• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Açıköğretim öğrencileri dikkat!

kristal

Veliaht
Veliaht
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
2,998
Beğeniler
70
Puanları
48
#1
Açıköğretim öğrencileri dikkat!
16 Mart 2009 Pazartesi 12:15
Açıköğretim öğrencileri dikkat! Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı üç döneme ayrılabilecek.

Açık İlköğretim Okulu ile Mesleki Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı üç döneme ayrılabilecek.

Çeşitli nedenlerle ilköğretimi tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaşı sınırını aşanlara yönelik Açık İlköğretim Okulunun yönetmeliği ile ilköğretimini tamamlayan ancak ortaöğretime devam edemeyenler ile ortaöğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı sağlayan Mesleki Açıköğretim Lisesinin yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girecek.

Açık İlköğretim Okulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili esas ve yöntemleri düzenleyen yönetmelikte, "Dönem" tanımı "Bir öğretim yılını en fazla üç bölüme ayıran, her birinde sınavların yapıldığı ve hangi tarihleri kapsayacağı çalışma takviminde belirtilen süre" olarak değiştirildi. Bu çerçevede "Öğretim Yılı" da "İçerisinde en fazla üç dönem bulunan, başlangıç ve bitiş tarihleri çalışma takviminde belirtilen süre" olarak tanımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre, bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde yaş şartı aranmayacak.

Eski yönetmeliğin "Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esas alınır ve gerektiğinde yüz yüze eğitim olanaklarından yararlanılır" maddesindeki "Gerektiğinde yüz yüze eğitim olanaklarından yararlanılır" hükmü yeni yönetmelikte çıkarıldı.

Koşulları taşıyanlar, yıl boyunca resmi tatil günleri dışında mesai saatlerinde olmak üzere Açık İlköğretim bürolarına başvurarak kayıt yaptırabilecek.

İlkokulu bitirmiş olanlardan ustalık/kalfalık belgesi olanlar 6. sınıfı tamamlamış kabul edilecek. Açık İlköğretim Okulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar tekrar başvurmaları halinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilecekler.

Öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her dönem öncesinde kayıt yenileyecekler. Kayıtlarını yenilemeyenlerin öğrencilik hakları o dönem için dondurulacak. Kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte gerçekleştirileceği çalışma takviminde belirtilecek.

Öğrenciler, uygulama gerektiren "Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım" derslerinden muaf olacak.

Açık ilköğretimde de 5'lik not düzeni yerine diğer okullarda olduğu gibi 100'lük not düzenine geçilecek.

SINAVLAR

Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sınavları yapılacak. Zorunlu öğrenim çağı dışındaki öğrenciler bir dönemde sadece bir sınıfa ait dersler ve kayıt sırasında veya kayıt yenilemede seçtikleri bir üst sınıfın en fazla dört dersi ile
başarısız oldukları derslerden sınava katılabilecek.

Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler, 1 yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilecek.
Sınav sonuçları, sonuç belgesi yerine iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulacak.

SINIF GEÇME

Bulunduğu sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı olanlar, doğrudan sınıf geçebilecek. Ayrıca, bulunduğu sınıfın bütün derslerinin sınavlarına giren ve yıl sonu başarı ortalaması en az 50 olan öğrenciler, Türkçe dersi hariç, en fazla iki dersten başarısızlar ise doğrudan sınıf geçebilecek.

Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile başarısız ders/dersleri bulunan öğrenciler, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın kayıtlarını yenilemeleri durumunda bir sonraki dönem bir üst sınıfın sınavlarına katılabilecek.

Diploma veya öğrenim belgesini kaybedenlere, kaçıncı defa verilmekte olduğu belirtilerek, yeniden belge verilebilecek. Eski yönetmelikte bu belgelerin bir defaya mahsus verileceği belirtiliyordu. Yeni belgelerde öğrencilerin T.C kimlik numaraları da yer alacak.

MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler de bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Mesleki Açıköğretim Lisesinde de bir öğretim yılı üç dönemden oluşabilecek. 17 yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki dönem, 17 yaşını bitirenler ise bir öğretim yılında üç dönem sınavlara alınacak. 17 yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında iki dönem sınavlara katılan öğrenci, 17 yaşını bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik sınav hakkından yararlanmaya başlayacak.

Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile liseye kayıt yaptıranların, bu belgenin düzenlenme tarihinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yılı, iki dönem olarak değerlendirilecek. Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilecekler ancak öğrencilik haklarından yararlanamayacaklar.

İlköğretim okulu mezunlarından kalfalık ya da ustalık belgesine sahip olarak Mesleki Açıköğretim Lisesine kayıt yaptıranlar; birinci ve ikinci dönem ortak ve seçmeli kültür derslerinden sorumlu tutulmayacaklar. Ancak bu durumdakilerin branşları itibariyle hangi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Mesleki Açıköğretim Lisesinde yüz yüze eğitimle alınması gereken alan/dal dersleri, en az 8 kişilik grup oluştuğunda, milli eğitim müdürlüklerince il veya ilçelerde belirlenen okul/kurumlarda verilecek.

Eğitime başlandıktan sonra öğrenci sayısındaki azalma eğitim-öğretimin devamına engel teşkil etmeyecek. Milli eğitim müdürlükleri, öğrenci sayısındaki azalmaya bağlı olarak gerektiğinde farklı eğitim kurumlarındaki grupları birleştirerek eğitimin devam etmesi konusundaki mülki amirlere teklifte bulunabilecek.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunlu olacak. Bir dersteki özürlü ve/veya özürsüz devamsızlığı o dersin dönem içindeki toplam ders saatinin dörtte birinden fazla olanlar, dönem puanları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılacak. Eski yönetmelikte bu süre "beşte bir" olarak belirlenmişti.

SINAVLAR

Mesleki Açıköğretimde de 100'lük not düzenine geçildi. Öğrenci başarısının tespiti 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin dönem puanının en az kırk beş olması gerekecek.

Sınavlar, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kapsamındaki dersler için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Uzaktan eğitim kapsamındaki derslerin sınavları, dönem sonlarında ve sınavları yürütmekle görevli birimce belirlenecek okul veya kurumlarda merkezi sistem ve test yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze eğitim uygulamasında öğrenci başarısının değerlendirilmesi, yüz yüze eğitim uygulamasının gerçekleştirildiği örgün eğitim kurumunun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde eğitimin yapıldığı okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Bu okuldan mezun olanların diplomalarının düzenlenmesine esas mezuniyet tarihi, öğrencinin mezuniyet için gereken şartları sağladığı sınavların sona erdiği tarih olacak.
internethaber
 
Üst Alt