1. İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.
  Duyuruyu Kapat

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği

'Yönetmelikler' forumunda Yorgun tarafından 8 Temmuz 2014 tarihinde açılan konu

Bu Sayfayı Paylaş

 1. Yorgun Veziri Azam Site Yetkilisi Vezir-i Azam

  Katılım:
  13 Mart 2009
  Konular:
  4,606
  Mesaj:
  13,810
  Medya:
  61
  Alınan Beğeniler:
  11,452
  Ödül Puanları:
  113
  Cinsiyet:
  Erkek
  Web Sitesi:
  Resmî Gazete
  8 Temmuz 2014 SALI
  Sayı : 29054


  M
  İLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  c) Genel Kurul: Tabii üyeler ve davetli üyelerden oluşan kurulu,
  ç) Genel Sekreterlik: Millî Eğitim Şûrası Genel Sekreterliğini,
  d) Gündem: Şûrada ele alınacak konu başlıklarını,
  e) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  f) Şûra: Millî Eğitim Şûrasını
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Şûranın Teşkili ve İşleyişi
  Şûra
  MADDE 5 – (1) Şûra; Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır.
  Şûranın teşkili
  MADDE 6 – (1) Bakan, Şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.
  Şûra genel kurulu üyeleri
  MADDE 7 – (1) Tabii üyeler;
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri,
  b) Bakanlıktan; Bakan Yardımcısı, Müsteşar ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri.
  (2) Davetli üyeler; Bakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenerek Bakan onayına sunulur.
  Millî eğitim şûrası genel sekreterliği
  MADDE 8 – (1) Şûra çalışmalarını yürütmek üzere Kurul üyeleri arasından belirlenen Genel Sekreterin yönetiminde, Kurul ve Şûra İşleri Daire Başkanlığı ve diğer birimlerden görevlendirilen personelin katılımıyla Genel Sekreterlik birimi oluşturulur.
  Genel sekreterin görevlendirilmesi
  MADDE 9 – (1) Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter belirlenir. Genel Sekreterin teklifi ile biri Kurulüyesi olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler, Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir.
  Genel sekreter ve yardımcısının görevleri
  MADDE 10 – (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
  a) Şûra gündemini dikkate alarak ilgili birimlerden sağlanacak personel desteğiyle Şûra Genel Sekreterliğini Bakan onayı ile oluşturmak,
  b) Şûranın herhangi bir aşamasına katılacak üyeleri belirleyerek Bakan onayına sunmak,
  c) Daha önce yapılan şûraların genel değerlendirmesini yapmak ve gerektiğinde Kurula bilgi vermek,
  ç) Şûranın teşkili için gerekli çalışmaları yapmak,
  d) Şûra bütçesini hazırlamak, usulüne uygun harcamayı sağlamak ve harcama yetkililiği görevini yerine getirmek,
  e) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
  f) Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Şûra kararlarının basılı ve/veya elektronik ortamda kitap hâline getirilmesi, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere elektronik ortamda veya CD ile gönderilmesi, Şûra kararlarının Tebliğler Dergisinde yayımlanması için gerekli tedbirleri almak,
  g) Şûra kararlarını ilgili birimlere göndermek.
  (2) Genel sekreter yardımcısının görevleri şunlardır:
  a) Yazışmaları koordine etmek,
  b) Davetlerin zamanında yapılmasını ve Şûra gündemiyle ilgili dokümanların elektronik ortamda Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak,
  c) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetler ile karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak,
  ç) Şûra konularıyla ilgili hazırlık çalışmalarını koordine ederek hazırlık raporlarını Genel Sekretere sunmak,
  d) Şûra konularıyla ilgili özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarını koordine ederek raporlarını Genel Sekretere sunmak,
  e) Çalışma gruplarını, Şûra üyelerinin görüşleri doğrultusunda dengeli bir şekilde oluşturmak,
  f) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları, Genel Kurulda görüşülmek üzere elektronik ortamda veyaçoğaltarak Başkanlık divanına sunmak,
  g) Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
  Şûranın toplanması
  MADDE 11 – (1) Şûranın, Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan, gerektiğinde Şûrayıolağanüstü toplantıya çağırabilir.
