• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İlk Türk Devletleri Konu Pekiştirme Soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,184
Best answers
0
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
İlk Türk Devletleri Konu Pekiştirme Soruları

1. İlk Türk devletlerinde mimarının gelişmemesinin temel nedeni nedir?
2. Soru: Tarihte Türk boylarını ilk kez bir çatı altında toplayarak Hun Devleti'ni kuran Hükümdar kimdir?
3. Soru: "Hun" adının geçtiği ilk antlaşma hangisidir?
4. Soru: Türk tarihinin bir coğrafyada bir bütün olarak incelenmesini güç*leştiren sebep nedir?
5. Soru: Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar döne*minde yaşanmıştır?
6. Soru: Asya Hun Devleti Hükümdarı Mete'nin tahta geçiş tarihi (M.Ö. 209) bugün neyin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir?
7. Soru: Kuzey Hunlarının Karadeniz'in kuzeyindeki barbar kavimleri Ba*tı'ya doğru itekleyerek yer değiş*tirmesi olayına ne denir?
8. Soru: Türk tarihinde kurulan ilk devlet hangisidir?
9. Soru: İlk Türk devletlerinin Orta Asya'da en fazla mücadele ettiği devlet hangisidir?
10. Soru: Türk tarihinde siyasi birlik, teşki*latlanma ve düzenli ordu ilk kez kimin döneminde gerçekleşmiş*tir?
11. Soru: İlk Çağ'ın bitmesine, Orta Çağ'ın başlamasına neden olan gelişme hangisidir?
12. Soru: Mete'nin Çin'i yerle bir etmesine rağmen Çin'e yerleşmemesinin temel sebebi nedir?
13. Soru: Asya Hun Hükümdarı Mete'nin Çin'i vergiye bağladığı savaş hangisidir?
14. Soru: I. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi kimin döneminde yaşanmıştır?
15. Soru: Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu kimdir?
16. "Soru: Elçi kabul eden Ve gönderen ilk Türk devleti hangisidir?
17. Soru: Kavimler Göçü neticesinde Avrupa'da kurulan Türk devleti hangi¬sidir?
18. II. Göktürk Devleti'ni kuran hükümdar kimdir?
19. Avrupa Hun Devleti'nin en parlak dönemi ne zaman yaşanmıştır?
20. Kürşat Ayaklanması ile Çin esaretinden çıkıp bağımsız olan Türk devleti hangisidir?
21. Bizans ödediği vergiyi iki katına çıkaracak, Bizans Hunlarla görüşme yapmayacak, Hunlarla sınır kasabalarında ticaret yapabilecektir. Atilla zamanında Bizans'la yapılan bu antlaşma hangisidir?
22. Soru: Kutluk Devleti'nin en parlak dönemi hangi hükümdar döneminde yaşanmıştır?
23. Soru: Yazıyı ilk kez kullanan Türk devleti hangisidir?
24. Soru: Türk ismiyle kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
25. Soru: Uygur, Karluk ve Basmil Türk boyları birleşerek hangi Türk devleti ne son vermişlerdir?
26. Soru: Asya Hun Devleti, I. ve II. Göktürk Devletlerinin başkenti neresidir?
27. Soru: Ergenekon, Bozkurt Destanları hangi Türk devleti ne aittir?
28. Soru: II. Göktürk devleti tarafından yazılan, Türk dili ve edebiyatının ilk belgesi sayılan eser hangisidir?
29. "Soru: Göktürk alfabesi kaç harften oluşur?
30. Soru: Göktürk Kitabelerini kaleme alan kimdir?
31. Soru: Karabalgasun ve Sine-Uşi Yazıtları kime aittir?
32. Soru: Türk tarihinin ilk yazarı ve ressamı kimdir?
33. Soru: Türeyiş, Göç Destanları hangi Türk devleti 'ne aittir?
34. Soru: Uygur Devleti'nin kurucusu kimdir?
35. Soru: Uygur Devleti'nde en parlak dönem ne zaman yaşanmıştır?
36. Soru: Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
37. Soru: Uygurlar hangi dinin etkisiyle yerleşik hayat geçmişlerdir?
38. Soru: Kâğıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti hangisidir?
39. Soru: İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
40. Soru: Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti hangisidir?
41. Soru: Kan dökmeyi ve et yemeyi yasaklayarak, Türklerin savaşçı özelliğini zayıflatan din hangisidir?
42. Soru: Mani dinini resmi din haline getiren Türk devleti hangisidir?
43. Soru: Uygurlar kimler tarafından yıkılmıştır?
44. Soru: Müslümanları Kafkaslarda durduran ve Anadolu'yu Sasanilere karşı koruyan Türk devleti hangisidir?
45. Soru: Rusların Karadeniz'e inmelerini engelleyen ve Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında etkili olan Türk topluluğu hangisidir?
