• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7,898
Beğeniler
5,897
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
#1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE İZCİ KURULLARI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin hükümlerine göre kurulan il ve ilçe izci kurullarının çalışmalarını planlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle ilgili iş ve işlemler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, il ve ilçe izci kurulları önderleri ile ünite liderlerinin; eğitim, yönetim, görev, mali ve disiplin işleri ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30.04.1972 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4. (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
d) Basamak: İzcilerin yaş gruplarına göre kategorilerini,
e) Ünite: Yavrukurt grubunu, izci grubunu ve ergin izci grubunu,
f) Yavrukurt Kümesi: En az dört en çok altı yavrukurdun bir araya gelmesiyle oluşan ve küme başı tarafından çalıştırılan yavrukurt grubunu,
g) Oymak: En az iki, en çok dört obadan oluşan ve oymakbaşı tarafından yönetilen izci grubunu,
h) Ocak: En az iki, en çok dört ekipten oluşan ve ocakbaşı tarafından yönetilen ergin izci grubunu,
i) İlçe ve İl İzci Önderi: Basamağındaki liderlere rehberlik etmek üzere ilçe veya il izci kurulunca üç yıl süre için seçilen lideri,
j) Merkez Önderi: İki, üç veya dört tahta işareti olan izciler arasından; yavrukurt, izci ve ergin izci basamakları için birer kişi olmak üzere Millî İzcilik Kurulunca seçilen lideri,
k) Lider Eğitimcisi: Dört tahta işaret sertifikasına sahip lideri,
l) Lider Eğitimci Yardımcısı: Üç tahta işaret sertifikasına sahip lideri,
m) Merkez, İl ve İlçe İzcilik Teşkilâtı: Millî Eğitim Bakanlığı izcilik teşkilatını
İfade eder.İKİNCİ BÖLÜM
İl ve İlçe İzci Kurulu Seçimi ve Yapılacak İşler

İzci kurulu seçimi
MADDE 5-(1) İzci kurulunun seçiminde; seçim gününden en az 30 gün önce mülki amirden seçim için onay alınarak seçime katılacak izci liderlerine yazılı duyuru yapılır.
(2) Onayın ekinde; Seçime katılacak ünite liderlerinin, il ve ilçedeki eğitimci liderlerin ve lider yardımcılarının ad ve soyadları ile adresleri, seçim yapılacak yer ve saatini belirten liste ve gündem bulunur.
(3) Ayrıca; seçim yapılacak yerin hazırlanması, oy pusulalarının mühürlenmesi, seçime katılacak izci liderlerinin isimlerinin imzaya açılması ile seçim sonuçlarını belirleyecek araç ve gereç hazır bulundurulur.
(4) Seçime katılacak izci liderleri, seçim salonunda bulunan listedeki isimlerinin karşılığını imzalar. Açık oyla seçimi yönetecek üç kişilik divan heyeti seçimi yapılır, daha sonra divan başkanı gündem gereği genel kurulu yönetir. Yönetim kurulu seçimi, gizli oy ve açık tasnifle yapılır. İzci liderleri, tek tek aday olabilecekleri gibi seçime liste ile de katılabilirler. Seçim şekline genel kurul karar verir. Oylama sonucu en çok oy alan izci liderlerinden beş asıl, beş de yedek üye seçilir.
(5) Seçimle ilgili her türlü tutanak belge ve evrak, millî eğitim müdürlüklerince saklanır. İl izci kuruluna seçilen beş asıl üye, seçimi takip eden ilk iş günü toplanarak başkan, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Seçim sonuçları ve görev dağılımı, millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirilir. İtirazlar, seçimi takip eden üç iş günü içinde millî eğitim müdürlüğüne yapılır ve onbeş gün içinde karara bağlanır.

