• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

12.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
2,998
Beğeniler
70
Puanları
48
#1
12.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI
1. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir.Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih,sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.Bunlar zamana,mekana ve konuya göre sınıflandırmadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?
A) Cilalı Taş Devri B) Türk Hukuk Tarihi
C) Osmanlı Tarihi D) Avrupa Tarihi
E) Dinler Tarihi
2. Toplumların oluşumlarını,yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nümizmatik B) Diplomatik
C) Arkeoloji D) Sosyoloji E) Filoloji
3. Aşağıdaki takvimlerden hangisi,Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Türkler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
A) Hicri Takvim B) Celali Takvim
C) 12 Hayvanlı Türk Takvimi D) Rumi Takvim
E) Miladi Takvim
4. Eski uygarlıklar tarafından kullanılan yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paleografya B) Kronoloji
C) Heraldik D) Arkeoloji E) Filoloji
5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başlama ve bitişlerinde esas alınmamıştır?
A) Fransız İhtilali'nin başlaması
B) İstanbul'un fethedilmesi
C) I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D) Yazının bulunması
E) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
6. Atatürk;"Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat,içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması
II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi
III. Ulusal çıkarların gözetilmesi
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III
7. Tarih bilimi deney ve gözlem metotlarını kullanamaz Bu durumun nedenleri arasında,
I. Olaylar arasında neden-sonuç;ilişkisi bulunması
II. Tarihin geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Her tarihi olayın birbirinden farklı özelliklere sahip olması
olgularından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
8. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?
A) Çanakkale Savaşı B) TBMM'nin açılması
C) İstanbul'un fethedilmesi D) Preveze Deniz Savaşı
E) Anadolu'nun Türkleşmesi
9. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?
A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Hayvanların evcilleştirilmesi
C) Yazının bulunması D) Ateşin bulunması
E) Demirin bulunması
10.Anadolu'nun,
I. Önemli kültür merkezlerine yakın olması
II. Büyük uygarlık kuran devletlerin bölgeye egemen olması
III. Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
özelliklerinden hangileri bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olmasını etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?
A) Paranın kullanılması
B) Kast sisteminin uygulanması
C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi
D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
E) İlk yazılı kanunların yapılması
12. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
III. Ahiret inancının yaygın olması
özelliklerinden hangileri,Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
13. İlkçağ'da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
A) Devletlerin uzun ömürlü olması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Özgür düşüncenin doğması
D) Yunan kültürünün bütünlük kazanması
E) Tarımın gelişmesi
14. Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Telepinuş'un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını
B) Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını
C) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenliğinin sağlanmasını
15. Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır'ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
Buna göre Mısır'la ilgili;
I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III
16. Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Aile hukukunu yapmaları
B) Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri
C) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
D) Halkı sınıflara ayırmaları
E) Çok tanrılı inanışları benimsemeleri
17. Lidyalıların,
• Paranın bulunması
• Kral Yolu'nun yapılması
• Başkentte serbest pazarın kurulması
faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına
B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına
C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına
D) Mimarinin gelişmesine
E) Ticaret gelirlerinin artmasına
18.İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
19.İyonya'da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
20.Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına
B) Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine
C) İmparatorlukların parçalanmasına
D) Hukuk alanında gelişmelerin artmasına
E) Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına

AD-SOYAD:
SINIF:
NO:

HER SORU 5 PUANDIR.
SÜRE:30 DAKİKA


B GRUBU

1-A
2-D
3-B
4-A
5-C
6-A
7-B
8-E
9-C
10-E
11-A
12-D
13-D
14-A
15-B
16-B
17-E
18-B
19-B
19-B
20-C
 

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
2,998
Beğeniler
70
Puanları
48
#2
1.yazılı (iki grup test)

son sınıf olmaları ve öss ye hazırlanmaarı sebebi ile kolay sorular tercih edilmiştir...

