• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Millî Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
15,602
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ
(KASIM 2012/2662 TD)


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1)Bu Yönergenin amacı; afet ve acil durumlarında faaliyet gösterecek olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görev alacak personel ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle afet ve acil duruma neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar geçen sürede;a) Afet ve acil durum yaratan olayın önlenmesi ve ortadan kaldırılması maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesini,b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde Millî Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Merkezi; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Millî Eğitim Müdürlükleri irtibat merkezleri arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak afet ve acil durum yaratan olayın en az zararla atlatılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1)Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Afet ve Acil Durum Yönetim Yönetmeliği ile 6/8/2011tarihli ve 28017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Acil durum: Toplumun tamamı veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,b) Acil durum yönetimi: Afet olayının meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecini,c) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik ve insan kökenli olayları,ç) Afet ve acil durum yönetim merkezi (AADYM): Meydana gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzerek kurulan merkezi,d) Afet ve acil durum irtibat merkezi: Meydana gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli afet ve acil durumlarda il düzeyinde etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık merkez birimleri ile il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan merkezi,e) Afet yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi iç in toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda kullanılmasını gerektiren çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü bir yönetim sürecini,f) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,g) Birimler: Millî Eğitim Bakanlığı birimlerini,h) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı müsteşarını,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Sorumluluk
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teşkilatı ve kuruluşu

MADDE 5 – (1)31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin 10 uncu bendinde yer alan, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nin çalışma usul ve esasları, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde hazırlanan ve bu esaslardabelirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere, Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Bakan veya Bakan adına Müsteşar emri ile EK-2’de yer alan birim temsilcilerinden oluşur. Gerektiğinde diğer birimlerden temsilci görevlendirilir. Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin yeri Bakan katı bodrum katta Müsteşarlık Toplantı Salonudur. Buranın zarar görmesi durumunda alternatif yer olarak Bakanlık Beşevler Kampusu E Blok Zemin katta (toplantı salonu) faaliyetini sürdürür. (2) Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezi açacak bakanlık birimleri ile il millî eğitim müdürlükleri; Yönerge gereği irtibat merkezlerinin teşkil tarzı, yeri, görevleri, çalışma usul ve esaslarını (EK-6) talimatta belirtir. (3) Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezleri Bakanlıktan gelecek emirle faaliyetine başlar ve sonlandırır. Gerektiğinde illerdeki merkezlerin açılması veya faaliyetinin sona ermesi valilik talimatıyla da yerine getirilir.
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin görevleri
MADDE 6 – (1) Afet ve acil durum ile ilgili bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine iletir. 2) Afet ve acil durum ile ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre kararlar alır ve uygular. 3) Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkân dâhilinde ihtiyaçları karşılar, imkân dışındaki ihtiyaçları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirir.4) Birimler arası koordinasyonu sağlar. 5) Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirir. 6) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin düzenleyeceği tatbikatlara katılır. Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezinin görevleriMADDE 7 – (1) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde alınan kararları kendi birimlerinde uygulamasını sağlar.(2) Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezinin Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordineli ve iş birliği içerisinde çalışmasını sağlar.(3) Bakanlık Millî Alarm Sistemi Yönergesine göre alınan alarm haberlerini, kendi Alarm İlanında Yapılacak Faaliyetler Formuna göre, ilgili birimlerine ulaştırılmasını sağlar ve gereğini yapar/yaptırır.(4) Afet ve acil durum ile ilgili bilgi, haber ve istihbaratı periyodik raporlarla Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirir.(5) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile haberleşme irtibatını kurar ve haberleşme cihaz numaralarını Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirir.(6) Merkez birimlerinde kurulacak Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezi ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Merkezi arasında irtibatın sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi için yetkili personel sorumluluğunda yeterli sayıda personel bulundurulur.(7) İl millî eğitim müdürlükleri İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde personel görevlendirir. Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibatı sağlaması için bir sivil savunma uzmanı, uzmanın bulunmadığı illerde şube müdürünün sorumluluğunda yeterli personeli hazır bulundurur.
