• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

12.Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Ortak Sınavı

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
3,013
Beğeniler
83
Puanları
48
#1
12.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI
ORTAK SINAVI A GRUBU

1. Aşağıdakilerden hangisi,İskender İmparatorluğu için söylenemez?
A) Pers İmparatorluğu'nu yıkmıştır.
B) Doğu kültürüyle Batı kültürlerinin kaynaşmasını sağlamıştır.
C) İskender'in ölümünden sonra parçalanmıştır.
D) Pozitif bilimlerin gelişmesini sağlamıştır.
E) İlk Çağ'da demokratikleşme sürecini başlatmıştır.
2. Mısır uygarlığının uzun süre başka kültürlerden etkilenmemesinde,
I. Mısır'ın istilalara açık olmaması
II. Ülkenin firavunlar tarafından yönetilmesi
III. Hiyeroglif yazısının kullanılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
3. Mısır'da mumyacılığın gelişmesi insan vücudununun yakından tanınmasını sağlamıştır.
Bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
A) Felsefe B) Astronomi
C) Matematik D) Edebiyat E) Tıp
4. Yunanistan'da;
I. Sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılması
II. Halkın yönetime katılması
III. Kolonilerin kurulması
gelişmelerinden hangileri kişisel özgürlüklerin geliştiğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
5. Oniki Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Sumer B) Çin
C) Babil D) Roma E) Yunan
6. Aşağıdaki bilim dallarının hangisindeki gelişme Sümerlerin takvimi bulmasına katkı sağlamıştır?
A) Coğrafya B) Kimya
C) Astronomi D) Fizik E) Sosyoloji
7. Aşağıdakilerden hangisi,Fenikelilerin kolonicilik faaliyetlerinin sonuçları arasında gösterilemez?
A) Ülkenin zenginleşmesi
B) Sami asıllı bir kavim olmaları
C) Kültürel etkileşimin ortaya çıkması
D) Ticaretin gelişmesi
E) Fenikelilerin ülkeleri dışındaki bölgeleri tanıması
8. Çivi yazısını bularak tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümerler B) Hititler
C) Asurlular D) Mısırlılar E) Lidyalılar
9. Lidyalıların insanlar arasında alışverişi geliştirip ekonomik etkinliği artıran ve takas usulunü ortadan kaldıran buluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim B) Yazı
C) Kağıt D) Matbaa E) Para
10. Asurluların aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi sonucunda Anadolu'da yaşayanlar yazı ile tanışmıştır?
A) Tarım B) Ticaret
C) Sanat D) Din E) Diplomasi
11. Aşağıdakilerden hangisi Hint uygarlığının faaliyet¬lerinden biridir?
A) Bilinen ilk yazılı kanunların yapılması
B) Kast sisteminin uygulanması
C) Tarih yazıcılığının başlatılması
D) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
E) Yöneticilerinin seçimle belirlenmesi
12. Tarihi olaylarla ilgili kaynakların tamamı henüz ortaya çıkarılmış değildir.Örneğin Anadolu'da kurulmuş olan Frigya ve
Lidya Uygarlıklarının kullandıkları yazı halen tam olarak okunabilmiş değildir.Bu konuda yeni belgelerin elde edilmesi beklenmektedir.
Bu bilgilere göre,
I. Tarih durağan bir bilim değildir.
II. Elde edilen yeni buluntular olayların aydınlanmasına katkıda bulunmaktadır.
III. Anadolu'da yazıya gereken önem verilmemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
E) I,II ve III
13.Tarihi bir olayın yeri ve zamanı belli olmazsa tarihi yönden değerlendirilmesi çok güçtür.Kesin delillere dayandırılmadan yapılan yorumlar hatalı ve yanlış görüşlerin ortaya atılmasına neden olacaktır.
Buna göre,tarihi bir olayın araştırılmasında;
I. Olayın geçtiği dönemin koşullarına göre değerlendirme
II. Belgelere dayanma
III. Kaynakları karşılaştırma
yöntemlerinden hangilerinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III
14. Tarihi bir olay araştırılırken,doğruya ulaşmak için gerekli bilgiler iyi ve kötü yanlarıyla birlikte ortaya çıkarılmalıdır.Bu da ancak tüm bilgilerin eleştiri süzgecinden geçirilmesi ile olabilir.Bir belgenin tarihi kaynak olup olmayacağını anlamak için,kaynağın içindeki bilginin doğru olup olmadığı,ne zaman ve nerede yazıldığı belirlenmelidir.Böylece doğru ve yanlış bilgiler birbirinden ayırt edilmiş olur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarihçi bilgiye kendi düşüncesini de katarak verilerin iyi yönlerini ortaya çıkarmalıdır.
B) Doğruyu bulmak için veriler eleştirilmelidir.
C) Bir belgenin doğru olduğunu bulmak,belgenin nerede ve ne zaman yazıldığını bilmeye bağlıdır.
D) Belgenin tarihi kaynak olduğunu bilebilmek için diğer bilimlerden yararlanılmalıdır.
E) Bilgiler değerlendirilirken objektif olunmalıdır.