İl izcilik genel kurulunun delege seçimi
MADDE 6- (1) İl izcilik genel kurulu, aynı eğitim ve öğretim yılında Millî İzcilik Genel Kurulu seçimlerininyapılması hâlinde, ili temsil edecek genel kurul delegelerini seçer. Millî İzcilik Genel Kurulu ile il İzcilik Genel Kurulu, aynı eğitim ve öğretim yılına rastlamıyorsa delegelerin seçimi, seçim yılındaki eğitim ve öğretim yılında yapılacak olağanüstü il izcilik genel kurulunca seçimle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl izci kurulu, İzci Önderlerinin görevleri ve yapılacak faaliyetler
İl izci kurulu
MADDE 7- (1) İl izci kurulunun görevleri:
a) Kamp, kurs, seminer, gezi, yürüyüş, toplantı, çalıştay, şenlik, şölen, sosyal yardım, çevre koruma ve düzenleme, spor, kermes, giyecek, yiyecek temini, diğer sosyal ve kültürel faaliyetler ile benzeri organizasyonları yapar.
b) İldeki izci evlerinin yönetim, bakım, onarım, tadilat, donatım ve benzeri konularda çalışmalarda bulunur.
c) İzcilikle ilgili gerekli görülen konularda ilgili komisyon oluşturur.
d) İzcilerin millî bayram ve mahallî kurtuluş günlerine katılımını sağlar.
e) Öğretim yılı başında ve sonunda millî eğitim müdürüne brifing verir.
f) Kâğıt, kitap, ilaç ve benzeri kullanılmış eşyaları değerlendirme kampanyaları düzenler.
g) İldeki eğitimci lider ve ünite liderlerini, öğretim yılı içinde yapılacak toplantılara davet eder.İzci önderleri
MADDE 8- (1) İzci önderleri:
a) Yavrukurt,
b) İzci,
c) Ergin izci
olarak her basamak için ayrı ayrı seçilir.

İl izci önderlerinin görevleri
MADDE 9- (1)İl izci önderlerinin görevleri:
a) İl izci kurulu toplantılarına katılır.
b) İzcilere verilecek uzmanlık belgelerini imzalar.
c) Öbekbaşı, obabaşı ve ekipbaşı kurs belgelerini, il izci kurulu başkanı ile birlikte imzalar.
d) İl izci kurulu başkanının vereceği diğer görevleri yapar.

İlçe izcilik teşkilatı
MADDE 10- (1) İlçe izcilik teşkilatının onursal başkanı kaymakam, koruyucu başkanı da ilçe millî eğitim müdürüdür.
(2)İlçe izci teşkilatı; ilçe genel kurulu, ilçe izci kurulu, ilçe izci önderleri ve izci ünitelerinden oluşur.

İlçe izci kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) İlçe izci kurulu:
a) Ünitelerde uzmanlık ve sınıf çalışmalarının yerli yerince yapılabilmesi için gerekli yardım ve teşviklerde bulunur ve takip eder.
b) İlçedeki eğitimci liderleriyle ünite liderlerini yıl içinde yapılan toplantılara davet eder.
c) İl izci kurulunun vereceği diğer görevleri yapar.

İlçe izci önderlerinin görevleri
MADDE 12- (1) İlçe izci önderleri:
a) Gerektiğinde ilçe izci kurulu toplantılarına katılır.
b) İzcilere verilecek uzmanlık belgelerini imzalar.
c) Öbekbaşı, obabaşı ve ekipbaşı kurs belgelerini ilçe izci kurul başkanı ile birlikte imzalar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzci Ünitelerin Tescili ve Ünite Liderlerinin Görevleri
İzci ünitelerinin tescili
MADDE 13- (1) Okullarda kurulmuş olan izci ünitelerinin, Bakanlıkça düzenlenecek çeşitli faaliyetlere katılabilmesi, gerekli destek ve yardım görebilmesi ve ihtiyaç duyulan liderlerin yetiştirilebilmesi için Yönetmelik gereği il veya ilçe izci kurullarınca tescil edilmesi gerekir.
(2) İzci ünitelerinin tescil işlemleri:
a) İlk aşama izci liderliği sertifikasına sahip liderler, istedikleri basamakta, kümebaşı sertifikasına sahip liderler küme ve oymak, oymakbaşı sertifikasına sahip liderler oymak ve küme, ocakbaşı ve uzman (Wood- Badge) sertifikasına sahip liderler kendi basamaklarında ünite kurarlar. Lider eğitimci yardımcısı ve lider eğitimcileri ise hangi basamakta isterlerse ünite kurabilirler.
b) Ünite kurmak isteyen lider, kurum amiri ile görüşür, gerekli duyuruları yaparak aday izcileri tespit eder.
c) Ünite için yeterli sayıda aday başvurduğu takdirde tescil işlemleri başlatılır.
d) Daire başkanlığınca yayımlanan standart tescil formu, bilgisayar ortamında doldurularak üç nüsha çıkartılır.
e) Aday izci listesi ve yıllık çalışma planı hazırlanır.
f) Tescil formları, yıllık çalışma planı ve aday izci listesi, lider ve kurum amiri tarafından imzalanır.
g) Tescil aidatı; ilgili il veya ilçe izci kurulu hesabına yatırılır.
h) Tescil formları, yıllık çalışma planı ve aday izcilerin isim listeleri, il veya ilçe izci kuruluna teslim edilir.
i) İl veya ilçe izci kurulları, gerekli incelemeyi yapar ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
j) Onaylanan tescil formları ve planlar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne, il veya ilçe izci kuruluna ve ünitenin bulunduğu kuruma dağıtılır.
k) İlçe kurulları il izci kurullarına, il izci kurulları ise; tescil edilen ünitelerin sayısı, basamaklara göre kız, erkek izci sayıları ve benzeri bilgileri içeren 9 nolu formu bilgisayar ortamında doldurarak Bakanlığa bir ay içerisinde bildirirler.
l) Ünite tescil işlemleri, okullarda eğitim ve öğretimin açılması ile başlar bir ay içinde tamamlanır.
m) İzci liderlerinin sağlık, askerlik ve nakil gibi özürleri nedeniyle şubat ayında açılacak ilk aşama izci liderliği kurslarından sertifika alanların yeni ünite kurma işlemleri, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasını takiben bir ay içerisinde yapılır.