Merkez teşkilatı birimlerinin görevleri
MADDE 8 – (1) Müsteşar Yardımcısı a) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezini sevk ve idare eder. b) Gelişen durumlara göre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden gelecek talimatları yerine getirmek ve istekleri karşılamak üzere tedbirler alır. c) Afet ve acil durum konusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından verilen talimatların yerine getirilmesini sağlar, uygulamaları takip eder ve Müsteşar/Bakan’a bilgi verir. (2) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü a)Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Yönergesini hazırlar. b) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Sekretarya hizmetlerini yürütür. c) Birimler arası koordinasyonu sağlar, yönetim faaliyetlerini Müsteşar Yardımcısı adına koordine eder, Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezini her an hizmete hazır bulundurur. ç) Bakanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görev yapacak Bakanlık temsilcileri ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görev yapacak personelin çalışmasını takip ve uygulamaları kontrol eder. d) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi için gerekli ulaştırma ve haberleşme/muhabere hizmetlerini yerine getirir. e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde ihtiyaç duyulacak EK-14’teki haberleşme araç, gereç ve malzemenin temini, bakım ve muhafazasını sağlar. f) Afet ve Acil Durum Merkezinde görevli personelin iaşesiyle diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılar. (3) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü a) Sekretaryada görevlendirilmek üzere memur ve ihtiyaç duyulacak diğer personeli tespit ve temin eder. b) Gelişen durumlara göre sorumluluk alanına giren ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli tedbirleri alır. (4) Bilgi İşlem Grup Başkanlığıa)Afet ve Acil Durum Merkezinin bilgisayar ve ağ sisteminin tedariki, kullanılması, işletilmesi, oluşabilecek teknik arızalar ve bu arızaların giderilmesi ile ilgili sekretaryada görevlendirilmek üzere bir personel ve ihtiyaç duyabilecek diğer personeli tespit ve temin eder.(5) Diğer Birimler a) Faaliyet alanına giren konularla ilgili her türlü doküman, araç, gereç ve personeli Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde bulundurur. b) Gelişen durumlara göre sorumluluk alanına giren ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli tedbirleri alır. c) Afet durumlarında ve sonrasında bireylere ve gruplara psikolojik destek sağlar, travma sonrası oluşan stres bozukluklarını gidermeye yönelik çalışmalar yapar.
Sorumluluk
MADDE 9 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasından Bakan, hizmetlerin yürütülmesinden Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı EK-1 birimlerinin üst düzey yöneticileri sorumludur. (2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Merkezleri Yönetmeliği ve bu Yönetmelik esasları dâhilinde yürütülen afet ve acil durum faaliyetlerini Bakan adına koordine etmekten ve Bakanlık Afet ve Acil Durum Merkezinin devamlı faal halde tutulmasından Müsteşar sorumlu olup, bu sorumluluğunu tayin edeceği Müsteşar Yardımcıları kanalıyla yerine getirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları
MADDE 10- (1) Yurt içinde veya yurt dışında ortaya çıkması muhtemel büyük ölçekli deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, iltica ve nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları ve olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi doğal afet ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakanlık tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlar afet ve acil durum yönetimini gerektiren hâllerdir.
