• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

2009 aralık anadolu liselerine öğretmen seçme sınavı tarih branşı soruları

Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
83
Puanları
6
Web sitesi
yahyagungor.com
56. Aşağıdaki Tanzimat Dönemi Mahkemelerinden hangisi, bugünkü “Yargıtay”ın temelini oluş¬turmuştur?
A) Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliye
B) Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C) Meclis-i Âli-î Tanzimat
D) Şûra-yı Devlet
57. Sait Efendi’nin, İstanbul’da açmayı düşündü¬ğü matbaa için, “şer’an bir engelin bulunmadı¬ğını ve kitap basmanın caiz olduğunu” içeren fetvayı vererek Osmanlıda ilk matbaanın ku¬rulmasını sağlayan şeyhülislam, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Abdullah Vassaf Efendi
B) Hoca Sadettin Efendi
C) Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi
D) Yenişehirli Abdullah Efendi
58. Orhan Bey tarafından İznik’te açılan medrese¬ye atanan ilk müderris, aşağıdakilerden han¬gisidir?
A) Molla Hüsrev
B) Davud-ı Kayserî
C) Alâeddin Tusî
D) Kınalızâde Ali Efendi
59. Osmanlı Devleti’nde Müslüman olmayan er¬keklerin askerlik hizmetinden muaf olmala¬rı karşılığında devlete ödedikleri şer’i vergi¬ye “cizye” denirdi. Şahısların maddi durumu¬na göre alınan bu vergi için çeşitli ödeme ka¬demeleri belirlenmişti.
Aşağıdakilerden hangisi bu ödeme kademele¬rinden biri değildir?
A) edna B) âlâ
C) efzâr D) evsat
60. Mısır’daki Abbasi halifesi I. Mütevekkil’in, “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanını verdiği Osman¬lı padişahı ve bu unvanın verilmesinde etkili olan başarısı aşağıdakilerin hangisinde birlik¬te verilmiştir?
A) Orhan Gazi – Ankara’nın fethi
B) I. Bayezit – Niğbolu Zaferi
C) II. Mehmet – İstanbul’un fethi
D) I. Selim – Mısır’ın fethi
61. Aşağıdakilerden hangisi I. Mehmet Dönemi olaylarından değildir?
A) Şehzade Mustafa Olayı
B) Mustafa Çelebi Olayı
C) Şeyh Bedrettin İsyanı
D) Venediklilerle ilk açık deniz savaşının yapılması
62. I- Çimenlik Kalesi
II- Boğazkesen Hisarı
III- Kilitbahir Kalesi
IV- Seddülbahir Kalesi
V- Bozcaada Kalesi
Yukarıda verilen kalelerden hangileri Kuzey Ege ile Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla II. Mehmet ta¬rafından yaptırılmıştır?
A) II - III B) I - III - IV - V
C) I - II - IV D) I - II - III - V
63. Aşağıdakilerden hangisi ile Ermeni Mesele¬si ilk kez dünya kamuoyunun gündemine ve uluslararası antlaşmalara girmiştir?
A) Paris Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
64. Aşağıda verilen Osmanlı-Rus Antlaşmaların¬dan hangisi diğerlerinden önce imzalanmıştır?
A) Edirne Antlaşması
B) Bükreş Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Prut Antlaşması
65. Osmanlılarda “Garp Ocakları” olarak adlandı¬rılan eyaletler aşağıdakilerin hangisinde birlik¬te verilmiştir?
A) Tunus - Yemen - Musul
B) Mısır - Cezayir - Habeş
C) Karaman - Bağdat - Trablusgarp
D) Cezayir - Trablusgarp – Tunus
66. I- İran, Kudüs, el-Cezîre ve Mısır’ın fethedil¬mesi
II- Beytülmâl adı verilen hazinenin kurumlaştı¬rılması ve yaygınlaştırılması
III- Müslümanlara ait orijinal ilk altın paranın bastırılması
IV- Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak önemli mer¬kezlere gönderilmesi
İslam tarihine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşme¬miştir?
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I - II - III D) III - IV
67. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişleri, aşağı¬daki savaşlardan hangisiyle son bulmuştur?
A) Puvatya B) Ecnadeyn
C) Zatüs Savari D) Pervan
68. • Geçmişte yaşamış büyük insanların fikirleri ve yaptıkları yararlı işler konu edilerek, top¬lumlar yönlendirilmek istenmiştir.
• Bu görüşün ana fikrine göre tarih, “büyük insanların ve düşüncelerinin yaratmış oldu¬ğu olayların tarihidir.”
Bazı özellikleri verilerek tanıtılmaya çalışılan tarih anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronik Tarih
B) Nakilci Tarih
C) Pragmatik Tarih
D) Araştırıcı Tarih
69. Aşağıdakilerden hangileri, Prehistorik Döne¬min aydınlatılmasında tarih bilimine yardımcı olamaz?
I- Antropoloji
II- Epigrafya
III- Arkeometri
IV- Paleografya
V- Etnografya
A) I - III B) II - IV
C) I - IV - V D) II - III - V
70. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya yasala¬rından değildir?
A) Ana-İttusu Yasaları
B) Lipit-İştar Yasaları
C) Eşnunna Yasaları
D) Drakon Yasaları
71. • Roma İmparatoru I. Constantinus Döne¬minde hazırlanan ve 313 yılında Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlığa karşı hoşgö¬rüyü kurumlaştıran bir fermandır.
• Bu fermanla imparatorlukta Hristiyanlık ser¬best bırakılmış, herkes dilediği tanrıya ta¬pınma özgürlüğüne kavuşmuş, Hristiyan Cemaati’ne ait olan haczedilmiş mülkler iade edilmiştir. Böylece imparatorlukta yaşayan Hristiyanlar, kilise kurmayı da içeren yasal haklara kavuşmuştur.
Hakkında bilgi verilen ferman, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Nant Fermanı B) Halepa Fermanı
C) Milano Fermanı D) Asoka Fermanı
72. İslamiyet öncesi Türk devlet ve toplulukların¬da bağımsızlık alameti olan ve bayrak yerine de kullanılan sembol, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otağ B) Kotuz
C) Tuğ D) Örgin
73. • Slav toplulukları arasına girerek, onların bir¬lik oluşturmalarını önlediler.
• Almanların, doğuya doğru yayılmalarını dur¬durarak, Balkan kavimlerinin Almanlaşması¬na engel oldular.
Bazı tarihî rolleri verilen Türk topluluğu, aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
A) Macarlar B) Türgişler
C) Hazarlar D) Sibirler
74. Orta Asya Türklerinde de görülen;
• kithara
• çevgan
• timpani
• köpürge
gibi kavramlar, aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle ilgilidir?
A) Resim B) Tiyatro
C) Bale D) Müzik
75. Aşağıdakilerin hangisinde kardeş Türk beyleri birlikte verilmiştir?
I- Mete Han – Chün-Ch’en
II- Bumin Kağan – Ko-lo Kağan
III- Attila – Bleda
IV- Moyen Çor – Bögü Kağan
V- Ho-han-yeh – Çi-Çi
A) I - II B) III - V
C) II - IV – V D) I - III – IV

