• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ÇTDT 25 er soruluk 7 takım sınav (gruplar karılmış-herkese açık)

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
1-1956 yılında Süveyş Bunalımı sonrasında
Sovyetlerin Ortadoğu’ya yerleşmeye başlaması
üzerine ABD’nin izlediği politika
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Truman Doktrini
B- Eisenhower Doktrini
C- Marshall yardımı
D- Monroe Doktrini
E- Manda Yönetimi

2-Aşağıdakilerden hangisi komünizm ve kapitalizm ideolojileri arasındaki mücadelenin silahlı çatışmaya dönüşmesinin bir sonucudur?
A)Kore Savaşı B)Küba Krizi C)BerlinBuhranı
D)Suriye Bunalımı E)Süveyş Krizi

3-Birçok Avrupalı ülkenin NATO’ya gerek
kalmadığına inanmalarına yol açan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Doğu Blokunun çözülmesi
B- Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanması
C- Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını
kazanması
D- Beyaz Rusya’nın bağımsızlığını kazanması
E- Çin’in BM’ne üye olması

4-1975 yılında 'nın sonunda (Arnavutluk ve Andora hariç), , , ve arasında imzalanan konferansın sonuç bildirgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kellog Paktı B) Locarno Antlaşması
C)Batı Avrupa Birliği D)Helsinki Nihai Senedi
E)Varşova Paktı
5-1980 yılında Irak – İran Savaşları’nın başlamasına,
I. Şatt-ül Arap Meselesi,
II. Mülteciler Sorunu,
III. Basra Körfezini kontrol altına alma çabası
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II
D)I ve III E)II ve III
6-I- Bağdat Paktı
II- Eisenhower Doktrini
III- Truman Doktrini
IV-NATO’nun kurulusu
V-Marshall planı
Yukarıdakilerden hangileri ABD’nin Ortadoğu
politikası ile ilgili değildir?
A-I,III B- I,II,III C- I,II D- I,IV E- III, IV,V

7-Milletler Cemiyeti’nin başarısız olmasında en
fazla etkili olan sebep aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Silahlanmaya engel olamaması
B- Küresel sorunlara çözüm bulamamsı
C- Büyük devletlerin etkisi altında olması
D- Üye sayısının fazla olması
E- Organ sayısının yetersiz olması
8-Truman Doktrini ve Marshall Planı’na karşı
Sovyet Rusya’nın ilk hareketi aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Kominform’un kurulusu
B- Varşova Paktı’nın kurulusu
C- Comecon’un kurulusu
D- Kore Savası’nın çıkmasını sağlaması
E- Berlin’i işgali


9-I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki özel nedenlerinden hangisinde sömürgecilik yarışının etkisinden söz edilemez?
A) Almanya ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet
B) Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde ve pazar arayışında olması
C) Fransa’nın Sedan Savaşı sonucunda Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren bölgesini geri almak istemesi
D) Rusya’nın boğazları ele geçirerek sıcak denizlere açılmak istemesi
E) Osmanlıların duyun-u umumiye idaresinden ve kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi

10-1956 yılında Mısır lideri Nasır’ın Süveyş
Kanalını millileştirme kararına karsı ortaya
çıkan tepki aşağıdakilerden hangisidir?
A-İngiltere, İsrail ve Fransa’nın Mısır’a saldırısı
B-ABD ve İngiltere’nin Mısır’a saldırısı
C- Fransa’nın Mısır’ı işgali
D- İsrail’in Mısır’ı işgali
E- İngiltere’nin Mısır’ı işgali
11-Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve
Japonya’ya savaş ilan etmesinin getirisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A- NATO’ya üye olma
B- Birleşmiş Milletlere Kurucu üye olma
C- Ege adalarını alma
D- Dış borçların silinmesi
E- Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması
12-Soğuk Savaş dönemi hangi olaydan sonra
sona erdiği kabul edilir?
A- Sovyetler Birliği’nin dağılması
B- NATO’nun kurulusu
C- Varşova Paktı’nın dağılması
D- Stalin’in ölmesi
E- Gorbaçov’un iktidara gelmesi

13-Sovyetler Birliği ile İngilizler arasında 12
Temmuz 1941’de Ortak Hareket Antlaşması’nın
yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Almanya, İtalya ve Japonya arasında Üçlü
Pakt’ın imzalanması
B- Japonya’nın Mançurya’ya saldırısı
C- İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
D- Hitler’in Fransa’yı işgali
E- Almanya’nın Rusya’ya saldırısı
14-1965 yılında Uzakdoğu’da Sovyetlerle
ABD’yi karsı karsıya getiren gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Vietnam Savası
B- Hindiçini Savası
C- Malezya’nın bağımsızlığı
D- Kore Savası
E- Japonya’nın Mançurya’yı isgali

15-ABD’nin tanık olarak katıldığı Mısır ile İsrail arasındaki sorunları çözmek amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT B) Camp David C)Bağdat Paktı
D)Kahire Antlaşması E)Trablus Antlaşması


16-Ortadoğu meselelerinin başlangıç noktasını
aşağıdaki hangi olayın başlattığı söylenebilir?
A- İsrail’in kuruluşu
B- 1967 Arap İsrail Savaşı
C- 1973 Petrol Krizi
D- 1948 Arap İsrail Savaşı
E- FK֒nün kuruluşu
17-- ABD’ye yanaşma
- Kore savasına katılma
- NATO’ya katılma
Yukarıdaki politikalar hangi olaydan
kaynaklanmıştır?
A- Demokratlaşma baskısı
B- Sovyet tehdidi
C- ABD’nin isteği
D- AET’ye üye olma
E- İngiltere’nin desteğini olma
18-Stalin’in ölümü üzerine ayaklanma çıkan
bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A-Çekoslovakya B- Macaristan C- Polonya
D-Doğu Berlin E- Yugoslavya

19-Sovyet Rusya’nın hangi aracı uzaya
fırlatması ile uzay savası başlamıştır?
A- Vostok B- Soyuz C- Sputnik
D-Challenger E- Discovery

20-Bağdat Paktı’na rağmen Rusya’nın
Ortadoğu’ya girişini kolaylaştıran gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- İsrail’in Rusya yanlısı politikası
B- Bazı Arap ülkelerinin pakta cephe alması
C- ABD’nin pakta yeterince önem vermemesi
D- Petrol krizinin ortaya çıkısı
E- İsrail Devleti’nin kurulusu
21-I.1959 Zürih Antlaşması,
II.1960 Londra Antlaşması,
III. Cenevre Deklarasyonu
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini çözümlemeye yönelik olduğu söylenebilir?
A)Kıbrıs Meselesi B)Ege Adaları C)Musul Sorunu
D) Ermeni Meselesi E)ASALA
22-ABD’nin Batı Avrupa’nın ekonomik sıkıntılarına
çözüm bulmak için hazırladığı ekonomik
programın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Marshall planı
B- Truman Doktrini
C- Eisenhower Doktrini
D- Monroe Doktrini
E- NATO’nun kurulusu
23-1979 yılında Sovyetler tarafından işgal
edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A- Afganistan B- Keşmir C- Polonya
D- İran E-Pakistan


