• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

11. sınıf Tarih Ortak Sınavı Test Soruları

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
SORULAR
1-Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde Devlet kavramını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır?
A) Bodun B) İl C) Oksızlık
D) Uluş E) Teşkilat

2- İlk Türk devletlerinde;
I. İcraatlarından memnun olunmayan yöneticiler yönetimden uzaklaştırılmıştır.
II. Halk yöneticiler tarafından tanrının emaneti olarak görülmüştür.
III. Kağan tahta çıktığında ilk olarak töreyi değiştirmiştir.
Anlayışlarından hangileri geçersizdir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

3- Aşağıdakilerden hangisi Türkçe de ‘‘üzerinde yaşanılan toprak parçası’’ anlamında kullanılmamıştır?
A) Vatan B) Yurt C) Uluş
D) Ülke E) Ülkü

4-Tarih boyunca değişik zamanlarda dünyanın çeşitli bölgelerine göç eden Türkler gittikleri bölgelerde kısa sürede devletler kurarak bu bölgelerdeki halkları egemenlikleri altına almışlardır.
Bu durumun en temel nedeni olarak;
I. Türklerin teşkilatçı bir yapıya sahip olmaları
II. Türk kültürünün yüksek bir kültür olması
III. Türk ordusunun güçlü ve Türk milletinin savaşçı olması
IV. Türklerin göçebe anlayışlarını devam ettirmeleri
Hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV
D) I ve III E) I,II,III ve IV

5- Türklerin askeri alanda dünyaya olan etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Roma ordusunda onluk sistem uygulanması
B) Bizans ordusunda Turan taktiğinin kullanılması
C) Çinlilerin askeri konularda Türkleri örnek almaları
D) Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu Türklerin kurması
E) Slavların ve Rusların Türk ordularını örnek almaları


6- İlk Türk devletleri ordusuyla ilgili olarak;
I. Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın herkes asker sayıldığı için Türklere ordu-millet denilmesi
II. Sürekli ordunun bulunduğu Türklerde ordunun temeli atlı askerlere (süvari) dayanması
III. Savaşlarda hükümdarın tüm çocuklarının komutanlık yapması
Hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III D) I,II ve III

7- İlk Türk devletleriyle ilgili olarak verilen
I.şad II. börü III. yelme
Kavramları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Devlet yönetimi B) Ekonomi
C) Askerlik D) Sosyal
E) Hukuk

8- İlk Türk devletlerinde ‘‘Kağanın yönetme gücünü Tanrıdan alması’’ hangi tür iktidara örnek olarak gösterilebilir?
A) Teokratik İktidar B) Monarşik iktidar
C) Karizmatik İktidar D) Meşruti iktidar
E) Ulusal iktidar

9- Türklerde hükümdarlık alametleri(belirti) olarak;
I. kotuz II. örgin III. Otağ
V. hilat V.tıraz
Hangileri İslam öncesi Türklere ait değildir?
A) I ve II B) I ve III C)I ve IV
D) II ve V E) IV ve V

10- İlk Türk devletlerinden Hunlar-Göktürkler ve Uygurlarda hükümdarlar çeşitli ünvanlar kullanmışlardır.
Bunlar içinde en önemlileri;
I. kağan II. şanyü III. idikut
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Hunlar Göktürkler Uygurlar
A) Şanyü Kağan İdikut
B) Kağan Şanyü İdikut
C) İdikut Kağan Şanyü
D) Şanyü İdikut Kağan
E) Kağan İdikut Şanyü

11- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde hükümdar olanlarda aranan şartlardan değildir?
A) Hükümdar sülalesinden gelmesi
B) Yönetimden iyi anlaması
C) Cesaretli, bilgili ve erdemli olması
D) Demokratik olması
E) Halkının haklarını koruyor olması12- Orhun kitabelerinde geçen;
I. çıplak milleti elbiseli kıldım,
II. aç milleti diriltip besledim
III. fakir milleti zengin kıldım.
Kavramları hangi tür devletin özelliklerini yansıtmaktadır?
A) Sosyal devlet B) Demokratik devlet
C) Teokratik devlet D) Monarşik devlet
E) Ulusal devlet

13- İlk Türk devletlerinde ikili ya da üçlü teşkilatlanmanın görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin savaşçı özellikleri
B) Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olmaları
C) Göçebe hayat tarzının yaşanması
D) Ülkenin geniş sınırlara ulaşması
E) Orta Asya nın coğrafi koşulları

14- Türk devletlerinde hatunla ilgili olarak;
I. Avrupa Hun devletine giden Bizans
elçilerinin Attila’nın huzuruna çıkmadan önce
karısı Arıkan tarafından karşılanıp ağırlanması
II. Uygur Katunluğuna seçilen Konçuy için
hükümdarlara benzer Cülus töreninin
Düzenlenmesi
III. Hatunların hükümdarla birlikte tahtta
oturması ve meclis çalışmalarına katılması
verilenlerden hangileri hatun(katun)’un yasama yetkisi kullanabildiklerinin kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

15- İlk Türk devlerindeki görevlilerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İlteber-Erkin; günümüz anlamında bakandır.
B) İnal-İnanç-Ataman; Şehzade öğretmenidir.
C) Tudun; vergi memurudur.
D) Tamgacı; kağanın mührünü taşıyan mühürdardır.
E) Bitikçi; yazışmaları yapan kâtiptir.

