• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Tüm Konular 100 Test Sorusu

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Yazılı yapacak arkadaşlara bi kolaylık yapalım.:thumbsup:

50 soruluk iki test cevap anahtarlı

 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
Dosyayı indirdim. Sorun gözükmüyor.
1. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş sonrası düzene ilişkin politikalarını aşağıdakilerden hangisinde belirlemişlerdir?
A) Londra Konferansı
B) Paris Barış Konferansı
C) Yalta Konferansı
D) San Remo Konferansı
E) Briand- Kellog Paktı


2. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da,
I. İttifak topraklarının parçalanması
II. İmparatorlukların yıkılması,
III. yeni ulus devletlerin kurulması
durumlarından hangilerine yönelik gelişmelerin yaşanması Avrupa’daki siyasi güç dengesinin de-ğişmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


3. Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağım-sızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir?
A) Cemal Paşa
B) Talat Paşa
C) Enver Paşa
D) Refet Paşa
E) Fevzi Paşa


4. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kaybetmesinden sonra Ortadoğu’da,
I. Irak,
II. Ürdün,
III. Suriye
devletlerinden hangileri Fransa’nın manda ve hi-mayesi altına girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. Japonya’nın diğer Asya ülkelerinden farklı bir şe-kilde önemli bir modernleşme süresine girmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Glasnost
B) Meiji Restorasyonu
C) Basmacı Hareketi
D) Sanayi İnkılâbı
E) 1904-05 Rus – Japon Savaşı
6. Paris Barış Konferansı’nda dünya siyasetinde is-tediği şekilde söz sahibi olamayan ve Monroe Doktrini ile dünya siyasetinden kendini soyutlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) SSCB
B) Fransa
C) Japonya
D) ABD
E) İngiltere
7. 24 Ekim 1929 günü ABD’de yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisse senetlerini ellerinden çıkar-malarıyla New York Borsasının dibe vurması aşa-ğıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Kara Pazartesi
B) Kara Perşembe
C) New Deal
D) St. Valentine Günü
E) Dünya Ekonomik Buhranı
8. İtalya ve Almanya’nın saldırgan bir politika izleme-leri üzerine, Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yu-goslavya’nın bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?

A) Kellogg Paktı
B) Sadabat Paktı
C) Locarno Anlaşması
D) Küçük Antant
E) Balkan Antantı
9. Almanya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin Hit-ler’in iktidara gelmesinin bir sonucu olarak kabul edilemez?
A) Cumhuriyet rejimine geçilmesi
B) İşsizlik sorununun azalması
C) Enflasyonun kontrol altına alınması
D) Saldırgan bir dış politikanın izlenmesi
E) Milliyetçiliğin güç kazanması
10. Türkiye’nin,
I. Türk Ofis’in kurulması,
II. takas usulü ticaretin benimsenmesi,
III. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
faaliyetlerinden hangileri Dünya Ekonomik Buhra-nı’na karşı bir önlem amacı taşımıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
11. 20. yüzyıl başlarında dünyadaki önemli gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye sebep olduğu söylenemez?
I.
II.

A) Monroe Doktrini ABD’nin dünya siyase-tinden uzak kalması
B) Paris Barış Konfe-ransı Osmanlı Devleti’yle ateşkes imzalanması
O Versay Antlaşması Almanya’da ulusçulu-ğun güçlenmesi
D) Meiji Restorasyonu Japonya’nın sömürgeci güce ulaşması
E) Dünya Ekonomik Buhranı Uluslar arası ticaretin zayıflaması12. II. Dünya Savaşı’nın başlamasına,
I. İngiltere’nin yatıştırma politikası izlemesi,
II. Nazizm ve Faşizm’in saldırgan faaliyetleri,
III. Ortadoğu’da manda rejimlerinin bağımsızlığını kazanması
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı sa-vunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Müt-tefik devletlerden bir değildir?
A) ABD
B) SSCB
C) İtalya
D) Fransa
E) İngiltere


