• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Kpss Tarih Tarama testi

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,583
Beğeniler
404
Puanları
83
#1
TARAMA TESTİ

1. Osmanlı padişahının egemenliğini sınırlayan ve bu sınırlamayı halka duyuran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened-i İttifak B) Islahat fermanı
C) I.Meşrutiyet D) Tanzimat Fermanı
E) II.Meşrutiyet

2. Batılı devletler iç işlerine karışmak için aşaşıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?
A) Sened-i ittifak’ı B) Veraset sistemini
C) Devşirme yasasını D) Tımar sistemini
E) Azınlık haklarını

3. Aşağıdakilerden hangisinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ermenilerin hiçbir zaman çoğunlukta olmadığını gösteren belgedir?
A) Amiral Bristol Raporu
B) General Harbord Raporu
C) Wilson beyannamesi
D) Misak-ı Milli
E) King-Crane raporu

4. I.Tekalif-i Milliye Emirleri
II. İstiklal Mahkemeleri
III. Başkomutanlık Yetkileri
IV: Firariler Hakkında Kanun
Yukarıdakilerin hangileri, cephe gerisi güvenliğinin sağlanmasıyla ilgilidir?
A) yalnız II B) I,II ve IV C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

5. I.Bulgaristan
II.Almanya
III. Sovyet Rusya
Lozan Konferansı sırasında sadece Boğazlarla ilgili görüşmelere katılan devletler aşağıdakilerder hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II B) sadece III C) I ve III
D) II ve III E) sadece I

6. I.Demokrasi
II. Halkçılık
III. Devletçilik
Cumhuriyetin ilan edilmesi yukarıdaki ilkelerin hangisinin hayata geçirilmesiyle ilgilidir?
A) Sadece I B) Sadece II C) I ve II
D) I,II,III E) I ve III

7. Kurtuluş Savaşı döneminde Anlaşma Devletlerinin Türkiye’ye karı oluşturduğu siyasal cephe aşağıdakilerin hangisiyle parçalanmıştır?
A) Moskova Antlaşması B) Kars Antlaşması
C) Ankara Antlaşması D) Gümrü Antlaşması
E) Londra Konferansı

8. Kurtuluş Savaşı’nda İsmet İnönü’nün M.Kemal’in güvenini ve arkadaşlığını kazanmasında aşağıdakilerin hangisi en az etkili olmuştur?
A) İnönü Savaşlarının kazanılması
B) mudanya Konferansının başarılı geçmesi
C) Misak-ı milli’nin hazırlanması
D) İsmet İnönü’nün cumhuriyetçi olması
E) İsmet İnönü’nün Batı cephesi görevini başarıyla yönetmesi

9. Aşağıdakilerin hangisi. Bugünkü sınırlarımızın çizilmesinde katkısı olan antlaşmalardan biri değildir?
A) Kars Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D)Gümrü Antlaşması
E) Uşi Antlaşması

10. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar Başkomutanlık yetkisiyle alınmıştır?
A) Gümrük Vergisi’nin beş kat artırılması
B) Ağnam vergisinin artırılması
C) Tekalif-i Milliye kararnamelerinin yayımlanması
D) Duyün-u umumiye idaresinin bütün gelir kaynaklarına el konulması
E) Gelir vergisinde yeni düzenlemeler

11. Yunanlıların saldırılarına karşı TBMM’nin aldığı en ciddi önlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal va düzenli bir ordu kurmak
B) Kuvay-ı Milliye birlikleri oluşturmak
C) Çerkes Ethem isyanını bastırmak
D) Batı Cephesini kurmak
E) Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasını sağlamak

12. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nda Rusların İşgal ettiği yerlerden biri değildir?
A) Erzurum B) Hakkari C) Muş
D) Trabzon E) Bitlis

13. Türkiye aşağıdakilerden hangisini bir iç sorunu olduğu geretçesiyle Avrupalı Devletlerle görüşmeyi reddetmiştir?
A)Musul sorunu B) Yabancı okullar sorunu
C) Hatay sorunu D) Kıbrıs sorunu
E) Adalar sorunu

14. I. Padişah üstünde kanun kuvveti kavramının doğması
II. Halkın yönetime katılması
III. Milli Egemenliğin hakim kılınması
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?
A) Sened-i İttifak – Tanzimat – Meşrutiyet
B) Tanzimat – Meşrutiyet – TBMM
C) TBMM – Tanzimat – Meşrutiyet
D) Tanzimat- Sened-i İttifak – TBMM
E) Meşrutiyet- Tanzimat – TBMM

15. I. Musul
II. Batı Trakya
III. Kars
Yörelerinden hangilerinin geleceği uluslar arası antlaşmalarla saptanmıştır?
A) Yalnız I B) I veII C) II veIII
D) I ve III E) I,II,III

16. Bilecik görüşmesi hangi amaçla yapılmıştır?
A) Batı cephesinde değişiklik yapmak
B) Yunan saldırısını önlemek
C) Osmanlı Hükümeti’nin TBMM ile anlaşmasını sağlamak
D) M.Kemal ve arkadaşlarının bağışlanmasını sağlamak
E) İngilizlerin koruyuculuğunu reddetmek

