• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,825
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
[h=2]MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ [/h]Resmî Gazete :3.2.1987/19361

Tebliğler Dergisi :9.3.1987/2229

Ek ve Değişiklikler:
1) 9.11.1990/20690 RG (24.12.1990/2328 TD)
2) 26.10.1992/21387 RG (9.11.1992/2370 TD)
3) 12.2.1994/21847 RG (28.2.1994/2402 TD)
4) 11.4.1997/22961 RG
5) 30.10.1997/23155 RG
6) 7.1.2003/24986 RG (OCAK 2003/2544 TD)
7) 19.06.2007/26557 RG

8) (Değişik: 03/04/2012 - 28253 RG)BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara imtihan sonucu sertifika vermek, trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere açılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personele ait esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik, motorlu taşıt sürücüleri kurslarının açılış ve işleyişi ile bu kurslarda görev alacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;
"Bakanlık", (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Millî Eğitim Bakanlığını,
"Kamu Kurum ve Kuruluşları", Genel ve katma bütçeli kurumları, il özel idarelerini, belediyeleri ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları,
"Valilik", Motorlu taşıt sürücüleri kursu açılan ilin valiliğini,
"Kurs", Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından açılan motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,
"Kurucu", özel kurumun sahibi olan ve adına kurs açma belgesi düzenlenen hakiki ve hükmi şahsı,
"Özel Kurs Temsilcisi", özel hukuk tüzel kişiliği adına seçilen kişiyi,
"Müdür", kurs müdürünü,
"Müdür Yardımcısı", kursun müdür yardımcısını,
"Öğretici", kursta görevli öğretmeni, uzmanı, usta öğreticiyi ve ücretle ders görevi yapan kişiyi,
"Uzman ve Usta Öğretici", kursta görevlendirilen uzman ve usta öğreticileri,
"Teknisyen", kursta görevli teknisyeni,
"Diğer Personel", kursta görevli diğer memur ve hizmetlileri,
"Trafik", yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini,
"Karayolu", trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritlerini, köprüleri ve alanları,
"Araç", karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,
"Taşıt", karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,
"Motorlu Taşıt", makina gücü ile yürütülen aracı,
"Motorsuz Taşıt", insan ve hayvan gücü ile yürütülen aracı,
"Sürücü", (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,
"Trafik İşaretleri", trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretleri, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketleri,
"İşaret Levhası", sabit veya taşınabilir ve mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatını,
"Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
"Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
"Otobüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
"Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
"Kamyon", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
"Çekici", römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı,
"Arazi Taşıtı", karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtı,
"Motosiklet", iki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,
"Motorlu Bisiklet", silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 Km.den az olan bisikleti,
"Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,
"İş Makinesi", (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, millî savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipman monte edilmiş; kara yolunda, insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları,
"Özel Amaçlı Taşıt", özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, araştırma araçları ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek veya taşımak, kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu aracı,
"Römork", motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,
"Direksiyon Eğitimi Alanı Sorumlusu", (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Direksiyon eğitimi alanında görevli en az lise veya dengi okul mezunu olan kurs personelini,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Kursların Sınıflandırılması, Süreleri, Açılması ve Kapatılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Kursların Sınıflandırılması ve Süreleri
Kursların Sınıflandırılması
Madde 5 - Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sınıflara ayrılır.
"A1 sınıfı kursu", motorlu bisiklet kullanacaklar için,
"A2 sınıfı kursu", motosiklet kullanacaklar için,
"B sınıfı kursu", otomobil, minübüs ve kamyonet kullanacaklar için,
"C sınıfı kursu", kamyon kullanacaklar için,
"D sınıfı kursu", Çekici kullanacaklar için,
"E sınıfı kursu", otobüs kullanacaklar için,
"F sınıfı kursu", lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için,
"G sınıfı kursu", iş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için,
"H sınıfı kursu", hasta ve sakatların kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için,
açılır.
Kursların Süreleri
Madde 6 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Kursların süresi;
a) "A1" ve "A2" sınıfı kurslar: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 5, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,
b) "B" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 16, direksiyon eğitimi dersi 20 saat,
c)"C","D" ve "E" sınıfı kurslar; Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 20, direksiyon eğitimi dersi 45 saat,
d) "F" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 10, direksiyon eğitimi dersi 10 saat,
e) "G" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 20, ilkyardım dersi 12 saat,
f) "H" sınıfı kurs: Trafik ve çevre bilgisi dersi 35, ilkyardım dersi 12, direksiyon eğitimi dersi 16 saat,
olarak tesbit edilir.
Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi derslerinin yarısı direksiyon eğitim alanında, yarısı da akan trafik içinde yapılır.
Direksiyon eğitimi sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmesi ve ilan edilen kurs ücreti üzerinden ödeme yapması halinde, belirtilen direksiyon eğitimi ders saat sayısının en çok % 30'u kadar akan trafik içinde fazla direksiyon eğitimi verilir.
g) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;
A1 sınıfı kursta; motorlu bisiklet,
A2 sınıfı kursta; motosiklet,
B sınıfı kursta; otomobil, minibüs veya kamyonet,
C sınıfı kursta; kamyon,
D sınıfı kursta; çekici,
E sınıfı kursta; otobüs,
F sınıfı kursta; lastik tekerlekli traktör,
H sınıfı kursta; hasta ve sakat için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve techiz edilmiş motosiklet veya otomobil,
ile yapılacaktır.
h) (Değişik:11.4.1997/22961 RG) İş makinesi kullanma sertifikası (operatörlük belgesi) için düzenlenen kursların süreleri, bu kursların açılış ve işleyişleri, 2918 sayılı Kanunun değişik 42 nci maddesi ile görev verilen Bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça tesbit edilir.
İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılması ve Kapatılması