24-I- Ren bölgesine girmesi
II- Avusturya’yı işgali
III-Avusturya’nın Almanya ile birleşmesi
IV-Asker sayısını artırması
V- Fransa’yı işgali
II.Dünya Savaşı öncesi batılıların zamanında
tepki vermemesi üzerine Hitler’in cesaretini
artıran gelişmeler arasında yukarıdakilerden
hangisi yer almaz?
A- I B-II C-III D-V E-IV
25-II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen
sömürgeciliğin sona ermesinde,
I-Sömürgeci devletlerin savaş sırasında yıpranması
II- Sömürülen ülkelerde gelişen milliyetçilik
hareketleri
III-Birleşmiş Milletlerin kurulması
IV- Sömürgeci devletlerin eski güçlerini yitirmeleri
V- Sömürülen devletlerde gelişen bağımsızlık
düşüncesi
Hangisinin etkisi yoktur?
A- I B- II C-III D-IV E-V

BAŞARILAR…

SÜRE 25 DAKİKA OLUP, HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.ADI: SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:
DOĞRU: YANLIŞ: ALDIĞI PUAN:
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
1--Truman Doktrini
- Avrupa Konseyi
- NATO’nun kurulusu
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden
hangisine yöneliktir?
A- Sovyet tehdidi
B- BM’ye üye olma
C-ABD ile ilişkiler geliştirme
D- Japonya’nın saldırgan tutumu
E- Hitler tehlikesi
2-Stalin’in ölümü üzerine Sovyet Rusya’nın
başına geçen lider aşağıdakilerden hangisidir?
A- Gorbaçov B- Kurusçev C- Andrapov
D- Putin E-Medvedev

3- Nasır,Tito ve Nehru’nun önderliğinde
Mısır, Yugoslavya ve Hindistan’ın önderlik
konumuna ulaşması iki blok dışında tarafsızlığı
savunan üçüncü bir blokun doğmasını sağladı.
Buna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yeni Dünya
B- Küreselleşen Dünya
C- Bölgesel Dünya
D- Üçüncü Dünya
E- Demirperde
4- ABD’nin girişimleriyle Mısır ve İsrail
arasındaki görüşmeler aşağıdakilerden
hangisine yol açmıştır?
A- FKÖ’nün kurulması
B- Camp David Antlaşması
C- Filistin Devleti’nin kurulması
D- Sadabat Paktı’nın kurulması
E- Bağdat Paktı’nın kurulması
5- Bağdat Paktı’nın kuruluş amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Arapların Ortadoğu’da etkinliğini artırmak
B- Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’ya yayılmasını
önlemek
C- Müslümanlar arasında güç birliği oluşturmak
D- Ortadoğu petrollerini kontrol altına almak
E- İsrail’in yayılmacı politikalarını önlemek
6- Mısır ve İsrail arasında yapılan Camp
David (1978) Antlaşması’na Arap ülkelerinin
tepkisi nasıl olmuştur?
A- Antlaşmayı olumlu bulmuşlardır
B- Mısır yalnızlığa itilmiştir
C- Diğer Arap ülkeleri de İsrail ile antlaşma
imzalamıştır
D- Filistin Devleti’nin kurulusunu sağlamışlardır
E- Mısır’a ekonomik ambargo uygulamışlardır
7- Berlin Buhranı’nın ortaya çıkısının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Sovyetlerin Berlin’i işgali
B- Sovyetlerin Batılıları Berlin’den çıkarmak istemesi
C- Sovyetlerin Batı Almanya’yı işgal etmek istemesi
D- Stalin’in ölümü
E- Kore Savası
8- Amerika’nın Ortadoğu’ya girişini sağlayan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A- Suudi Arabistan’ın Aramco’ya imtiyazlar
vermesi
B- Wilson ilkelerinin yayınlanması
C- 1978 yılında İsrail ile Mısır arasında yapılan
Camp David Antlaşması’nda aracı olması
D- Körfez Savası’nda Irak’a girişi
E- Irak Savası ile Irak’ı işgali
9- Locarno Antlaşması’nın geçerliliğini
yitirmesinde aşağıdakilerden hangilerinin etkisi
yoktur?
I.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
II.Avrupa’da Hitler ve Mussoli’nin çıkısı
III.Almanya’nın Ren bölgesini işgali
IV.İtalya’nın Arnavutluk’u işgali
V. Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı
A- I, III B- II, III C- IV,V D- III,V E- III, IV

10- İki kutuplu dünyanın sona ermesinden
sonra dünya siyasetinde etkinliği daha çok artan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A- Rusya Federasyonu
B- Çin
C- Japonya
D- ABD
E- İngiltere

11- II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği
politika aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mihver devletlerinin yanında yer almak
B- Müttefik devletlerin yanında yer almak
C- Savasın dışında kalma, tarafsızlık
D- ABD’nin savaşa girişini bekleme
E- Rus baskısı dolayısıyla Almanya’ya yanaşma
12- Ortadoğu bölgesine yönelik olarak ABD’nin
geliştirdiği politika aşağıdakilerden hangisidir?
A- Truman Doktrini B- Marshall planı C- Monroe Doktrini D- Eisenhower Doktrini E-NATO’nun kurulusu
13- 1979 yılında uluslar arası ortamın
gerginleşmesine yol açan iki olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A- İran Devrimi- Afganistan’ın Sovyetler Birliği
tarafından işgali
B- Körfez Savası- İran Devrimi
C- İran Devrimi- Kore Savası
D- Vietnam Savası - Afganistan’ın Sovyetler
Birliği tarafından işgali
E- Süveyş Bunalımı – Kore Savası
14- Mussolini dönemi İtalya’sı ile Türkiye’nin
Arasının açılmasına yol açan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 1936’daHabesistan’ı işgali
B- 1938’de Arnavutluk’u işgali
C- Anadolu’yu da içine alan yayılma politikası
D- Almanya ile işbirliği
E- Trablusgarp’ı işgal etmesi
15- 1969-1989 yılları arasındaki döneme
aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?
A- Soğuk Savaş
B- Yumuşama Dönemi
C- II. Dünya Savası
D- Vietnam Savası
E- Silahsızlanma Dönemi


16- 27 Eylül 1940’da imzalanan Üçlü Pakt
devletleri aşağıdakilerden hangileridir?
A-İngiltere- Fransa- Rusya
B-İngiltere-ABD- Fransa
C-Rusya-ABD-İngiltere
D-Almanya -İtalya –Japonya
E- Almanya- Çin – Japonya

17- İsrail’in kuruluşu üzerine İsrail’e saldıran
devletler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A- Mısır B- Ürdün C- İran
D- Irak E- Suriye

18- Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslim
olmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
A- ABD’nin savaşa girmesi
B-Rusya’nın Japonya’ya savaş ilanı
C-İtalya’nın savaştan çekilmesi
D-Normandiya çıkarması
E- Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanması
19- 1957’den 1975’e kadar süren Uzay savası
aşağıdaki hangi ülkeler arasında olmuştur?
A- ABD- Sovyet Rusya
B- İngiltere – ABD
C- Sovyet Rusya – İngiltere
D- Japonya- ABD
E- Sovyet Rusya – Japonya
20- Yumuşama Döneminde ortaya çıkan
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A-Vietnam Savası
B- Süveyş Kanalı
C- Arap İsrail Savası
D- Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgali
E- Kore Savası

