• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Demokrasi-Eko Yayınları (Tema Ölçme ve Değerlendirme)

atahoca

Usta Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
538
Beğeniler
142
Puanları
43
#1
Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı'nda yer alan Tema Ölçme ve Değerlendirme sorularını burada sunmaya çalışacağım. Diğer üniteleri de bu başlık altında vermeye çalışacağım.
Not-1: Cevaplar ders kitabında var.
Not-2: Soru ifadelerini forum sayfalarında düzgün yayınlamamak için asla zarar gelmeyecek şekilde değiştirebilirim.

ÜNİTE : 1 - DEMOKRATİK SİSTEM ve YAŞAYAN DEMOKRASİ (s.28-29)

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. MÖ 5. yüzyılın Atina demokrasisinde, Atina'nın bütün özgür yurttaşları (kadınlar, çocuklar ve köleler hariç), meclislerde yer almanın yanı sıra yasama, yürütme ve yargı erkini de doğrudan kullanabiliyorlardı. Kamu görevleri, sadece sınırlı bir süre için oylamayla ya da kurayla veriliyordu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atina demokrasisinin günümüz demokrasilerinden ayrıldığı noktalardan biri değildir?
A) Çoğulculuk ilkesi
B) Eşit ve genel oy ilkesi
C) Vatandaşlık anlayışı
D) Özgürlük anlayışı
E) Güçler ayrılığı ilkesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik sistemler ve demokratik toplum yapısıyla öne çıkmış olan değerlerden biri değildir?
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Hoşgörü ve tolerans
D)Farklılıklara saygı
E) Yardımlaşma ve dayanışma

3. - Etkin katılım
-Görev ve sorumluluk bilinci
-Dijital vatandaşlık
-Girişimcilik
-Çevreye duyarlılık
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sıralanan kavramların ortak özelliğini en çok yansıtır?
A)Vatandaşlık
B) Demokratik vatandaşlık
C) Cumhuriyet
D) Birlikte yaşama kültürü
E) Evrensel barış

4. Dünyada şimdiye kadar farklı birçok yönetim biçimi ortaya çıkmıştır ve yeni yönetim biçimlerinin de ortaya çıkması mümkündür. Yönetim biçimlerini birbirinden farklılaştıran unsur, dayandıkları temel düşünce ve kavramlardır. Aşağıdaki "yönetim biçimi - dayandığı temel kavram" ilişkilendirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Demokrasi - Grup çıkarları
B) Oligarşi - Çoğunluğun çıkarları
C) Cumhuriyet - Millî egemenlik
D) Teokrasi – Laiklik
E) Temsilî demokrasi – Seçkinlerin

B. Aşağıda verilen ifadelerle kavramları eşleştiriniz.
İFADELER
1- Devletin dinsel ilke ve kurallara göre yönetilmemesi
2- Ailede saygı, iş birliği ve iş bölümü yapılması, herkesin yasalar karşısında eşit olması, hak sahibine hakkının verilmesi, kişi veya grup tercihlerine saygı duyulması
3-Genel Ağ'ı bilinçli kullanma, açlık, yoksulluk, trafik, yaşlılık, engellilik, çevre sorunları gibi konulara gösterilen duyarlılık
4-Teokrasi, demokrasi, monarşi, oligarşi vb.
5-Çoğunluk yönetiminde azınlık haklarının, insan hak ve özgürlükleri bağlamında korunması
6-Mahkemelerin, vatandaşlar veya kurumlar arasında bir uzlaşmazlık veya sorun ortaya çıktığında nihai çözüm merkezi olarak kabul edilmesi

KAVRAMLAR
a- Demokratik vatandaşlık bilinci
b- Yönetim biçimleri
c- Demokratik değerler
d- Hukukun üstünlüğü
e- Demokrasi
f- Laiklik

C. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına ise "Y" yazınız.
1- ( ) Demokratik vatandaşlık bilincine sahip bireyler; çevrelerindeki olaylara karşı duyarlıdırlar, görev ve sorumluluklarını yerine getirirler, hak ve özgürlüklerini korurlar, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla olaylara karşı tepkilerini gösteriler.