14. II. Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan gelişmelerle so-nuçları arasındaki ilişkinin,
Gelişme
Sonuç

l. Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulması Savaş alanının geniş-lemesi
ll. SSCB ile Almanya arasında saldırmazlık antlaşması yapılması ABD’nin savaşa ka-tılması
III. Almanya’nın Fran-sa’yı hızlı bir şekilde işgal etmesi Pearl Harbour Baskı-nı’nın yapılması
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

15. Almanya I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenilerek çok ağır şartlar içeren bir anlaşma imzalamıştı.1933’te Al-manya’da iktidara gelen Hitler liderliğindeki Naziler bu anlaşmanın geçersiz sayılması için çalışmıştır.
Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saınt Germaın
B) Versailles
C) Neuilly
D) Trianon
E) Sevres

16. I. Batı Avrupa’da Almanlara yeni bir cephe açmak
II. Türkiye’yi savaşa katıp, Almanlara Balkanlardan yeni bir cephe açmak
III. Rusların üzerindeki baskıyı hafifletmek için Al-manlara karşı Sicilya’ya çıkarma yapmak
ABD ve İngiltere’nin bu kararları aldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalta Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) Washington Konferansı
D) II. Moskova Konferansı
E) Casablanca Konferansı17. Birleşmiş Milletlerin kurulmasının kararlaştırıldığı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkelerinin belirlendiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahran Zirvesi
B) Yalta Konferansı
C) Quebec Konferansı
D) Potsdam Konferansı
E) I. Moskova Konferansı


18. II. Dünya Savaşında Japonların direnişini kırmak ve savaşı kısaltmak gerekçesiyle atom bombası kullanmaya karar veren ABD başkanı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Truman
B) Mac Arthur
C) Eisenhower
D) Roosevelt
E) Montgomery19. II. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı W. Churchill arasında bir vagon içersinde yapılan ve üç gün süren görüşmelerde, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı içersindeki durumu gözden geçirilmiştir. Bu görüşmelerde İngilizler Türkiye’yi savaşa sokmak istediyseler de bir sonuç elde edememişler ve Türkiye’nin tarafsızlık politikasına bir süre daha devam etmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen görüşme aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Eden – Menemencioğlu Görüşmesi
B) Kahire Konferansı
C) Adana Mülakatı
D)Tahran Görüşmeleri
E)Mersin Görüşmesi


20. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde II. Dünya Savaşı’nın bir etkisinden söz edilemez?
A) Soğuk Savaşın başlaması
B) ABD’nin küresel güç haline gelmesi
C) Japonya’nın ABD’nin kontrolüne girmesi
D) Dünya üzerinde sömürgeciliğin zayıflaması
E) Locarno Antlaşması ve Kellog Paktı’nın imzalan-ması21. II. Dünya Savaşı aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A) Fransa ve İngiltere’nin güç kaybetmesi
B) Avrupa’da siyasi dengelerin değişmesi
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
D) Doğu ve Batı Bloklarının ortaya çıkması
E) Almanya’nın ağır koşullu antlaşma imzalaması
22. Türkiye’yle ilgili,
I. savaşın yıkıcı zararlarından daha az etkilenilmesi,
II. Türkiye’ye savaşa katılması konusunda dış bas-kıların artması,
III. Birleşmiş Milletlere üyeliğinin kabul edilmesi
durumlarından hangileri üzerinde II. Dünya Sava-şı’nda tarafsız kalmasının etkili olduğu ileri sürü-lebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
23. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nda Tür-kiye’de görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Sınırlarda güvenlik önlemlerinin artması
B) İş istihdamının ve sosyal refahın azalması
C) Varlık Vergisinin toplanması
D) Turancı düşüncenin önem kazanması
E) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması24. Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin müca-delesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok olarak birbirinden ayrılması aşağıdakilerden han-gisinin başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Soğuk Savaş
B) Yumuşama Dönemi
C) Yatıştırma Politikası
D) Bağlantısızlar Hareketi
E) Topyekûn Savaş