21- Türkiye 1960’lardan sonra dış politikada,
I. ASALA,
II. Kıbrıs Sorunu,
III. Boğazlar Meselesi
sorunlarından hangilerini çözmek için büyük çaba sarf etmiştir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III
22- Truman Doktrininin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Sovyet yayılma alanlarından Yunanistan ve
Türkiye’ye destek verme
B- Batı Avrupa’nın ekonomik gelişimini sağlama
C- Orta Doğu’da Rus yayılmacılığını önlemek
D- Uzakdoğu’da Rus yayılmacılığını önlemek
E- ABD’nin ekonomik gücünü artırmak
23- Hindiçini Savası’nda 1954’ten itibaren bu
bölgeyi terk eden ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A- İngiltere B- Almanya C-Hollanda
B- Fransa E- Japonya24- -- Türkiye’nin demokratik Avrupa’ya
yanaşması
- İnönü’nün çok partili hayata geçiş kararı alması
- Türkiye’ye yönelik Sovyet tehdidinin ortaya çıkması
aşağıdakilerden hangi olaya yol açmıştır?
A-NATO’ya giriş
B- Kore Savası’na katılma
C- Çok partili hayata geçiş
D- BM’ye üye olma
E- Bağdat Paktı’na katılma
25- Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’da
komünizmi yerleştirmek için izlediği politikalar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- İşgal etme
B- Koalisyon kabinelerine girme
C- Komünist partilerin hükümete hâkim olması
D- Muhalefet partilerinin tasfiyesi
E- Demokratik seçimler yapma

BAŞARILAR…

SÜRE 25 DAKİKA OLUP, HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.ADI: SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:
DOĞRU: YANLIŞ: ALDIĞI PUAN:
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
1-Milletler Cemiyeti’nin başarısız olmasında en
fazla etkili olan sebep aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Silahlanmaya engel olamaması
B- Küresel sorunlara çözüm bulamamsı
C- Büyük devletlerin etkisi altında olması
D- Üye sayısının fazla olması
E- Organ sayısının yetersiz olması

2-I- Ren bölgesine girmesi
II- Avusturya’yı işgali
III-Avusturya’nın Almanya ile birleşmesi
IV-Asker sayısını artırması
V- Fransa’yı işgali
II.Dünya Savaşı öncesi batılıların zamanında
tepki vermemesi üzerine Hitler’in cesaretini
artıran gelişmeler arasında yukarıdakilerden
hangisi yer almaz?
A- I B-II C-III D-V E-IV

3-Sovyetler Birliği ile İngilizler arasında 12
Temmuz 1941’de Ortak Hareket Antlaşması’nın
yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Almanya, İtalya ve Japonya arasında Üçlü
Pakt’ın imzalanması
B- Japonya’nın Mançurya’ya saldırısı
C- İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
D- Hitler’in Fransa’yı işgali
E- Almanya’nın Rusya’ya saldırısı

4-Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya ve
Japonya’ya savaş ilan etmesinin getirisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A- NATO’ya üye olma
B- Birleşmiş Milletlere Kurucu üye olma
C- Ege adalarını alma
D- Dış borçların silinmesi
E- Hatay’ın Türkiye’ye bırakılması

5- - ABD’ye yanaşma
- Kore savasına katılma
- NATO’ya katılma
Yukarıdaki politikalar hangi olaydan
kaynaklanmıştır?
A- Demokratlaşma baskısı
B- Sovyet tehdidi
C- ABD’nin isteği
D- AET’ye üye olma
E- İngiltere’nin desteğini olma

6-Truman Doktrini ve Marshall Planı’na karşı
Sovyet Rusya’nın ilk hareketi aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Kominform’un kurulusu
B- Varşova Paktı’nın kurulusu
C- Comecon’un kurulusu
D- Kore Savası’nın çıkmasını sağlaması
E- Berlin’i işgali

7-Stalin’in ölümü üzerine ayaklanma çıkan
bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A-Çekoslovakya B- Macaristan C- Polonya
D-Doğu Berlin E- Yugoslavya

8- Ortadoğu meselelerinin başlangıç noktasını
aşağıdaki hangi olayın başlattığı söylenebilir?
A- İsrail’in kuruluşu
B- 1967 Arap İsrail Savaşı
C- 1973 Petrol Krizi
D- 1948 Arap İsrail Savaşı
E- FKÖ’nün kuruluşu
9- ABD’nin Batı Avrupa’nın ekonomik sıkıntılarına
çözüm bulmak için hazırladığı ekonomik
programın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Marshall planı
B- Truman Doktrini
C- Eisenhower Doktrini
D- Monroe Doktrini
E- NATO’nun kurulusu

10-Bağdat Paktı’na rağmen Rusya’nın
Ortadoğu’ya girişini kolaylaştıran gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- İsrail’in Rusya yanlısı politikası
B- Bazı Arap ülkelerinin pakta cephe alması
C- ABD’nin pakta yeterince önem vermemesi
D- Petrol krizinin ortaya çıkısı
E- İsrail Devleti’nin kurulusu

11- I- Bağdat Paktı
II- Eisenhower Doktrini
III- Truman Doktrini
IV-NATO’nun kurulusu
V-Marshall planı
Yukarıdakilerden hangileri ABD’nin Ortadoğu
politikası ile ilgili değildir?
A-I,III B- I,II,III C- I,II D- I,IV E- III, IV,V

12-1956 yılında Mısır lideri Nasır’ın Süveyş
Kanalını millileştirme kararına karsı ortaya
çıkan tepki aşağıdakilerden hangisidir?
A-İngiltere, İsrail ve Fransa’nın Mısır’a saldırısı
B-ABD ve İngiltere’nin Mısır’a saldırısı
C- Fransa’nın Mısır’ı işgali
D- İsrail’in Mısır’ı işgali
E- İngiltere’nin Mısır’ı işgali

13-Sovyet Rusya’nın hangi aracı uzaya
fırlatması ile uzay savası başlamıştır?
A- Vostok B- Soyuz C- Sputnik
D-Challenger E- Discovery

14-II. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen
sömürgeciliğin sona ermesinde,
I-Sömürgeci devletlerin savaş sırasında yıpranması
II- Sömürülen ülkelerde gelişen milliyetçilik
hareketleri
III-Birleşmiş Milletlerin kurulması
IV- Sömürgeci devletlerin eski güçlerini yitirmeleri
V- Sömürülen devletlerde gelişen bağımsızlık
düşüncesi
Hangisinin etkisi yoktur?
A- I B- II C-III D-IV E-V

15-1956 yılında Süveyş Bunalımı sonrasında
Sovyetlerin Ortadoğu’ya yerleşmeye başlaması
üzerine ABD’nin izlediği politika
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Truman Doktrini
B- Eisenhower Doktrini
C- Marshall yardımı
D- Monroe Doktrini
E- Manda Yönetimi

16-1979 yılında Sovyetler tarafından işgal
edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A- Afganistan B- Keşmir C- Polonya
D- İran E-Pakistan

17-Birçok Avrupalı ülkenin NATO’ya gerek
kalmadığına inanmalarına yol açan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Doğu Blokunun çözülmesi
B- Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanması
C- Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını
kazanması
D- Beyaz Rusya’nın bağımsızlığını kazanması
E- Çin’in BM’ne üye olması