2- ( ) Aktif vatandaşlık, bireyin devlet ve toplum işlerine katılımıyla değil, kişisel çıkarların korunması için her yolun denenmesiyle ilgili bir kavramdır.

3- ( ) Toplumsal değerleri korumak için iş birliği yapmak, değerleri yaşatanlara saygı göstermek, gelenek ve görenekleri önemsemek, çevredeki kültürel farklılığı desteklemek gerekir.

4- ( ) Genel Ağ, aslında yalnızca bilgiye ulaşmanın bir yoludur. Vatandaşlık görev ve sorumluluklarıyla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Bu yüzden sosyal medya hesapları ve kişisel bloglar, siyasi amaçlarla kullanılamaz.

5- ( )Tebaa, olup biteni değiştiremeyeceğini fark ederek emirlere itaat eder, yöneticiyi sorgulamaz. Vatandaş ise her şeyin kendine bağlı olduğunu fark eder ve yanlış giden şeyleri değiştirmeye çalışır.

6- ( ) "Devletin hikmetinden sual olunmaz!" gibi sözler, devletin, demokrasilerde yüce bir değer olduğunu, devletin kendi geleceği için birtakım işleri bazılarının aleyhine olsa da yapmasının normal olduğunu ifade eder.

7- ( ) E-devlet uygulamaları, devletin şeffaflaşmasına, vatandaşlık görevlerinin zamanında ve daha hızlı biçimde yerine getirilmesine izin verir.

8- ( ) "Devlet benim!" sözü, mutlak monarşiyi ifade eder.

9- ( ) Eşit, özgürlük, adalet, farklılıklara saygı, hoşgörü ve tolerans, birlikte yaşama kültürü gibi kavramlar aristokratik yönetimlerde olmazsa olmaz kavramlardır.

10- ( ) Tolerans ve hoşgörü ancak kişinin sahip olduğu değerlere ters düşen tutum ve uygulamalar varsa söz konusu olabilir. Hoşgörü ve tolerans, kırmızı çorap giyene, saçını sakalını uzatana karşı gösterdiğimiz anlayışla ilgili değildir. Örneğin dünya görüşleri, ideoloji ve yaşam tarzları farklı olanlara karşı hoşgörülü olmak ve tolerans göstermek mümkündür.

11- ( ) Demokrasi, en çok mutlak monarşiye bir alternatiftir. Çünkü mutlak monarşide güçler ayrılığı yoktur, tek kişi her konuda mutlak karar vericidir. Demokrasilerde ise hiç kimse hiçbir konuda tek başına karar veremez, bu karar kişinin kendi yaşamıyla ilgili olmadığı müddetçe.

12- ( ) Temel haklar ve özgürlükler, seçimler, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, laiklik gibi kavramlar meşruti monarşilerle birlikte gündeme gelmiş, meşruti monarşilerin zayıflamasıyla birlikte önemini kaybetmiştir.

13- ( ) Dünya tarihinde genel ve eşit oy hakkı için 21. yüzyılın ilk on yılına kadar beklemek gerekmiştir.

14- ( )Temsilî demokrasilerde güçler ayrılığı ilkesinin, hükümetin mecliste en çok milletvekiline sahip parti tarafından oluşturulması nedeniyle kesin olarak uygulandığı iddia edilemez.

15- ( ) Başkanlık sisteminin temsili demokrasiyle benzer yönü, başkanın halk tarafından belli bir süre için seçilmesi, o süre bitinceye kadar seçim yapılmaması, bakanların başkan tarafından atanmasıdır.

16- ( ) Temsilî demokrasilerin zayıf taraflarından biri bu demokrasilerde hükümet, çıkardığı milletvekili sayısı kadar güçlüdür ve çoğu zaman hükümet koalisyonla kurulur.