16- Ülkenin Doğu-Batı ve Orta olarak ayrıldığı üçlü teşkilatla yönetilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk Devleti B) Kutluk devleti
C) Avrupa Hun devleti D) II. Göktürk devleti
E) Uygur devleti

17- İlk Türk devletlerinde günümüz manasında bakanlar kurulu(Hükümet) görevini yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurultay B) Ayukı C)Kengeş
D) Buyruk E) Toy
18- Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde kanun üstünlüğünün göstergesi sayılabilir?
A) Töre hükümlerinin hükümdar dâhil herkesçe
bağlayıcı kabul edilmesi
B) Kurultayda alınan kararlara kağanın itiraz
edememesi
C) Kurultayda devlet ve halkla ilgili her türlü
konunun görüşülmesi
D) Töre hükümlerinin yalnızca kağanın teklifi ile
Kurultay tarafından değiştirilebilmesi
E) Hatununda kağan gibi birçok yetkilere sahip
Olması

19- Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk devletlerindeki Kurultay ile Türk-İslam devletlerinde görülen Divan arasındaki en önemli farktır?
A) Alınan kararların bağlayıcı olması
B) Yüksek devlet görevlilerinin katılması
C) Devletle ile ilgili askeri-din-ekonomik tüm
konuların görüşülmesi
D) Gerekli görülen her türlü hallerde toplanması
E) Toplantılara genelde hükümdarın başkanlık etmesi

20- İlk Türk devletlerinde
I. Kurultay toplantılarına katılan üyeler
II. Kurultay toplantılarında hangi boyun nerede oturacağı
III. Kesilen etten alına hisse, pay
Hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Ülüş Orun Toygun
B) Orun Toygun Ülüş
C) Toygun Ülüş Orun
D) Toygun Orun Ülüş
E) Ülüş Toygun Orun
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
1- Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başladı?
A) Kadiks B) Ecnadeyn C)Nihavent
D) Celula E) Talas
2- Orta Asya da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir?
A) Gazneliler B) Harzemşahlar C) Selçuklular
D) Tolunoğulları E) Eyyubiler
3- I. Devleti ilgilendiren kararları Divan’da alınması
II. Devlet halk içindir anlayışı
III. Türk-Cihan hakimiyeti düşüncesi
Hangileri ilk Türk-İlam devletlerinin özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4- Delhi Hükümdarı Sultan Allaaddin Kalaç’ın ‘‘devlet ve şeriat ayrı ayrı şeyler olup biri hükümdara diğeri kadı ve müftülere ait işlerdir’’
sözü Türk-İslam devletlerinin hangi özelliğinin göstermektedir?
A) Dinsel devlet anlayışı
B) Laik devlet anlayışı
C) Sosyal devlet anlayışı
D) Demokratik devlet anlayışı
E) Teokratik devlet anlayışı

5- İlk Türk devletlerindeki Kut anlayışı Türk-İslam devletlerinde hangi anlayışa dönüşmüştür?
A) Türk-Cihan hakimiyeti anlayışı
B) Gaza ve Cihat anlayışı
C) Allahın takdiri ve Nasibi anlayışı
D) Adalet ve hoşgörü anlayışı
E) Nizam-ı Alem anlayışı

6- I. Orduya komutanlık etmek
II. Yüksek devlet memurlarını atamak
III. Divan-ı Mezalime başkanlık etmek
Gibi özelliklerden hangisi hem İlk Türk devletlerinde hemde Türk-İslam devletlerinde görülen özelliklerdendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

7- I. Hükümdarları ilig ünvanını kullandılar
II. Hükümdarları önce melik ve emir daha sonrada
sultan ünvanını kullandılar
Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk-İslam devletlerine aittir?
A) Karahanlı-Selçuklu B) Karahanlı-Gazneli
C) Selçuklu-Osmanlı D) Gazneli-Selçuklu
E) Tolunoğulları-İhşitler

8- I. Cuma ve bayram namazları esnasında
hükümdarın adı ve ünvanlarının okunması
II. Abbasi halifelerinin hükümdarlara gönderdiği
elbiseler
III. Abbasi halifelerinin hükümdarlara külah,kemer
kılıç vb. gönderilmesi
Yukarıda verilen bilgiler hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
I II III
A)Hutbe Tıraz Hilat
B) Örgin Kur Kut
C) Sorguç İcra Hacip
D) Orun Ülüş Pay
E) Nevbet Mehter Hatip

9- Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hükümdarın görev ve yetkilerinden değildir?
A) Savaşları idare edecek komutanların atanması
B) Ordunun başında sefere çıkması
C) Yasama –yürütme ve yargı işlerini yürütmesi
D) Töre hükümlerini uygulaması
E) Ülkeyi adil şekilde idare etmesi

10- Sultan-ı Azam ünvanı kullanan Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuğrul Bey B) Alparslan C) Melikşah
D) Sencer E) Çağrı bey

11- Türk-İslam devletlerinde sarayda;
I. Hükümdar ve ailesinin oturduğu bölüm
II. Devletin idare edildiği bölüm
III. Her çeşit devlet görevlisini yetiştirildiği bölüm
Hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Birun-Enderun-Harem
B) Selamlık-Harem-Enderun
C) Harem-Selamlık-Enderun
D) Enderun-Birun-harem
E) Harem-Enderun-selamlık
12- Türk-İslam devletlerinde sarayı yöneten Hacip in görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri
düzenlemek
B) Haksızlığa uğrayanları Divan-ı Mezalime
çıkarmak
C) Hükümete başkanlık etmek
D) Elçilerin kabulüyle ilgilenmek
E) Törenle ve kabullerde protokolleri düzenlemek


13- Kutadgu Bilig e göre hükümdarın eli kabul edilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vezir B) Defterdar C) Hacip
D) Kadı E) Candar

14- İlk Türk devletlerindeki Aygucı adı verilen görevlinin;
I. Karahanlı II- Gazneli III-Selçuklu devletlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Camedar-Hacip-Hacibül hüccab
B) Yuğruş-Hace-i Buzurg-Vezir
C) Buyruk-Ataman- Alemdar
D) Hansalar-Silahtar-Hares Emiri
E) Abdar-Emir-i Ahur-Şarabdar