Tescil iptali
MADDE 14- (1) Tescil iptal işlemleri, il ve ilçe izci kurullarınca yapılır.
(2) Ünite liderlerinin tescili:
a) Yıllık faaliyet programı uyarınca, çalışma yapmadığı kurum amiri ve il veya ilçe izci kurulunca tespit edilmiş olma,
b) Ünite çalışmalarını engelleyici ve huzur bozucu davranışlarda bulunmak ve ahlak kurallarına uymama,
c) İzciliğin amacına, and ve türesine ters düşecek politik ve ideolojik faaliyetlerde bulunma
durumlarında yapılır.

Ünite teşkili
MADDE 15- (1) Küme, bağlı bulunduğu okul veya kurumun adını alır. Sakarya İlköğretim Okulu Yavrukurt Ünitesi vb. Aynı okulda birden fazla küme varsa 1. 2. diye adlandırılır.
(2) Öbek, renk ile adlandırılır. Kırmızı öbek vb.
Oymak, bulunduğu okul veya kurumun adını alır. Sakarya İlköğretim Okulu İzci Ünitesi vb. Oba, hayvan adı ile adlandırılır. Aslan Obası vb.
Ocak, bağlı bulunduğu okul veya kurumun adını alır. Beş Ocak Lisesi Ergin İzci Ünitesi vb. Ekip, Türk Büyüklerinin adını alır. Karacaoğlan Ekibi vb.

Ünite liderlerinin görevleri
MADDE 16- (1) Ünite lideri:
a) Birinci derecede kendi kurumuna, il veya ilçe izci kuruluna karşı sorumludur. Ünitesini, izciliğin amaçlarına uygun olarak kanun, yönetmelik ve genelgelere göre yönetir.
b) Ünitesini “yıllık çalışma programı” doğrultunda çalıştırır, karşılaştığı sorunları giderici tedbirleri, kurumu ve ilçe veya il izci kurulu ile birlikte alır.
c) İzcilik çalışmalarında başarılı olan izcileri ödüllendirir.
d) İzcilerin; giyim, temizlik, beslenme, barınma, çalışma ve eğlenme hususlarını yakından takip eder.
e) Ünitesi için almış olduğu eşya ve demirbaşın bakımını yapar.
f) Ünitesindeki izcilerin istek ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.
g) Ünitesinde sınıf çalışmalarının eksiksiz uygulanmasına ve izcilerin uzmanlık çalışmalarına katılmalarını teşvik eder.
h) Ünitesindeki izcilerin; kıyafeti, davranışı, faaliyete katılımları ile ilgilenir ve gereken rehberliği yapar.
i) Ünitesindeki izcilerin sorunları ile ilgilenir ve çözümü konusunda veliler ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.
j) İl ve ilçe izci kurulunun yıl içinde tüm lider paylaşım ve bilgilendirme toplantılarına katılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Kurullar

Koruyucu kurul ve görevleri
MADDE 17- (1) Her ünitenin bir koruyucu kurulu vardır.
(2) Koruyucu kurulların görevleri:
a) Ünitelerin faaliyetlerini mali ve idari yönden destekler ve gelişmesini sağlar.
b) Ünitelerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri alır.
c) Gezi, kamp ve ünitelerin diğer faaliyetlerine yardımcı olur.
d) Bu faaliyetleri ünite lideriyle iş birliği içinde yürütür.