  Şûra gündemi
  MADDE 12 – (1) Şûranın gündemi ve toplantı tarihi, doğrudan Bakan tarafından tespit edilebilir ya da Kurul tarafından belirlenerek Bakana sunulur. Gündemin belirlenmesinde merkez ve taşra birimleriyle diğer kurum ve kuruluşların görüşleri de alınabilir.
  Şûra ön hazırlıkları
  MADDE 13 – (1) Şûra Genel Sekreterliğince gündem konularıyla ilgili olarak,
  a) Bakan tarafından uygun görülecek merkezlerde, illerde, bölgelerde ve/veya yurtdışı merkezlerinde Şûra hazırlık çalışmaları yapılarak Hazırlık Raporları düzenlenir.
  b) Gerektiğinde diğer Bakanlık, üniversite, şahıslar ile kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak hazırlıkçalışmalarının boyutları genişletilebilir.
  c) Gündem konularıyla ilgili raporlar hazırlanması, hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi, belirlenen tespit ve görüşlerin Şûra için hazır hâle getirilmesi amacıyla özel ihtisas komisyonları oluşturularak Özel İhtisas Komisyonu Raporları düzenlenir.
  (2) Bu çalışmaların esas ve usulleri Genel Sekreterlikçe belirlenir.
  Dokümanların gönderilmesi
  MADDE 14 – (1) Şûra gündemiyle ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporları toplantıdan en az 10 gün önceüyelere elektronik ortamda gönderilir.
  Şûranın çalışma esas ve usulleri
  MADDE 15 – (1) Şûra çalışmalarında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır:
  a) Genel Kurul; ilk oturumunda Başkanlık Divanında görev yapacak, biri Bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ve dört raportör seçer.
  b) Gündem konularının her biri için üyelerin ilgi ve tercihleri doğrultusunda çalışma grupları oluşturulur.
  c) Üye dağılımında denge sağlanması da dikkate alınarak ilgilileri bilgilendirmek kaydıyla çalışma gruplarıarasında Genel Sekreterlikçe üye değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik, grup çalışmaları başlamadan önce sonuçlandırılır.
  ç) Hazırlanan raporlar çalışma grubu başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûra Genel Kuruluna sunulur. Şûra Genel Kurulu bu raporları inceler, görüşür ve karara bağlar.
  d) Şûra gündeminde olmayan ve raporlarda belirtilmeyen konular Genel Kurulda görüşülmez.
  Çalışma grupları
  MADDE 16 – (1) Çalışma grupları, çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar:
  a) Her çalışma grubu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üçraportör seçer. Şûra gündemi doğrultusunda bir çalışma planı hazırlar.
  b) Çalışma grupları çalışmalarını gerekirse alt gruplar da kurarak hazırlanan plan dâhilinde yürütür.
  c) Çalışma gruplarında kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar birer tutanağa bağlanır.
  ç) Her çalışma grubu, kendi konusu ile ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Bu raporlar; çalışma grubu başkanı, başkan yardımcısı ve raportörler tarafından imzalanır.
  d) Çalışma grubu başkanları, raporlarını zamanında Şûra Genel Sekreterliğine teslim eder.
  e) Divan Başkanlığının sunumuyla Genel Kurulda görüşülen çalışma grubu raporları, alınan kararlar doğrultusunda varsa ilave veya çıkarmayı gerektiren düzenlemelerin yapılabilmesi için çalışma grubu başkanlarına verilir.
  (2) Çalışma grubu başkanları ve raportörleri tarafından yeniden düzenlenen raporlar, imzalanarak toplantıtutanaklarıyla birlikte Genel Sekreterliğe teslim edilir.
  Şûra kararlarının kabulü
  MADDE 17 – (1) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylamalar açık tasnif usulüyle yapılır. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.
  Şûra kararlarının yayımlanması
  MADDE 18 – (1) Şûra Genel Kurulunda alınan kararlar Bakan oluru ile Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
  Şûra kararlarının uygulanması
  MADDE 19 – (1) Şûra kararları tavsiye niteliğindedir. Genel Sekreterlik, Şûra kararlarını ilgili birimlere gönderir.
  Şûranın sekreterya işleri
  MADDE 20 – (1) Şûranın sekreterya işleri Kurul Başkanlığınca yürütülür.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
  MADDE 21 – (1) 8/9/1995 tarihli ve 22398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim ŞûrasıYönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
   

Bu Sayfayı Paylaş