15- Saraya ;İlk Türk-İslam devletlerinden Karanlılarda -----,Selçuklularda ------ adı verilmektedir.
Yukarıdaki boşluklara getirilebilecek uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapu-Bab-ı Ali B) Birun-Saray
C) Kapu-Dergâh D) Bargah-saray
E) Babüssade-Kubbealtı

16- Selçuklularda;
— Hükümet yani bakanlar kurulunun görevlerini yerine getiren divan,
—İç ve dış yazışmaları yürüten divan,
—Askeri işlerle uğraşan divan,
Yukarıdakilerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı saltanat - Divan-ı istifa - Divan-ı İşraf
B) Divanı- İşraf - Divan-ı Arz - Divan-ı İstifa
C) Divan-ı Saltanat - Divan-ı Tuğra - Divan-ı Arz
D) Divan-ı Arz - Divan-ı İşraf - Divan-ı İstifa
E) Divan-ı Tuğra - Divan-ı İşraf - Divan-ı Arz

17- Selçuklularda
I. devletin gelirlerini kontrol eden
II.vergilerin toplanmasını sağlayan
III. hazinenin oluşturulmasını sağlayan
Divan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Ali B) Divan-ı Tuğra
C) Divan-ı Arz D) Divan-ı İstifa
E) Divan-ı İşraf

18- Selçuklu hükümdarları Alpaslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapan Nizamülmülk’ün yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig B) Atabet-ül Hakayık
C) Siyasetname D) Muhakemet-ül Lügateyn
E) Divan-ı Lügat-it Türk19- Selçuklularda şehzadelere melik, onların öğretmenlerine de Atabey denirdi. Şehzadeler belli yaşa geldiklerinde şehirlere vali olarak gönderilirdi.
Atabeylik sistemi denilen bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şehzadeleri kontrol altında tutmak
B) Şehzadelerin taht kavgalarına karışmalarını
engellemek
C) Şehzadelerin devlet kurmalarını sağlamak
D) Şehzadelerin merkezden ve saraydan uzak tutmak
E) Şehzadelerin devlet tecrübesi kazanmalarını
Sağlamak

20- -Naib-i Saltanat: Sultanın temsilcisi
—Emir-ül ümera: Eyaletleri yöneten beylerbeyi
—Pervaneci: Arazi ve İkta kayıtlarını tutan görevli
Yukarıda verilen kavramlar hangi Türk-İslam devletine aittir?
A) Türkiye Selçukluları B) Karahanlılar
C) Gazneliler D) Osmanlılar
E) Memlukler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
1- Selçuklularda hükümdarın erkek çocuklarına verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lala B) Melik C) Şehzade
D) Tigin E) Atabey

2- Aşağıda verilen hangi Türk-İslam devletinde İlk Türk-İslam devletlerinde görülen ikili teşkilat devam ettirilmiştir?
A) Karahanlı B)Gazneli C) Selçuklu
D) Türkiye Selçuklu E) Harzemşahlar

3- Türk-İslam devletlerinde ülkenin ayrıldığı idari bölümlere ne ad verilirdi?
A) Sancak B) Tımar C) Eyalet
D) Ikta E) Özerk bölge

4- Türk-İslam devletlerinde;
I. Şehirlerdeki mülki idareci
II. Eyaletlerdeki mali işlerden sorumlu görevli
III. Eyaletlerdeki belediye işlerinden sorumlu görevli
IV: Eyaletlerde adli işlerden sorumlu görevli
Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III IV

A) Muhtesip Amid Amil Kadı

B) Kadı Muhtesip Amil Amid

C) Amid Muhtesip Kadı Amil

D) Amid Amil Muhtesip Kadı

E) Amil Kadı Amid Muhtesip


5- Türk-İslam devletleri ordusunda;
— Çoğunluğu Türklerden Satın alma ve esirlik yoluyla alınan oluşur.
—İlk olarak Karahanlı ordusunda görülür.
—Genel olarak sarayda yetiştirilirler.
—Yılda 4 defa maaş alırlar.
Gibi özellikleri olan ordu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eyalet ordusu B) Ücretli askerler
C) Ikta askerleri D) Gulam ordusu
E) Gönüllüler

6- Ikta sistemi ilk kez hangi dönemde oluşturulmuştur?
A) Hz. Ömer B) Hz. Muhammed C) Karahanlılar
D) Gazneliler E) Emeviler

7- Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ordusunda bulanan askeri sınıflardan birisi değildir?
A) Neftçiler B) Kapıkulu askerleri
C) Mancınıkçılar D) Lağımcılar
E) Hassa ordusu

8- Selçuklu ordusunda;
—Ordunun asıl savaşan kısmıdır.
—Süvaridirler(atlı) ve Türklerden oluşur.