18- ABD’nin tanık olarak katıldığı Mısır ile İsrail arasındaki sorunları çözmek amacıyla yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) SALT B) Camp David C)Bağdat Paktı
D)Kahire Antlaşması E)Trablus Antlaşması

19- I.1959 Zürih Antlaşması,
II.1960 Londra Antlaşması,
III. Cenevre Deklarasyonu
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini çözümlemeye yönelik olduğu söylenebilir?
A)Kıbrıs Meselesi B)Ege Adaları C)Musul Sorunu
D) Ermeni Meselesi E)ASALA

20-1975 yılında 'nın sonunda (Arnavutluk ve Andora hariç), , , ve arasında imzalanan konferansın sonuç bildirgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kellog Paktı B) Locarno Antlaşması
C)Batı Avrupa Birliği D)Helsinki Nihai Senedi
E)Varşova Paktı

21-1980 yılında Irak – İran Savaşları’nın başlamasına,
I. Şatt-ül Arap Meselesi,
II. Mülteciler Sorunu,
III. Basra Körfezini kontrol altına alma çabası
gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı ileri sürülebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II
D)I ve III E)II ve III

22-Soğuk Savaş dönemi hangi olaydan sonra
sona erdiği kabul edilir?
A- Sovyetler Birliği’nin dağılması
B- NATO’nun kurulusu
C- Varşova Paktı’nın dağılması
D- Stalin’in ölmesi
E- Gorbaçov’un iktidara gelmesi

23- I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki özel nedenlerinden hangisinde sömürgecilik yarışının etkisinden söz edilemez?
A) Almanya ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet
B) Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde ve pazar arayışında olması
C) Fransa’nın Sedan Savaşı sonucunda Almanya’ya kaptırdığı Alsas Loren bölgesini geri almak istemesi
D) Rusya’nın boğazları ele geçirerek sıcak denizlere açılmak istemesi
E) Osmanlıların duyun-u umumiye idaresinden ve kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi

24- 1965 yılında Uzakdoğu’da Sovyetlerle
ABD’yi karsı karsıya getiren gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Vietnam Savası
B- Hindiçini Savası
C- Malezya’nın bağımsızlığı
D- Kore Savası
E- Japonya’nın Mançurya’yı isgali

25- Aşağıdakilerden hangisi komünizm ve kapitalizm ideolojileri arasındaki mücadelenin silahlı çatışmaya dönüşmesinin bir sonucudur?
A)Kore Savaşı B)Küba Krizi C)BerlinBuhranı
D)Suriye Bunalımı E)Süveyş Krizi


BAŞARILAR…

SÜRE 25 DAKİKA OLUP, HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.
ADI: SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:
DOĞRU: YANLIŞ: ALDIĞI PUAN:
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
1-Locarno Antlaşması’nın geçerliliğini
yitirmesinde aşağıdakilerden hangilerinin etkisi
yoktur?
I.1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
II.Avrupa’da Hitler ve Mussoli’nin çıkısı
III.Almanya’nın Ren bölgesini işgali
IV.İtalya’nın Arnavutluk’u işgali
V. Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı
A- I, III B- II, III C- IV,V D- III,V E- III, IV

2-Amerika’nın Ortadoğu’ya girişini sağlayan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A- Suudi Arabistan’ın Aramco’ya imtiyazlar
vermesi
B- Wilson ilkelerinin yayınlanması
C- 1978 yılında İsrail ile Mısır arasında yapılan
Camp David Antlaşması’nda aracı olması
D- Körfez Savası’nda Irak’a girişi
E- Irak Savası ile Irak’ı işgali

3- Mussolini dönemi İtalya’sı ile Türkiye’nin
Arasının açılmasına yol açan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A- 1936’daHabesistan’ı işgali
B- 1938’de Arnavutluk’u işgali
C- Anadolu’yu da içine alan yayılma politikası
D- Almanya ile işbirliği
E- Trablusgarp’ı işgal etmesi

4- 27 Eylül 1940’da imzalanan Üçlü Pakt
devletleri aşağıdakilerden hangileridir?
A-İngiltere- Fransa- Rusya
B-İngiltere-ABD- Fransa
C-Rusya-ABD-İngiltere
D-Almanya -İtalya –Japonya
E- Almanya- Çin – Japonya

5- Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda teslim
olmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
A- ABD’nin savaşa girmesi
B-Rusya’nın Japonya’ya savaş ilanı
C-İtalya’nın savaştan çekilmesi
D-Normandiya çıkarması
E- Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanması

6- II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği
politika aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mihver devletlerinin yanında yer almak
B- Müttefik devletlerin yanında yer almak
C- Savasın dışında kalma, tarafsızlık
D- ABD’nin savaşa girişini bekleme
E- Rus baskısı dolayısıyla Almanya’ya yanaşma

7- Truman Doktrininin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A-Sovyet yayılma alanlarından Yunanistan ve
Türkiye’ye destek verme
B- Batı Avrupa’nın ekonomik gelişimini sağlama
C- Orta Doğu’da Rus yayılmacılığını önlemek
D- Uzakdoğu’da Rus yayılmacılığını önlemek
E- ABD’nin ekonomik gücünü artırmak

8- Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’da
komünizmi yerleştirmek için izlediği politikalar
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- İşgal etme
B- Koalisyon kabinelerine girme
C- Komünist partilerin hükümete hâkim olması
D- Muhalefet partilerinin tasfiyesi
E- Demokratik seçimler yapma

9- Berlin Buhranı’nın ortaya çıkısının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Sovyetlerin Berlin’i işgali
B- Sovyetlerin Batılıları Berlin’den çıkarmak istemesi
C- Sovyetlerin Batı Almanya’yı işgal etmek istemesi
D- Stalin’in ölümü
E- Kore Savası

10- Hindiçini Savası’nda 1954’ten itibaren bu
bölgeyi terk eden ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A- İngiltere B- Almanya C-Hollanda
B- Fransa E- Japonya

11- Stalin’in ölümü üzerine Sovyet Rusya’nın
başına geçen lider aşağıdakilerden hangisidir?
A- Gorbaçov B- Kurusçev C- Andrapov
D- Putin E-Medvedev

12-İsrail’in kuruluşu üzerine İsrail’e saldıran
devletler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A- Mısır B- Ürdün C- İran
D- Irak E- Suriye

13- Bağdat Paktı’nın kuruluş amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Arapların Ortadoğu’da etkinliğini artırmak
B- Sovyet Rusya’nın Ortadoğu’ya yayılmasını
önlemek
C- Müslümanlar arasında güç birliği oluşturmak
D- Ortadoğu petrollerini kontrol altına almak
E- İsrail’in yayılmacı politikalarını önlemek

14- Ortadoğu bölgesine yönelik olarak ABD’nin
geliştirdiği politika aşağıdakilerden hangisidir?
A- Truman Doktrini B- Marshall planı C- Monroe Doktrini D- Eisenhower Doktrini E-NATO’nun kurulusu

15-- Türkiye’nin demokratik Avrupa’ya
yanaşması
- İnönü’nün çok partili hayata geçiş kararı alması
- Türkiye’ye yönelik Sovyet tehdidinin ortaya çıkması
aşağıdakilerden hangi olaya yol açmıştır?
A-NATO’ya giriş
B- Kore Savası’na katılma
C- Çok partili hayata geçiş
D- BM’ye üye olma
E- Bağdat Paktı’na katılma

