• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Hergün bir tarih test sorusu

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
I. Sıffin Savaşı
II. Cemel Vakası
III. Kerbelâ Olayı
IV. Puvatya Savaşı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, I, III ve IV
B) IV, III, II ve I
C) I, II, III, IV
D) III, IV, II ve I
E) II, I, IV ve III


CEVAP:A
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı Devleti’nin ekonomik çöküşünde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez?
A. Savaşların kaybedilmesi ve savaş tazminatı ödenmek durumunda kalınması
B. Sanayi İnkılâbı’yla Avrupa’da kaydedilen ilerlemelerin gerçekleştirilememesi
C. Kapitülasyonların olumsuz etkisi
D. İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı devletlerin Amerika Kıtası’nın değerli madenlerini Avrupa’ya taşımaları
E. Alınan dış borçların ödenememesi

​CEVAP: D
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun’un doğal üyesi değildir?

A. Vezirler
B. Şeyhülislam
C. Nişancı
D. Reisülküttap
E. Defterdar

CEVAP: B
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı Devleti’nde kurulanaşağıdaki meclislerden hangisi üyelerinin seçimi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A. Meclis-i Ayan
B. Meclis-i Meşveret
C. Meclis-i Mebusan
D. Danışma Meclisi
E. Nezaretlere bağlı olarakkurulan Meclisler

CEVAP: C
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk İlkelerinden (altı temel ilkeden),birisi değildir?

A)Laiklik
B)İnkılapçılık
C)Devletçilik
D)İnsan ve İnsanlık Sevgisi
E)Halkçılık

​CEVAP: D
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18


Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığını gösterir?

A)Devletçilik
B)Halkçılık
C)Milliyetçilik
D)İnkılapçılık
E)Laiklik

​CEVAP: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
.Kayseri yakınlarındaki Küitepe’de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara alt karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.
Tarih biliminde bu bilgilere,
I. paleografi,
II. arkeoloji
III. antropoloji
bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?
A) Yalnız III B) Yalnız I C) l, II ve III D)I ve II E) Yalnız II


CEVAP:D
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Osmanlı toprak sisteminde , “miri” arazinin en büyük bölümü “dirlik” olarak ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Dirlik Sistemi’nin uygulanmasıyla sağlanan katkılardan biri değildir?
A) Üretim devlet tarafından denetim altına alınarak süreklilik sağlanmıştır.
B) Vakıflara ayrılan topraklardan devlet daha fazla gelir sağlamıştır.
C) Eyalet askerlerinin yetiştirilmesi ve daima hazır bir ordu sağlanmıştır.
D) Ülkenin bayındır hale gelmesi sağlanmıştır.
E) Askeri masraflar azalarak devlet gelirlerinin artması sağlanmamıştır.

CEVAP: B
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
"Osmanlı ülkesinde eyalet sınırları içinde ortaya çıkan sorunlar, önce Eyalet Divan-ı Hümayun’a başvuruldu."

Bu durum Osmanlı yönetiminin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
A)Osmanlı Devleti, idari bakımdan yönetim birimlerine ayrılmıştır.
B)Divan son kararın alındığı kurumdur.
C)Eyalet Divanı , Divan-ı Humayun’a bağlı olarak çalışmıştır.
D)Divan yasama organı gibi çalışmaktadır.
E)Osmanlı’da merkeziyetçiliğe önem verilmemiştir.

CEVAP: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri de; Sırbistan ile Avusturya arasındaki gerginliktir. Balkan Savaşları sonunda Sırbistan'ın genişleyip kuvvetlenmesi, Avusturya'nın Sırbistan'a karşı tutumunun daha fazla sertleşmesine neden olmuştur.
Bu bilgiden yola çıkarak;
I. Balkanlarda siyasi dengeler bozulmuştur
II. Devletler arasında güç mücadelesi yaşanmıştır.
III. Devletlerin hangi blokta yer aldığı kesinleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve II D) I ve III E) I, II ve III