25. ● İşçilerin yegâne vatanı olarak Sovyetler Birli-ği’nin savunulması,
● Birleşik Amerika tarafından temsil edilen em-peryalizme karşı mücadele,
● Bütün dünyayı kapsayacak olan bir Sovyetler Cumhuriyeti’nin kurulması.
amaçlarına ulaşmak için kurulan teşkilat aşağıda-kilerden hangisidir?
A) NATO
B) CENTO
C) SEATO
D) Kominform
E) Bağlantısızlar Hareketi
26. ABD’nin Batı Blok’unu kurmak ve bu ülkeleri ko-rumak amacıyla,
I. Truman Doktrini,
II. Marshall Planı,
III. Cenevre Deklarasyonu
faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirdiği söyle-nebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III27. II. Dünya Savaşı’ndan aşağıdakilerden hangi ikisinin iki süper güç olarak çıkması Soğuk Savaşın başlamasında etkili olmuştur?
A) ABD - İngiltere
B) SSCB - Japonya
C) İngiltere- Fransa
D) ABD - SSCB
E) İtalya - Almanya28. Aşağıdakilerden hangisinde SSCB ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkma tehlikesi oldukça önemli rol oynamıştır?
A) U2 Casus Uçağı
B) Küba Krizi
C) Süveyş Krizi
D) Suriye Bunalımı
E) CENTO’nun kurulması


29. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları aşağıdakilerden hangileriyle askeri güvenlik ön-lemlerine başvurmuşlardır?
A) CENTO- NATO
B) NATO – Batı Avrupa Birliği
C) Varşova Paktı - NATO
D) Varşova Paktı - CENTO
E) Birleşmiş Milletler - SEATO


30. Soğuk Savaş Döneminde ABD ile SSCB,
I. İtalya,
II. Japonya,
III. Almanya
mihver devletlerinden hangileriyle barış antlaşması imzalamak konusunda anlaşmaya varmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

31. Aşağıdakilerden hangisi komünizm ve kapitalizm ideolojileri arasındaki mücadelenin silahlı çatışmaya dönüşmesinin bir sonucudur?
A) Kore Savaşı
B) Küba Krizi
C) Berlin Buhranı
D) Suriye Bunalımı
E) Süveyş Krizi
32. Aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye sebep olduğu savunulamaz?
I.
II.

A) Müttefiklerin Alman-ya’yı paylaşamaması Berlin Buhranı’nın çık-ması
B) Truman Doktrini’nin yayınlanması ABD’nin Batı Bloğunu kurması
C) SSCB’nin NATO’ya karşı önlem almak istemesi Varşova Paktı’nın ku-rulması
D) İngiltere ve Fran-sa’nın güç kaybet-mesi Sömürge devletlerinin bağımsızlığını kazan-ması
E) Türkiye’de çok partili hayata geçilmesi 1924 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi
33. Türkiye’de çok partili hayata geçmesi aşağıdaki-lerden hangisinin iktidara gelmesiyle ortaya çık-mıştır?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Demokrat Parti
C) Adalet Partisi
D) Milli Birlik Partisi
E) Milli Selamet Partisi34. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasında karşılıklı “söz düellosu” vasıtasıyla savaş tehlikesinin azalmasını ve komünist ile komünist olmayan dev-letler arasında siyasal, ekonomik, kültürel ve tek-nolojik anlaşmaların sayılarındaki artışı ifade etmek için,
I. yumuşama,
II. küreselleşme,
III. psikolojik savaş
olgularından hangileri kullanılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


35. Doğu Bloku ülkelerinin Avrupa'da güvenlik ve is-tikrarı yakalamak için bir anlaşma yapılması önerisi aşağıdakilerden hangisiyle başarıya ulaşmıştır?
A) NATO
B) Varşova Paktı
C) Helsinki Nihai Senedi
D) Batı Avrupa Birliği
E) Komintern