16--Truman Doktrini
- Avrupa Konseyi
- NATO’nun kurulusu
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden
hangisine yöneliktir?
A- Sovyet tehdidi
B- BM’ye üye olma
C-ABD ile ilişkiler geliştirme
D- Japonya’nın saldırgan tutumu
E- Hitler tehlikesi

17-Türkiye 1960’lardan sonra dış politikada,
I. ASALA,
II. Kıbrıs Sorunu,
III. Boğazlar Meselesi
sorunlarından hangilerini çözmek için büyük çaba sarf etmiştir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III18- 1957’den 1975’e kadar süren Uzay savası
aşağıdaki hangi ülkeler arasında olmuştur?
A- ABD- Sovyet Rusya
B- İngiltere – ABD
C- Sovyet Rusya – İngiltere
D- Japonya- ABD
E- Sovyet Rusya – Japonya

19- Nasır,Tito ve Nehru’nun önderliğinde
Mısır, Yugoslavya ve Hindistan’ın önderlik
konumuna ulaşması iki blok dışında tarafsızlığı
savunan üçüncü bir blokun doğmasını sağladı.
Buna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yeni Dünya
B- Küreselleşen Dünya
C- Bölgesel Dünya
D- Üçüncü Dünya
E- Demirperde

20- 1969-1989 yılları arasındaki döneme
aşağıdakilerden hangi ad verilmiştir?
A- Soğuk Savaş
B- Yumuşama Dönemi
C- II. Dünya Savası
D- Vietnam Savası
E- Silahsızlanma Dönemi

21- 1979 yılında uluslar arası ortamın
gerginleşmesine yol açan iki olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A- İran Devrimi- Afganistan’ın Sovyetler Birliği
tarafından işgali
B- Körfez Savası- İran Devrimi
C- İran Devrimi- Kore Savası
D- Vietnam Savası - Afganistan’ın Sovyetler
Birliği tarafından işgali
E- Süveyş Bunalımı – Kore Savası

22- ABD’nin girişimleriyle Mısır ve İsrail
arasındaki görüşmeler aşağıdakilerden
hangisine yol açmıştır?
A- FKÖ’nün kurulması
B- Camp David Antlaşması
C- Filistin Devleti’nin kurulması
D- Sadabat Paktı’nın kurulması
E- Bağdat Paktı’nın kurulması

23- Mısır ve İsrail arasında yapılan Camp
David (1978) Antlaşması’na Arap ülkelerinin
tepkisi nasıl olmuştur?
A- Antlaşmayı olumlu bulmuşlardır
B- Mısır yalnızlığa itilmiştir
C- Diğer Arap ülkeleri de İsrail ile antlaşma
imzalamıştır
D- Filistin Devleti’nin kurulusunu sağlamışlardır
E- Mısır’a ekonomik ambargo uygulamışlardır

24-Yumuşama Döneminde ortaya çıkan
gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A-Vietnam Savası
B- Süveyş Kanalı
C- Arap İsrail Savası
D- Afganistan’ın Sovyetler Birliği tarafından işgali
E- Kore Savası25-İki kutuplu dünyanın sona ermesinden
sonra dünya siyasetinde etkinliği daha çok artan
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A- Rusya Federasyonu
B- Çin
C- Japonya
D- ABD
E- İngiltere

BAŞARILAR…

SÜRE 25 DAKİKA OLUP, HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.
ADI: SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:
DOĞRU: YANLIŞ: ALDIĞI PUAN:
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
ETİMESGUT LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI , I.DÖNEM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ,
12 TM/A-B-C-D-E-F 12/SOSYAL A-B-C-D-E SINIFLARI
ORTAK SINAV SORULARIDIR: A

1-Atatürk , “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabidir .Bundan daha hakiki ve tabi bir hareket olamaz”demiştir
Atatürk’ün bu sözü ;
I-bölgesel ittifakları desteklemeII-ülke bütünlüğünükoruma III-bağımsızlığı ilke edinme
Durumlarından hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir.
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve II

2-I-Kuzey Atlantik Savunma Paktı(NATO)II-Varşova PaktıIII-Cemiyet-i Akvam
Yukarıdakilerden hangileri , II.Dünya Savaşından sonra kurulan uluslar arası örgütler arasında yer alır?
A-Yanız I B-Yalnız II C-Yalnız III D-I ve II E-II ve III

3-Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A-Paris B-Berlin C-Londra D-Helsinki E-Roma

4-İngiltere , ABD, SSCB’nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansında Türkiye’nin II. Dünya Savaşına katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye’ye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire’ye davet edilmiştir. İsmet İnönü, Kahire’ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil , bu kararı taraflarla serbestçe tartışabilmek ve görüşebilmek için gideceğini söylemiştir.
İsmet İnönü’nün yalnızca bu tutumuna dayalı olarak :
I-Ulusların eşitliğini gözetmeII-Bağımsız devlet anlayışına saygı duyma
III-Sorunlara kısa sürede çözüm bulma
Yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-I, II ve III

5-II.DünyaSavaşın’ın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin , II. Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştürTeknolojik gelişme hızında bu artışta
I-Hammaddenin azalmasıII-bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması
III-sanayileşmenin hızlanması
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve III

6-Fransa ile İngiltere’nin , Rusya ile I.Dünya Savaşında yoğun olan ilişkileri, savaşın sonlarına doğru kesilmiş , buna karşılık İtalya ile olan ilişkileri sıklaşmıştır.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Rusya’nın Alman ve Türk birlikleri karşısında gerilemesi
B-Türklerin Çanakkale Savaşındaki üstün başarısı
C-Rusların İstanbul ve Çanakkale Boğazını istemesi
D-Rusya ‘da ihtilalin başlamış olması
E-İtalya’nın , Rusya ‘ya oranla Türk topraklarından daha az pay istemesi

7-Türkiye’nin II.Dünya Savaşında ki tutumuyla ilgili :
I-1939-1945 yılları arasında tarafsız politika izlemiştir.
II-Rusya ve ABD’nin Türkiye’de üs kurmasına izin vermişlerdir.
III-23 Şubat 1945 ‘te Almanya ‘ya savaş ilan etmiştir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve III E-I , II ve III

8-Paris Barış Konferansı’nda dünya siyasetinde istediği şekilde söz sahibi olamayan ve Monroe Doktrini ile dünya siyasetinden kendini soyutlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) SSCBB) Fransa C) Japonya D) ABD E) İngiltere

9-Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir?
A) Cemal Paşa B)Talat PaşaC)Enver Paşa D)Refet Paşa E)Fevzi Paşa

10-I.Batı Avrupa’da Almanlara yeni bir cephe açmak
II.Türkiye’yi savaşa katıp, Almanlara Balkanlardan yeni bir cephe açmak
III-Rusların üzerindeki baskıyı hafifletmek için Almanlara karşı Sicilya’ya çıkarma yapmak
ABD ve İngiltere’nin bu kararları aldığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalta Konferansı B)Tahran KonferansıC)Washington Konferansı
D)II. Moskova Konferansı E)Casablanca Konferansı

11- Birleşmiş Milletlerin kurulmasının kararlaştırıldığı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin temel ilkelerinin belirlendiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tahran Zirvesi B)Yalta Konferansı C)Quebec Konferansı D)Potsdam Konferansı E)I. Moskova Konferansı