Disiplin kurulu
MADDE 18- (1) Disiplin kurulu, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünden ilgili şube müdürü, il veya ilçe izci kurulu sekreteri ile ilgili il veya ilçe branş önderinden oluşur.
(2) Disiplin kurulu, il ve ilçe izci kurulunca görüşülmek üzere sevk edilen hususları inceler ve karara bağlar.

ALTINCI BÖLÜM
İl İzci Kurulunda Yapılacak İş Bölümü ve Görevleri

İl izci kurulu başkanı
MADDE 19- (1)İl izci kurulu başkanının görevleri:
İl izci kurulunun ildeki izcilik faaliyetlerinin, izcilik metodu, and ve türeye uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar.
(2) Buna göre:
a) İl izci kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) İl genelinde izciliği temsil eder.
c) Kurul üyelerinin görevlerini belirler.
d) İl kutlama komitesi ve il disiplin kurulu toplantılarına katılır.
e) İzciliğin tanıtılması ve gelişmesi için çalışmalar yapar.
f) Ünite tescil çalışma planlarını onaylar ve onaylatır.
g) Ünite liderleriyle bilgi paylaşım toplantıları yapar.
h) Ünite çalışmalarını yerinde izler ve rehberlik eder.
i) İzcilerin millî ve mahallî kutlamalara katılmalarını sağlar.
j) İl izci kurulunca düzenlenen kamp, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerin yönetimini oluşturur.
k) Bakanlık faaliyetlerine başvuran izci liderlerinin formlarını inceler ve onaylar.

İl izci kurulu sekreteri
MADDE 20- (1) İl izci kurulu sekreteri:
a) Kurulun her türlü yazışmalarını gerçekleştirir.
b) Toplantı tutanaklarını tutar ve karar defterine yazar.
c) İldeki tüm izcilik faaliyetlerini kayıt altına alır ve dosyalar.
d) İldeki ünite ve liderlerle ilgili bilgileri günceller.
e) Basın yayın organları ile bağlantı ve koordinasyonu sağlar.
f) Başkanın olmadığı durumlarda başkana vekâlet eder.
g) Başkanın vereceği diğer görevleri yapar.

İl izci kurulu saymanı
MADDE 21- (1) İl izci kurulu saymanının görevleri:
a) Kurulun gelir ve gider işlemleri ile kasa defterini tutar.
b) Taslak bütçeyi hazırlayıp kurula sunar.
c) Yılsonu mali raporunu hazırlayıp il izci kuruluna sunar.
d) Dönem sonu mali raporu hazırlayıp il izcilik genel kuruluna sunar.
e) Kuruldaki bir üye ile bankaya para yatırma ve çekme işlemlerini yürütür.
f) Kurulun alım ve satım işlemleri ile ilgili kararlarını yazar.
g) İl izci kurulu toplantılarına katılır.
h) Başkanın vereceği diğer görevleri yapar.

İl izci kurulu üyeleri
MADDE 22- (1) İl izci kurulu üyelerinin görevleri:
a) İl izci kurulu, taşınır mallarının bakım ve onarımını yapar.
b) İl izci kurulu çalışma programının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
c) Arama, kurtarma ve izci birliğinin çalışmalarını takip eder.
d) Başkanın vereceği diğer görevleri yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

İl ve ilçe izci kurulunun gelirleri
MADDE 23- (1) İl ve ilçe izci kurulu;
a) Ünitelerden alınacak tescil ücretinden,
b) Yemek, kermes, çay, gezi, kamp, konser, şenlik ve benzeri organizasyonlardan,
c) Her türlü bağış ve sponsorlardan,
d) İzci evlerinden sağlanan gelirler, (il izci kurulunun bankada bulunan hesabından para çekme yetkisi sayman ve kurulun yetki vereceği kişi tarafından,)
e) Diğer kaynaklardan
sağlanan gelirdir.