36. AGİK aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplanmıştır?
A) Batı Avrupa’nın kalkındırılması
B) Almanya’nın bölünmüşlüğünün çözülmesi
C) Komünizm tehdidinin ortadan kaldırılması
D) Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasında anlaşmaz-lıkların çözülmesi
E) Sovyetlerin Doğu Avrupa üzerindeki baskısının önlenmesi37. Amerika ile SSCB arasında daha güvenli bir dünya düzeni oluşturma ve nükleer savaş çıkma tehlikesini önlemek için yapılan görüşmelere ne ad verilir?
A) SALT
B) Helsinki Süreci
C) AGİK
D) Viyana Kongresi
E) Moskova Konferansı


38. Bağlantısızlar Hareketinin bir parçası olmak üzere 1955 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Asya-Afrika devletlerinin ortak kararlar almak üzere top-landığı konferans hangisidir?
A) Bandung Konferansı
B) Potsdam konferansı
C) Havana Konferansı
D) Kahire Konferansı
E) Tahran Konferansı39. Ortadoğu’da 20. yüzyılın ortalarından itibaren siyasi istikrar ve güvenliği etkileyen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Arap - İsrail Savaşları
B) Suriye Bunalımı
C) Süveyş Buhranı
D) Hatay Meselesi
E) İran - Irak savaşı

40. ABD’nin tanık olarak katıldığı Mısır ile İsrail ara-sındaki sorunları çözmek amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT
B) Camp David
C) Bağdat Paktı
D) Kahire Antlaşması
E) Trablus Antlaşması41. ABD’nin ( 1980 – 1988 ) Irak – İran Savaşı’na mü-dahale etmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Petrol ticaretinin zarar görmesi
B) Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
C) İran’da İslam Devrimi’nin yapılması
D) Arap - İsrail Savaşlarının başlaması
E) Suriye Bunalımının yaşanması


42. Türkiye 1960’lardan sonra dış politikada,
I. ASALA,
II. Kıbrıs Sorunu,
III. Boğazlar Meselesi
sorunlarından hangilerini çözmek için büyük çaba sarf etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

43. Türkiye’de uygulamaya geçen,
I. 1924,
II. 1961,
III. 1982
anayasalarından hangilerinde çift parlamentolu sistem benimsenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
44. 1960’lardan sonra Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Almanya’ya işçi göçü
B) Köyden kente göçün artması
C) TV yayınlarının başlaması
D) Yeni anayasaların yürürlüğe girmesi
E) Çok Partili hayata geçilmesi
45. 1980’li yıllarla beraber SSCB’de siyasi ve ekonomik politikaların değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Basmacı hareketi
B) Varşova Paktı’nın kurulması
C) Afganistan’ın işgali
D) Kore Savaşı’nın çıkması
E) Glasnost - Perestroyka

46. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla beraber kurulan Türkî Cumhuriyetlerden biri değil-dir?
A) Moğolistan
B) Özbekistan
C) Kırgızistan
D) Azerbaycan
E) Kazakistan

47. Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla,
I. TİKA,
II. Türk Ofis,
III. Anadolu Ajansı
teşkilatlarından hangilerini kurmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
48. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloğu’nun dağıldı-ğının göstergelerinden biri değildir?
A) Berlin Duvarı’nın yıkılması
B) Varşova Paktı’nın yıkılması
C) Orta Asya devletlerinin bağımsızlaşması
D) COMECON’un feshedilmesi
E) Avrupa Birliğinin kurulması
49. Maastricht Anlaşması ve Kopenhag Kriterleri aşa-ğıdakilerden hangisinin kurulması yönündeki aşamaları oluşturur?
A) NATO
B) Batı Avrupa Birliği
C) Birleşmiş Milletler
D) Avrupa Birliği
E) CENTO