Kurs Açma İzni
Madde 7 - Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesi sertifika vermek, trafikle ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere, kurs açmak için Bakanlığa yazılı olarak müracaat eden kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere bu yönetmelikteki şartları taşımaları halinde kurs açma izni verilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kurs Açması
Madde 8 - İhtiyaç halinde il veya ilçelerde kurslar diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılabileceği gibi en az on kişinin müracaat etmesi halinde Bakanlıkça da açılır.
Kurs açacak kamu kurum ve kuruluşları kurs yönetmeliği ile öğretim programlarını hazırlar ve izin almak üzere Bakanlığa gönderir.
Özel Kurs Açma Şartları
MADDE 9 – (Değişik: 03/04/2012 - 28253 RG) Kurs açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
1 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden;
a) Form Dilekçe (EK-1),
b) T.C. Kimlik numarası beyanı,
c) Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,
ç) Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı,
istenir.
2 - Özel kursun açılacağı binaya ait belgeler;
a) Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Form dilekçede belirtilir)
b) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,
c) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi.


Özel Kurslar İçin Valilikçe Tanzim Edilecek Belgeler
Madde 10 - Valiliklerce binanın, kursun kullanış amaçlarına uygun ve yeterli olduğuna dair;
a)Binaya ait üç adet roleve planı eklenmiş bayındırlık müdürlüğü teknik raporu,
b)İki İlköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş rapor,
c)Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü raporu,
d)İtfaiye müdürlüğü raporu,
düzenlenir.
Bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişleri raporlarında;
(1)Kursun açılmak istendiği yerin açık adresi,
(2)Derslik, idare odaları, öğretmenler odası, atelye gibi bölümlerden hangileri varsa sayıları ile ebadı ve bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,
(3)Lavabo ve WC sayısı ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı,
belirtilir.
Yukarıda belirtilen belgeler milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülenlere "Kurum Açma İzni" verilir.
Özel Kurslarda Öğretime Başlama Şartları
Madde 11 - (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Kurum Açma İzni" alan kurucu veya temsilci "Öğretime Başlama İzni" alabilmesi için,
a) En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartlarını gösterir belgeyi,
b) Millî Eğitim Müdürlüğünce onaylı kurs yönetmeliğini,
c) En az iki ilköğretim müfettişi tarafından tasdik edilmiş ders araç-gereç listesini,
d) Kurs açma iznini önceden alanlar, iznin yayımlandığı mahalli gazeteyi,
e) Müdür, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerine ait çalışma izni tekliflerini,
dilekçesine ekleyerek ilgili valilik kanalı ile Bakanlığa müracaat eder.
Özel kurslarda Öğretime Başlama
Madde 12 - Öğretime başlama izni alınmadıkça kursa kursiyer kaydı yapılamaz, eğitim ve öğretime başlanamaz. Öğretime başlama izni alarak faaliyete geçen kurslarda yeni dönem, devre ve gruplar için ilan edilen öğretime başlama tarihinden bir ay önce kayıtlara başlanır.
İlan edilen tarihte kursiyer sayısına bakılmaksızın öğretime başlanır.
Özel Kurslarda Öğretime Başlama İznine Esas Olacak Rapor
Madde 13 - Öğretime başlama izni ile ilgili nihai karar 11 inci maddede istenilen belgelere göre Bakanlıkça verilir.
Kurs açma iznine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, kursun öğretime başlayabilmesi için, bina, araç-gereç, direksiyon eğitim alanı ve atelyelerinin hizmete hazır olduğunun belirtilmesi ve kurucunun da tasvibinin alınması halinde kurs açma ve öğretime başlama izinleri birarada verilebilir.
Kursların Kapatılması
Madde 14 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından açılan kursların kanun, yönetmelik ve yazılı emirlere uymadığının anlaşılması halinde, olayın özelliğine göre aşağıdaki müeyyidelerden biri uygulanır:
a)Bakanlıkça belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir.
b)Bildirilen süre içersinde şartların yerine getirilmemesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 123 üncü maddesine göre cezalandırılır.
