• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

4. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu, Kazanım ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
#1
4. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI


Ünite : 4. İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU


Kazanım Sayısı : 5


Süre (Ders Saati) : 12


Oran (%) : 16,79.4.1. İslamiyet'in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika'nın genel durumunu açıklar.

a) Hz. Muhammed'in peygamberliğinin öncesinde Mekke'deki ve Arabistan Yarımadasının geri kalan kısmındaki siyasi durum ve toplumsal düzen ana hatlarıyla ele alınır.

b)"Cahiliye Dönemi" kavramı toplum düzeni açısından açıklanır.9.4.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi'nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

a)Hz. Muhammed Dönemi'nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam'ı yaymak üzere katıldıkları muharebelere değinilir.

b)Medine Sözleşmesi'nin öngördüğü toplum düzeni ele alınır.

c)Dört Halife Dönemi'nde İslam toplumunun idaresi, sınırların genişlemesi ve ihtidalar üzerinde durulur.

ç) Dört Halife Dönemi'nde yaşanan siyasi mücadeleler ile sosyal karışıklıkların sebep ve sonuçlarına ana hatlarıyla değinilir.9.4.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.

a)Emeviler Dönemi'nde hilafetin saltanata dönüştüğü ve Arap olmayan unsurların (Mevali) dışlandığı vurgulanır.

b)Emeviler Dönemi'nde inanç ve siyaset ilişkisi ile keskinleşmeye başlayan mezhebi yönelimler ele alınır.

c)Emeviler Dönemi'nde İslamiyet'in Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yayılışına değinilir.9.4.4.Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

a)Abbasiler Dönemi'ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değinilir.

b)Halife Me'mun ve Mu'tasım Dönemlerinde Türk asker ve devlet görevlilerinin Abbasi devlet yönetiminde artan etkisi açıklanır.


9.4.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

a)İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü'l-hikme, medreseler, camiler ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır.

b)İslam medeniyetinde kabul görmüş dinî (naklî) ve aklî ilimler ayrımı üzerinde durulur.

c)İslam âlimlerinin nazari (teorik) ve bütüncül bir perspektifle kişinin kendini, âlemi ve Allah'ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip oldukları vurgulanır.

ç) İslam medeniyetine mensup olup farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve bilim tarihine geçmiş önemli âlimlere (Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd) değinilir.

d)İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin Avrupa'ya etkilerine kısaca değinilir.

 
Son düzenleme:
Üst Alt