50. Kyoto Protokolü’nün yayınlanmasında,
I. çevre kirliğinin artması,
II. sanayileşmenin insan yaşamını tehdit etmesi,
III. küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaşması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
1. I. Dünya Savaşı sonrasında galip gelen İtilaf Dev-letleri’nin aşağıdakilerden hangisinde anlaşamadığı söylenebilir?
A) Mandacılığın hayata geçirilmesi
B) İttifak devletlerinin zayıflatılması
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
D) Osmanlı topraklarının paylaşılması
E) Güç dengesinin kendi lehlerine değişmesi2. ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girerken öne sürdüğü “ dünya barışını korumak için uluslar arası bir örgütün kurulması ” fikri aşağıdakilerden hangisiyle hayata geçmiştir?
A) Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B) Manda yönetimlerinin hayata geçirilmesi
C) Locarno Antlaşması’nın yapılması
D) Briand-Kellog Paktı’nın imzalanması
E) Balfour Deklarasyonu’nun yayınlanması
3. I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaş-malarıyla Avrupa’da birçok yeni devletin kurulması sağlanmıştır.
Bu gelişme üzerinde İtilaf Devletlerinin,
I. sömürgeciliğe son verme,
II. İttifak devletlerinin siyasi etkinliğini azaltma,
III. Avrupa’daki güç dengesini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebi-lir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III4. SSCB’nin kurulmasını sağlayan olay aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Monroe Doktrini
B) Meiji Restorasyonu
C) Bolşevik İhtilali
D) Balfour Deklarasyonu
E) Basmacı Hareketi


5. Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı başlatılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Hareket
B) Basmacı hareketi
C) Korbaşı Hareketi
D) Bolşevik İhtilali
E) Meiji Restorasyonu

6. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli bir konuma ulaşmıştır?
A) Balkanlar
B) Ortadoğu
C) Uzakdoğu
D) Kuzey Afrika
E) Doğu Avrupa
7. Meiji Restorasyonu’yla Uzakdoğu’da önemli bir askeri ve siyasi güce ulaşan Japonya, egemenlik alanını genişletmeye ve bir sömürge imparatorluğu kurmaya çalışmıştır.
Japonya bu amacına ulaşmak için,
I. Çin,
II. Rusya,
III. Fransa
devletlerinden hangileriyle savaşmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


8. ABD’de bankacılık sisteminin kötü yapılandırılması, gayr-i menkul spekülasyonun başlaması ve Newyork Borsası’nın çökmesiyle başlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meiji Restorasyonu
B) Dünya Ekonomik Buhranı
C) Hiper Enflasyon
D) Bağlantısızlar Hareketi
E) Monroe Doktrini9. I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan,
I. Locarno Antlaşması,
II. San Remo Konferansı,
III. Briand – Kellog Paktı
gelişmelerinden hangileri savaş sonrasında barış düzeninin devamına yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


10. Avrupa’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ekonomik gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ulus devletlerinin yıkılması
B) Ticaretin durgunlaşması
C) Toplumsal refahın azalması
D) İş istihdamının azalması
E) Almanya’da Hiper enflasyonun yaşanması

11. 20. yy. da,
I. Einstein
II. Newton,
III. Galile
bilim adamlarından hangilerinin bilimsel çalışmaları dünya üzerinde teknolojik gelişmelerin artmasına büyük bir katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III12. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı başla-madan önce tarafsızlığını ilan ederek savaşa ka-tılmamıştır?
A) Avusturya
B) Fransa
C) İsviçre
D) Hollanda
E) Japonya13. II. Dünya Savaşı’nda,
I. Barbarossa Harekâtı,
II. Normandiya Çıkarması,
III. Pearl Harbour Saldırısı
gelişmelerinden hangilerinin savaşın gidişatını müttefik devletleri lehinde değiştirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
14. II. Dünya Savaşı’yla ilgili,
I. Normandiya Çıkarması,
II. ABD’nin savaşa girmesi,
III. Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
gelişmelerinin oluş sırasının aşağıdakilerden han-gisinde doğru verildiği söylenebilir?
A) I, II, III B) II, III, I C) III, II, I
D) I,III, II E) II, III, I15. II. Dünya Savaşa katılan devletlerle bu devletlerin iz-ledikleri politikalar arasındaki ilişkinin,
Devlet
Politika

l. Almanya Hayat Sahası
ll. İtalya Bizim Deniz
III. Japonya Ortak Refah Alanı
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
16. II. Dünya Savaşı’nda olası bir Alman saldırısını ön-lemek amacıyla üç Baltık ülkesini, Estonya, Letonya ve Litvanya’yı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya
B) İngiltere
C) Fransa
D) Polonya
E) SSCB