—Başka işle uğraşamazlar.
Gibi özellikleri olan ordu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gulaman-ı saray B) İkta askerleri
C) Hassa ordusu D) Türkmenler
E) Yeniçeriler

9- Türk-İslam devletleri ordusuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hükümdar ordunun komutanıdır.
B) Savaşlarda ordu merkez-sağ ve sol olarak
tertiplenmiştir.
C) Savaşlarda Turan taktiği kullanılır.
D) Sadece Türklerden ve atlı birliklerden oluşur.
E) Topraklı ve maaşlı askerlerden oluşur.
10-Türk-İslam devletlerinde ülke topraklarının vergi gelirlerine göre bölünerek hizmet karşılığı devlet memurları ve askerlere verilmesi sistemine ne ad verilir?
A) İskân B) Kapıkulu C) İstimalet
D) Gulam E) Ikta

11- I. Türklerden oluşmuştur.
II. Gazneli ordusu örnek alınarak oluşturulmuştur.
III. Yardımcı kuvvetlerde görülür.
Yukarıdakilerden hangisi Selçuklu ordusunun özelliklerinden birisi değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12- Türk ordusuyla ilgili olarak verilen;
I. Ordu-Millet anlayışı
II. Turan Taktiğinin kullanılması
III. Onluk askeri sistemin uygulanması
Hangileri İlk Türk devletleri ile Türk-İslam devletleri ordusunda ortak olarak görülmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

13- Aşağıdakilerden Hangisi Ikta sisteminin özelliklerinden değildir?
A)Toprak gelirleriyle memur maaşları karşılanmış ve
iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.
B)Üretim kontrol altına alınarak artırılmıştır.
C)Devletin merkezi otoritesi zayıflamıştır.
D)Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi
sağlanmıştır.
E) İç isyanlar ve kargaşalıklar önlenerek ülkede
asayiş ve huzur sağlanmıştır.

14- Gaznelilerde resmi görevlileri ve halkı ilgilendiren konularda hükümdara rapor sunan birimlere ne ad verilirdi?
A) İmga B) Salar C) Berid
D)Arrade E) Ribat


15- I. İkta askerleri
II. Hassa askerleri
III. Gulam askerleri
Yukarıdakilerden hangileri kendilerine arazi(toprak) tahsis edilen askeri sınıf değildir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I-II E) II-III
16- I. Arazinin işletilmesi sağlanır.
II. Üretimde süreklilik sağlanır.
III. Her an savaşa hazır bir ordu bulundurulur.
IV. Ülkede siyasi birlik sağlanır.
Yukarıdakilerden hangileri ikta sisteminin devlete sağladığı sosyal ve ekonomik yararlardan değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-III
D) III-IV E) I-II-IV

17- Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi hem etnik yapı hem de yönetici kadrosu tamamen Türk olan bir devlettir?
A) Gazneliler B) Karahanlılar
C) Selçuklular D) Türkiye Selçukluları
E) Memlukler

18- Türk tarihinde ilk defa "Sultan" unvanını kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazneli Mahmut B) Tuğrul Bey
C) I. Murat D) Melik Şah E) Alp Aslan

19- Selçuklu hükümdarlarının halifenin üstünlüğünü tanımalarına,
I. Halife adına hutbe okutulması,
II. Halifeden aldıkları yetkiyle devleti yönetmeleri,
III. Tuğrul Bey'in, halifeyi Büveyhoğullarının baskısın*dan kurtarması
durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunula*bilir?
A) Yalnız I B) Yalnız I C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

20- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde büyük şehzadenin tahta çıkma geleneği ilk olarak kabul edilmiştir?
A) Osmanlılar B) Safeviler
C) Babürlüler D) Türkiye Selçukluları
E) Memlukler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
1- Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisinde diğerlerine göre daha merkeziyetçi bir yapı görülmektedir?
A) Gazneliler B) Karahanlılar
C) Selçuklular D) Türkiye Selçukluları
E) Osmanlılar

2- Osmanlı devlet teşkilatında daha çok hangi Türk devletinin etkisi görülür?
A) Gazneliler B) Karahanlılar
C) Selçuklular D) Türkiye Selçukluları
E) Memlukler

3- Osmanlı devletinin gelişme aşamaları;
I. Beylik
II. Uç beyliği
III. Devlet
IV. İmparatorluk
Şeklinde olup bunların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,II, III, IV B) III, II, I,IV
C) II, I,III, IV D)II, III, I,IV
E) IV, III, II, I

4- İlk Türk devletlerindeki;
I. adaletli ve hoşgörülü yönetim
II. Türk Cihan hâkimiyeti
III. Kanun üstünlüğü
Gibi özelliklerden hangileri Osmanlı devletinde devam ettirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I,II ve III

5- Osmanlılarda görülen;
—Devletin sonsuza kadar yaşatılması
—Osmanlı kamu düzeninin sağlanması
—Örfi hukukun ağırlık kazandığı kanunlar bütünlüğü ve kanun üstünlüğünün koruması
Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) Devleti ebed müddet-Nizamı alem-Kanunu kadim
B) Nizamı alem-Devleti ebed müddet-Kanunu kadim
C) Kanunu kadim-Nizamı alem-Devleti ebed müddet
D) Devleti ebed müddet-Kanunu kadim-Nizamı alem
E) Nizamı alem- Kanunu kadim-Devleti ebed müddet

6- Osmanlı devletinde Kanunname-i Ali Osman diye de bilinen Osmanlı kanunnamelerini yapan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Bey
B) I. Murat
C) Yavuz Sultan Selim
D) Fatih Sultan Mehmet
E) kanuni Sultan Süleyman


7- Osmanlı devletinde tutulan defterlerle ilgili verilen aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Mühimme defteri; Divan kararları ve fermaların kayıt edildiği defterdir.
B) Tahrir defteri; insan, mal ve arazilerin kayıt edildiği defterdir.
C) Ruznamçe defteri; hazineye giren gelirler ile yapılan giderlerin günlük kaydedildiği defterdir.
D) Tahvil defteri; mahkeme kayıtlarının tutulduğu defterdir.
E) Ruus defteri; orta ve düşük dereceli devlet memurlarının atamalarının tutulduğu defterdir.