12-II. Dünya Savaşında Japonların direnişini kırmak ve savaşı kısaltmak gerekçesiyle atom bombası kullanmaya karar veren ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TrumanB)Mac ArthurC)EisenhowerD)Roosevelt E)Montgomery

13 -II.Dünya Savaşı aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
A- Fransa ve İngiltere’nin güç kaybetmesi
B-Avrupa’da siyasi dengelerin değişmesi
C-Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
D-Doğu ve Batı Bloklarının ortaya çıkması
E)Almanya’nın ağır koşullu antlaşma imzalaması

14-Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları aşağıdakilerden hangileriyle askeri güvenlik önlemlerine başvurmuşlardır?
A)CENTO- NATOB)NATO – Batı Avrupa BirliğiC)Varşova Paktı – NATO
D)Varşova Paktı –CENTOE)Birleşmiş Milletler - SEATO

15- Uluslararası alanda ideoloji ve doktrinlerin mücadelesinin başlaması ve dünyanın iki büyük blok olarak birbirinden ayrılması aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Soğuk Savaş B)Yumuşama Dönemi
C)Yatıştırma Politikası D)Bağlantısızlar HareketiE)Topyekûn Savaş

16-II. Dünya Savaşı sırasında İtalya 1940'da Kuzey Afrika'yı ele geçirmek ve İngiltere’nin sömürgelerinden bol hammadde ve asker
getirmesini engellemek için saldırmışsa da başarılı olamamıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
l. İtalya sömürgeciliğe karşı çıkmıştır,
II. İngiltere’nin askeri ve ekonomik gücünü sömürgelerine dayandırdığı.
III. İtalya’nın savaş stratejisi, amacına ulaşamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III

17-MeijiRestorasyonu’yla Uzakdoğu’da önemli bir askeri ve siyasi güce ulaşan Japonya, egemenlik alanını genişletmeye ve bir sömürge imparatorluğu kurmaya çalışmıştır. Japonya bu amacına ulaşmak için,
I.Çin II.Rusya III.Fransa
devletlerinden hangileriyle savaşmıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)III ve I E)I, II ve III

18-Demir Perde Ülkeleri veya Doğu Bloğu ülkeleri olarak adlandırılan devletler aşağıdakilerden hangisiyle Batı Bloku’na karşı askeri bir örgütlenmeye girmiştir?
A)NATO B)Kominform C)Varşova Paktı
D)Helsinki Nihai Senedi E)Bağlantısızlar Hareketi

19-Amerika Birleşik Devletleri, II. Dünya Savaşı’ndan sonra aşağıdakilerden hangisini terk ederek bir dünya devleti olmuş ve milletlerarası politikada en önemli güç haline gelmiştir?
A)Truman Doktrini B)Monroe Doktrini
C)Eisenhower Doktrini D)Marshall PlanıE)Schuman Planı

20-1948 yılında ABD ve İngiltere’nin desteğiyle İsrail Devleti’nin kurulması,

I.Arap ülkeleri,II.Demir Perde ÜlkeleriIII.Bağlantısızlar Hareketi
kesimlerinden hangileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır?

A)Yalnız I B)Yalnız IIC)I ve IID)II ve IIIE)I, II ve III

21- II. Dünya Savaşa katılan devletlerle bu devletlerin izledikleri politikalar arasındaki ilişkinin,


file:///C:/Users/KRAT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/07/clip_image001.gifDevlet
file:///C:/Users/KRAT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/07/clip_image002.gifPolitika
l.
Almanya
Hayat Sahası
ll.
İtalya
Bizim Deniz
III.
Japonya
Ortak Refah Alanı

eşleştirmelerinden hangilerinde doğru verildiği ileri sürülebilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I, II ve III

22- I. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan,
I.Locarno Antlaşması,II.San Remo Konferansı,II.Briand – Kellog Paktı
gelişmelerinden hangileri savaş sonrasında barış düzeninin devamına yönelik olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

23-20. yy’da temel enerji kaynaklarının başında petrolünyer almaya başlamasının,
I. Anadolu, II. Ortadoğu, III. Balkanlar
bölgelerinden hangilerinin dünya üzerindeki konumunugüçlendirdiği ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

24-1930’lu yıllarda İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu’dabulunan manda rejimlerini kaldırarak bölgeülkelerine bağımsızlıklarını vermesinde aşağıdakilerdenhangisi etkili olmuştur?
A) Amerika ile Sovyet Rusya arasında Soğuk Savaşınbaşlaması
B) Amerika’nın dünya siyasetinde etkin rol oynaması
C) Kıta Avrupa’sında savaş tehlikesinin ortaya çıkması
D) Paris Konferansı’nda Milletler Cemiyeti’nin kurulması
E) Türkiye’nin Ortadoğu devletleriyle Sadabat Paktı’nınimzalanması

25-II. Dünya Savaşı sırasında İtalya 1940'da Kuzey Afrika'yı ele geçirmek ve İngiltere’nin sömürgelerinden bol hammadde ve asker
getirmesini engellemek için saldırmışsa da başarılı olamamıştır.
Bu bilgilere dayanarak;
l. İtalya sömürgeciliğe karşı çıkmıştır,
II. İngiltere’nin askeri ve ekonomik gücünü sömürgelerine dayandırdığı.
III. İtalya’nın savaş stratejisi, amacına ulaşamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

· Süre 25 dakika olup ,her sorunun doğrucevabı 4 puandır.
· Cevapları işaretlemeyi unutmayınız

AD-SOYAD: D:
SINIF-NO: Y.
ALDIĞI NOT:

BAŞARILAR…
file:///C:/Users/KRAT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/07/clip_image003.gif
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
ETİMESGUT LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI , I.DÖNEM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ,
12 TM/A-B-C-D-E-F 12/SOSYAL A-B-C-D-E SINIFLARI
ORTAK SINAV SORULARIDIR: B

1-II.Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır .Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir .İşte bu sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde , başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.”demiştir
Atatürk bu sözüyle:
I-geçmişten ders alma
II-savaş ortamından çıkar sağlama
III-savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
Yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır.
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve III

2-I.Dünya Savaşından sonra Orta Doğu’da manda yönetimi kuran güçler arasında :
I-FransaII-İspanyaIII-İngiltere
Devletlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve III E-II ve III

3-Birleşmiş Milletler Örgütü aşağıdakilerden hangisinin ardından kurulmuştur?
A-Postam B-Yalta C-ViyanaD-Paris E-San Fransisco

4-I-Balkan Antantı II-LocarnoAntlaşmas
III-Briand-Kellog Paktı
Bu Antlaşmalardan hangileri , Almanya’ya karşı Fransa’nın güvenliğini sağlama amaçlıdır?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve III

5-5 Haziran 1926 da Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması uyarınca Musul’un Irak’a bırakılması;
I-Tekalif-i Milliye II-Teşkilat-ı EsasiyeIII-Misak-ı Milli
Belgelerinden hangilerine aykırı düşer?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-I , II ve III

6-Atatürk 1935 yılında yaptığı bir konuşmasında ”Savaşın ağırlığını göze almayan bazı samimiyetten yoksun önderler saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve gelenekçiliği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır.” Demiştir.
Atatürk bu sözleriyle hangi ülkelerin politikalarını eleştirmektedir?
A-Almanya ve İtalya B-ABD ve SSCB
C-Fransa ve İngiltere D-Yunanistan ve İspanya E-Japonya ve Çin

