• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2.dönem 1 yazılı soruları, doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme,test,klasik

serberk

Acemi Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
32
Puanları
8
Sorular hakkında değerlendirme bekliyorum. 3 ve 4 üniteden soruları hazırladım. Cevaplı
9/I
A-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (5*5=25 Puan)
1. ( D ) Mete Han, Türk devlet ve ordu teşkilatının (On’lu sistem)kurucusu olmuştur.
2. ( D ) Türklerde ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılmıştır.
3. ( D ) Müslümanlar ilk hicretlerini Habeşistan’a yaptılar.
4. ( Y ) Abbasiler Arap milliyetçiliği izlemişlerdir.
5. ( Y ) Emevi Halifeleri seçimle iş başına gelmiş ve ülkeyi yönetmişlerdir.
B-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5*5=25 Puan)
1. Eski Türklerin asıl dini GÖK Tanrı inancıdır.
2. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti AVAR Devleti’dir.
3. TÜRGEŞ Kağanı Bağa Tarkan Türk tarihinde bilinen ilk parayı bastıran hükümdardır.
4. HUDEYBİYE Antlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslüman devletini hukuken ilk defa tanımışlardır
5. Kur’an-ı Kerim HZ. OSMAN zamanında çoğaltılmıştır.

C-Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (5*5=25 Puan)
1. IV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Kavimler Göçü'nün;
- Siyasi
- Dini
- Ekonomik
sonuçları olmuştur.
Bütün bunlar göz önüne alındığında Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi yukarıdaki açıklamanın dışında kalır?
A) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
B) Üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
C) Avrupa'nın bazı destanlarının oluşması
D) Kilise ye Papalığın güçlenmesi
E) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
2. -Kurucusu İlteriş Kağandır,
-Çin’e karşı bağımsızlık savaşıyla kuruldu,
-Karluk Basmil ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harezmşahlar B) Avarlar C) Büyük Hunlar D) Karahanlılar E) Kutluklar
3. İslam Medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam Medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmî B) Birunî C) Farabî D) Gazalî E) İ bn-i Sina
4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
A) Mekke’nin fethedilmesi
B) Ülkenin eyaletlere ayrılması
C) Müslümanların Habeşistan göç etmeleri
D) Mute savaşının yapılması
E) Medine’de İslam devletinin kurulması
5. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
D) Divan teşkilatının kurulması
E) Tevaif - i Mülûk devletlerinin kurulması
D-Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız.
1. Talas Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemi nedir? ( 5 Puan)
Türkler İslâmiyet’i bu savaştan sonra kabul etmeye başladılar.

2. Hz. Ömer Dönemi’nde yapılan teşkilatlanma çalışmalarında 3’ünü yazınız? ( 5 Puan)
- İdari teşkilat olarak fethedilen yerleri idari birimlere ayırmış, illere valiler tayin ettirmiştir.
- Valilerin yanına kadılar tayin edilerek adalet teşkilatı kurulmuştur.
- Mali ve askeri işlere bakmak için divan teşkilatı kurulmuştur.
- Beytül mal adıyla devlet hazinesi kurulmuştur,
- Askeri amaçlı ordugâh şehirler kurulmuş,
- İkta sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
- Fethedilen yerlere yeni yerleşim yerleri kurularak buralara Müslüman aileler yerleştirilmiştir.

3. Aşağıdaki kavramları eşleştiriniz. ( 5 Puan)
( B ) Kur’an’ı yorumlayan ilim dalıdır. A-Abbasîler
( E ) İslam hukukuna verilen isimdir. B-Tefsir
( C ) Hz. Muhammed’in sözlerine denir. C-Hadis
( A ) Vezirlik sistemini oluşturan İslam devletidir. D-Emeviler
( D ) İstanbul’u kuşatan ilk İslam devletidir. E-Fıkıh

4. Türklerin İslam dünyasına hizmetleri hakkında bilgi veriniz. ( 10 Puan)
İslam devletinde orduda ve devlet yönetiminde önemli görevler almışlardır.
Abbasi halifesini korumuşlardır.
Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.
İslamiyet’in çok geniş alana yayılmasını sağlamışlardır.
İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.

9/İ
A-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (5*5=25 Puan)
1. ( D ) Tarihte Türk adını ilk kez Köktürk devleti kullanmıştır.
2. ( D ) Hicret esnasında Muhacirlere yardım eden Medinelilere Ensar denmiştir.
3. ( Y ) Endülüs Emevi Devleti Orta Asya’da kurulmuştur.
4. ( D ) Hunların 375 yılında İtil(Volga) Nehrini geçerek batıya doğru ilerlemesiyle Karadenizin kuzeyinde yaşayan kavimleri göçe zorlaması üzerine Kavimler Göçü başlamıştır.
5. ( Y ) İslamiyetten önce Araplar sadece putperestliğe inanıyorlardı.

B-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5*5=25 Puan)
6. Tarihte, Türklere ait bilinen ilk yazılı kaynak Köktürklere ait olan …ORHUN… Kitabeleridir’dir.
7. Kur’an-ı Kerim, …HZ EBU BEKİR… zamanında kitap haline getirilmiştir.
8. Abbasilerin hoşgörülü ve eşitlikçi yönetimi Türkler arasında … İSLAMİYET’İN… yayılmasını hızlandırmıştır.
9. Dünyanın en uzun destanı kabul edilen …MANAS …destanı Kırgızlara aittir.
10. Kerbela Olayı İslam dünyasının Şii ve …SÜNNİ…olarak ikiye ayrılmasına neden olmuştur.

C-Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (5*5=25 Puan)
1. Orta Asya’ da kurulan Türk Devletleri Çin’ i askeri ve ekonomik baskı altında tutmuşlar; ancak Çin’ e hiçbir zaman yerleşmemişlerdir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Tarihi çağlara geçişin geç olması
C) Kalabalık Çin nüfusu içinde kültürel benliği kaybetme korkusu
D) Askeri alanda Çinlilerin Türkleri örnek alması
E) Türkler arasında çıkan iç karışıklıklardan çekinilmesi
2. Türkler, İslamiyet'ten daha önce tanıdıkları Zerdüştlük, Maniheizm, Budizm ve Hıristiyanlık gibi dinler aracılığıyla tek tanrı, ahiret, cennet, cehennem, me¬lek, şeytan, ruh ve kurban gibi kavramlara yabancı değillerdi.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kolaylaştır¬mış olabilir?
A) Orta Asya'dan diğer bölgelere göçler olmasını B) Bütün göçebelere dayanan devletler kurulmasını
C) Çin ve İran gibi ülkelere akınlar yapılmasını D) Türklerin İslamiyet'i benimsemelerini
E) İslamiyet'te mezheplerin ortaya çıkmasını
3. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karsı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur,
Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine B) Askeri ve siyasi islerin birbirinden ayrıldığına
C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına D) Askerliğin meslek haline getirildiğine
E) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna
4. Aşağıdakilerden hangisi H.z. Muhammed döneminde gerçekleşen olaylar arasında gösterilemez?
A) Mekke’nin fethedilmesi B) Ülkenin eyaletlere ayrılması
C) Müslümanların Habeşistan göç etmeleri D) Mute savaşının yapılması
E) Medinede İslam devletinin kurulması
5. İslam Medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam Medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmî B) Birunî C) Farabî D) Gazalî E) İbn-i Sina
D- Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız.
1. Dört Halife Dönemi’nin halifelerinin isimlerini sırasıyla yazınız. ( 5 Puan)
a) Hz.Ebubekir
b) Hz.Ömer
c) Hz.Osman
d) Hz.Ali
2. Talas Savaşının dünya kültür tarihi açısından önemi nedir? Yazınız. ( 5 Puan)
Talas savaşı sonucunda Müslümanlar Çinlilerden kağıt yapımını öğrenmiş, böylece kağıt Çin dışında da üretilmeye başlanmış.
3. Aşağıdaki verilen başkentleri dönemlerine göre yerleştiriniz. ( 5 Puan)
KURTUBA ŞAM BAĞDAT KUFE MEDİNE

Hz. Muhammed dönemi başkent …………MEDİNE………………
Hz. Ali dönemi başkent ………… KUFE ………………
Emeviler dönemi başkent ………… ŞAM ………………..
Abbasiler dönemi başkent ………… BAĞDAT …………
Endülüs Emevileri dönemi başkent ………… KURTUBA …………