15.Türklerin;
I. Kalabalık bir nüfusa sahip olan Çin'e yerleşmemeleri
II.İpek Yolu'nu denetim altında tutmaya çalışmaları
III. Kendi alfabelerini kullanmaları
özelliklerinden hangileri milli benliklerini korumaya önem verdiklerinin göstergesi değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
16. I.Uygurlar II. Göktürkler III. Avarlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine ait alfabeleri vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
17. Hayvancılıkla uğraşan ve bozkırlarda yaşayan Türkler,
I. Yaylak ve kışlak II. Göçebe III. Yerleşik
yaşam biçimlerinden hangilerini seçmek zorunda kalmışlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
18.Türklerde savaş eğitimi yerine geçen sürek avlarının başında ve sonunda büyük şö1enler düzenlenmesi,
I. Toplumsal kaynaşmanın sağlanması
II. Ekonominin güçlendirilmesi
III. Birliktelik duygusunun güçlendirilmesi
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III
19.Türk devletlerinde,hükümdar olma konusunda belli bir veraset sistemi yoktu.
Bu durumun hükümdar öldüğünde,
I. Taht kavgalarının başlaması
II. Devletin ekonomik yönden güçlenmesi
III. Merkezi otoritenin bozulması
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarması beklenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I, II ve III E) I ve III
20.İslamiyet'ten önceki Türk hükümdarları Yabgu, Kağan,Hakan,Han gibi ünvanlar kullanmışlardır.Yazılı bir hukuk sistemi olmadığı için gelenek ve göreneklerin oluşturduğu töre anlayışı yaşama hakimdi. Bu durum;
I. Türkler hukuklarını yazıya geçirmemişlerdir
II. Hükümdar ünvanları Çin'den alınmıştır
III. İslamiyetin kabulü ile töre anlayışı değişmiştir
hangilerinin kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I ve II
E) I,II ve III

AD-SOYAD:
SINIF:
NO:

HER SORU 5 PUANDIR.
SÜRE:30 DAKİKA


A GRUBU

CEVAP ANAHTARI A GRUBU
1-E 2-A 3-E 4-D 5-D 6-C 7-B 8-A 9-E 10-B 11-B 12-C 13-E 14-A 15-B 16-D 17-D 18-C 19-E 20-A
 

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
3,013
Beğeniler
83
Puanları
48
#2
12.SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI
ORTAK SINAVI B GRUBU
1. Emeviler Dönemi'nde Maveraünnehir'de fetihlerde bulunan İslam ordularıyla mücadele ederek, Orta Asya Türklerinin Araplaşmasını önleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırgızlar B) Türgişler
C) Karluklar D) Bulgarlar E) Sabirler
2. Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde,
I. Salgın hayvan hastalıkları
II. Otlakların yetersizliği
III. Yabancı kavimlerin baskısı etkili olmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Türk göçlerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
3. I.Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır.
II. En güçlü dönemini Mete zamanında yaşamışlardır.
III. İlk defa yerleşik hayata geçen Türk devletidir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Asya Hun İmparatorluğu'na aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
4. Asya Hun İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra, Aral gölünün kuzeyinde toplanan Hunların 374'ten itibaren batıya doğru hareket ederek önlerine çıkan kavimleri Avrupa'nın içlerine doğru göçe mecbur etmeleri olayına ne denir?
A) Haçlı Seferleri B) Reform
C) Yüzyıl Savaşları D) Rönesans E) Kavimler Göçü
5. I. Prensler arasında taht kavgalarının çıkması
II. GökTanrı inancının benimsenmesi
III. Göçebe yaşamın devam etmesi
durumlarından hangileri Asya Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasında doğrudan etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
6. Bizans İmparatorluğu ilk defa aşağıdaki Türk dev-letlerinden hangisine vergi vermeye başlamıştır?
A) Göktürkler B) Avarlar
C) Macarlar D) Avrupa Hunları E) Bulgarlar
7.Türk dilinin ilk yazılı örnekleri Göktürk alfabesi ile taşlara yazılmış irili ufaklı kitabelerdir.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Göktürkler Türkçe'nin gelişmesine katkı sağlamıştır.
II. Bilinen ilk Türk yazısı Göktürklerde görülmüştür.
III. Göktürklerden önceki Türk tarihi hakkında bilgilere ulaşılamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
8.Çin,Roma,Bizans,Rus ve Moğol orduları Türk ordu sistemi örnek alınarak teşkilatlandırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Türklerin saltanat sistemini benimsediğinin
B) Türklerin eski bir kültüre sahip olduğunun
C) Türk devletlerinde sınıf ayırımı olmadığının
D) Türk ordusunun Çin,Roma ve Rus ordularını karşısında başarılı olamadığının
E) Türk ordu sisteminin üstün özelliklere sahip olduğunun
9. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Türklerin kullandığı en eski takvimdir.Her yıl bir hayvan adı ile anılır ve 12 yıl da bir devreder.Bu takvim Güneş Yılı esasına dayanmıştır.
Bu bilgilere göre 12 Hayvanlı Türk Takvimi hakkındaki;
I. Dinsel amaçla kullanılmıştır.
II. Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
III. Dünya'nın Güneş çevresindeki bir dönüşünü bir yıl olarak kabul eder.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
10.Bir kazı yerinde ortaya çıkan yerleşim
merkezinin uygun iklimi ve verimli toprakları nedeniyle yaşamaya elverişli olduğu anlaşılmış ve pek çok kez göç ve işgallere uğradığı ortaya çıkarılmıştır.
Bu durum kazı yeri ile ilgili;
I. Farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamıştır.
II. Dış etkenlerin zamanla azalmasına neden olmuştur.
III. Bir çok devletin izlerinin görülmesine yol açmıştır.
yargılarından hangilerinin kanıtıdır?
A) I ve III B) Yalnız II
C) Yalnız III D) Yalnız I E) II ve III
11.İnsanlık tarihinin en büyük teknolojik ilerlemelerinden birisi de ateşin kontrol altına alınmasıdır.
Ateşin kontrol altına alınmasının;
I. Tarımın başlaması
II. Pişmiş topraktan çanak çömlek yapılması
III. Yazının bulunması
gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
12.Tarih Öncesi'nin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Hayvanları evcilleştirme B) Evrensel olaylar
C) Tarımla uğraşma D) Araç ve gereç yapma
E) Toplumsal örgütler
13.Aşağıdaki Tarih Öncesi Devirlerin hangisinde ilk siyasi oluşumlarla birlikte ilk devletlerin temelleri atılmıştır?
A) Yontma Taş Devri B) Ortaçağ
C) Maden Devri D) Cilalı Taş Devri E) Yeniçağ
14.Tarihi olayları inceleyen araştırmacı olayları tarafsız bir gözle inceleyip değerlendirmeli,kendi kişisel duygu ve düşüncelerini ikinci planda tutmalıdır.
Bu bilgiye göre;
I.Tarihi olayın zamanının doğru belirlenmesi
II.Yalnızca yazılı belgelerin incelenmesi
III.Kaynak taraması yapılarak değişik kaynaklardan yararlanılması
yöntemlerinden hangileri tarihi olaylar incelenirken tarafsızlığın sağlanmasında etkilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I ve II
E) Yalnız III