7-İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş sonrası düzene ilişkin politikalarını aşağıdakilerden hangisinde belirlemişlerdir?
A-) Londra Konferansı B)Paris Barış Konferansı
C)Yalta Konferansı D)San Remo Konferansı
E)Briand- Kellog Paktı

8-Japonya’nın diğer Asya ülkelerinden farklı bir şekilde önemli bir modernleşme süresine girmesi aşağıdakilerdenhangisinin sonucudur?
A) Glasnost B)Meiji Restorasyonu
C)Basmacı Hareketi D)Sanayi İnkılâbı E)1904-05 Rus - Japon Savaşı

9-Türkiye’nin,
I.Türk Ofis’in kurulması,
II.takas usulü ticaretin benimsenmesi,
III.I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
faaliyetlerinden hangileri Dünya Ekonomik Buhranı’na karşı bir önlem amacı taşımıştır?
A)Yalnız IB)Yalnız II C)I ve IID)II ve IIIE)I, II ve III

10-II. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı W. Churchill arasında bir vagon içersinde yapılan ve üç gün süren görüşmelerde, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı içersindeki durumu gözden geçirilmiştir. Bu görüşmelerde İngilizler Türkiye’yi savaşa sokmak istediyseler de bir sonuç elde edememişler ve Türkiye’nin tarafsızlık politikasına bir süre daha devam etmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eden – Menemencioğlu Görüşmesi
B)Kahire Konferansı C) Adana Mülakatı
D)Tahran Görüşmeleri E)Mersin Görüşmesi

11-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde II. Dünya Savaşı’nın bir etkisinden söz edilemez?
A)Soğuk Savaşın başlaması
B)ABD’nin küresel güç haline gelmesi
C)Japonya’nın ABD’nin kontrolüne girmesi
D)Dünya üzerinde sömürgeciliğin zayıflaması
E)Locarno Antlaşması ve Kellog Paktı’nın imzalanması

12●İşçilerin yegâne vatanı olarak Sovyetler Birliği’nin savunulması,
●Birleşik Amerika tarafından temsil edilen emperyalizme karşı mücadele,
●Bütün dünyayı kapsayacak olan bir Sovyetler Cumhuriyeti’nin kurulması.
amaçlarına ulaşmak için kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A)NATO B)CENTOC)SEATO
D)KominformE)Bağlantısızlar Hareketi

13-SSCB’nin kurulmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monroe Doktrini B)Meiji Restorasyonu
C)Bolşevik İhtilali D)Balfour Deklarasyonu
E)Basmacı Hareketi

14-20. yy. da,
I.EinsteinII.Newton, III.Galile
bilim adamlarından hangilerinin bilimsel çalışmaları dünya üzerinde teknolojik gelişmelerin artmasına büyük bir katkı sağlamıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I, II ve III
15-1945 yılı başlarında Almanya’nın daha fazla savaşamayacağının anlaşılması ile ABD, İngiltere ve SSCB liderlerinin toplanarak Almanya’nın teslim alınması ve savaş sonrası Avrupa’nın durumu görüştükleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yalta Konferansı B) Washington Konferansı
C) CasablancaKonferansı D) Quebec Konferansı
E)I. Moskova Konferansı

16- sonunda, değişen kuvvet ilişkilerini yansıtacak bir anlaşmanın yapılamamış olması aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
A)Soğuk Savaş B)Yumuşama Dönemi
C)Glasnost ve Perestroyka D)Bağlantısızlar Hareketi
E)Monroe Doktrini

17-II. Dünya Savaşı’yla ilgili,
I.Normandiya Çıkarması,
II.ABD’nin savaşa girmesi,
III.PearlHarbourBaskını’nın yapılması
gelişmelerinin oluş sırasının aşağıdakilerden hangisinde doğru verildiği söylenebilir?
A)I, II, III B)II, III, I C)III, II, I D)I,III, II E)II, III, I

18-Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı başlatılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milli Hareket B)Basmacıhareketi C)Korbaşı Hareketi D)Bolşevik İhtilali E)Meiji Restorasyonu

19-Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli bir konuma ulaşmıştır?
A)Balkanlar B)Ortadoğu C)Uzakdoğu
D)Kuzey Afrika E)Doğu Avrupa

20-İngiltere ve Fransa’nın manda yönetimi kurduğu
Ortadoğu ülkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Irak B) Afganistan C) Lübnan D) Suriy E) Filistin

21-İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de
Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord
Rothschild'a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonuolarak kabul edilmiştir.
Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisine
yönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması
B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması
D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulmas

22- I-Milletler Cemiyeti
II-NATO
III-Birleşmiş Milletler
IV- Varşova Paktı
Kuruluş amacı yönüyle yukarıdaki uluslar arası örgütlerden hangileri birbirinin devamı niteliğindedir ?
A) I ve II B) III ve II C) I ve III
D) II,IV ve III E- II ,I ve III

23 - II. Dünya Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır?
A) 1942-1945 B) 1942-1948 C) 1939-1943
D) 1941-1946 E) 1939-1945

24- SSCB’nin yayılımcı politikasını engellemek amacıyla uzak doğuda kurulan örgüt hangisidir?
A) CENTO B)SEATO C)AGİK D)OEEC E)NATO

25-1930'lu yıllarda Almanya'da Nasyonal Sosyalist Partisi'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da çalışmalarına izin verilmeyen 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup gönderen Einstein, bu bilim adamlarının
Türkiye'de çalışmasına izin verilmesini istemiş, bu istek Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir.
Bu duruma bakılarak;
l. Türkiye’den ortamın bilimin ve kültürün gelişmesine uygun olduğu
II. Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin bozulduğu
III. Almanya'da antidemokratik bir ortamın bulunduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) I, II ve III

*Süre 25 dakika olup, her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

AD-SOYAD: D:
SINIF-NO: Y.
ALDIĞI NOT:
 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
39
ETİMESGUT LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI , I.DÖNEM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ ,
12 TM/A-B-C-D-E-F 12/SOSYAL A-B-C-D-E SINIFLARI
ORTAK SINAV SORULARIDIR: B

1-II.Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır .Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştan başa değişecektir .İşte bu sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde , başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.”demiştir
Atatürk bu sözüyle:
I-geçmişten ders alma
II-savaş ortamından çıkar sağlama
III-savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
Yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır.
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve III

2-I.Dünya Savaşından sonra Orta Doğu’da manda yönetimi kuran güçler arasında :
I-Fransa II-İspanya III-İngiltere
Devletlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve III E-II ve III

3-Birleşmiş Milletler Örgütü aşağıdakilerden hangisinin ardından kurulmuştur?
A-Postam B-Yalta C-Viyana D-Paris E-San Fransisco

4-I-Balkan Antantı II-Locarno Antlaşması III-Briand-Kellog Paktı
Bu Antlaşmalardan hangileri , Almanya’ya karşı Fransa’nın güvenliğini sağlama amaçlıdır?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-II ve III

5-5 Haziran 1926 da Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması uyarınca Musul’un Irak’a bırakılması;
I-Tekalif-i Milliye II-Teşkilat-ı Esasiye III-Misak-ı Milli
Belgelerinden hangilerine aykırı düşer?
A-yalnız I B-yalnız II C-yalnız III D-I ve II E-I , II ve III