8- Osmanlı hükümdarları ilk dönemlerde;
I. Bey II. Gazi III. Hüdevendigar IV.Sultan
Ünvanlarından daha çok hangilerini kullanmışlardır?
A) I ve II B) I ve III C) I,II ve III
D) I,II ve IV E) I,II,III,IV

9- Osmanlı sülalesine ne ad verilmektedir?
A) Kayı boyu B) Ali Osman C) Padişah-ı Ekber
D) Sultan-ı Kebir E) Sultan-ı Azam
10- Osmanlı şehzadelerin kullandığı üğnvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Melik B) Tigin C) Atabey
D) Şahkulu E) Çelebi

11- Eski Türk devletlerinde olduğu gibi Osmanlıların ilk yıllarında da ülke hükümdar ailesinin mülkü sayılmıştır. Bu anlayış gereği şehzadelere sancak sistemi uygulanmış, ancak I. Ahmet'ten sonra sancak sistemi kaldırılarak kafes usulü uygulanmaya başlanmıştır.
Osmanlı veraset anlayışı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı devletinde eski Türk Devlet geleneği uygulanmıştır.
B) Bu anlayış sık sık taht kavgalarına yol açmıştır.
C) Osmanlı devletinde şehzadeler çok iyi bir eğitim görmüş ve hükümdarlığa hazırlanmışlardır.
D) Ekber Ve Erşet sistemi merkezi otoriteyi zayıflatmıştır.
E) Osmanlı Devletinde I. Ahmet’ten sonra taht kavgaları önlenmiştir.
12- Osmanlı devleti veraset anlayışına I. Murat hangi yeniliği getirmiştir?
A) Yaşı en büyük olan şehzadenin tahta çıkması
B) Ülke padişah ve oğullarının malıdır.
C) Ülke hanedan ailesinin malıdır.
D) Tahta çıkan şehzadenin kardeşlerini öldürtmesi
E) Ülkenin sağ ve sol olarak ikili teşkilatla yönetilmesi


13- I. Devlet adamları
II. Örfi hukuk
III. İslam dini
IV. Divan-ı Hümayun
hangileri Osmanlı devletinde Padişahların yetkilerini sınırlandırmamıştır?
A) I ve II B) I ve IV C) I ve III
D) II ve III E) III ve IV

14-Osmanlı hükümdarları yetkilerini kimden alırdı ve yaptıklarından kime karşı sorumludur?
A) Divan B) Halk C) Tanrı
D) Yeniçeriler E) Vezir-i azam
15- I.İshak Paşa sarayı
II. Topkapı sarayı
III. Yıldız sarayı
Gibi saraylardan hangileri Osmanlı devletine yönetim merkezliği yapmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II C) II ve III

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde merkezi otoriteyi güçlendiren etkenlerden birisi değildir?
A) Devşirme ve kapıkulu sisteminin uygulanması
B) Fatihten itibaren devşirme kökenli devlet
adamlarının yönetimde ağırlık kazanması
C) Tüm devlet memurları ve komutanların
merkezden atanması
D) Tımar sisteminin uygulanması
E) Ulema sınıfının nüfuzunun artması

17- Osmanlı devletinde uygulanan;
I. Müslüman olmayanlarında devlet hizmetinde kullanılma olanağının sağlanması
II. Devlet adamı ve asker ihtiyacının karşılanması
III. Güçlü Türk ailelerinin etkisini kırarak merkezi otoritenin güçlendirilmesi
Gibilerinden hangileri devşirme sisteminin amaçlarındandır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve II E) II ve III

18- Türk-İslam devletlerindeki Gulam sistemi ile Osmanlılardaki devşirme sisteminin arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devşirme sisteminin yalnız Hıristiyan kökenlilere uygulanması
B) Gulam ve devşirmelerden askerlik alanında kullanılması
C) Devşirilen çocuklara gevşek bir İslami bilginin verilmesi
D) Saray ve çevresinde yetiştirilmeleri
E) Gulam ve devşirmelerin zamanla tahta geçmeleri


19- Osmanlılarda devşirmelerin eğitildiği saray içi okula ne ad verilirdi?
A) Medrese B) Sıbyan mektebi
C) Enderun Mektebi D) Acemi Ocağı
E) Mektebi şahane

20- Osmanlıda en çok devşirme uygulanan halk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rum-Sırp B) Ermeni-Bulgar
C) Yahudi-Ermeni D) Arnavut-Boşnak
E) Ulah-Leh
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
1-Devletle ilgili önemli meselelerin görüşüldüğü ve en önemli devlet adamlarının katıldığı meclis olan Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı hükümdarı döneminde kurulmuştur?
A) Osman Bey B) Orhan Bey
C) I.Murat D) I. Bayezıt
E) II. Murat

2- Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayunla ilgili olarak;
I. Önemli devlet adamlarının Divana katılması
II. Divana hükümdarın başkanlık etmesi
III. Kararlarda son sözün padişaha ait olması
Gibi özelliklerden hangileri yalnızca Kuruluş dönemi için geçerlidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

3- Osmanlı devletinde günümüz manasında hükümet başkanı(Başbakan) olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vezir-i Azam B) Kubbealtı vezirleri
C) Kazasker D) Nişancı
E) Kaptan-ı Derya

4- I. Tahrir defterlerini tutar.
II. Devletin yazışmalarını yürütür.
III. Padişah adına Tuğra çeker.
Yukarıda verilen görevleri yerine getiren Divan-ı Hümayun görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaptan-ı Derya B) Defterdar C) Şeyhülislam
D) Yeniçeri Ağası E) Nişancı
5- Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazasker-Ordu işleri ile görevlidir.
B) Defterdar-Mali işlerden sorumludur.
C) Şeyhülislam-Padişahın ve divanın fetva makamıdır.
D) Kaptan-ı Derya- Vezir-i azamın yardımcısıdır.
E) Yeniçeri ağası- Kapıkulu askerlerinden sorumludur.


