• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

9.sınıf II.Dön I.yazılı soru ve cevaplar(2 adet)

punika

Usta Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
385
Puanları
43
9-A
SORULAR
1-İlk Türk devletlerinde ordu-millet anlayışını ve Mete Han’ın oluşturduğu On’lu sistemi açıklayınız.
2-Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinden 3 tanesinin isimlerini yazınız.
3- İlk Türk devletlerinde devlet yönetiminde ‘ikili teşkilat’ yapısını açıklayınız.
4-Uygurların Maniheizm dinin benimsemelerinin sonuçları neler olmuştur?yazınız.
5-Peçeneklerin Bizans’ı yok etmek için Çaka Beyliği ile kurduğu ittifakı anlatınız.
6- Aşağıda ki eşleşmeleri doğru bir şekilde yapınız.
( )İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. A.Karluklar
( )İlk Müslüman Türk topluluklarındandır. B.Kıpçaklar
( )Türk tarihinde Museviliği benimseyen tek devlettir. C.Sabirler
( )Eyyübi ordusunun temelini oluşturan topluluktur. D.Hazarlar
( )Bugünkü Sibirya bölgesine isimlerini vermişlerdir. E.Avarlar
7- İslam savaş hukuku ilk olarak hangi savaşta belirlenmiştir ve temel özellikleri nedir yazınız.
8- Emevilerin yıkılış nedenlerini yazınız.
9-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed döneminde olan olaylardan değildir?
A.Kerbela Olayı B.Hudeybiye Antlaşması C.Bedir Savaşı D.Hicret E.Uhud Savaşı
Mekkeliler Müslümanları resmen hangi olayla tanımışlardır?
A.Hicret’ten sonra B.Hudeybiye Antlaşması C.Bedir Savaşı D.Hendek Savaşı E.Uhud Savaşı
Yalancı peygamberlerle hangi halife döneminde mücadele edilmiştir?
A.Hz.Osman B.Hz.Ali C.Muaviye D.Hz.Ebubekir E.Hz.Ömer
İslam dünyasında iç karışıklıklar ve iç savaşlar ilk olarak hangi halife döneminde başlamıştır?
A.Muaviye B.Hz.Ömer C. Hz.Osman D.Hz.Ebubekir E. Hz.Ali
Endülüs Emevi Devleti hangi bölgede kurulmuştur?
A.Mısır B.Suriye C. İspanya D.Anadolu E. İran
10- Abbasiler döneminde Türkler için inşa edilen Samarra şehri hakkında bilgi veriniz.
11- Aşağıda ki boşlukları doldurunuz.
Türklere ait bilinen ilk yazılı belge ………………………………………….’dir.
Eski Türklerin asıl dini ………………….Tanrı inancıdır.
Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divana……………………………………..denir.
Abbasiler döneminde Türkler,Bizans sınırında ki …………………………şehirlerine yerleştirildiler.
…………………..devleti döneminde, Arapça devletin resmi dili haline geldi.


CEVAPLAR
1- Ordu-millet anlayışına göre kadın ve erkek herkes asker sayılırdı.Göçebe yaşamdan dolayı düzenli bir ordu sistemi oluşturulmamıştı.Eli silah tutan herkes savaşçıydı.
İlk Türk devletlerinde ordu sistemi Büyük Hun İmp. Döneminde Mete Han tarafından oluşturulmuştur.Bu sisteme On’lu sistem denmektedir. Buna göre en küçük askeri birlik 10’ar kişiden oluşmakta ve emir-komuta zinciri ile 10’nun katları şeklinde 10000 kişilik ordu birlikleri oluşturulmaktaydı.Bu sistem daha sonra ki bütün Türk devletleri tarafından kullanılmış ve günümüzde de birçok ordu tarafından kullanılan sistemdir.Bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihi olarak Mete Han’ın tahat çıktığı M.Ö.1209 tarihi kabul edilmektedir.
2-Asya Hun Devleti, Göktürkler, Uygurlar
3-Orta Asya Türk devletlerinde ülke hükümdar ve ailesinindir anlayışı nedeniyle devletin yönetiminde ikili teşkilatlanma benimsenmiştir.Buna göre ülke toprakları yönetimi kolaylaştırmak için sağ-sol ya da doğu-batı olarak ikiye ayrılıyor,Doğu’yu büyük hükümdar Batı’yı ise genellikle kardeşi yönetiyordu.Doğu, Göktanrı inancına göre daha kutsal kabul ediliyordu.Bu durum nedeniyle Türk devletlerinin yıkılması ya da ikiye ayrılması kolaylaşmıştır.
4- Uygurlar Böğü Kaan döneminde Maniheizm dinini benimsemişlerdir.Bu dinin savaşmayı hoş görmemesi nedeniyle zamanla savaşçı özelliklerini yitirerek yerleşik yaşama geçmişlerdir.Ayrıca bu dinin et yemeyi yasaklaması üzerine tarımla uğraşmışlardır.Tapınaklar inşa etmişlerdir.Bu nedenle zamanla yerleşik yaşamı benimsemişlerdir.Ticaret hayatları gelişmiştir.
5-Peçenekler Bizans’ı yıkmak isteyen Çaka Beyliği ve Anadolu Selçukluları ile anlaşmışlardır.Buna göre Peçenekler batıdan,Çaka Bey denizden,Anadolu Selçuklu Devleti ise doğudan saldıracaktı.Ancak bu plandan haberdar olan Bizans Peçenekler üzerine Balkanlarda ki Kumanları saldırttı.Çaka Bey ile Anadolu Selçukluların arasını bozarak Çaka Bey’in öldürülmesine neden oldu.Böylece bu ittifak başarılı olamadı.
6-( E )İstanbul’u iki kez kuşatmışlardır. A.Karluklar
( A )İlk Müslüman Türk topluluklarındandır. B.Kıpçaklar
( D )Türk tarihinde Museviliği benimseyen tek devlettir. C.Sabirler
( B )Eyyübi ordusunun temelini oluşturan topluluktur. D.Hazarlar
( C )Bugünkü Sibirya bölgesine isimlerini vermişlerdir. E.Avarlar
7- İslam savaş hukuku ilk olarak,Bedir Savaşı’nda belirlenmiştir.Buna göre Hz.Muhammed savaş ganimetlerinin 5/1’i devlet hazinesine,5/4’ü savaşa katılanlara dağıtılmıştır.Bu nedenle bundan sonra ki İslam devletlerinde de uygulanmıştır.
8- Emevilerin yıkılış nedenleri:
-Araplar arasındaki iç çatışmalar
-Emevilerin yaptığı Arap milliyetçiliği politikası,diğer milletleri Mevali olarak görmeleri
-Fetihlerin durması
-Emevi ailesi arasında ki çatışmalar
-Şiilerin ve Haricilerin yıkıcı çalışmaları
-Abbasilerin çalışmaları
9- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed döneminde olan olaylardan değildir?
A.Kerbela Olayı B.Hudeybiye Antlaşması C.Bedir Savaşı D.Hicret E.Uhud Savaşı
Mekkeliler Müslümanları resmen hangi olayla tanımışlardır?
A.Hicret’ten sonra B.Hudeybiye Antlaşması C.Bedir Savaşı D.Hendek Savaşı E.Uhud Savaşı
Yalancı peygamberlerle hangi halife döneminde mücadele edilmiştir?
A.Hz.Osman B.Hz.Ali C.Muaviye D.Hz.Ebubekir E.Hz.Ömer
İslam dünyasında iç karışıklıklar ve iç savaşlar ilk olarak hangi halife döneminde başlamıştır?
A.Muaviye B.Hz.Ömer C. Hz.Osman D.Hz.Ebubekir E. Hz.Ali
Endülüs Emevi Devleti hangi bölgede kurulmuştur?
A.Mısır B.Suriye C. İspanya D.Anadolu E. İran
10- Abbasiler Türkler için Bağdat yakınlarında Semarra şehrini kurdurarak sadece Türklerden oluşan bir ordu oluşturmuşlardı.Böylece hem Türklerin Araplar içine karışarak,savaşçı özelliklerini kaybetmeleri engellenmiş;hem de başkent Bağdat’ın güvenliği sağlanmıştır.
11- Türklere ait bilinen ilk yazılı belge …Orhun Kitabeleri….’dir.
Eski Türklerin asıl dini …Gök….Tanrı inancıdır.
Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divana…Divanü’l Beytü’l Mal..denir.
Abbasiler döneminde Türkler,Bizans sınırında ki …Avasım…şehirlerine yerleştirildiler.
…Emeviler…....devleti döneminde, Arapça devletin resmi dili haline geldi.


9-B
SORULAR
1- Orta Asya Türk devletlerinde ‘kut anlayışını’ açıklayınız.
2- Kavimler Göçü’nün sonuçlarından 3 tanesini yazınız.
3- Göktürk Devleti’nde İstemi Yabgu’nun İpek yolu ticaretini ele geçirmek maksadıyla yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veriniz.
4- Orhun Kitabeleri hangi devlet adamları adına dikilmiştir ve bu kitabelerin önemi nedir?açıklayınız.
5- Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan faktörler nelerdir?yazınız.
6- Hazarların dini inanışları hakkında bilgi veriniz.
7-Aşağıda ki eşleşmeleri doğru bir şekilde yapınız.
( )İslamiyeti ilk olarak benimseyen Türk devletlerindendir. A.Peçenekler
( )Tarihte en büyük Türk devletlerini kuran boydur. B.Türgeşler
( )İstanbul’u kuşatmak için Çaka Bey ile anlaşan boydur. C.İtil Bulgarları
( )Manas Destanı’nı yazmışlardır. D.Oğuzlar
( )Araplarla savaşarak Orta Asya’nın Araplaşmasını önlemişlerdir. E.Kırgızlar
8- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki dönemde Arap yarımadasında inanılan dinlerden değildir?
A.Musevilik B.Maniheizm C.Haniflik D.Hristiyanlık E.Putperestlik
İslam savaş hukuku ilk olarak hangi savaşta belirlenmiştir?
A.Uhud B.Hendek C.Bedir D.Mute E.Huneyn
Kur’an-ı Kerim ayetleri hangi halife döneminde toplatılmıştır?
A.Hz.Ömer B.Hz.Ali C.Hz.Ebubekir D.Hz.Osman E.Muaviye
Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
A.Hz.Ömer B.Hz.Ali C.Hz.Ebubekir D.Hz.Osman E.Muaviye
İslam Dünyasında kesin ayrılıklar hangi olayla başlamıştır?
A.Kerbela Olayı B.Hz.Ali’nin öldürülmesi C.Sıffın Savaşı D.Hz.Osman’ın öldürülmesi E.Hakem Olayı
9- Hz.Ömer döneminde devlet teşkilatının yapılanmasında etkili olan temel faktör nedir?Bu dönemde yapılan çalışmalara örnekler veriniz.
10-Abbasiler döneminde Türklerin devlet içinde ki konumları hakkında bilgi veriniz.
11- Aşağıda ki boşlukları doldurunuz.
Medine İslam Devleti ………………………’dan sonra kurulmuştur.
Emevilerin yıkılış nedenlerinden biri de izledikleri ………………………..politikasıdır.
Abbasiler’de devletin askerlik işlerini düzenleyen divana …………………………..denir.
İslam hukukunu inceleyen İslami bilime……………………denir.
Türkler islamiyeti …………………………….’dan sonra kabul etmişlerdir.

CEVAP ANAHTARIDIR.
1- Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarlar devleti yönetme yetkisinin kendilerine Göktanrı tarafından verildiğine inanırlardı.Bu yetkiye ‘Kut’ denirdi.Kut hakkının kan bağı yoluyla hükümdar soyuna geçtiğine de inanırlardı.Bu nedenle hükümdar ailesinin kanları kutsal kabul edilirdi.Aynı zamanda hükümdar ailesinden herkesin tahtta hak iddia etme hakkı vardı.Bu nedenle sık sık taht kavgaları yaşanmıştır.
2- Kavimler Göçü’nün sonuçları:
*Roma İmp.395 yılında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış,476 yılında da Batı Roma yıkılmıştır.
*Avrupa’nın bugünkü etnik yapısı oluştu.
*Avrupa’da feodalite rejimi ortaya çıktı.
3- Göktürklerin Batı kağanı İstemi Yabgu, İpek yolu ticaretini ele geçirmek için Akhunlara karşı Sasanilerle,daha sonra Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yapmıştır.Akhunlara karşı Göktürkler kuzeyden,Sasaniler güneyden saldırmışlar ve Akhun devleti parçalanarak toprakları paylaşılmıştır.Ancak kısa süre sonra Sasanilerin İpek yolu ticaretini engellemeleri üzerine Bizans ile anlaşan Göktürkler Sasanileri zayıflatmışlardır
4- Türk tarihinde bilinen ilk yazılı belgeler Orhun Kitabeleri’dir.II.Göktürk Devleti döneminde Bilge Kağan,Kültigin ve Tonyukuk adına dikilen bu kitabeler Göktürk alfabesi ile yazılmış,Danimarkalı Thomsen tarafından ilk olarak okunmuştur.Kültigin ve Bilge Kağan yazıtları Yolluk Tigin tarafından yazılmıştır.Türk milletine öğütler vermek amacıyla yazılmıştır
5- Uygurlar Böğü Kaan döneminde Maniheizm dinini benimsemişlerdir.Bu dinin savaşmayı hoş görmemesi nedeniyle zamanla savaşçı özelliklerini yitirerek yerleşik yaşama geçmişlerdir.Ayrıca bu dinin et yemeyi yasaklaması üzerine tarımla uğraşmışlardır.tapınaklar inşa etmişlerdir.Bu nedenle zamanla yerleşik yaşamı benimsemişlerdir.
6-Türk tarihinde Museviliği seçen ilk ve tek Türk devletidir.Davalara Hristiyan,Musevi,Müslüman ve Şaman yargıçlar bakarlardı.Bu bakımdan dini hoşgörünün yaşandığı bir devlettir.
7- ( C )İslamiyeti ilk olarak benimseyen Türk devletlerindendir. A.Peçenekler
( D )Tarihte en büyük Türk devletlerini kuran boydur. B.Türgeşler
( A )İstanbul’u kuşatmak için Çaka Bey ile anlaşan boydur. C.İtil Bulgarları
( E )Manas Destanı’nı yazmışlardır. D.Oğuzlar
( B )Araplarla savaşarak Orta Asya’nın Araplaşmasını önlemişlerdir. E.Kırgızlar
8- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki dönemde Arap yarımadasında inanılan dinlerden değildir?
A.Musevilik B.Maniheizm C.Haniflik D.Hristiyanlık E.Putperestlik
İslam savaş hukuku ilk olarak hangi savaşta belirlenmiştir?
A.Uhud B.Hendek C.Bedir D.Mute E.Huneyn
Kur’an-ı Kerim ayetleri hangi halife döneminde toplatılmıştır?
A.Hz.Ömer B.Hz.Ali C.Hz.Ebubekir D.Hz.Osman E.Muaviye
Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
A.Hz.Ömer B.Hz.Ali C.Hz.Ebubekir D.Hz.Osman E.Muaviye
İslam Dünyasında kesin ayrılıklar hangi olayla başlamıştır?
A.Kerbela Olayı B.Hz.Ali’nin öldürülmesi C.Sıffın Savaşı D.Hz.Osman’ın öldürülmesi E.Hakem Olayı
9- Hz.Ömer döneminde devletin sınırlarının genişlemesi üzerine yönetim bakımından kolaylık sağlanması amacıyla devlet yönetimde örgütlenme yapılmıştır.
Yapılan bazı faaliyeteler:-Ülke yönetim birimlerine ayrılarak iller oluşturulmuş ve valiler atanmıştır.
-İlk defa divan teşkilatı oluşturulmuştur. -Adli teşkilat oluşturularak,kadılar tayin edilmiştir.
10- Abbasiler döneminde Türkler devlet yönetiminde önemli görevler almışlardır.Abbasiler Türkler için Bağdat yakınlarında Semarra şehrini kurdurarak sadece Türklerden oluşan bir ordu oluşturmuşlardı.Ayrıca Türkler Anadolu’da Bizans sınırlarında Avasım şehirlerine yerleştirilerek hem Bizans’tan gelecek saldırılara karşı önlemler alınmış,hem de düşman üzerine akınlar düzenlenmiştir.
11- Medine İslam Devleti …Hicret……’dan sonra kurulmuştur.
Emevilerin yıkılış nedenlerinden biri de izledikleri ……Mevali…....politikasıdır.
Abbasiler’de devletin askerlik işlerini düzenleyen divana ……Divanü’l Ceyş……..denir.
İslam hukukunu inceleyen İslami bilime…Fıkıh…denir.
Türkler islamiyeti …Talas Savaşı.’ndan sonra kabul etmişlerdir.
 

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
3,032
Puanları
48
sorular güzel elinize sağlık...
ama bir eleştiri de bulunsam sorulara değil de cevaplara...


1-İlk Türk devletlerinde ordu-millet anlayışını ve Mete Han’ın oluşturduğu On’lu sistemi açıklayınız.
1- Ordu-millet anlayışına göre kadın ve erkek herkes asker sayılırdı.Göçebe yaşamdan dolayı düzenli bir ordu sistemi oluşturulmamıştı.Eli silah tutan herkes savaşçıydı.
İlk Türk devletlerinde ordu sistemi Büyük Hun İmp. Döneminde Mete Han tarafından oluşturulmuştur.Bu sisteme On’lu sistem denmektedir. Buna göre en küçük askeri birlik 10’ar kişiden oluşmakta ve emir-komuta zinciri ile 10’nun katları şeklinde 10000 kişilik ordu birlikleri oluşturulmaktaydı.Bu sistem daha sonra ki bütün Türk devletleri tarafından kullanılmış ve günümüzde de birçok ordu tarafından kullanılan sistemdir.Bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş tarihi olarak Mete Han’ın tahat çıktığı M.Ö.1209 tarihi kabul edilmektedir.
cevapları bu şekilde uzun mu istiyorsunuz...doğrusu bu kabul ediyorum...
biz de böyle anlatıyoruz...ama seviyeyi gözetmek
durumunda kalıyoruz...
puanlamada da sıkıntı yaratmıyor uzun cevap...
 

punika

Usta Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
385
Puanları
43
cevap anhtarını özellikle uzun ve açıklayıcı tutuyorum ki puan verebileceğim alan geniş olsun diye!tabii ki puanlama da hepsini yapmalarını beklemiyorum.sınıf seviyelerine göre puanlamayı ayarlıyorum zaten!yoksa hepsi dökülür sınıf geçirecek adam bulamayız:)!!!:secret:
 
Üst Alt