6-Atatürk 1935 yılında yaptığı bir konuşmasında ”Savaşın ağırlığını göze almayan bazı samimiyetten yoksun önderler saldırının araçları olmuşlardır. Denetimleri altındaki uluslara ulusçuluğu ve gelenekçiliği yanlış bir biçimde göstererek ve kötüye kullanarak onları aldatmışlardır.” Demiştir.
Atatürk bu sözleriyle hangi ülkelerin politikalarını eleştirmektedir?
A-Almanya ve İtalya B-ABD ve SSCB
C-Fransa ve İngiltere D-Yunanistan ve İspanya E-Japonya ve Çin

7- İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş sonrası düzene ilişkin politikalarını aşağıdakilerden hangisinde belirlemişlerdir?
A-) Londra Konferansı B)Paris Barış Konferansı
C)Yalta Konferansı D)San Remo Konferansı E)Briand- Kellog Paktı

8- Japonya’nın diğer Asya ülkelerinden farklı bir şekilde önemli bir modernleşme süresine girmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Glasnost B)Meiji Restorasyonu
C)Basmacı Hareketi D)Sanayi İnkılâbı E)1904-05 Rus - Japon Savaşı

9-Türkiye’nin,
I.Türk Ofis’in kurulması,
II.takas usulü ticaretin benimsenmesi,
III.I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması
faaliyetlerinden hangileri Dünya Ekonomik Buhranı’na karşı bir önlem amacı taşımıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E) I, II ve III

10-II. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı W. Churchill arasında bir vagon içersinde yapılan ve üç gün süren görüşmelerde, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı içersindeki durumu gözden geçirilmiştir. Bu görüşmelerde İngilizler Türkiye’yi savaşa sokmak istediyseler de bir sonuç elde edememişler ve Türkiye’nin tarafsızlık politikasına bir süre daha devam etmesi konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eden – Menemencioğlu Görüşmesi B) Kahire Konferansı C) Adana Mülakatı
D)Tahran Görüşmeleri E)Mersin Görüşmesi

11- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde II. Dünya Savaşı’nın bir etkisinden söz edilemez?
A)Soğuk Savaşın başlaması
B)ABD’nin küresel güç haline gelmesi
C)Japonya’nın ABD’nin kontrolüne girmesi
D)Dünya üzerinde sömürgeciliğin zayıflaması
E)Locarno Antlaşması ve Kellog Paktı’nın imzalanması

12●İşçilerin yegâne vatanı olarak Sovyetler Birliği’nin savunulması,
●Birleşik Amerika tarafından temsil edilen emperyalizme karşı mücadele,
●Bütün dünyayı kapsayacak olan bir Sovyetler Cumhuriyeti’nin kurulması.
amaçlarına ulaşmak için kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A)NATO B)CENTO C)SEATO D)Kominform E)Bağlantısızlar Hareketi

13-SSCB’nin kurulmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Monroe Doktrini B)Meiji Restorasyonu
C)Bolşevik İhtilali D)Balfour Deklarasyonu E)Basmacı Hareketi

14-20. yy. da,
I.Einstein II.Newton, III.Galile
bilim adamlarından hangilerinin bilimsel çalışmaları dünya üzerinde teknolojik gelişmelerin artmasına büyük bir katkı sağlamıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I, II ve III

15-1945 yılı başlarında Almanya’nın daha fazla savaşamayacağının anlaşılması ile ABD, İngiltere ve SSCB liderlerinin toplanarak Almanya’nın teslim alınması ve savaş sonrası Avrupa’nın durumu görüştükleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yalta Konferansı B) Washington Konferansı
C) Casablanca Konferansı D) Quebec Konferansı E)I. Moskova Konferansı

16- sonunda, değişen kuvvet ilişkilerini yansıtacak bir anlaşmanın yapılamamış olması aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
A)Soğuk Savaş B)Yumuşama Dönemi
C)Glasnost ve Perestroyka D)Bağlantısızlar Hareketi E)Monroe Doktrini

17-II. Dünya Savaşı’yla ilgili,
I.Normandiya Çıkarması,
II.ABD’nin savaşa girmesi,
III.Pearl Harbour Baskını’nın yapılması
gelişmelerinin oluş sırasının aşağıdakilerden hangisinde doğru verildiği söylenebilir?
A)I, II, III B)II, III, I C)III, II, I D)I,III, II E)II, III, I

18-Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı başlatılan mücadele aşağıdakilerden hangisidir?
A)Milli Hareket B)Basmacı hareketi C)Korbaşı Hareketi D)Bolşevik İhtilali E)Meiji Restorasyonu

19-Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasından sonra aşağıdaki bölgelerin hangisi sahip olduğu yer altı zenginlikleri sebebiyle önemli bir konuma ulaşmıştır?
A)Balkanlar B)Ortadoğu C)Uzakdoğu D)Kuzey Afrika E)Doğu Avrupa

20-İngiltere ve Fransa’nın manda yönetimi kurduğu Ortadoğu ülkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Irak B) Afganistan C) Lübnan D) Suriye E) Filistin

21-İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyonu Başkanı bankacı Lord Rothschild'a gönderdiği mektup Balfour Deklarasyonu olarak kabul edilmiştir.
Bu deklarasyonun aşağıdakilerden hangisineyönelik olduğu söylenebilir?
A) Osmanlıların Ortadoğu’dan atılması
B) Osmanlılarla barış antlaşması imzalanması
C) Mısır’daki İngiliz hâkimiyetinin kaldırılması
D) Ortadoğu’da İsrail Devleti’nin kurulması
E) Bağımsız bir Arap devletinin kurulmas

22- I-Milletler Cemiyeti
II-NATO
III-Birleşmiş Milletler
IV- Varşova Paktı
Kuruluş amacı yönüyle yukarıdaki uluslar arası örgütlerden hangileri birbirinin devamı niteliğindedir ?
A) I ve II B) III ve II C) I ve III D) II,IV ve III E- II ,I ve III


23 - II. Dünya Savaşı hangi tarihler arasında yapılmıştır?

A) 1942-1945 B) 1942-1948 C) 1939-1943 D) 1941-1946 E) 1939-1945


24- SSCB’nin yayılımcı politikasını engellemek amacıyla uzak doğuda kurulan örgüt hangisidir?
A) CENTO B)SEATO C)AGİK D)OEEC E)NATO

25- 1930'lu yıllarda Almanya'da Nasyonal Sosyalist Partisi'nin iktidara gelmesiyle Almanya'da çalışmalarına izin verilmeyen 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup gönderen Einstein, bu bilim adamlarının
Türkiye'de çalışmasına izin verilmesini istemiş, bu istek Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir.
Bu duruma bakılarak;
l. Türkiye’den ortamın bilimin ve kültürün gelişmesine uygun olduğu
II. Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin bozulduğu
III. Almanya'da antidemokratik bir ortamın bulunduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) I, II ve III

*Süre 25 dakika olup, her sorunun doğru cevabı 4 puandır.
*Cevapları işaretlemeyi unutmayınız.
BAŞARILAR…


AD-SOYAD: D:
SINIF-NO: Y.
ALDIĞI NOT:
 
Üst Alt