15. Mısır Uygarlığı'nda tarımsal üretim faaliyetleri genelde "Yaşayan Tanrı" sayıları hükümdar için yapılmıştır.
Bu anlayış,
I. Toprakların sahibi hükümdardır.
II. Dini inanış,egemenlik aracı olarak kullanılmıştır.
III. Laik olmayan devlet anlayışı vardır.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) I,II ve III
16. Anadolu'da şehir devletleri şeklinde başlayan siyasi teşkilatlanmanın zamanla tek yönetim merkezli devletlere dönüştüğü gözlemlenmiştir.
Anadolu'da bu gelişmenin görülmesi,
I. Şehir devletleri siyasi birlik oluşturmuştur.
II. Merkezi devlet otoritesi kurulmuştur.
III. Teokratik yönetim oluşturulmuştur.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) I ve II
C) Yalnız III D) Yalnız II E) I,II ve III
17. Mezopotamya'da uygarlık yaratan Asurlular ve Babilliler,askeri temele dayanan ve baskı yöntemi uygulayan imparatorluk idiler.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak,Asurlular ve Babilliler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aynı bölgede yaşadıkları.
B) Yöneticilerin mutlak hakimiyeti.
C) Kanunların insancıl olduğu.
D) Merkezi yönetimin güçlü olduğu.
E) Ordu teşkilatına önem verildiği.
18. Mezopotamya'da yapılan kazılarda günümüze çok az bina ve tapınak kalıntısı kaldığı gözlemlenmiştir.
Bu bulgular;
I. Dayanıklı inşaat malzemelerinin Mezo¬potamya'da bulunmaması.
II. Mezopotamya'da uygarlığın tamamen yok olması.
III. Mezopotamya'da binaların kurulmasının belli kurallara bağlanmış olması.
yargılarından hangilerine kaynak oluşturur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve III E) I,II ve III
19. İlk demokrasi uygulamaları aşağıdaki uygarlıkların hangisinde görülmüştür?
A) Roma B) Mısır
C) Lidya D) Yunanlılar E) Sümerler
20.İyonya Şehir Devletlerinde yetkiyi doğrudan doğruya vatandaştan almayan hiçbir yönetici yoktur.Vatandaşlık hakkına sahip olan soyluların yönetime katılabilmesi ve tartışabilmesi için hemen her şehir devletinde amfi tiyatrolar inşa edilmiştir.
Bu özellikler,
I. Sınıflı toplum yapısı görülmüştür.
II. Demokratik yönetim uygulamaları yaşanmıştır.
III. Ekonomik ve siyasi sorunlar görülmemiştir,
yargılarından hangilerine dayanak oluşturur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D)II ve III
E) I ve II


AD-SOYAD:
SINIF:
NO:

HER SORU 5 PUANDIR.
SÜRE:30 DAKİKA


B GRUBU
12.sın.b grubu cevap anahtarı
1-B 2-C 3-D 4- E 5- A 6-D 7-D 8-E 9-A 10-A 11-B 12-D 13-C 14-E 15-E 16-B 17-C 18-A 19-D 20-E
 
Üst Alt