Paris Konferansı D) Londra Konferansı
E) Viyana Kongresi*

27-) Kırım Savaşı' ndan sonra Paris Antlaşması' nı imzalayan Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinden istediği desteği bulamamış, galip olmasına rağmen "yenilmiş devlet" muamelesi görmüştür.

Paris Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir?

A) Eflak ve Boğdan' a özerklik verilecek
B) Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak
C) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacak
D) Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz'de tersane ve donanma bulunduramayacak *
E) Islahat Fermanı büyük devletler tarafından dikkate alınacak

2:cool: Yunanlılar hangi antlaşma ile Osmanlı'dan ayrılmışlardır?

A) Berlin B) Bükreş C) Edirne*
D) Belgrat E) Paris

29-) “Toplum Sözleşmesi” adlı eserinde toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulamakta ve devleti yüceltmektedir. Toplum sözleşmesi ile oluşan devlet, egemen güçtür. Egemenlik bölünemez. Bu nedenle de kuvvetler ayrılığı ilkesi kabul edilemez.

Yukarıda bilgileri verilen aydınlanmacı düşünür kimdir?

A) Immanuel Kant B) Jean Jacques Rousseau* C) Machiavelli D) Thomas More
E) Copernicus

30-) Osmanlı Devleti ilk defa................ Savaşı sırasında............................ dış borç almıştır.

Boş bırakılan yerlere hangi iki kelime getirilmelidir?

A) 1768-1774 Osmanlı Rus- Fransa'dan
B) Prut- İngiltere'den
C) Kırım- Fransa'dan
D) 1827 Osmanlı Rus- İngiltere'den
E) Kırım-İngiltere’den*

31-) Lale Devri'nin önemli bilim insanlarındandır.
-Cihannüma adlı eseri ile tanınır
-Sefaretname adlı eseri Osmanlı'nın batıya açılan penceresi sayılır
-İlk vakanüvistir

Öncüllerde aşağıdaki tarihi şahsiyetlerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Katip Çelebi B) Koçi Bey *
C) Naima Efendi D) Yanyalı Esad Efendi E) Yirmisekiz Mehmet Çelebi

32-) Avrupa’da XVII. Yüzyılda yaşanan Akıl ve Bilim Çağı, felsefe ile dinin birbirinden ayrılması sürecini başlatarak, bilim alanında da sekülerleşme sürecini ortaya çıkarmıştır.
Bu gelişmenin,
I.Hümanizm II.Rasyonalizm III.Dogmatizm

Anlayışlarından hangilerinin önem kazanmasını sağladığı savunulabilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II * D)I ve III E)II ve III

33-) Polonyalı astronomi ve matematik bilimcisidir. Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıklamıştır. Aynı zamanda rahip olan ve kilisenin baskısına rağmen dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndüğü teorisini yazdığı kitaplarla tüm dünyaya anlatmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen XVII. Yüzyıl bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Galileo B) Copernicus* C)Newton D) Kant E) Kepler

Sorular tamamiyle derlemedir ( İlker Ciftci) Hocama teşekkürler..
 
Üst Alt