İl ve ilçe izci kurullarının giderleri
MADDE 24- (1)İl ve ilçe izci kurullarının giderleri;
a) Kamp, kurs, seminer, toplantı, eğitim, tören, üniforma, işaret, pankart, tanıtım, kitap, dergi, gazete, internet, telefon, elektrik, su, doğalgaz, temizlik, kira, personel, karşılama, ağırlama ve benzeri hizmet ve hizmet alımlarına,
b) İzci evlerinin bakım, onarım, donatım ve diğer hizmetlerine,
c) Taşınır mal alımları, kamp malzemeleri, mefruşat, elektronik cihazlar ve benzerlerine yapılan harcamalardır.

İl ve ilçe kurullarında tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 25- (1) İl ve ilçe izci kurullarınca;
a) Gelen ve giden evrak defteri,
b) Gelir ve gider defteri,
c) Demirbaş (taşınır işlem fişi) defteri,
d) Lider bilgi formu,
e) Karar defteri ile
f) Ünite tescil dosyası,
g) Satın alma işlerine ait karar dosyası
h) Harcama belgeleri dosyası
i) Gelen giden evrak dosyası
tutulur.

(2) İl ve ilçe İzci kurullarında tutulan defterin sayfaları numaralanır ve mühürlenir, kaç sayfa olduğu defterin son sayfasına yazılarak il ve ilçe izci kurulu başkanınca onaylanır. Defter ve dosyalar, denetleme yetkisi olanlar ile il ve ilçe izci kurulu üyelerinden başkasına gösterilmez. Defter ve dosyalar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.08.0.OBD.0.22.03-335-010-07/545 28/03/2011
Konu : Yönergeler

BAKANLIK MAKAMINA​
İlgi: 01/07/2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan izcilik yönetmeliği.

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliği 16/05/1992 tarih ve 21230 sayı ile, Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 11/12/1998 tarih ve 23550 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan (22 sayfa hacimli) eski yönetmelik; şekil, muhteva ve kullanılan dil yönünden, Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; günümüz ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeniden hazırlanarak (8 sayfa hacimli) yürürlüğe konulmuştur.
Yeni İzcilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde “İzcilik faaliyetlerinin uygulamaları, izci selamı, tokalaşma şekli ve anlamı; kız izci, ve teşkilat armalarının şekli, rengi, ebadı ve nerelerde kullanılacağı; izcilik eğitim programlarına esas teşkil edecek yaş basamakları; ünitelerin teşkili, izci liderlerinin yetiştirilmesi için açılacak kurslar ve bu kursların programları, izcilerin basamaklara göre çalışma programları; aşama, arma ve işaretleri, merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen faaliyetlerde görevlendirmeler; görevlilerin yükümlülükleri ve statüleri, giyilecek kıyafet, kullanılacak arma ve işaretler, hizmet ve teşekkür nişanları, verilecek ödüller ve benzeri hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.” Denilmektedir.
Yeni İzcilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesi hükmüne göre;
1- MEB İl İlçe İzci Kurulları Yönergesi (Ek-1),
2- MEB İzci Eğitim Kampları Yönergesi (Ek-2),
3- MEB Ödül ve Disiplin Yönergesi (Ek-3),
hazırlanmıştır.
İzcilik; çocuk ve gençlerin demokratik kişilik özelliklerinin öne çıkmasına uygun ortam sağlayan, milli ve manevi değerlere önem veren, uluslar arası eğitime uyum sağlayan, okul içi ve okul dışı gençliği bünyesinde toplayan, gönüllü, herkese açık, politik olmayan üniformalı eğitimsel bir gençlik hareketidir.
Ek 1, 2, 3’te sunulan Yönergelerin ilgide kayıtlı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi hükmü gereği; onaylı örneklerinin Makam Onayına bağlanarak yayımlanması ve yürürlüğe konulmaları, Dairemizce uygun mütelaa edilmektedir.
Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde; MEB İl/İlçe İzci Kurulları, İzci Eğitim Kampları ve İzcilerin tabi olacakları Ödül ve Disiplin Yönergelerinin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.
İsmail TOKSÖZ
Daire Başkan V.

Uygun görüşle arz ederim.
21/02/2011

Esengül CİVELEK
Müsteşar
O L U R​
…/03/2011​
Nimet ÇUBUKÇU​
Milli Eğitim Bakanı​
 
Üst Alt