76. Türkiye’de çift meclisli sistem (Millet Meclisi - Cumhuriyet Senatosu) uygulaması hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır?
A) 1923 - 1938 B) 1945 - 1958
C) 1961 - 1980 D) 1998 - 2002
77. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lozan Antlaş-ması’na göre ödemeyi kabul ettiği Osmanlı borçlarından hangi yıl tamamen kurtulmuştur?
A) 1939 B) 1954 C) 1961 D) 1969
78. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı için kullanılmak üzere ilk dış kredi, hangi ülkeden alınmıştır?
A) Sovyetler Birliği B) İngiltere
C) Fransa D) Almanya
79. İstiklal Marşı’nın 1924-1930 yılları arasında kullanılan bestesi kim tarafından yapılmıştır?
A) Sadettin Kaynak
B) Rauf Yekta
C) Ali Rıfat Çağatay
D) Hasan Basri Çantay
80. 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması’nı imza¬layan Türk heyetinin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kâzım Karabekir Paşa
B) İsmet Paşa
C) Rauf Bey
D) Ali Fuat Paşa
81. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Batı Bloku B) Doğu Bloku
C) Üçüncü Blok D) Batı Avrupa Birliği
82. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Küçük Antant adıyla yapılan ittifak antlaşmasına, aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
A) Bulgaristan B) Çekoslavakya
C) Yugoslavya D) Romanya

