• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

İslam Öncesi Türk Tarihi

savaşkanbur

Usta Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
437
Puanları
28
#1
1. Eski Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi, hükümdar için doğru bir bilgi değildir?

A) Alacağı kararlarda, Kurultay kendisine yardımcı olurdu.
B) Ülkede en üst dereceli din adamı konumundaydı.
C) Yabgu, Kağan, Hakan veya Han gibi unvanlar alırlardı.
D) Ülke, hükümdar ve ailesinin ortak malı kabul edilirdi.
E) Yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanı¬lırdı.

2. Göçebe yaşamının Türkler'de oluşturduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çok sayıda devlet kurmaları
B) Hayvancılıkla uğraşmaları
C) Bağımsızlığa düşkün olmaları
D) Köleliği benimsemeleri
E) Üstün mimari eserler vermemeleri

3. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk ile Uygur Devle-ti'nin ortak özelliğidir?
A) İslamiyet'in yayılmasını engellemeleri
B) Savaşçı toplumlardan oluşması
C) Kendilerine özgü alfabeler oluşturmaları
D) Mani dinini benimsemeleri
E) Şehir kültürünü geliştirmeleri

4. Orta Asya Türk uygarlıklarına; Atlı Göçebe, Konar- Göçer veya Bozkır Kültürü de denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kültürün özelliklerinden değildir?
A) Farklı toplumsal sınıflar oluşmuştur.
B) Önemli geçim kaynakları hayvancılıktır.
C) Töre adı verilen yazısız hukuk uygulanmıştır.
D) Çok sayıda devlet kurulmuştur.
E) Askerlik, herkesin doğal mesleği kabul edilmiştir.

5.
I. Göçebe yaşadılar
II. Çin'le savaştılar.
III. Alfabe kullandılar.
IV. Mani dinini benimsediler.
Yukarıda verilen özelliklerden Uygurlar’a ait olanlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I ve II B) Yalnız II C) III ve IV
D) Yalnız IV E) I ve III

6. İslam Öncesi Türk topluluklarında demirciliğin çok gelişmiş ol-ması, öncelikle aşağıdakilerden hangisin¬de belirgin bir üstünlüğe neden olmuştur?
A) Tarımda B) Savaşçılıkta
C) Ticarette D) Hukukta
E) Mimaride

7. Orta Asya'da yaşayan Türk devletleri ile Çinliler arasındaki mü-cadelenin temel nedeni aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Diğer milletleri koruma
B) Güney Asya'ya egemen olma
C) İpek Yolu'nu ele geçirme
D) İnançlarını benimsetme
E) Çin denizinde etkin olabilme

8. Türk devletlerinde Toy ya da Kurultay olarak bilinen kurumun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esnaf örgütleri arasındaki dayanışmayı sağlamak
B) Yönetimle ilgili kararlar almak
C) Şehzadelerin yetiştirilmesini sağlamak
D) Askeri eğitim vermek
E) Dini yaşamı düzenlemek

9. I. Asya Hun II. Göktürk III. Uygur
Yukarıda verilen Türk devletlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin'de ticaret kolonileri kurmuşlardır.
B) islam öncesi kurulan Türk devletleridir.
C) Türk adını siyasi anlamda kullanmışlardır.
D) Gök Tanrı dinine inanmışlardır.
E) Göçebe hayatı benimsemişlerdir.

10. Uygurlar'ın mimarlık, resim ve heykel sanatı ile şehir kültürün-de gelişme göstermeleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Çinliler'den etkilenmelerinin
B) Savaşçı özelliklerini kaybetmelerinin
C) Ticarette gelişmiş olmalarının
D) Yerleşik hayata geçmelerinin
E) Kâğıt ve matbaayı kullanmalarının

11.
I. İslam’dan önceki Türk topluluklarında, ölen kişi ile birlikte eşyaları da gömülürdü.
II. Mısırlılar'da insanın temel ihtiyaç maddeleri mezara bırakılırdı.
III. Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yaparlardı.
Yukarıda verilenler; Türkler, Mısırlılar ve Urartular'ın hangi özel-liklerinin ortak olduğunun göstergesidir?
A) Öldükten sonra yaşamın devam ettiği
B) Tektanrılı inançların benimsendiği
C) Din adamlarının yönetimde etkili olduğu
D) Aynı düşmanlarla mücadele edildiği
E) Krallarını tanrı olarak görmeleri

12.
I. Türk devlet yapısı hakkında bilgiler içerir.
II. Türkler'de sosyal devlet yapısı olduğunu kanıtlar.
III. Türk adının geçtiği ilk Türkçe eserdir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdaki eserlerden han¬gisine aittir?
A) Yenisey Kitabeleri B) Kutadgu Bilig
C) Manas Destanı D) Orhun Yazıtları
E) Oğuz Kağan Destanı

13.
I. Batı Göktürkleri'nin devamı niteliğindedir.
II. İlk Türk parasını kullandılar.
III. Orta Asya'nın Araplaşmasını engellediler.
Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A) Karluklar B) Uygurlar C) Peçenekler
D) Türgişler E) Hazarlar

14. Türkler'in tamamen kendilerine özgü olan On iki Hay¬vanlı Türk Takvimi'ni oluşturmaları, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Ticarette geliştiklerinin
B) Göçebeliği benimsediklerinin
C) Askerliğe önem verdiklerinin
D) Ahiret inancına sahip olduklarının
E) Astronomi ile ilgilendiklerinin

15. Eski Türkler'de daha çok taşınabilir malzemelerden, deri, ahşap, metal ve taşlardan eserler yapılırken; Uygurlar’da Budist tapınakları ve sarayların yapımına önem verildiği görülmektedir.
Uygurlar'daki sanat anlayışının değişiminin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savaşçılıktan uzaklaşmaları
B) Kitabeler bırakmaları
C) Dinlerine bağlı olmaları
D) Yerleşik yaşama geçmeleri
E) Çin'le ticaret yapmaları

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türkler'in Orta Asya'dan göç etmeye başlamalarının nedenleri arasında göste¬rilemez?
A) Çinliler'in baskıları
B) Otlakların azalması
C) Avrupalı kavimlerin saldırıları
D) İklimin değişmeye başlaması
E) Kuraklığın başlaması
 

Aynı Kategoriden Farklı Konular

Üst Alt