17. 1945 yılı başlarında Almanya’nın daha fazla sava-şamayacağının anlaşılması ile ABD, İngiltere ve SSCB liderlerinin toplanarak Almanya’nın teslim alınması ve savaş sonrası Avrupa’nın durumu gö-rüştükleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalta Konferansı
B) Washington Konferansı
C) Casablanca Konferansı
D Quebec Konferansı
E) I. Moskova Konferansı
18. II. Dünya Savaşı’nda,
I. atom bombası,
II. ABD’nin savaşa girmesi,
III. Fransa’da Vichy Hükümeti’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri savaşın bitmesini kolay-laştıran etkenlerden arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
19. II. Dünya Savaşı’ndan sonra,
I. barış antlaşmalarının yapılmaması,
II. doğu ve batı bloklarının oluşması,
III. Batı Almanya’nın sınırlarını kabul etmemesi
gelişmelerinden hangilerinin Avrupa'daki siyasi düzeni istikrarsızlığa götürdüğü ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
20. II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanan veya kurulan devletlerarasında aşağıdakilerden han-gisi yoktur?
A) İsrail
B) Mısır
C) Hindistan
D) Pakistan
E) Suriye


21. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda,
I. tarafsızlık,
II. Almanya ve SSCB’yle saldırmazlık antlaşmaları imzalanması,
III. Adana Görüşmesi’nde İngiltere’nin isteklerine rağmen tarafsızlığın devamına karar verilmesi
politikalarından hangilerini izlemesi savaşın yıkıcı etkilerinden korunmaya yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III22. II. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine II. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulanamamıştır.
Bu gelişmenin,
I. ekonomik kalkınmanın yavaşlaması,
II. enflasyondaki hızlı artışın önüne geçilmesi,
III. sanayileşmenin istenen seviyeye ulaşmaması
durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


23. TBMM II. Dünya Savaşı devam ederken 18 Ocak 1940’ta Milli Koruma Kanunu’nu kabul etmiştir.
Bu kanunun aşağıdakilerden hangisine yönelik ol-duğu söylenebilir?
A) Ekonomide kalkınma politikasını devam ettirme
B) Gümrük vergilerini artırma
C) Kapitülasyonların olumsuz etkilerini azaltma
D) Tarımsal üretimi modernleştirme
E) Avrupa’dan gelen baskıları azaltma24. II. Dünya Savaşı sonunda, değişen kuvvet ilişkilerini yansıtacak bir anlaşmanın yapılamamış olması aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
A) Soğuk Savaş
B) Yumuşama Dönemi
C) Glasnost ve Perestroyka
D) Bağlantısızlar Hareketi
E) Monroe Doktrini25. II. Dünya Savaşı’nın sonunda hangi iki devlet dünya siyasetinde söz sahibi olmuş ve Soğuk Savaşın en önemli aktörleri olmuşlardır?
A) İngiltere ve ABD
B) SSCB ve Almanya
C) İngiltere ve Fransa
D) ABD ve SSCB
E) ABD ve Japonya
26. Amerika Birleşik Devletleri, II. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdakilerden hangisini terk ederek bir dünya devleti olmuş ve milletlerarası politikada en önemli güç haline gelmiştir?
A) Truman Doktrini
B) Monroe Doktrini
C) Eisenhower Doktrini
D) Marshall Planı
E) Schuman Planı