17. Kişisel egemenliğin kaldırılması amacıyla ilk TBMM’nin yaptığı yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Medeni Kanunun kabulü
E) Evkaf ve Şeriyye Vekaleti’nin kaldırılması

18. İlk TBMM aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmiştir?
A) Düzenli orduyu Kurma
B) İstiklal Marşını Kabul etme
C)Meclis Hükümetini Kurma
D) Moskova Antlaşmasını imzalama
E) Yeni Devletin ilk anayasasını hazırlama
19. Erzurum Kongresinde aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili bir karar alınmamıştır?
A) Mandater yönetim B) Azınlık hakları
C) Mebusan meclisi D) Ulusal sınırlar
E) Boğazların denetimi

20. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik kalkınmada,
I. Tarım
II. Ticaret
III. Sanayi
Alanlarından hangisine ya dü hangilerine öncelik verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I,II,III

21. I.İran II.Irak III.Afganistan
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye’yle bbirlikte Sadabat Paktı’na üye olan ülke ya da ülkelerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II,III

22. I.Etibank
II.Elektrik İşleri Etüd Dairesi
III. Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi
IV. Hava Yolları Devlet İşletme Dairesi
Yukarıdakilerden hangileri, Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV
D) II ve IV E) I,II,III,IV

23. I.Uşak Şeker Fabrikası
II. Malatya-Elazığ Demiryolu
III. Mersin-Tarsus- Adana Demiryolu
Yukarıdakilerden hangileri I.Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı Döneminde gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

24. I.Tevhid-i Tedrisat
II. Medeni Kanun
III. Anayasa’nın Laikleşmesi
Yukarıdakilerin sıra dizini aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,II,III B) II,I,III C) III,II,I
D) I,III,II E) II,III,I

25. I. Uluslar arası Ölçülerin Kabulü
II. Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaya
Başlaması
III: Din adamlarının kılıklarının düzenlenmesi
IV. Anayasaya altı temel ilkenin girmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 1930-1938 döneminin inkılapları arasında yer almıştır?
A) YalnızII B) I ,III ve IV C) Yalnız I
D) I,II ve III E) I,II,III,IV

26. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal alandakki verilerini toplamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) İktisat Yüksek Meclisi
B) Ticaret Bakanlığı
C) Ticaret ve Borsalar Birliği
D) Devlet İstatistik Enstitüsü
E) Etibank

27. I.Havza Genelgesi
II. İç İsy
anlar
III. İstiklal Mahkemeleri
Yukarıdakilerden hangileri Milli Bilinçin oluşmadığını göstermektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I,II veIII

28. Aşağıdakilerin hangisinde Boğazlar bölgesi, Ermenistan dahil, bütün Türk topraklarının Amerikan mandası altında olmasını istiyordu?
A) Bristol raporu
B) İngiltere işgal komiserliği
C) King-Crane Raporu
D) Fransız işgal komiserliği
E) Harbord Raporu

29. I. 1876 Kanun-u Esasiye
II. 1921 Anayasası
II. 1924 Anayasası
“Milli Egemenlik” ilkesi yukarıdaki anayasaların hangisinde yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I,II ve III

30. Lozan Konferansında,
I.Irak
II. Suriye
III. Yunanistan
Sınır sorunlarından hangilerinin çözümü sonraya bırakılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve II E) I,II ve III

31. I. Kuzey Atlantik Paktı
II. Briand- Kellog Paktı
III. Birleşmiş Milletler
Türkiye, Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine üye olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinde hangileri’ Herkesin istediği gibi inanma ve inandığı gibi yaşama özgürlüğünün bulunduğunu kabul etmesi’ biçiminde olmasını kaçınılmaz kılmaktadır?
A) Milliyetçilik-Devletçilik
B) Halkçılık- Laiklik
C) Halkçılık-Cumhuriyetçilik
D) Laiklik- Devletçilik
E) Halkçılık-Devlekçilik

33. I.Yeni Türk Harflerinin Kabulü
II. Millet Mekteplerinin açılması
Gelişmeleri, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Türk Dilinin üstünlüğünü kabul ettirme
B) Ülkedeki okur-yazar sayısını arttırmak
C) Türkçeyi sadeleştirmek
D)Dile Ankatım gücü kazandırmak
E) Eskinin izlerini tamamen ortadan kaldırmak

34. I. Savaş tazminatları
II. Suriye Sınırı
III. Boğazlar
Konularında hangileriyle ilgili sorunlar Lozan’dan sonra yeniden gündeme gelmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I,II ve III

35. I.Sümerbank
II. Türkiye İş Bankası
III. Osmanlı Bankası
Türkiye’de Devletçilik uygulaması döneminde açılmış olan bankaların bulunduğu seçenek aşağıdakilerdin hangisidir?
A) I,II veIII B) Yalnız I C) Yalnız II
D) I ve II E) I ve III
 

arnbrave

Acemi Üye
Katılım
1 Tem 2012
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
0
#2
bu testin cevaplarını nasıl bulabilirim..

bu testin cevaplarını nasıl bulabilirim..
 
Üst Alt