c)Kurum açma ve öğretime başlama iznine esas olan unsurlardan biri veya birkaçının ihlali ve ortadan kalkması halinde; 625 sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre kurs geçici veya sürekli olarak Bakanlıkça kapatılır.
Ancak, noksanlıkların tamamlandığının tesbiti halinde bu Yönetmelik esaslarına göre işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurslara Müracaat Esasları, Müracaatların Kabulü ve Değerlendirilmesi, Devam, Kayıt Yenileme ve Disiplin

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurslara Müracaat Esasları Kayıt-Kabul
Kurslara Müracaat Esasları
Madde 15 - (Değişik:11.04.1997/22961 RG) Sürücü kursuna katılacak adaylarda aranacak şartlar;
a)Yaş Şartı,
(1)A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için on yedi,
(2)B ve G sınıfları için on sekiz,
(3) C, D ve E sınıfları için yirmi iki, (Sürücü eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
yaşını bitirmiş olmak,
b)Öğrenim Şartı,
(1)F, G ve H sınıfı için en az ilkokul mezunu olmak,
(2)A1, A2, B, C, D, ve E sınıfı için, en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi (ilköğretimi) bitirmiş olmak,
c)Resmi veya özel sağlık kurulundan 16 ncı maddede belirtilen "sürücü olur" raporu almış olmak,
d)Türk Ceza Kanunu'nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakcılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
e)Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
Sürücü Adaylarının Sağlık Muayenesi
Madde 16 - (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Sürücü belgesi alacakların, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları,ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulundan, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenen " ....... sınıfı sürücü olur" raporunu almaları gerekir.
Ortopedist bulunmadığı takdirde genel cerrahtan, psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda nörolog veya psikologdan görüş alınarak sağlık kurulu kararını verir. Sağlık kurulu raporuna itiraz halinde, Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka devlet hastanesi sağlık kuruluna sevkedebilir. Bu itiraz bir defa yapılabilir. Ancak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında görevli tabiplerce verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu' na göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
Müracaatlarda Aranacak Belgeler
Madde 17 - Kurslara müracaat eden adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.
a) (Değişik: 03/04/2012 - 28253 RG) T.C. uyruklu adaylardan;
1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı (Kayıt esnasında kurs görevlisi tarafından nüfus cüzdanının aslı istenerek kontrol edilir.)
2) Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,
3) Dört adet vesikalık fotoğraf,
4) Sağlık Kurulu raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.
Adaylar kaydoldukları dönem sonuna kadar sağlık kurulu raporunu kurs müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bu süre içinde söz konusu belgeleri kurs müdürlüğüne vermeyenler sınavlara alınmazlar. Kurslara müracaat eden adayların, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar sınava alınmazlar, sınava alınmış ise sınavları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.
b) Yabancı uyruklu adaylardan;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelendirmesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) (Değişik alt bent:11.4.1997/22961 RG) Sağlık kurulu raporu,
5) Dört adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
c) (Ek:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince, sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
Müracaatların Kabulü
Madde 18 - Aday, (EK-2) de belirtilen müracaat formunu doldurduktan sonra bu yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan belgeleri de ekleyerek ilgili kurs müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat formu ve ekleri incelendikten sonra adayın hangi sınıf kursa katılacağı belirtilerek (EK-3) deki "Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri" ne kaydı yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM

Kursa Devam ve Disiplin

Kursa Devam
Madde 19 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Kursa kaydolanlar bu kursa devam etmek zorundadırlar.
Her ders için ayrı olmak üzere toplam ders saat sayısının 1/5'i kadar devam etmeyenler ile ders süresinin 1/2'si kadar geç gelenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak, o dönemde veya bir sonraki dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda telafi programı uygulanır. Telafi programları için kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.
Belirtilen sürelerden fazla devamsızlık yapanlar veya geç gelenler ile telafi derslerine devam etmeyenlerin kayıtları silinir.
Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme
Madde 20 -Kurs ücretini ödedikleri halde herhangi bir sebeple kaydı silinenler, müteakip kursa, bir defaya mahsus olmak üzere ücret ödemeden devam edebilirler.
Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız dört dönem sınavlara girebilirler. Ancak, adaylar isterlerse, sadece başarısız oldukları derslere ücret ödemek kaydıyla devam edebilirler. Dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt-kabul işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
Disiplin
Madde 21 -Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim ve öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler, yazılı olarak ikaz edilir. Yapılan ikazlara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kayıtları silinir ve bunlar aynı kurumun açtığı o kurs merkezindeki motorlu taşıt sürücüleri kurslarına katılamazlar.
Madde 22- Kurstan herhangi bir sebeple ayrılanların evrakı istekleri halinde iade edilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurslarda Eğitim-Öğretim ve Programlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Eğitim-Öğretim
Kurslarda Eğitim-Öğretim
Madde 23 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Kurslarda eğitim-öğretim, teorik (Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği) ve direksiyon eğitimi olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimine başlanır.
(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik, ilkyardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler o ders veya derslerden eğitime tabi tutulmazlar. Ancak sınavlara girerler.
(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kuslarında trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler. Bunlara kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.
(Değişik:26.10.1992/21387 RG) Dönemlerin eğitime başlaması ile grupların teşekkülünde uyulacak esaslar Bakanlıkça tesbit edilir.
Haftalık Ders Saati
Madde 24 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır ve hafta içinde en az 15, en çok 20 saat, Cumartesi-Pazar günleri, günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır.
(Değişik: 11.4.1997/22961 RG) Direksiyon eğitimi, ders saat sayıları ayrı ayrı olmak üzere hafta içi veya hafta sonunda günde en az 2, en çok 4 saat yapılır.
Çalışma Saatleri:
Madde 25 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Çalışma saatleri 8.00 ile 22.30 arasında, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tesbit edilir.
Ders Saatleri
Madde 26 - (Değişik: 11.4.1997/22961 RG) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders halinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi blok ders olarak yapılamaz.
İKİNCİ BÖLÜM