27. Demir Perde Ülkeleri veya Doğu Bloğu ülkeleri ola-rak adlandırılan devletler aşağıdakilerden hangisiyle Batı Bloku’na karşı askeri bir örgütlenmeye girmiştir?
A) NATO
B) Kominform
C) Varşova Paktı
D) Helsinki Nihai Senedi
E) Bağlantısızlar Hareketi


28. I. Kore Savaşı’nın çıkması
II. Ortadoğu ülkelerinin bağımsızlaşması
III. SSCB’ye karşı Batı Avrupa Birliği’nin kurulması
gelişmelerinden hangileri İngiltere ve Fransa’nın siyasi etkinliklerini büyük bir oranda yitirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


29. 1948 yılında ABD ve İngiltere’nin desteğiyle İsrail Devleti’nin kurulması,
I. Arap ülkeleri,
II. Demir Perde Ülkeleri,
III. Bağlantısızlar Hareketi
kesimlerinden hangileri tarafından büyük bir tep-kiyle karşılanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


30. II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan teşkilatlarla bu teşkilatlara katılan devletler arasındaki ilişkinin,
Teşkilat
Devlet

l. CENTO Türkiye, İran, Pakis-tan ve İngiltere
ll. SEATO ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland, Pakistan
III. Varşova Paktı Doğu Avrupa ülkeleri ve SSCB
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
31. Mahatma Gandhi aşağıdaki devletlerden hangisinin bağımsızlığını kazanmasında lider rolünü üst-lenmiştir?
A) Pakistan
B) Hindistan
C) Mısır
D) Afganistan
E) Çin


32. Türkiye’nin,
I. Kore,
II. Kıbrıs,
III. Kosova
bölgelerinden hangilerine asker göndermesinde NATO’ya girme amacının önemli bir etkisi olmuş-tur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


33. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi bir değişim olarak ortaya çıkmamıştır?
A) Çok Partili hayatın başlaması
B) CHP iktidarının son bulması
C) Anayasal yönetime geçilmesi
D) CHP’nin muhalefet Partisi olması
E) CHP dışında bir partinin hükümet kurması


34. Türkiye Soğuk Savaş döneminde aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır?
A) Balkan İttifakı
B) Bağdat Paktı
C) NATO
D) Avrupa Konseyi
E) Milletler Cemiyeti35. Doğu ve Batı Bloğu ilişkilerinde çatışma ve gergin-liğin azalması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Soğuk Savaşın başlaması
B) Yumuşama Döneminin başlaması
C) Berlin Duvarı’nın inşa edilmesi
D) NATO’nun kurulması
E) Çin’e karşı uluslar arası baskının artması


36. 1975 yılında Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konfe-ransı'nın sonunda Avrupa ülkeleri (Arnavutluk ve Andora hariç), SSCB, ABD, ve Kanada arasında imzalanan konferansın sonuç bildirgesi aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Kellog Paktı
B) Locarno Antlaşması
C) Batı Avrupa Birliği
D) Helsinki Nihai Senedi
E) Varşova Paktı
37. 16 Mayıs 1960 tarihinde Paris’te Nükleer silahlarla ilgili toplanması kararlaştırılan Zirve Konferansı aşağıdakilerden hangisinden dolayı toplanama-mıştır?
A) Küba Krizi
B) Süveyş Buhranı
C) U2 Casus Uçağı Olayı
D) Suriye Bunalımı
E) Berlin Buhranı38. Yahudilerin İsrail’de aşırı dinci faaliyetlerinin de etkisiyle İslam devletleri arasında işbirliği sağlamak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam Konferansı Örgütü
B) İslam Kalkınma Örgütü
C) İslam İşbirliği Örgütü
D) OPEC
E) Arap Ülkeleri Teşkilatı


39. Üçüncü Blok olarak da adlandırılan Doğu ve Batı Bloğunu kabul etmeyen ve reddetmeyen ülkelerin oluşturduğu politik düşünceler,
I. Bandung Konferansı,
II. Bağlantısızlar Hareketi,
III. İslam Konferansı Örgütü
gelişmelerinden hangileriyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


40. 1980 yılında Irak – İran Savaşları’nın başlamasına,
I. Şatt-ül Arap Meselesi,
II. Mülteciler Sorunu,
III. Körfez Adalarının işgali
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


41. Son otuz yıllık dönem içinde Türk Dış Politikasında ABD ve Yunanistan ilişkilerini şekillendiren en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Adaları
B) Kıbrıs Meselesi
C) Süveyş Krizi
D) Boğazlar Sorunu
E) Batı Trakya Türkleri

42. Dış Politikada,
I. Kıbrıs Sorunu,
II. Ermeni Terör Olayları,
III. Irak’la Musul Meselesi
gelişmelerinden hangileri Türkiye’nin diğer devlet-lerle ilişkisini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


43. Türkiye’de 27 Mayıs Askeri Müdahalesinden sonra yürürlüğe giren anayasa hangisidir?
A) Kanun-i Esasi
B) 1924
C) 1962
D) 1961
E) 1982
44. I. 1959 Zürih Antlaşması,
II. 1960 Londra Antlaşması,
III. Cenevre Deklarasyonu
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini çözümlemeye yönelik olduğu söylenebilir?
A) Kıbrıs Meselesi
B) Ege Adaları
C) Musul Sorunu
D) Ermeni Meselesi
E) ASALA
45. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (S.S.C.B) yıkılmasına neden olan “Glasnost ve Pe-restroyka”yı(açıklık ve yenilik) uygulayan lider kimdir?
A) Stalin
B) Boris Yeltsin
C) Mihail Gorbaçov
D) Vladimir Putin
E) Medvedev
46. SSCB’nin dağılmasından sonra,
I. Baltık,
II. Kafkaslar
III. Orta Asya
bölgelerinden hangilerindeki devletler bağımsızlık-larını kazanma mücadelesi içerisine girmişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
47. Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan Almanya’daki ikili devlet yapısı aşağıdakilerden hangisiyle yıkılmış ve Almanya’da siyasi bütünlük sağlanmıştır?
A) Versay Antlaşması’nın imzalanması
B) Varşova Paktı’nın yıkılması
C) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması
D) Avrupa Birliği’nin kurulması
E) Berlin Duvarı’nın yıkılması


48. 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması’yla kuru-lan AET ( Avrupa Ekonomik Topluluğu),
I. Brüksel Antlaşması,
II. Maastricht Antlaşması,
III. Amsterdam Antlaşması
gelişmelerinden hangileriyle Avrupa Birliği’ne dö-nüşmüştür?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
49. Aşağıdaki hangi ülkenin yıkılması Bosna Hersek’te yaşayan Müslümanların büyük bir zulme uğrama-sına yol açmıştır?
A) Çekoslovakya
B) Yugoslavya
C) SSCB
D) Avusturya - Macaristan
E) Slovakya50. 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişkinin,
Gelişme
Sonuç

l. İnternetin kullanımı-nın yayılması Kültürel etkileşimin hızlanması
ll. SSCB’nin dağılması ABD’nin dünya siya-setindeki öneminin artması
III. Çevre Kirliliğinin ya-yılması Kyoto Protokolü’nün imzalanması
eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
 

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,933
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Teşekkürler, ama çağdaş türk ve dünya tarihi - I.doc bu dosyayı açamadım dönüştürücü gerekiyor falan dedi docx dosyası da değil neden açılmadı acaba?Bu alanda soru az oluyor nerden buluyorsanız çok teşekkür..

Kullandığınız office sürümü ne ?

İsra arkadaşımız soruları kendisi hazırlıyor.
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
İlk mesajdaki linkten dosyayı indirin cevapları testlerin altında var.
 

İSRA

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
1,033
Puanları
113
Konum
Konya
ilk mesajdaki linkten dosyaları indirin cevapları testlerin altında
 
Üst Alt