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin çalışma esasları
MADDE 11 – (1) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Teşkilatı çekirdek kadrosu, Müsteşar’ın görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında EK-2’de belirtilen birimlerin temsilcilerinden oluşur.(2) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya görevi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.(3) Afet ve acil durum halinde Bakanlık hizmet ve faaliyetlerine ait uygulamaların yürütülmesi amacı ile “ Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi” bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.a) İşlem bölümü: Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin personelinden oluşur. Bakanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri yürütür.b) İdari bölüm: İdari ve sosyal hizmetleri yürütmek üzere, ihtiyaç duyulan iaşe, araç, gereç, cihaz ve benzeri malzemeler, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulan idari personel İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, teknik personel Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca karşılanır.c) Muhabere bölümü: Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi; Başbakanlık, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile Kızılay arasında Afet ve Acil Durum Merkezi muhabere işlerini yürütür ve işletir. Bu bölümde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeteri kadar teknik ve idari personel görevlendirilir.Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri arasındaki işleyiş
MADDE 12 – (1) Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlık kurum ve kuruluşlar ile Valiliklerin açacağı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri arasındaki iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin şema EK-3’te gösterilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hizmetlerin Yürütülmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeki hizmetlerin yürütülmesinden Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı olarak görev yapan Müsteşar Yardımcısı sorumlu olup, sekretarya hizmetleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür. (2) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde görev yapan personele hizmetlerin yürütülmesinde kaynak teşkil etmek üzere; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde birer adet “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönetmeliği” ile “Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi” bulundurulur.
Haberleşme hizmeti
MADDE 14 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde haberleşme cihaz ve vasıtaları (EK-14) ile bunları kullanacak personel, cihazların bakım ve kullanım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenir. (2) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, il millî eğitim müdürlükleri ile telefon ve faks irtibatları da Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenir.
Ulaştırma hizmeti
MADDE 15 – (1) Vardiya grupları ile evrak dağıtımı, kurye hizmetleri ve idari hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ulaştırma ihtiyaçları Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karşılanır.
Sağlık hizmeti
MADDE 16 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde görev yapan personelin yaralanması, hastalanması veya rahatsızlanması sonucu sağlık kurum ve kuruluşlarına nakli Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sağlanır.
Sosyal Hizmetler
MADDE 17 – (1) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevlendirilen personelin iaşe giderleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bakanlık bütçesinden karşılanır. Vardiya durumlarının göre kahvaltı, yemek ve çay ihtiyaçları için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli düzenlemeler yapılır. Vardiya saatlerine göre ilave tedbirler alınır.
Personel hizmeti
MADDE 18 – (1) Birim temsilcileri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanının koordinesinde Yönerge doğrultusunda görev yapar. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevlendirilecek personelin izin durumları zorunlu hâllerde birimlerden yerine personel verilmek suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanı tarafından düzenlenir.(2) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Başkanının ilave personel isteği birimlerce hemen karşılanır.
Bakım onarım hizmeti
MADDE 19 – (1) Her türlü bakım ve onarım hizmeti Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanır.
Vardiya (Nöbet) hizmeti
MADDE 20 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 24 saat esasına göre 3 vardiya hâlinde çalışır. Vardiya, Yönerge’de belirtilen hizmetlerin ifası için, muayyen bir süre görevlendirilen personel grubudur. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde vardiya amirliği Bakanlık merkez teşkilatındaki grup başkanları tarafında yürütülür. Vardiya grupları; Bakanlık merkez teşkilatı temsilcilerinden oluşur ve bunlar kendi kuruluş teşkilatı ve görevlerine vakıf personel arasından seçilir. Vardiya gruplarında görev yapacak personel Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinde tam olarak bulunur ve herhangi bir nedenle noksanlaştığı takdirde ilgili birimler tarafından hemen karşılanır. (2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi vardiya grubunda görev alacak personel bağlı olduğu Bakanlık birimlerine (EK-4), Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi vardiya grubunda görev alacak personel bağlı olduğu birimler (EK-5) tarafından isim ve unvanları önceden belirlenir ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilir. Vardiya görev süresi 8 saat olup, vardiya görev gruplarının görev süresi; aksi bildirilmedikçe 09.00-17.00, 17.00-01.00, 01.00-09.00 saatlerini kapsar. Vardiya Gruplarının görev geliş ve gidişleri için tahsis edilen araçlar vardiya saatlerine göre Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve vardiyanın başlama saatinden en az 30 dakika önce görev yerinde bulundurulur.