83. Türkiye’nin Balkan Antantı’nı imzalayarak Bal¬kanlarda “barışa yaptığı katkılar” nedeniyle Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü için aday göste¬ren Balkan ülkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romanya B) Yunanistan
C) Yugoslavya D) Arnavutluk
84. I- Medeni Kanun’un kabul edilmesi
II- Türk Dil Kurumunun açılması
III- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
IV- Türk Tarih Kurumunun kurulması
Yukarıdaki yeniliklerden hangilerinin millî kül¬türün geliştirilmesi amacına yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I - III D) II - IV
85. “ İhsâü’l-Ulûm” adlı kitabı ile ilimleri ilk defa sı¬nıflandıran bilim insanı, aşağıdakilerden han¬gisidir?
A) Farabi B) Biruni
C) İbn-i Sina D) Ömer Hayyam
86. Türkiye Selçuklularında 1249-1254 yılları ara¬sında yaşanan ve fikir olarak vezir Celâleddin Karatay’ın ortaya attığı “Ortak Saltanat” yöne¬timinin hükümdarları, aşağıdakilerin hangisin¬de birlikte verilmiştir?
I II III
A) II. İzzeddin Keykavus III. Gıyaseddin Keyhüsrev II. Mesut
B) IV. Rükneddin Kılıç Arslan II. Mesut II. Alâeddin Keykubat
C) II. İzzeddin Keykavus IV. Rükneddin Kılıç Arslan II. Alâeddin Keykubat
D) IV. Rükneddin Kılıç Arslan II. Gıyaseddin Keyhüsrev III. Alâeddin Keykubat
88. Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla toprakları üzerinde kurulan yeni devletlerin gösterildiği yukarıdaki dilsiz haritada, numa¬ralandırılmış bölgelerde kurulmuş olan devlet¬lerin isimleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I II III IV
A) Çağatay Hanlığı Altın Orda Devleti İlhanlı Devleti Kubilay Hanlığı
B) Altın Orda Devleti İlhanlı Devleti Kubilay Hanlığı Çağatay Hanlığı
C) Çağatay Hanlığı Altın Orda Devleti Kubilay Hanlığı İlhanlı Devleti
D) Kubilay Hanlığı Çağatay Hanlığı İlhanlı Devleti Altın Orda Devleti


89. Aşağıdakilerden hangisi, İran’da egemenlik kurmuş olan Müslüman Türk sülalelerinden biridir?
A) Kalaçlar B) Kaçarlar
C) Balabanlar D) Karakalpaklılar
90. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Melikşah Döne¬minde meydana gelmemiştir?
A) Doğu Arabistan’ın Selçuklu hâkimiyetine gir¬mesi
B) Diyarbakır ve Urfa’nın fethi
C) Haçlıların Antakya’yı işgal etmesi
D) Melik Kavurd Bey’in çıkardığı isyanın bastırıl¬ması
91. Alman İmparatoru Şarlken’in Augsburg Ant¬laşması ile inanç serbestliği tanıdığı mezhep, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortodoksluk B) Kalvenizm
C) Protestanlık D) Anglikanizm
92. Fransız İhtilali, Etajenero’nun 5 Mayıs 1789 ta¬rihinde Versay Sarayı’nın büyük tiyatro salo¬nunda toplanmasıyla başlayan ve birçok dö¬nemlerden geçerek 1804 yılındaki “Birinci İm¬paratorluk Dönemi”ne kadar devam eden bir süreçtir.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali süre¬cinde görülen bu dönemlerden biri değildir?
A) Direktuvar Dönemi
B) II. Restorasyon Dönemi
C) Konsüllük Dönemi
D) Millî Konvansiyon Meclisi Dönemi
93. Aşağıdakilerden hangileri, 1397’de kurulup yaklaşık 1523 yılına kadar Avrupa’da hüküm sürmüş olan Kalmar Birliği üyesi devletler¬dendir?
I- Danimarka
II- Belçika
III- İsveç
IV- İngiltere
V- Norveç
A) I - II B) III - IV - V
C) I - III - V D) I - II - IV - V
94. Bozkırlarda uzun yıllar küçük hanlıklara bö¬lünmüş hâlde yaşamış olan Kazakları bir yö¬netim altında birleştiren Kazak hanı, aşağıda¬kilerden hangisidir?
A) Tevekkel Han B) Hak Nazar Han
C) Şigay Han D) Kâsım Han
95. I- Üst üste çift kubbe
II- Silindirik ve yivli minareler
III- Köşeli çatı
IV- Beş köşeli mihrap
Yukarıdakilerden hangileri, Büyük Selçuklula¬rın mimariye getirdikleri yeni unsurlardandır?
A) Yalnız II B) II - IV
C) I - III - IV D) I - II - III – IV

96. I- İtalyanlar, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde iş¬gal etmiş olduğu topraklardan çekildi.
II- Fransa ile Güney Cephesi’ndeki savaş du¬rumu sona erdi.
III- TBMM Hükûmeti ilk defa uluslararası bir konferansta temsil edildi.
IV- Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.
Yukarıdaki sonuçlar, Kurtuluş Savaşı sürecin¬de yapılan savaşlarla aşağıda eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
I II III IV
A) II. İnönü Sakarya I. İnönü I. İnönü
B) I. İnönü Sakarya II. İnönü I. İnönü
C) Sakarya I. İnönü II. İnönü Dumlupınar
D) Dumlupınar Sakarya I. İnönü I. İnönü
 

shanyum

Acemi Üye
Katılım
2 Eyl 2009
Mesajlar
2
Puanları
0
Yaş
46
braşta kaç yanlışınız var benim 8
 
Üst Alt