6- Osmanlı devletinde eğitim ve adalet işlerinden sorumlu en yüksek görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vezir-i Azam B) Kubbealtı vezirleri
C) Kazasker D) Nişancı
E) Kaptan-ı Derya

7- Osmanlı devletinde devlet görevlileri;
I.seyfiye II. İlmiye III. Kalemiye
Şeklinde sınıflandırılmış olup aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kazasker Seyfiye
B) Şeyhülislam İlmiye
C) Defterdar Kalemiye
D) Kaptan-ı Derya Seyfiye
E) Nişancı Kalemiye

8- Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunun bir karar organından ziyade Danışma meclisi olduğunun bir kanıtıdır?
A) Önemli devlet işlerinin görüşülmesi
B) Kararlarda son sözün padişaha ait olması
C) En yüksek mahkeme görevini yürütmesi
D) Önemli devlet adamlarının katılması
E) Vezir-i azamın en yüksek görevli olması

9- Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun görevlilerinden
I.Vezirler II. Kaptan-ı Derya
III. Nişancı IV. Vezir-i azam V. Defterdar
hangilerinin sayısı zamanla artmıştır?
A) I ve III B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) I ve V

10- Osmanlı devletinde Padişah sefere çıkmadığında Vezir-i Azam hangi unvan ile savaş ve seferlere başkanlık ederdi?
A) Serasker B) Başkomutan C) Başbuğ
D) Vekil-i Saltanat E) Serdar-ı Ekrem

11- Osmanlı devletinde sarayın iç kısmı olan Enderun un işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Saraya ait iç görevliler kalır.
B) Devlet adamı yetiştirir
C) Devşirmeler padişahın özel hizmetinde yer alır.
D) İlmiye sınıfı eğitimini bu bölümde tamamlar.
E) Divan toplantıları bu bölümde yapılır.

12- Osmanlı sarayında divan toplantılarının yapıldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kubbealtı B) Babüssaade C) Bab-ı ali
[FONT=&quot]D) Birun E) Harem

[/FONT] 13- Osmanlı devletinde Veziri azam olmanın belli kuralları olmaması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A)Devşirme sistemi uygulanmasının
B) Divanın yetkilerinin sınırlandırılması
C) Taht kavgalarının önlenmek istenmesi
D) Veziri azamın en yüksek görevli olması
E) Kişilerin yeteneklerine göre değerlendirilmesi

14- Kuruluş devrinde Osmanlı devletinde belli Türk sülaleleri önemli devlet görevlerine getirilirken Fatihten itibaren önemli devlet görevlerine devşirmelerin getirilmelerinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayrı Müslimlere devlet yönetiminde ayrıcalık tanınmak istenmesi
B) Gayrı Müslim kökenlilerin devlet işlerinden daha iyi anlaması
C) Padişahların merkezi otoriteyi güçlendirmek istemeleri
D) Türklerin yönetimden uzaklaştırılarak teokratik devlet anlayışının kuvvetlendirilmesi
E) Devşirmeler sayesinde gayrı Müslimlerin devlete olan bağlılıklarının artırılmak istenmesi

15- Fatih dönemine kadar en önemli devlet görevlerine getirilen devlet adamları daha çok hangi sülaleden çıkmakta idi?
A) Çandarlı B) Sokullu C) Köprülü
D) Özdemiroğlu E) Mihaloğulları

16- Divanı Hümayun üyelerinden Nişancı tarafından taşınan Ferman berat ve diğer belgelere padişah adına basılan ve her padişahın kendine has olan mühür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hattı Hümayun B) Mührü Hümayun
C) Tuğra D) İmza-i mahsusa
E) Devlet-i ali Osman

17- I. Tımar ve arazi kayıtlarının yazılması
II. Hazinenin oluşturulması
III. Devletin gelir ve giderlerinin kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri Defterdarın görevleri arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I,II ve III

18- Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Örfi ve şer’i konular görüşülür.
B) Savaş ve barış kararı buradan çıkar.
C) Fatih’ten sonra sadrazam başkanlık yapmıştır.
D) Temyiz mahkemesi görevi de yapar.
E) Osmanlı’nın Yükselme Döneminde kurulan kurumlarından biridir.
19- Osmanlı devletinde sonradan divan üyesi olan görevliler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kazasker-Defterdar
B) Yeniçeri Ağası-Kaptan-ı Derya
C) Nişancı-Veziriazam
D) Defterdar-Reisülküttab
E) Vezir-i azam-Şeyhülislam

[FONT=&quot]20- [/FONT][FONT=&quot]Osmanlı Devletinde,[/FONT][FONT=&quot]
I.Fetva II. Berat III. Ferman
Belgelerinden hangileri Padişah tarafından verilirdi?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) II ve III E) I ve III[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
 

R.Sayar

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
29 Nis 2010
Mesajlar
645
Puanları
43
S-1- Osmanlı devletinde Eyalet sistemini ilk oluşturan ve Rumeli beylerbeyliğini kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Murat B) Yıldırım Bayezıd C) I. Mehmet D) Orhan Bey E) II.Murat

S-2- Rumeli eyaletinin ilk beyberbeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacı İlbey B) Lala Şahin Paşa C) Evranos Bey D) Çandarlı Halil Paşa E) Alaattin Bey

S-3- Osmanlı padişahlarından I. Bayezıd tarafından kurulan eyalet hangisidir?
A) Rumeli B) Rum C) Anadolu D) Bosna E) Karadağ

S-4- I. Tımar sahibi kendisine tahsis edilen topraklarda kiracı durumunda idi.
II.Tımar sahibi kurallara uymazsa toprağı elinden alınabilirdi.
III.Tımar sahibi bulunduğu yerdeki halkı kendi malı olarak görürdü.
Yukarıda verilenlerden hangileri Tımar sistemi ile Feodalite arasındaki en temel farklardan birisidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

