• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Aşağıdakilerden hangisi, Kafkasya’da Ermenistan ile Azerbaycan arasında sorun yaşanmasına yol açmıştır?
A) Hazar Petrolleri
B) Hazar Denizi karasuları
C) ASALA ermeni terörü
D) Dağlık Karabağ Sorunu
E) Ermeni soykırımı iddiaları

CEVAP:D
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Fır hattı sorunu Ege hava kontrol sahası konusundaki anlaşmazlık olup,1974 Kıbrıs buhranının ortaya çıkardığı bir meseledir. Yunanistan’ın Fır hattı konusundaki aşağıdaki görüşlerinden hangisi Türkiye tarafından savaş nedeni sayılmıştır?
A)Yunanistan’ın kara ve hava sahasının 3 mil olmasıyla
B)Yunanistan’ın kara ve hava sularını 6 mile çıkarmasıyla
C) Türkiye’nin hava ve karasularını 12 mil kabul etmesiyle
D) 1974’ten sonra Yunanistan’ın hava ve karasularını 12 mile çıkarmak istemesiyle
E) ABD’nin Yunanistan’ı bu konuda desteklemesiyle

CEVAP:D
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıdaki belgelerden hangisinin yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği adını almıştır?
A) Paris Antlaşması B) Avrupa Tek Senedi
C) Roma Antlaşması D) Avrupa Anayasası
E) Maastricht Antlaşması

CEVAP:E
 

Von Kress

Acemi Üye
Katılım
2 May 2015
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
0
Atatürk Döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi 1929 yılında yapılmamıştır?

A) 23 Nisan'ın ilk defa çocuk bayramı olarak kutlanması
B) Yeni Türk harfleriyle basılan ilk posta pulunun kullanıma girmesi
C) Hilaliahmer (Kızılay) Gününün ilk kez kutlanması
D) Ankara-İstanbul arasında telefon konuşmalarının başlaması
E) Türk Gazete Birliği'nin kurulması
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
Türk devletlerinde, devlet yönetme yetkisi olan "Kut'un, kağan ailesine Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Buna göre, kut anlayışının aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Göçebe yaşamın benimsenmesinde
B) Şamanların siyasi otoritelerinin artmasında
C) Ulusal benliğin korunmasında
D) İnanç özgürlüğünün sağlanmasında
E) Monarşik gücün pekiştirilmesinde

CEVAP:E
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
"Bu yağmursuz ve kurak kıtada yüzyıllarca örtülü kalmış olan büyük binalar, heykeller, freksler, resimler, kitaplar, zengin edebiyat kalıntıları çok yüksek bir uygarlığın varlığına şahittirler. Gerçekten Karahoça şehrinde büyük ve hayret verici bir uygarlık vardır."
Alman Tarihçi Fon Lö Kok bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur?
A) Göktürklerin göçebe yaşamını
B) Uygurların Türk uygarlık tarihindeki önemini
C) İpek Yolu egemenliği için yapılan Türk-Çin savaşlarını
D) Türklerin boylar halinde örgütlendiğini
E) Asya Hun İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasını


CEVAP:B
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

CEVAP- D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
İslam egemenliğine girip İslamiyet'i kabul eden bazı halklar, Kuran'ı okumak için Arapça öğrenmeleri nedeniyle zamanla Araplaşmışlardır.
– Moğol egemenliğine giren Uygurlar, Mani ve Buda dinini benimsemişler, ancak din-sel terimleri bile Türkçe'ye çevirip kullanmaları nedeniyle Türklük özelliklerini korumuşlardır.
Yukarıdaki iki bilgiden çıkarılacak ortak yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İslamiyet geniş alanlara yayılmıştır.
B) Uygurlar yerleşik yaşama geçmişlerdir.
C) Dil, ulusal kimliğin korunmasındaki en önemli faktördür.
D) İslamiyet'in yayılmasında fetihler önemli yer tutar.
E) Uygurların ulusal benliklerini korumaları dinleri ile bağlantılıdır.
CEVAP:C
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Avrupa'da XV. yüzyıl sonlarından itibaren;
— Matbaanın yaygınlaşması
— Rönesans Hareketleri
— İncil'in ulusal dillere tercüme edilmesi
gibi gelişmeler yaşanmıştır.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Coğrafi Keşifler B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi D) Reform Hareketleri
E) Amerikan bağımsızlık savaşı

CEVAP-D
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Osmanlı Devleti'nde;
— Celali ayaklanmalarının yaygınlaşması
— Eyalet askerlerinin eski gücünü yitirmesi
— Reayanın vergisini ödeyemez hale gelmesi
gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bozulması sonucunda ortaya çıkmıştır?
A) Lonca sistemi B) Tımar sistemi
C) Kafes sistemi D) Veraset sistemi
E) Devşirme sistemi

CEVAP-B
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? (2006-ÖSS)

A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.

CEVAP-C
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Abbasi Halifesi'nin Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'i "Doğunun ve Batının Hükümdarı" ilân etmesi aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
A) İslâm dünyasının güçsüzlüğünü
B) Siyasi üstünlüğün Türklere geçtiğini
C) Halifelerin valilere hükmedemediğini
D) Türkler'in Anadolu'yu fethettiğini
E) Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu

CEVAP-B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?
A) III. Selim C) Abdülmecit E) II. Abdülhamit
B) II. Mahmut D) Abdülaziz

CEVAP:B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
I. Osmanlı Devleti’nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi
II. Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması
III. Azınlıkların memur olabilmesi
IV. İlk nüfus sayımı
V. Eşkinci Ocağı’nın açılması
Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

CEVAP:A
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
I. Evlenme hakkı
II. Miras hakkı
III. Meslek seçme hakkı
IV. Seçme ve seçilme hakkı
V. Eğitim hakkı
Yukarıdakilerden hangisi, Türk kadınının pek çok Avrupalı hemcinsinden daha önce sahip olduğu bir haktır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

CEVAP:D
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtta barış dünyada barış D) Çağdaşlık ve Batılılaşma
B) Millî egemenlik E) Bilimsellik ve akılcılık
C) Millî birlik ve beraberlik

CEVAP:B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Beğeniler
6
Puanları
18
Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde ortaya çıkan
ilk dinî ve sosyal içerikli ayaklanma
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzmece Mustafa İsyanı
B) Buçuk Tepe İsyanı
C) Şah Kulu İsyanı
D) Şeyh Bedreddin İsyanı
E) Baba Zünnûn İsyanı

CEVAP:D
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Artık duramayız. Behemehâl ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder.”
Atatürk’ün yukarıda verilen sözü en çok hangi ilkesi ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık
D) Laiklik E) inkılapçılık

CEVAP-E
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, isçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandasın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.” Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile hangi ilkesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu savunulabilir?
A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Halkçılık
D) Laiklik E) Cumhuriyetçilik

CEVAP-C
 
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
109
Beğeniler
103
Puanları
43
Yaş
31
Türk İslam devletlerinin yönetim sisteminde bulunan divanlarla, ilgili oldukları alan eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) İstifa divanı → Mali işlerin kontrolü
B) Arz divanı → Askeri işlerin denetimi
C) Tuğra divanı → Resmi yazışmalar
D) İsraf divanı → Mali ve idari işlerin denetimi
E) Mezalim divanı → Bilimsel faaliyetler

CEVAP-E
 
Üst Alt