4. Türklerin İslam dünyasına hizmetleri hakkında bilgi veriniz. ( 10 Puan)
İslam devletinde orduda ve devlet yönetiminde önemli görevler almışlardır.
Abbasi halifesini korumuşlardır.
Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.
İslamiyet’in çok geniş alana yayılmasını sağlamışlardır.
İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.
9/K
A-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (5*5=25 Puan)
6. ( D ) Orhun kitabelerinde geçen hükümdarın yetkileri ve görevleri hususundaki “açların doyurulması” ve çıplakların giydirilmesi” gibi ifadeler, Türklerde sosyal devlet anlayışının varlığına işaret etmektedir.
7. ( D ) İslamiyet dışındaki dinleri benimseyen Türkler zamanla milli kimliklerini kaybetmişlerdir.
8. ( Y ) Türk devletlerinde hükümdara hükümdarlık yetkisinin şaman tarafından verildiğine inanılırdı.
9. ( Y ) Kuran-ı Kerim kitap haline Hz Osman zamanında getirilmiştir
10. ( D ) Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önceki inancı, Haniflik inancıdır.
B-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5*5=25 Puan)
1. ..HUDEYBİYE…Antlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslüman devletini hukuken ilk defa tanımışlardır.
2. …HENDEK…Savaşı Mekkelilerin son saldırı,Müslümanların son savunma savaşıdır.
3. Abbasi Halifesi Mutasım zamanında,Türk askerlerin Arap¬larla siyasi çatışmalara girmelerini engelle¬mek ve savaşçılık özelliklerini korumak amacıyla Türk askerler için …SAMARRA…şehri kuruldu.
4. Türkler, genel olarak…GÖÇEBE…bir hayat sürdükleri için sanat eserlerini de taşınabilir malzemelerden yapmışlardır.
5. Günümüzde Türkmenistan,İran, Irak, Suriye,Azerbaycan,Türkiye,Kıbrıs ve Balkanlarda yaşayan Türklerin ataları …OĞUZLAR…dır.
C-Aşağıda verilen sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. (5*5=25 Puan)
6. Bedir Savaşı’nın bazı sonuçları şunlardır;
I. Müslümanların kendilerine güveni artmıştır.
II. Tutsak Mekkeliler 10 Müslüman’a okuma-yazma öğreterek serbest kaldı.
III. Alınan ganimetin 1/5 i fakir Müslümanlara dağıtıldı.
Bu sonuçlardan hangileri Müslümanların kültürel alanda gelişmelerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
7. 751 yılında Abbasilerle Çin arasında yaşanan Talas Savaşı' nın Abbasilerin zaferiyle sonuçlanmasında bazı Türk boylarının önemli etkisi olmuştur.
Bu durumun Talas Savaşı sonrasında;
I. Türklerle Çinliler arasındaki işbirliğinin artması,
II. Abbasilerle Türkler arasında dostluk ilişkilerinin kurulması,
III. Türklerin vatanlarına yönelik Abbasi saldırıları¬nın başlaması,
gibi gelişmelerden hangilerinin yaşanmasına or¬tam hazırladığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
8. Orta Asya’ da kurulan Türk Devletleri Çin’ i askeri ve ekonomik baskı altında tutmuşlar; ancak Çin’ e hiçbir zaman yerleşmemişlerdir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerleşik yaşama geçilmesi B) Tarihi çağlara geçişin geç olması
C) Kalabalık Çin nüfusu içinde kültürel benliği kaybetme korkusu D) Askeri alanda Çinlilerin Türkleri örnek alması
E) Türkler arasında çıkan iç karışıklıklardan çekinilmesi
9. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurarken, Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altında tutarak vergiye bağlamıştır.
Atilla'nın uygulamış olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik yönden güçlenmek B) Batı Roma'nın teknik üstünlüğünden yararlanmak
C) Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmek D) İç karışıklıklara engel olmak
E) Doğu ve Batı Roma'nın Hunlara karşı birlikte hareket etmelerini engellemek
5. I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A) Abbasiler B) Emeviler C) Dört Halife Devri D) Endülüs Emevileri E) Selçuklular

D- Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız.
5. A – Kerbela Olayı
B – Mısır’ın Fethi
C – Habeşiştan’a Hicret
Yukarıdaki olayları oluş sırasına(zamana göre) göre sıralayınız. ( 5 Puan)
C-B-A
6. Emevilerin yıkılış nedenlerinden 3 tanesini yazınız. ( 5 Puan)
-Araplar arasındaki iç çatışmalar
-Emevilerin yaptığı Arap milliyetçiliği politikası,diğer milletleri Mevali olarak görmeleri
-Fetihlerin durması
-Emevi ailesi arasında ki çatışmalar
-Şiilerin ve Haricilerin yıkıcı çalışmaları
-Abbasilerin çalışmaları
7. Aşağıda isimleri olan hakan ve halifeleri kurucusu oldukları devletlerle eşleştiriniz.( 5 Puan)
( B ) Atilla A-I. Köktürk devleti
( E ) Kutluk Bilge Kül Kağan B-Avrupa Hun Devleti
( D ) Muaviye C-Abbasiler
( C ) Ebu Abbas Abdullah D-Emeviler
( A )Bumin Kağan E-Uygur
8. Türklerin İslam dünyasına hizmetleri hakkında bilgi veriniz. ( 10 Puan)
İslam devletinde orduda ve devlet yönetiminde önemli görevler almışlardır. Abbasi halifesini korumuşlardır.
Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. İslamiyet’in çok geniş alana yayılmasını sağlamışlardır.
İslam kültür ve uygarlığının gelişmesine katkı sağlamışlardır.
İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.
 
Üst Alt