46. Soru: Dede Korkut Hikâyeleri ve Igor Destanı'na konu olan Türk devleti hangisidir?
47. Soru: Balkanların Slavlaşmasını geciktiren, Romen Devleti'nin kurulmasında etkili olan ve Orta Asya'dan Avrupa'ya göçleri sonlandıran Türk devleti hangisidir?
48. Soru: İpek Yolu hâkimiyeti için Bizans Göktürk ve Sasanilerle mücadele eden, Göktürk ve Sasani işbirliği iti sonucu yıkılan Türk devleti hangisidir?
49. Soru: Dede Korkut Hikâyeleri kime aittir?
50. Soru: Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyen ve Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
51. Soru: Baga Tarkan tarafından para bastıran ve Bolçu Savaşı ile Göktürklere yenilen Türk devleti hangisidir?
52. Soru: Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı ve Yenisey Yazıtları'nı oluşturan Türk devleti hangisidir?
53. Soru: Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğu hangisidir?
54. Soru: Uygur ve Karahanlıların kurulu¬şunda etkili olan ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir?
55. Soru: Cengiz Han'ın hâkimiyetini kabul eden ilk Müslüman Türk boyu kimlerdir?
56. Soru: Oğuş ne demektir?
57. Soru: İslamiyet öncesi Türk Devletlerin¬de sosyal sınıflaşma ve kölelik anlayışının olmamasının temel nedeni nedir?
58. Soru: Boyun başındaki idareciye ne ad verilir?
59. Soru: Pazırık Halısı ve Altın Elbiseli Adam heykeli hangi devlete aittir?
60. Soru: İlk Türk Devletleri'nde kullanılan en önemli müzik aleti hangisidir?
61. Soru: İlk Türk Devletlerinde "tavanç" ve "keneşçi" ne demektir?
62. Soru: Orta Asya Türk devletlerinde şölenlerde söylenen ve sözlü edebi¬yatın örneği olan tür hangisidir?
63. Soru-ilk Türk devletlerinde sözlü edebiyat içinde değerlendirilen ve cenaze törenlerinde söylenen edebiyat türü nedir?
64. Soru: Orta Asya Türklerinde Kam, Şaman veya Baksi ne anlama gelmektedir?
65. Soru: Kırgızların mezar taşlarına yazdıkları yazılara verilen ad nedir?
66. Soru: Orhun Kitabeleri kim tarafından okunmuştur?
67. Soru: Türklerin 12 Hayvanlı Takvimi oluşturmaları hangi alanda ilerlediklerini gösterir?
68. Soru: İlk Türk devletlerinin İslamiyet'i benimsemelerinde hangi inanış etkili olmuştur?
69. Soru: İlk Türk devletlerinde ölülerle birlikte kılıç ve atın gömülmesi neyin göstergesidir?
70. Soru: İlk Türk devletlerinde mezarlara verilen isim nedir?
71. Soru: İslamiyet öncesi Türklerde yapılan cenaze törenlerine ne ad verilir?
72. Soru: Uçmağ ne demektir?
73. Soru: İlk Türk Devletlerinde eli silah tutan herkesin asker olması orduda hangi anlayışı doğurmuştur?
74. Soru: Malazgirt Savaşı, Niğbolu Savaşı, Mohaç Meydan Muharebesi gibi tarihi öneme sahip savaşlarda hangi savaş taktiği kullanılmıştır?
75. Soru: İslamiyet öncesi Türklerde hükümdara yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verilmesine ne isim verilir?
76. Soru: İlk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ne ad verilirdi?
77. Soru: İlk Türk devletlerinde şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanmasına ve devletin zayıflama-sına sebep olan gelişme nedir?
78. Soru: İslamiyet öncesi Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne denir?
79. Soru: İlk Türk devletlerinde Kurultay'da son sözün hükümdara ait olması meclisin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu gösterir?
80. Soru: İlk Türk devletlerinde hükümdar çocuklarının boy ve oymaklara şad unvanıyla gönderilmesinin temel amacı nedir?
81. Soru: Orta Asya Türklerinde yazışma işleri ile uğraşan görevliye ne ad verilir?
82. Soru: İlk Türk devletlerinde hazine görevlisine verilen isim nedir?
83. Soru: İlk Türk devletlerinde ekonomi, ticaret ve hayvancılığa dayanırken Uygurlarla birlikte tarıma geçilmesi neyin göstergesidir?
84. Soru: İlk Türk devletlerinde üzerinde hükümdar mührü bulunan para yerine geçen bez parçalarına ne ad verilirdi?
85. Soru: Türk tarihinde ilk madeni hangi devlet bastırmıştır?
86. Soru: Türk tarihinde ilk yazılı hukuk hangi devletle başlamıştır?


Sorular ve cevaplarını linkten indirebilirsiniz

Bağlantıyı görüntüleme izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 

Aynı Kategoriden Farklı Konular

Üst Alt