S-5- I. Tımar sistemi uygulanan eyaletlerdir.
II. Vergiler iltizam usulu ile toplanarak merkeze gönderilirdi.
III. İç işlerinde serbest hareket edebilirlerdi.
Yukarıda verilenlerden hangileri özel yönetimli(imtiyazlı) eyaletlerin özelliklerinden değildir?
A) Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

S-6- Osmanlı devletinde Tımar sisteminin uygulanmadığı fakir Arab eylatlerine Saliyaneli eyalet denirdi.
Buna göre
- Mısır -Trablusgarb -Cezayir -Tunus -Hicaz
gibi eyaletlerden hangisi saliyaneli eyalet değilidr?
A) Mısır B) Trablusgarb C) Cezayir D) Tunus E) Hicaz

S-7- Aşağıda Osmanlı devletine bağlı özel yönetimli(İmtiyazlı) eyaletler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Erdel-Eflak-Boğdan-Kırım
B) Hicaz-Şam-Halep-Mora
C) Anadolu-Karaman-Rum-Diyarbekir
D) Rumeli-Temeşvar- Budin-Girit
E) Şehrizor-Musul-Bağdat-Basra

S-8- Tımar sisteminde kendisine toprak verilen kimseye ne ad verilirdi?
A) Sahib-i Arz B) Tımarlı Sipahi C) Cebelü D) Reaya E) Celali

S-9- Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin yararlarından değildir?
A) Üretim denetim altına alınarak sürekliliği sağlanmıştır.
B) Devlet adamlarının yetiştirilmesi sağlanmıştır.
C) Devlet maaş yükünden kurtulmuştur.
D) Devlet otoritesi en uç noktalara kadar uzanmıştır.
E) Savaşa her an hazır asker yetiştirilmiştir.

S-10- Tımar sisteminde toprakların mülke dönüşmesini engellemek için alınan tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tımar sahibinin merkezden atanması
B) Tımar topraklarının alınıp satılamaması
C) Tımar sahibinin halkın tohum ihtiyacını karşılaması
D) Tımar sahibinin kendisine bağlı askerlerle savaşa gitmesi
E) Üretimin artması için gerekli tedbirlerin alınması
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

tektasahmet

Kalfa Üye
Katılım
22 Ara 2012
Mesajlar
83
Puanları
0
Yaş
40
Yazılı Soruları Test

11. Sınıf Osmanlı Tarih Dersi 1. Dönem 3.Yazılı

1) Aşağıdakilerden hangisi yeniçağda Avrupa'da meydana gelen gelişmeler arasında gösterilemez?
a) Skolastik düşünce
b) Deney ve gözlem yönteminin yayılması
c) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
d) Kilise'nin gücünün azalması
e) Mutlak Krallıkların güçlenmesi

2) - Derebeylik rejiminin yıkılması
- Mutlak krallıkların güçlenmesi
Yukarıdaki gelişmelerin temel nedeni olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a) Pusulanın icadı
b) Baskı tekniğinin gelişmesi
c) Kağıdın kullanılması
d) Yeni ada ve ülkelerin keşfedilmesi
e) Barutun ateşli silahlada kullanılması

3) Ümit burnunun keşfinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a) Hint deniz ticaret yolunun bulunması
b) İpek yolunun önemini kaybetmesi
c) İngiltere ve Fransa'nın zayıflaması
d) Dünya'nın yuvarlaklığının ispatlanmas
e) Baharat yolunun Osmanlılar'a geçmesi

4) Eski Roma, Yunan ve Helen kültürlerinin etkisinin devam etmiş olması İtalya'da aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
a) Hümanizim
b) Reform
c) Milliyetçilik düşüncesi
d) Sanayi İnkılabı
e) Rönesans

5) Aşağıdakilerden hangisi Reform Hareketleri sonunda ortaya çıkan mezheplerden değildir?
a) Presbiteryen
b) Ortadoksluk
c) Kalvenizim
d) Protestanlık
e) Angikanizm

6) - Coğrafi keşifler
- Rönesans Hareketleri
- Reform Hareketleri
Aşağıdakilerden hangisi bu üç gelişmenin sonuçlarından biridir?

a) Avrupa'nın yapısının ve düşüncesinin değişmesi
b) Derebeylik rejiminin gelişmesi
c) Şehir devletlerinin kurulması
d) Tek tanrılı dini inançların ortaya çıkması
e) Kavimler göçünün başlaması

7) Coğrafi keşiflerin yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
a) Pusulanın kullanılması
b) Büyük gemilerin yapılması
c) Cesur gemicilerin yetişmesi
d) Katolik kilisesinin bozulması
e) Ticaret yollarının müslümanların eline geçmesi

8) Rönesans Hareketlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Skolastik düşüncenin yıkılması
b) Reforma zemin hazırlanması
c) Deney ve gözlem metodunun ortaya çıkması
d) Hür düşünce ortamının ortaya çıkması
e) Yeni mezheplerin doğması

9) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un Fethi'nin siyasi sonucu değildir?
a) Yeniçağın başlaması
b) Merkezi otoritenin güçlenmesi
c) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlılar'ın eline geçmesi
d) Bizans İmparatorluğu'nun yıkılması
e) Anadolu ve Rumeli topraklarının birleşmesi

10) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşma aşağaıdakilerden hangisidir?
a) Edirne - Segedin
b) Amasya
c) Kasr-ı Şirin
d) Ferhat Paşa
e) Nasuh Paşa

11) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönemi ile ilgili değildir?
a) Fransa'ya kapitilasyonlar verilmesi
b) Avusturya'yla Zitvatoruk Antlaşmasının yapılması
c) İran'la Amasya Antlaşması'nın yapılması
d) Hint seferlerinin yapılması
e) Akdenizde Türk hakimiyetinin kurulması