17- ( ) Başkanlık sisteminde, yürütme gücünü sınırlandıran ve zayıflatan koalisyon hükümeti söz konusu değildir.
 

atahoca

Usta Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
538
Beğeniler
142
Puanları
43
#2
ÜNİTE : 2 - İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ (s.58-59)

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Kişisel hak ve özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek için...
Yukarıdaki cümle, anlam bütünlüğü bozmayacak şekilde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
A) onur kırıcı tutum ve davranışlardan kaçınmak gerekir.
B) sorumluluk üstlenmek yetmez, insanlara saygı da duymak gerekir.
C) ayrımcı olmayan bir tutum geliştirmek gerekir.
D) fiziksel şiddete başvurmamak yeterlidir.
E) empati kurmak iyi bir yol olabilir.

2. Bazı durumlarda hak ve özgürlüklerle ilgili kısıtlama veya engellemeler, evrensel bir suç olarak kabul edilmeyebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilebilir?
A) Millî (ulusal) çıkarlar
B) Vatan savunması
C) Yöneticilerin saygınlığının korunması
D) Çetelerle mücadele
E) Doğal çevrenin korunması

3. Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin en fazla korunduğu, korunmaya çalışıldığı yönetim biçimidir. Aşağıdakilerden hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?
A) Düşünce özgürlüğü
B) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü
C) Yaşama hakkı
D) Evlenme ve aile kurma hakkı
E) Vatandaşlık hakkı

4. Etik ilkelerden birçoğu, insan hak ve özgürlükleriyle doğrudan ilişkilidir.
Aşağıdaki etik ilkelerden hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin maddelerinden doğrudan çıkarılamaz?
A) Yalancı şahitlik yapmamak
B) Çalmamak, haneye tecavüz etmemek
C) Ayrımcılık yapmamak
D) Ötekine saygı duymak
E) Adil davranmak, adil yargılamak

5. Aşağıdakilerden gelişmelerden hangisi diğerlerine göre insan hak ve özgürlükleriyle daha az ilgilidir?
A) Hammurabi Kanunları
B) Amerika'nın keşfi
C) Veda Hutbesi
D) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
E) Magna Carta Libertatum

6. Kitle iletişim araçları, yeryüzündeki olumlu veya olumsuz her türlü olayı, hem kayda geçiriyor hem de ilgililerin bunlardan haberdar olmasını sağlıyor.
Demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçli biri, medya içeriklerini incelerken aşağıdaki bakış açılarından hangisine daha az sahip olmalıdır?
A) Eşitlikçi bakış açısı
B) Uygulamaları adalet açısından ele alma
C) Hak ve özgürlükler bakış açısı
D) Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmaması
E) Toplumsal faydanın üstünlüğü

7. Kişisel hak ve özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmemek, temel bir ilkedir. Aşağıdakilerden hangisinde bu ilke ihlal edilir?
A) Eve giren hırsızın yaşamına son vermek
B) Protesto hakkını kullanırken polis müdahalesine karşı direnç göstermek
C) Asker uğurlama veya millî bayramlarda sokaklarda şarkı, türkü, marş söylemek
D) Bazı özel mesleklerde kişisel özgürlüğü kısıtlamak
E) Toplumun çoğunu ilgilendiren bir konuda, şüphelileri polise ihbar etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik katılımın önündeki kültürel engellerden biri olamaz?
A) Kalıp yargılar ve ön yargılar
B) Olumsuz deyimler ve atasözleri
C) Topluluk hâlinde yapılan işlere karşı olumsuz genel bakış açısı
D) Siyasetin uzak durulması gereken bir iş olduğunda dair genel kanı
E) Siyasete karşı kişisel ilgisizlik

B. Aşağıda verilen ifadelerle kavramları eşleştiriniz.
İFADELER
1- Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, Fransız İhtilali, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
2- Seçimlerde oy kullanmak, toplumsal bir sorunu gündeme getirmek veya çözümüne ortak olmak, görüş bildirmek vb.
3- Temel insan hak ve özgürlükleri aynı zamanda birer davranış ölçütü olarak değerlendirmek
4- Herkesin özgür ve eşit doğduğunu, değer ve onun bakımından tüm insanların eşit olduğunu, sonradan edinilen mal, mülk ve statünün kişilere ayrıcalık tanımaya gerekçe oluşturmayacağını kabul etmek