12.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

1. Urartuların,
I. Madencilik alanında Ön Asya'da en ileri uygarlık haline gelmeleri
II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları
III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları
faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
2. Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hitit – Hattuşaş B) Frig - Gordion
C) İyon – Bergama D) Urartu - Tuşpa E) Lidya-Sard
3. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu'nun tarih öncesi devirlerini aydınlatan önemli merkezler arasında gösterilemez?
A) Çatalhöyük B) Alişar
C) Alacahöyük D) Truva E) Hattuşaş
4. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu uygarlıklarına ait özelliklerden biri değildir?
A) Tarımsal faaliyetlere önem verilmesi
B) Tarihte bilinen ilk yazılı kanunların yapılması
C) Kral Yolu'nun yapılması
D) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşması
E) Paranın kullanılması
5.Aşağıdakilerden hangisi,Frigyalıların özelliklerin den biridir?
A) Doğu Anadolu'da kurulmaları
B) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
C) Geçimlerini tarımdan sağlamaları
D) Kral Yolu'nu açmaları
E) Güneş tutulmasının zamanını önceden hesaplamaları
6. İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
7. Hititlerde,
I. Sık sık ayaklanmaların çıkması
II. Sınırların genişlemesi
III. Devletin askeri güce dayanarak kurulması
gelişmelerinden hangileri güçlü bir ordunun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
8.Hititlerin,
I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları
II. Anallara yazdırmaları
III. Mısırlılar ile Kadeş,Antlaşması'nı imzalamaları
faaliyetlerinden hangileri,sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III E) II ve III
9. İyonyalıların,
I. Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmaları
II. Güneş tutulmasını hesaplamaları
III. Şehir devletleri halinde yaşamaları
faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
10. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan Hitit kralları,zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır.
Bu durumun,
I. Hitit tarihiyle ilgili birçok bilgiye ulaşılması
II. Anadolu'da yazılı kanunların yapılması
III. Şehir devletlerinin önemini kaybetmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
11. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir.Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih,sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.Bunlar zamana,mekana ve konuya göre sınıflandırmadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?
A) Cilalı Taş Devri B) Türk Hukuk Tarihi
C) Osmanlı Tarihi D) Avrupa Tarihi
E) Dinler Tarihi
12. Toplumların oluşumlarını,yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nümizmatik B) Diplomatik
C) Arkeoloji D) Sosyoloji E) Filoloji
13. Aşağıdaki takvimlerden hangisi,Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Türkler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?
A) Hicri Takvim B) Celali Takvim
C) 12 Hayvanlı Türk Takvimi D) Rumi Takvim
E) Miladi Takvim
14. Eski uygarlıklar tarafından kullanılan yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paleografya B) Kronoloji
C) Heraldik D) Arkeoloji E) Filoloji
15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başlama ve bitişlerinde esas alınmamıştır?
A) Fransız İhtilali'nin başlaması
B) İstanbul'un fethedilmesi
C) I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D) Yazının bulunması
E) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
16. Atatürk;"Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat,içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması
II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi
III. Ulusal çıkarların gözetilmesi
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III
E) I, II ve III
17. Tarih bilimi deney ve gözlem metotlarını kullanamaz Bu durumun nedenleri arasında,
I. Olaylar arasında neden-sonuç;ilişkisi bulunması
II. Tarihin geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Her tarihi olayın birbirinden farklı özelliklere sahip olması
olgularından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
18. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?
A) Çanakkale Savaşı B) TBMM'nin açılması
C) İstanbul'un fethedilmesi D) Preveze Deniz Savaşı
E) Anadolu'nun Türkleşmesi
19. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?
A) Yerleşik hayata geçilmesi B) Hayvanların evcilleştirilmesi
C) Yazının bulunması D) Ateşin bulunması
E) Demirin bulunması
20.Anadolu'nun,
I. Önemli kültür merkezlerine yakın olması
II. Büyük uygarlık kuran devletlerin bölgeye egemen olması
III. Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
özelliklerinden hangileri bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olmasını etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve IIIAD-SOYAD:
SINIF:
NO:

HER SORU 5 PUANDIR.
SÜRE:30 DAKİKAA GRUBU
cevaplar
1. C Yalnız III
2. C İyon – Bergama
3. E Hattuşaş
4. B Tarihte bilinen ilk yazılı kanunların yapılması
5. C Geçimlerini tarımdan sağlamaları
6- B
7-E I, II ve III
8-A Yalnız I
9-B Yalnız II
10-A Yalnız I
11-A
12-D
13-B
14-A
15-C
16-A
17-B
18-E
19-C
20-E
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt