• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Demokrasi dersi 1.dönem 1.yazılı 20 soru test

haktor

Kalfa Üye
Katılım
15 Mar 2009
Mesajlar
74
Beğeniler
69
Puanları
18
#1
1- Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin ilkeleri arasında sayılamaz?
A) Toplumu sivil hale getirmesi B) Laiklik uygulaması
C) Gelişmiş ülkelerde uygulanması D) Hukukun Üstünlüğü
E) Siyasal Partileri zorunlu kılması
c
2- Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerde devletin elindeki gücü kötüye kullanmasını engellemek için uygulanan ilkedir?
A) Güçler birliği ilkesi B) Halkın üzerinde mutlak otorite kurmak
C) Kişi özgürlüklerini kısıtlamak D) Güçler ayrığı ilkesi
E) Devlete askeri kısıtlamalar getirmek
d
3- "Cinsiyet, bölge ve sosyo-ekonomik düzey ayrımı olmaksızın herkesin seçimlerde oy kullanabilmesine ............................................" Yukarda belirtilen tanım aşağıdaki ifadelerden hangisinin tanımıdır?
A) Çoğulculuk B) Genel ve Eşit Oy C) Katılımcılık
D) Bağımsızlık Bildirisi E) Haklar Bildirisi
b
4-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi sözcüğünü ifade eder?
A) Bir kişinin egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
B) Bir grubun egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
C) Bir ailenin egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
D) Halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
E) Bir dinin egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.
d
5- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel değerlerinden değildir?
A) Adalet B) Basın C) Hürriyet D) Eşitlik E) Farklılıklara saygı
b
6- Tüm insanların dil, din, ırk renk cinsiyet gözetilmeksizin aynı hak ve özgürlüklerin tanınmasına ne denir?
A) Özgürlük B) Sorumluluk C) Eşitlik D) Serbestlik E) Yetki
C
7- Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir?
A) Tek partili seçim B) Halk egemenliği C) Çok partili seçim
D) Parlamento E) İnsan Hakları
a
8- Bireyin, iradesini kullanarak, baskı altında kalmadan karar verip, seçim yapabilmesidir. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Birey B) Özgürlük C) Sorumluluk D) Eşitlik E) Demokrasi
b
9- Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun özelliği değildir?
A) Siyasi parti ve baskı gruplarının olması.
B) Egemenliğin halka dayanması.
C) Parlamentonun olması.
D) Güçler ayrılığı prensibinin olması.
E) Liderlerin öğretilerinin kesin doğru kabul edilmesi.
e
10- Laiklik ilkesi; vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamayı, toplumsal kurumların faaliyetlerini bilimin ve teknolojinin ışığında yürütmeyi, dinin hakkını dine,devletin hakkını devlete vermeyi amaçlayan ve dini devletten ayıran bir ilkedir.
Buna göre laiklik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
B) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.
C) Dini kuralların yönetimde etkili hale getirilmesi.
D) Sorunların akla dayalı olarak çözülmesi.
E) Bilime ve teknolojiye dayalı çözüm üretilmesi.
c
11- Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş devletlerde insanların birbirleriyle ilişkilerini belirlemede benimseyeceği bir ilke olamaz?
A) Özgürlük B) Eşitlik C) Hukukun üstünlüğü
D) Adalet E) Farklılıkları reddetme
e
12- Aktif bir vatandaşın davranışları arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Seçimlere katılmak
B) Haksızlıklara karşı hukuk kurallarını kullanmak
C) Ülkede yaşanan gelişmeleri ve sorunları takip etmek
D) Gelişmelerle ilgili karar alma sürecinde çevresine baskı yapmak
E) Şikayetlerini mahkeme yoluyla çözümleme
d
13- Günümüzde Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan yönetim biçimi hangisidir?
A) Temsili Demokrasi B) Meşruti Monarşi C) Oligarşi
D)Doğrudan Demokrasi E) Anarşi
a

14- Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi seçkin sınıfın kararlarına dayalı yönetim biçimi olarak adlandırılır?
A) Totoliter B) Aristokratik C) Teokratik
D) Demokratik E) Cumhuriyet
b
15- - Toplumun her kesimini devletin yönetimine katmak
- Toplumun bütün kurumlarının demokratik bir işleyişe kavuşmasını sağlamak
- Çoğunluğun hakimiyetini değil, azınlığın haklarını koruyup gözetmek Yukarıda bahsedilen demokrasi biçimi aşağıdakilerden hangisine girer?
A) Çoğulculuk B) Oligarşik Yönetim C) Katılımcı Demokrasi
D) Diktatörlük E) Doğrudan Demokrasi
c
16- - Etkin katılım
- Görev ve sorumluluk bilinci
- Dijital Vatandaşlık
- Girişimcilik
- Çevreye duyarlılık
Yukarıda bahsedilen kavramların ortak özelliğini aşağıdakilerden hangisi en çok yansıtır?
A) Cumhuriyet B) Vatandaşlık C) Evrensel Barış
D) Birlikte yaşama kültürü E) Demokratik Vatandaşlık
e
17- Aşağıdaki "yönetim biçimi - dayandığı temel kavram" ilişkilendirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Oligarşi - Çoğunluğun çıkarları B) Teokrasi - Laiklik
C) Demokrasi - Grup çıkarları D) Cumhuriyet - Milli Egemenlik E) Temsili Demokrasi - Seçkinlerin çıkarları
d
18- Devletin yönetiminde iktidara ortak olmak veya tek başına iktidar olmak isteyenlerin, savundukları ortak görüş etrafında bir araya gelerek açtıkları resmi kuruma ne denir?
A) Siyasi Parti B) Vakıflar C) Danıştay
D) Anarşik grup E) Koltukçular Derneği
a
19- Özgürlüğün bize sağladığı avantajlar ve haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstediğimiz yere seyahat edebiliriz
B) Her istediğimizi sınırsız bir biçimde yapabiliriz.
C) Sorumluluğu bize ait olan kararlar veririz.
D) İstediğimiz alanda eğitim alabiliriz.
E) Görüşümüze uyan istediğimiz partiye oy verebiliriz.
b
20- Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi bir vatandaşın davranışları arasında yer almaz?
A) Etkin bir şekilde diğer vatandaşlarla işbirliği yapar.
B) Yönetim süreçlerine katılır.
C) Yönetici ve memurlara ayrı, diğer vatandaşlara farklı tutumlarda bulunur.
D) Sokaklardaki ses ve gürültü kirliliğine karşı bilinçli olur.
E) Diğer insanların düşüncelerine saygı gösterir.
c
 

kalem

Acemi Üye
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
3
Beğeniler
2
Puanları
3
#3
teşekkürler
 
Üst Alt