CEVAP:C
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Kırım Savaşı sırasında:Eğer Rusya Tuna üzerinde durdurulmazsa, İndus kıyılarında durdurmak zorunda kalınacağı kaygısına düşen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alman birliğini kurmaya çalışan ve güçlenen Rusya'dan çekinen Prusya
B) 1829'da bağımsızlığna kavuşan ve yanı başında güçlü bir Rusya görmek isteyen Yunanistan
C) Uzak Doğu'daki sömürgelerinin güvenliğini düşünen İngiltere
D) Güçlenen Rusya'nın, doğu Akdeniz'deki güvenliğini sarsacağını düşünen Fransa
E) Balkanların Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Avusturya


CEVAP: C
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Rusya'nın Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında II.Mahmut'un çağrısıyla hemen yardıma koşmasındaki amaç nedir?

A) Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine katkıda bulunmak
B) Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü sağlamak
C) Osmanlı Devleti ve Boğazların güçlü bir devletin eline geçmesini önlemek
D) İngiltere ve Fransa' ya karşı Osmanlı'yı desteklemek
E) Fransa nın Mısır'a hakim olmasını önlemek

​CEVAP: C
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılâplarının amaçları arasında gösterilemez?

A) Modern Avrupa devletleriyle Türkiye’yi bütünleştirmek
B) Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek
C) Demokrasinin Türkiye’de yerleşmesini sağlamak
D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasını sağlamak
E) Türkiye’de millî egemenlik ilkesinin yerleşmesini sağlamak

​CEVAP: D
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Mustafa Kemal, inkılâplarını gerçekleştirirken, kamu oyunun inanç ve düşüncelerine ters düşmemeye özen göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu tutumunu kanıtlar?

A) Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkartılması
B) Şer’iyye Bakanlığı’nın kaldırılması
C) Bir süre, Güçler Birliği ilkesini benimsemesi
D) Halifeliği saltanatla birlikte kaldırmaması
E) Ordunun siyasetten ayrılması

CEVAP: D
 

byzmbk

Usta Üye
Katılım
9 Ocak 2014
Mesajlar
255
Puanları
18
Sevr Antlaşması’nın son hazırlıkları aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?

A) İstanbul Konferansı’nda
B) San Remo Konferansı’nda
C) Berlin Konferansı’nda
D) Londra Konferansı’nda
E) Paris Konferansı’nda

​CEVAP: B
 

bal

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
633
Puanları
18
ibni Sina'nın "Kanun" isimli tıp eseri uzun süre
Avrupa'da temel ders kitabı olarak okutulmuş, Razi'nin
kimya üzerine yazdığı "Sırların Kitabı" adlı eser
Avrupalı araştırmacılar üzerinde etkili olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gösterge¬si değildir?
A) Müslümanların Avrupa'yı etkilediği
B) Avrupa'da engizisyon sisteminin terk edildiği
C) Arapça'dan Avrupa dillerine çeviriler yapıldığı
D) islamiyet'in akla ve bilime önem verdiği
E) Müslümanların bilimde ilerledikleri


CEVAP:B
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
436
Puanları
93
Yaş
34
Kıbrıs Devleti kurulduğu sırada bu devletin anayasal hakları Türkiye’nin de içerisinde olduğu uluslar arası bir garanti antlaşmasıyla koruma altına alınmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri Kıbrıs’ta Türkiye ile beraber “garantör devlet “ kapsamındadır?
A) İngiltere – Yunanistan
B) ABD – İngiltere
C) ABD – Sovyetler Birliği
D) İngiltere – Fransa
E) ABD – Yunanistan
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
436
Puanları
93
Yaş
34
Dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO B) Varşova Paktı C) Bağdat Paktı D) Birleşmiş Milletler E) UNESCO
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
436
Puanları
93
Yaş
34
Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;
I. Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması
II. Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
 

percy

Vezir
Yönetici
Vezir
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
436
Puanları
93
Yaş
34
Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla beraber kurulan Türki Cumhuriyetlerden biri değildir?
A) Moğolistan

B) Özbekistan
C) Kırgızistan
D) Azerbaycan
E) Kazakistan
 
Üst Alt