12) Kanuni'nin Fransızlara kapitülasyonları vermesinin siyasi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akdeniz ticaretini canlandırmak
b) Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak
c) Dünya ticaretini ele geçirmek
d) Coğrafi keşifleri etkisiz hale getirmek
e) Osmanlı tüccarlarını ön plana çıkarmak

13) Balkanların yaklaşık 150 yılda büyük ölçüde Türkleşmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
b) Haçlıların Balkan topraklarını yağma etmesi
c) Stratejik öneme sahip merkezlerin Osmanlıların elinde olması
d) Osmanlı Devletinin izlediği nüfus ve yerleştirme siyaseti
e) Balkanlarda Bizansın etkinliğinin olmaması

14) Fatih döneminin hangi özelliği İstanbul'un Fethi için yapılan hazırlıklardan değildir?
a) Büyük toplar döktürmek
b) Kuvvetli donanma oluşturmak
c) Karamanoğulları ile anlaşma yapılması
d) Rumeli Hisarını yaptırmak
e) Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırmak

15) Yavuz Sultan Selim doğu ağırlıklı bir politika uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Yavuzu böyle bir politika takip etmeye iten sebeplerden değildir?
a) Cem olayı ile İslam aleminde azalan Osmanlı itibarını kurtarmak istemesi
b) Safavilerin Osmanlı için doğuda bir tehdit oluşturmaları
c) Memlüklerin güneyden oluşturdukları tehlikeyi kaldırmak istemesi
d) İslam birliğine büyük önem vermesi
e) Batıda o için hiçbir tehlikenin oluşmaması

16) Osmanlı Devleti'ni uğraştıran Şahkulu İsyanı aşağıdaki devletlerden hangisinin kışkırtmasıyla çıkmıştır?
a) Avusturya
b) Bizans
c) İran - Safavi
d) Venedik
e) Fransa
17) 1533 İstanbul Antlaşmasıyla Avusturya arşidükü Osmanlı Sadrazamına denk olacaktı.Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Avusturya Osmanlı devletinin üstünlüğünü kabul ediyor.
b) Avusturya Osmanlı himayesine giriyor
c) Artık Avusturya sorunu çözülmüş oluyor
d) Avusturya bununla vergi vermeyi de kabul ediyor
e) Avusturya Osmanlıdan kurtulmak için böyle davranıyor

18) Osmanlı devleti Hint denizinde aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele etmiştir?

a) Hindistan
b) İspanya
c) Portekiz
d) Memluk
e) Hollanda

19) II.Beyazıt zamanında, papalık başta olmak üzere Rodos Şovalyeleri ve Fransa Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisimden yararlanmak istemişlerdir?

a) Hicaz su yolları sorunu
b) Navarin olayı
c) Çınar olayı
d) Cem Sultan Olayıo
e) Mısır sorunu

20) Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği halde, İstanbul'da Ortodoks kilisesinin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Fatih'in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

a) Hristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
b) Yönetmi altındaki Hristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak
c) Ortodaks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak
d) Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak
e) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

21) II. Beyazıt döneminde Hristiyanaların işkencelerinden kaçan yahudiler en güvenli yer olarak gördükleri Osmanlıya sığınmışlardır.
Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

a) Müslüman olmayan yabancılar Osmanlı ülkesinde güvenlik içindedir.
b) O dönem Hristiyan dünyası hoşgörülü değildir
c) II. Beyazıt döneminde Osmalıda yaşayan yahudilerin nüfusu artmıştır.
d) Müslümanlar arasında hoşgörü yoktur
e) Hristiyanlar diğer dinlerden olan kişilere işkence uygulamışlardır

22) "1.Selim'in Memluk Devleti'ni yıktıktan sonra Mısır'ı almasıyla, Baharat Yolu'nda denetim sağlanmıştır. Ancak Osmanlı devleti bu yoldan ekonomik kazanç sağlayamamıştır."

Bunun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bölge ticaretinin yeterince değerlendirilmediği
b) Hint Deniz Ticaret yolunun keşfedilmiş olması
c) Ticaretin azınlıklarının elinde olması
d) Mısır'da sürekli iç isyanlar çıkması
e) Ekonominin, ticari etkinliklere dayanmaması
23) Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki topraklarını birleştirerek, toprak bütünlüğünü sağlayan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Haçlı Ordularının yenilgiye uğratılması
b) Doğu Roma'nın(Bizans) yıkılması
c) Anadolu'da siyasi birliğin kurulması
d) Çimpe kalesi'nin ele geçirilmesi
e) Kocaeli Yarımadası'nın alınması

24) Segedin Antlaşmasından sonra tahtı küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bırakarak Manisa'ya çekilen 2. Murat, aşagıdakilerden hangisi ile yeniden ordunun başında yer almıştır?

a) Çandarlı Halil Paşa'nın baskısı ile
b) Haçlı tehlikesi nedeni ile
c) İskender Bey'in isyan çıkarması ile
d) Yeniçerilerin isyan etmesi ile
e) Mora despotluklarının sorun çıkarması ile

25) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesinden sonra bölgede hızla ilerlemesinde, bazı etkenler kolaylaştırıcı rol oynamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu etkenlerden biri olamaz?

a) Balkanlarda iç karışıklıkların bulunması
b) Bizans'ta kavgaların yaşanması
c) Fethedilen bölge halklarına din ve inanç özgürlüğünün tanınması
d) Fethedilen yerlere Türklerin yerleştirilmesi
e) Fethedilen şehirlerde imar faaliyetlerinde bulunulması


 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,185
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
Üst Alt