• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,239
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ
OCAK 2014-2676 TD EK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
örgün ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği” ile 7/9/2013 tarihli ve28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim KurumlarıYönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Ağırlık Katsayısı: Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplamasında kullanılan, her derse ait katsayı değerini,
b) Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı: Ortak sınavlar kapsamında, sınavı
gerçekleştirilen derslerde alınan puanların kendi ağırlık katsayıları ile hesaplanan puanı, c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Ek puan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı
kazanan öğrencilerin o yıla ait yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda eklenen puanı, d) Genel müdürlük: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,
e) Mazeret Sınavı: Ortak sınava katılamayan öğrenciler için yapılacak olan sınavı, f) Kılavuz/kılavuzlar: Ortaöğretim kurumlarına öğrenci geçiş işlemleriyle ilgili
gerekli bilgi ve açıklamaları kapsayan dokümanı/dokümanları,
g) Ortak sınavlar: Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında
Bakanlık tarafından yapılan ortak sınavları,
ğ) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan: Öğrencilerin; yılsonu başarı puanları ile ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı esas alınarak hesaplanan puanı,
h) Öğrenci: Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim görenleri,
ı) Veli: Öğrencinin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
i) Yılsonu başarı puanı: Puanla değerlendirilen derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarıtoplamının, o derslere ait haftalık ders saati sayısı toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Yılsonu başarı puanı
MADDE 5-(1) Öğrencinin derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanır. Bu
puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu
başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılır.

Ortak sınavlar
MADDE 6-(1) Ortak sınavlar, altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sınav tarihi, yeri, puan hesaplamaları ve ilgili diğer hususlar her yıl Genel Müdürlükçe hazırlanan kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.
(2) Ortak sınavlar, 8 inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden yapılır.
(3) Sınav soruları, 8 inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinin öğretim programları esas alınarak hazırlanır.
(4) Sorular, sınavların yapılacağı tarihe kadar işlenen öğretim programlarının belirlenen kazanımları esas alınarak öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem
çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanır.
(5) Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

Sıra
Nu.
Ders Adı
Ağırlık
Katsayıları
1
Türkçe
4
2
Matematik
4
3
Fen ve Teknoloji
4
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
5
T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
6
Yabancı Dil
2
TOPLAM
18

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
MADDE 7-(1) Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan
MADDE 8-(1) Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
Sınav sonuçlarının hesaplanması
MADDE 9-(1) Ortak sınav puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek bir puan türünde hesaplanır;
a) Her öğrencinin cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b) Ortak sınavları yapılacak derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c) Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunur.
ç)Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.
d) 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
(2) Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.
(3) Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan
öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanır.

Ortaöğretime yerleştirme
MADDE 10-(1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların
önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan
üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirme yapılır.
(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde,
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6 ncı
sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, yine eşitliğin devam etmesi halinde tercih
önceliği, bunların da eşit olması halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı dikkate alınır.
(3) Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yılsonu başarı puanı, sınıf tekrarı yapılan yıl esas alınarak belirlenir.
(4) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli sınav tedbirleri alınır.
(5) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına geçiş
ve yerleştirme işlemlerinde öğrencinin ikamet adresi ve/veya okul tercihleri dikkate alınır. (6)Yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yurt dışında öğrenim görenler
MADDE 11-(1) Öğrenimlerini ülkemizdeki ortaokulların 8 inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler,
öğrenim belgesi ile başvurarak ortak sınava katılabilirler.
(2)Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa bağlı olmayan yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrencilerin
ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde
öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu öğrencilerin puanlamalarına ilişkin esaslar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.


(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yılsonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenir.

Ek puan
MADDE 12-(1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilir.
(2) Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait
yılsonu başarı puanına; altın madalya alan veya birinci olanlar için yılsonu başarı puanının
% 10'u, gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, bronz madalya alan veya
üçüncü olanlar için % 8'i, bu kapsamdaki etkinliklere katılanlar için ise % 7'si oranında ek puan eklenir.
(3) Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen birden fazla
uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.
(4) Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir.
(5) Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. Belgeler Genel Müdürlüğe ibraz edilir. Ders yılı bittikten sonra gönderilen
belgeler işleme alınmaz. İbraz işlemlerine ilişkin diğer hususlar kılavuz/kılavuzlarda belirtilir.

Başvurulacak mevzuat
MADDE 13-(1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 14-(1) Şubat 2011 tarih ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15-(1) Bu Yönerge, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında uygulanmak üzere onay tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme
MADDE 16-(1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
 

atahoca

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
588
Puanları
43
TEOG'da taban puansız nakillerin devam edeceği yönünde haberler var.
Not: Danıştay kararı vardı.
 
Üst Alt