• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

5. Ünite:Türklerin İslamiyet'i Kabulü Ve Anadolu'ya Yerleşmesi Konu, Kazanım ve Açıklamaları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
#1
5. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABÛLÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI


Ünite : 5. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABÛLÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ


Kazanım Sayısı : 4


Süre (Ders Saati) : 12


Oran (%) : 16,7
5. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ9.5.1. Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.

a)Türk toplulukların İslamiyet'i kabullerinin bir anda ve toplu olarak değil aşamalı ve farklı tarihlerde gerçekleştiği vurgulanır. Ayrıca farklı kavimlerin (Acemler, Berberiler, Kürtler) bu dini hangi süreçlerle ve nasıl kabul ettikleri kronolojik olarak ele alınır.

b)Oğuz Türklerinin İslamiyet'i kabul etmelerinin Türk ve İslam tarihinde meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel etkilere değinilir.9.5.2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet'in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.

Dönemin yazılı eserleri Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati't-Türk ve Divân-ı Hikmet'e kısaca değinilir.9.5.3. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi'ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri kavrar.

a)Pasinler ve Malazgirt Muharebelerinin sebep ve sonuçları üzerinde durulur.

b)Büyük Selçuklu Devleti'nin güç ve yönetim yapısı; cihanşümul bir imparatorluk olarak gücün meşruiyet kaynağı, gücün maddi kaynakları, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele alınır.

c)İran ve Türk devlet geleneklerine ait unsurların Büyük Selçuklu devlet teşkilatında birlikte yer aldığı vurgulanır.

ç) Nizâmülmülk'ün Siyasetnâme adlı eseri devlet yöneticilerinde aranan özellikler açısından incelenir.

d)Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine değinilir.9.5.4. Anadolu'ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder.

a) Oğuz boylarının Horasan'dan Anadolu'ya birinci ve ikinci dalga göçlerinin siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerine değinilir.

b)Oğuz Göçleri sırasında Anadolu'nun sosyal yapısına (etnik, kültürel, inanç grupları), siyasi ve ekonomik durumuna değinilerek Türklerin Anadolu'da yerleşmesini kolaylaştıran nedenler üzerinde durulur.

c)Dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu'nun ilk kez on ikinci yüzyılda Türkiye (Turchia, Turkiya) olarak anılmasına vurgu yapılır.
 

Aynı Kategoriden Farklı Konular