KAVRAMLAR
a- İnsan hakları ile etik arasındaki ilişki
b- İnsan hak ve özgürlüklerinin anlamı
c- Katılım ve sorumluluk
d- İnsan haklarıyla ilgili önemli tarihsel gelişmeler

C. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına ise "Y" yazınız.
1- ( ) Sıkı uygulanan kanun ve yasalar, toplumsal fayda için bireyin ikinci plana itilmesi, kişisel tercihlere karşı diğer insanların sessizliği, kuvvetli birlik, beraberlik ve yardımlaşma gibi durumlar bireysel özgürlükleri tehdit eder.

2- ( ) Aşırı bağlayıcı da olsa örf, âdet ve gelenekler hiçbir zaman hak ve özgürlük ihlaline yol açmaz

3- ( ) Kişinin mahkeme kararıyla mahkûm edilmesi, şüphelilerin mahkeme kararıyla yakalanması ve gözaltına alınması, bulaşıcı hastalık taşıyanların, madde bağımlılarının veya serserilerin usulüne uygun olarak gözetim altında bulundurulması, kişisel hak ve özgürlükleri ihlal olarak yorumlanamaz.

4- ( ) Gözaltına alınanların, bir daha suç işlememeleri için afişe edilmesi bir hak ihlali iken yasayla suç olarak belirlenmiş davranışlar sergileyenlere karşı gösterilen tepki, özgürlüklere müdahale değildir.

5- ( ) Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet'in ilanı, cumhuriyetin ilanı, Anayasa'nın kabulü, vatandaşlık haklarında iyileştirmeler içerir.

6- ( ) İnsan haklarıyla ilgili en önemli çağdaş belge, Çocuk Haklarına DairSözleşme'dir.

7- ( ) İnsan hak ve özgürlükleri cinsiyet, sosyoekonomik seviye, bölge, renk, ırk, eğitim, dil ve dinle ilgili değildir; onlardan tümüyle bağımsızdır.

8- ( ) İnsan hakları ve özgürlüklerine uygun bir yaşam, etik bir yaşam olarak kabul edilebilir.

9- ( ) Kadınlar günümüzde sahip oldukları vatandaşlık haklarının neredeyse tümünü. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'yle elde etmişlerdir.

10- ( ) Güncel insan hakları ihlallerini veya kazanımlarından haberdar olmak için kütüphaneler etkili bir ortamdır.

11- ( ) Medyadaki hak ve özgürlük ihlallerine karşı duyarlık olmak, ülkede ve dünyada meydana gelen olumlu veya olumsuz gelişmelerden haberdar olmayı sağlar.

12- ( ) Toplumsal yaşam, kişisel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını kesin olarak engeller.

13- ( ) Hiç kimse, kişisel hak ve özgürlüklerini kullanması için zorlanamaz. Kişi önce buna kendi hazır olmalıdır. Sonra da başkalarını cesaretlendirmelidir.

14- ( ) Bazen, kişisel hak veya özgürlükleri kullanırken başkalarının hak ve özgürlükleri tehdit edilebilir. Bu kaçınılmaz bir durumdur ve doğal kabul edilmelidir.

15- ( ) Hak ve özgürlükleri etkin biçimde kullanabilmek, hem kişinin, kendisinin hem de başkalarının görev ve sorumluluklara karşı duyarlı olması zorunludur. Aksi hâlde hiç kimsenin hak ve özgürlüğünden bahsedilemez.
 
Son düzenleme:

rafetinyo

Acemi Üye
Katılım
6 Eki 2009
Mesajlar
1
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
44
#3
demokrasi ünite değerlendirme 82 83 sayfa yok mu
 

atahoca

Usta Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
538
Beğeniler
142
Puanları
43
#4
ÜNİTE : 3 - DEMOKRASİYİ YAŞAMAK: AKTİF VATANDAŞLIK (s.82-83)

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1-Yandaki görseli en iyi ifade eden seçenek hangisidir?
A) Estetik (güzellik) kaygı
B) Doğa koşulları
C) Bilinçli tüketim
D) Çevre duyarlılığı
E) Hayvan hakları