Brifing
MADDE 21 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin çalışma programına uygun olarak vardiya brifing uygulanır. Vardiya Devir Brifingi; devam eden ve gelişen durum ve olaylarla ilgili ve diğer değerlendirmeleri yeni vardiya grubuna aktarmak maksadıyla, vardiya değişim saatinden yarım saat önce devreden vardiya personeli tarafından devralacaklara verilir. Önceki vardiya zamanında vuku bulan önemli olaylar ile Afet ve Acil Durum Merkezinin açılmasına konu teşkil eden olayların kısa bir özetini kapsar ve masa brifingi şeklinde verilir. Aksi emredilmedikçe 30 dakika olarak uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Dokümanlar
Brifing dosyası
MADDE 22 - (1) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi işlem grupları tarafından, meydana gelen afet ve acil durum içeriği hakkında bilgi vermek amacıyla belli bir formata göre hazırlanan dosyadır.
Olay akış çizelgesi (Ceride)
MADDE 23 - (1) Olası afet ve acil durumun başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre zarfında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gelen evrak ve mesajların sırası ile özet olarak kayıt altına alındığı ve arşivlendiği formdur. Olay akış çizelgesi (Ceride) formu EK-7’dedir.
Gelen-giden evrak dosyası
MADDE 24 – (1) Olası afet ve acil durumun başlangıcından sona ermesine kadar geçen süre zarfında Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gelen ve giden evrak ve mesajların kayıt altına alındığı ve arşivlendiği dosyalardır. Gelen-giden evrak formu örneği EK-8’ dedir.
Mevzuat dosyası
MADDE 25- (1) Genel hayatı olumsuz yönde etkileyen afet ve acil durum yönetimini gerektiren durumlara ilişkin yasal dayanakların yer aldığı dosyadır.
ALTINCI BÖLÜM
Mesajların Hazırlanması
MADDE 26 – (1) Mesajların Hazırlanması:
a) Mesaj (Haber) : Haberci dâhil, her türlü haberleşme vasıtaları ile gönderilmek üzere (EK-9) yazılmış olan emir, rapor veya bilgiyi içeren evraktır.b) Mesajlar, en az iki nüsha olarak ve büyük harflerle ile yazılır. c) Mesajların gizlilik dereceleri, mesajın içerdiği gerçek bilgilere göre değerlendirilerek yazıyı hazırlayan makam tarafından mesajın gizlilik derecesi tespit edilir. Mesajların gizlilik dereceleri şunlardır:(1) Tasnif dışı (Unclassifıed) İçerdiği konular itibariyle, gizlilik dereceli bilgi taşımayan ancak devlet hizmeti ile ilgili bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen en düşük bir gizlilik derecesidir.(2) Hizmete özel (Restricted) İçerdiği konular itibariyle, diğer gizlilik dereceli konular dışında olan, ancak güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren ve devlet hizmetine özel bilgileri ihtiva eden evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.(3) Özel (Confidential) İçerdiği konular itibariyle, müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli menfaatleri olumsuz yönde etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.(4) Gizli (Secret) Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli güvenliği, milli prestij ve menfaatleri ciddi ve önemli bir şekilde zedeleyecek olan evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.(5) Çok Gizli (Top Secret) Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde; devlete ve devletin müttefiklerine büyük zararlar verebilecek ve devlet güvenliğini tehlikeye düşürecek önemi haiz olan evrak, belge ve mesajlara verilen en yüksek gizlilik derecesidir. Yukarıda belirtilen Millî gizlilik dereceleri, NATO evrak, belge ve mesajlarına verildiği zaman; gizlilik derecelerinin TÜRKÇE ve İNGİLİZCE yazılışlarının önüne NATO kelimesi ilave edilir.ç) İvedilik Dereceleri: Mesajın ilgili makama ulaştırılması ve işleme alınmasının zaman bakımından öneminin belirlendiği bir bölümdür. İvedilik derecesinin tespiti mesajı hazırlayan makama aittir. İvedilik dereceleri; mesaj formunun sol üst köşesindeki ivedilik derecesi hanesine yazılır.İvedilik Dereceleri Şunlardır:
( 1 ) NORMAL (ROUTINE) ( RR )
( 2 ) İVEDİ (PRIORITY) ( PP )
( 3 ) ÇOK İVEDİ (IMMEDIATE) ( OO)
( 4 ) HAREKÂT YILDIRIM (FLASH) ( ZZ )
d) Tatbikat Mesajları:
Gerçek mesajlar ile tatbikat mesajlarının ayırt edilmesi önemlidir. Bu bakımdan tatbikat mesajlarının tanınması için;1) Mesaj formunun başlık kısmında; konu başlığına tatbikatın kısa adı belirtilir. Örnek: 2012 AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI
2) Tatbikat mesajlarına, mesajın metin kısmının bitiminde, en son satır olarak üç defa TATBİKAT- TATBİKAT- TATBİKAT ibaresi yazılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Raporların Hazırlanması
MADDE 27 – (1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 1 sayılı cetvelde (EK-15) Bakanlığımıza Doğal Afetler, İltica ve Büyük Nüfus Hareketleri, Büyük Yangınlar ile Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar konularında görev verilmiştir. (2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyete geçmesi durumunda, Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Merkezinin etkin bir şekilde görev yapmasını sağlayacak bilgi, haber ve istihbaratın zamanında ve yeterli ölçüde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine raporlaştırılarak akışı sağlanır.
Sorumluluklar
İl Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezleri, Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine, Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine raporları göndermekle sorumludur.
Raporların hazırlanması Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gönderilecek raporlar, standart formatlar haline getirilmiş ve formların doldurulmasına ilişkin açıklamalar standart rapor kalıbının müteakip fıkraların da anlatılmıştır.
  1. 1.Afet Raporu (EK-10)
  2. 2.İltica ve Nüfus Hareketleri Durum Raporu (EK-11)
  3. 3.Yangınlar ve Kazalar Durum Raporu (EK-12)
  4. 4.Tehlikeli ve Salgın Hastalıklar Durum Raporu (EK-13)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hizmetler
BütçeMADDE 28 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin Bütçesia) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin ödenek ihtiyaçları; Ulaştırma, Haberleşme, Bakım Onarım, Malzeme ve Diğer Hizmetler göz önünde bulundurularak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından barıştan itibaren sağlanır ve karşılanır.b) Bakanlık birimlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi İrtibat Merkezleri(taşra teşkilatı dâhil) ödenek ihtiyaçları kendi birimlerinin bütçelerinden karşılanır.
Afet ve acil durum halinin sona ermesi
MADDE 29 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin sona ermesi;
a) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden alınacak mesajla; Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarını sonlandırır.b) Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmaların sonlandırılması için İl Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezine mesaj gönderir.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Yürürlük Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 31 – (1) Yürütme Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
EKLER
EK-1 Bakanlık teşkilat şemasıEK-2 Afet ve Acil Durum Merkezinde görev alacak çekirdek kadroEK-3 Afet ve Acil Yönetim Merkezleri arasında işleyiş şemasıEK-4 Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde görev alacak Bakanlık birimleriEK-5 Bakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde görev alacak Bakanlık birimleriEK-6 Afet ve Acil Durum İrtibat Merkezi Talimatı (Format)EK-7 Olay akış çizelgesi (Ceride)EK-8 Gelen giden evrak formuEK-9 Mesaj formuEK-10 Afet durum raporuEK-11 İltica ve nüfus hareketleri durum raporuEK-12 Yangın ve kaza durum raporuEK-13 Tehlikeli ve salgın hastalık durum raporuEK-14 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde haberleşme araç ve gereçleriEK-15 Bakanlığımızın afet ve acil durumlarda yapacağı görev konuları

 
Üst Alt