2-Demokratik toplumlarda her birey, kendini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda görüş bildirir, karar alma süreçlerine katılır.
Aşağıdakilerden hangisi karar alma süreçlerine katılmanın demokratik bir yolu değildir?
A) Fiziksel ve sanal iletişim kanallarını vasıtasıyla görüş bildirmek
B) Belli bir görüşe destek vermek için imza kampanyasına katılmak
C) Yanlış uygulamaları eleştirmek, protesto etmek
D) Yazı, resim, afiş, ilan vb. ile kamuoyu oluşturmak
E) Uygun olmayan kişi ya da partinin kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etmek


3-Demokratik vatandaşların çevredeki sorunlara karşı duyarsız kalmamaları, sorunların çözümü için sivil örgütlenmelerde gönüllü olarak görev almaları beklenir. Gönüllülük hem bireye hem de bireyin içinde yaşadığı topluma olumlu katkılar sunar.
Aşağıdakilerden hangisi gönüllülüğün bireye sağladığı katkılardan biri olarak değerlendirilemez?
A) Günlük yaşamın dışında farklı etkinliklerle yaşam deneyimini zenginleştirir.
B) Kişiye yeni iş olanakları ve yeni bir sosyal çevre edinmesini sağlar.
C) Boş zamanlarında para kazanacak bir uğraş bulmasını sağlar.
D) Bir sorunun çözümüne karşılık beklemeksizin katkı sunduğu için haz ve manevi zenginlik elde eder.
E) Başkalarıyla birlikte iş yapabilme becerisini geliştirir.


4-Dünyadaki herkesi besleyecek kadar yiyecek olsa da herkes yeteri kadar iyi beslenememektedir. Dünyadaki insanların yalnızca % 30'unun yeterli ve güvenli yiyeceği vardır. (David J. Smith, Dünya Bir Köy Olsaydı, s.17)
Dünyadaki herkesin yeterli ve güvenli yiyeceğe sahip olmayışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bazı bölgelerde üretimin az olması
B) Eşit veya adil olmayan yiyecek paylaşımı
C) Bazı bölgelere yiyecek götürmenin zor olması
D) Herkese yiyecek götürmenin ilkece mümkün olmaması
E) Bazı toplumların insan kaynakları ve doğal kaynaklar bakımından fakir olması


5-Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile demokratikleşme arasında bir paralellik gözlenmektedir. Kısaca bilişim teknolojileri de denilen bu araçlar sayesinde bireyler, etkileşimli bir toplum oluşturuyorlar. Bununla birlikte bilişim teknolojileri vasıtasıyla işlenen suçlar giderek artıyor.
Aşağıdakilerden hangisi bilişim araçları kullanılarak işlenebilen bir suç değildir?
A) Zorbalık
B) Sapıklık, şantaj, tehdit, hakaret
C) Telif hakları ihlalleri
D) Bankacılık
E) Dolandırıcılık


6-Ortak yaşam alanı olarak doğal çevrenin korunması ile insan sağlığı, üretim ve çevre dengesi arasında yok edilemez bir ilişki vardır. Çevreye saygılı üretim biçimlerini tercih etmek, çevreye duyarlı bir tüketim alışkanlığı kazanmak insan sağlığı açısından da önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu alışkanlıklardan biri değildir?
A) Doğada eğlenmek, piknik yapmak
B) Çevreyle ilgili film, afiş, toplantı vb. takip etmek
C) Geri dönüşümlü ambalajları tercih etmek
D) Yerel çevreyi araştırmak
E) Çöpleri ayırmak


B. Aşağıdaki tablolarda verilen ifadelerle kavramları eşleştiriniz.
İfadeler:
Kişinin kendi yaşamıyla ilgili kararları, başkalarının baskı, tehdit, yönlendirme veya telkinin etkisinde kalmadan alması
Tedavisi zor ya da imkânsız hastalıklar, yoksullukla mücadele, kız çocuklarının okullaşması, çocuk yaşta evlilikle mücadele, nesli tükenen hayvanlar vb.
Reklam, yenilik, uygun fiyat, moda, imaj kaygısı, göreceli zenginlik vb.
Satın alınacak ürünlerin korsan, taklit, kopya, kaçak veya çalıntı olup olmadığına dikkat etmek.
Aile, okul ve çevredeki kişiyi ilgilendiren her türlü düzenlemede görüş bildirmek
Tedavisi zor hastalıkların artması, nükleer santral kazaları, genetik bozukluklar, biyolojik çeşitliliğin azalması, nesli tükenen bitki ve hayvan türleri, kanser vakalarındaki artışlar vb.


Kavramlar:
Özerklik
Gönüllülerin ilgilendikleri başlıca sorunlar
Tüketimi artıran unsurlar
Bilinçli tüketicinin tavrı
Karar verme süreçlerine katılım
İnsan-çevre etkileşimi ve ekolojik denge sorunu


C. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru olanların sonuna "D" yanlış olanların sonuna ise "Y" yazınız.
1- ( ) İnsan ile çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi kavramış bireyler, çevre sorunlarına yol açan uygulamaları protesto eder, çözüm için yetkililere demokratik baskı yapar, imza kampanyası düzenler, mevcut kampanyalara destek verirler.
2- ( ) Yönetim süreçlerine katılmanın en etkili yolu yerel ve genel seçimlerde oy kullanmaktır. Bir kere oy kullandı mı kişi, bir sonraki seçime kadar olan bitene saygı duymalı, tepkisini sandıkta göstermelidir.
3- ( ) Genetiği değiştirilmiş organizmalardan yapılan ürünlerin insan sağlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit edip etmediği önemli bir tartışmadır.
4- ( ) Çevre dernekleri, insan - doğa birlikteliği, çölleşmeyle mücadele, ormansızlaşma, kirlenme, zehirli atıklar gibi kavramlar, demokratikleşmeyle doğrudan ilgilidir.
5- ( ) Kişi, eğer kendini içinde bulunduğu grupta daha iyi hissedecek ve statüsü artacaksa ihtiyacı olmayan bir ürünü aşırı pahalı da olsa almalıdır.
6- ( ) Ağaçlandırma, çevre ve akarsu kirliliğiyle mücadele, çölleşme, trafik eğitimi, aşırı avlanma, kimyasal atıklar, doğal ve kültürel eserlerin korunması... Bütün bunlar insan - doğa barışı için üzerinde düşünmemiz gereken konulardır.
7- ( ) Özerklik, başına buyrukluk değildir. Özerklik; sahip olduğu evrensel değerlere, etik ilkelere uygun kararlar alabilme, aldığı kararları hiç çekinmeden açıklama yetkinliğidir.
8- ( ) Sivil toplum kuruluşlarına yapılan maddi yardımlar yeterli değildir. Bu yüzden onların devlet tarafından maddi olarak desteklenmesinde hiçbir sakınca yoktur.
9- ( ) "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!" atasözünde de ifade edildiği gibi kişiye zararı olmayan bir uygulamanın, yanlış olsa da eleştirilmemesi demokratik bir tutumdur.
10- ( ) Sanal âlemde gerçekleştirilen her eylem, bütün elektronik cihazların kimlik numarasına cihaz kimliği sahip olması ve kimliğini tanıtarak işlem gerçekleştirmesi nedeniyle iz bırakmaktadır.
11- ( ) Kişilere, haksızlığa uğradıklarında ne pahasına olursa olsun, haklarını aramaları gerektiği konusunda güçlü telkinlerde bulunmak, demokratik bir sorumluluktur.
12- ( ) Ekolojik denge, çevredeki canlıların uyum içinde birlikte yaşamlarını sürdürebilmesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Biyolojik çeşitlilik, akarsu, hava ve denizlerin temizliği gibi kavramları içerir.
13- ( ) Yolsuzluk, hukuksuzluk, kayırmacılık, ayrımcılık, partizanlık, eşitsizlik... Bunlardan birine maruz kalan bir mağdurun yanında yer almak, hem insani bir görev hem de demokratik bir sorumluluktur.
 
Son düzenleme:
Üst Alt