Programlar, Çalışma Planları ve Raporlar

Programın Hazırlanması
Madde 27 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Resmî ve özel kurslarda sınıf çeşitlerine göre uyulacak öğretim programları Bakanlıkça hazırlanır.
Hazırlanacak programlarda, derslerin mahiyetine göre uygulanacak metod ve teknikler de belirlenir.
Çalışma Planları
Madde 28 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Kurs çalışmaları müfredat programları ve onaylı dönem planlarına uygun şekilde yapılır.
Bütün dersler için ayrı olmak üzere müfredat programına uygun şekilde hazırlanan dönem planları milli eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra eğitime başlanır.
Telafi dersleri ile başka bir sınıftan sertifika almak üzere müracaat edenler için de aynı işlem yapılır.
Dönem planlarına uygun şekilde hazırlanan günlük planlar, kurs müdürünün onayından sonra uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM

Kurs Personeli ile İlgili İş ve İşlemler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurs Personelinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Kursta Görevli Personel
Madde 29 - (Değişik: 11.4.1997/22961 RG) Kurslarda görevlendirilecek personel şunlardır:
a)Kurs müdürü
b)Kurs müdür yardımcısı (isteğe bağlı)
c)Öğreticiler
d)Teknisyen (isteğe bağlı)
e)Direksiyon eğitimi alanı sorumlusu
f)Diğer personel
Özel Kurslarda Görevlendirme
Madde 30 - (Değişik: 12.2.1994/21847 RG) Özel kurslarda görevlendirilecek personele çalışma izni verilmesinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümlerine göre hareket edilir.
Resmi Kurslarda Görevlendirme
Madde 31 - Resmi kurslardaki personelin tayini ve görevlendirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Özel Kurs Yöneticilerinin Nitelikleri
Madde 32 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Özel kurslarda görevlendirilen yöneticilerde aşağıda belirtilen nitelikler aranır.
a)Genel müdür olmak için yüksek okul mezunu olmak, kamu veya özel sektörde en az iki yıl üst yöneticilik görevlerinde bulunmak,
b)Kurs müdürü veya müdür yardımcısı olmak için yüksek okul mezunu olmak ve kursta öğretmenlik yapma niteliğini taşımak veya yüksek okul mezunu olup kamu veya özel sektörde en az iki yıl yöneticilik yapmış bulunmak,
Kurs Öğreticilerinde Aranacak Şartlar
Madde 33 - (Değişik: 26.10.1992/21387 RG) Kurs öğreticilerinin tayin edilmesinde tercih sırasına göre aşağıdaki şartlar aranır.
a)İlk yardım dersi öğreticileri için;
1)Üniversitelerin Tıp, Dişhekimliği veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
2)Sağlık alanında yüksek öğrenim görmüş ve ilk yardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendiren sağlık elemanı olmak,
3)Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup da herhangi bir yüksek okul mezunu olanlardan ilkyardım tekniklerini uygulama seviyesinde bildiğini belgelendirmek,
b)Trafik ve çevre bilgisi dersi öğreticileri için:
En az bir yıllık B,C,D veya E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1)Yüksek öğrenim görmüş ve trafik mevzuatı ve kurallarının uygulanması konusunda en az iki yıl süre ile fiilen çalışmış olduğunu belgelendirmek,)
2) (Değişik alt bent:11.4.1997/22961) Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,
c)Motor ve Araç Tekniği bilgisi Dersi öğreticileri için:
I)A1,A2,B,C,D,E sınıfları sertifikası için;
1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)
2)Makine Mühendisi
3)Makine veya motor teknikeri
4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu
5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları proğramına denk bir yüksekokul mezunu,
olmak.
II)F,G sınıfı sertifikası için
1)Teknik öğretmen (Motor bölümü)
2)Makine Mühendisi
3)Makine veya motor teknikeri
4)Harp Okulu Ulaştırma bölümü mezunu
5)Yukarıda belirtilen meslek veya öğrenim dalları programına denk bir yüksekokul mezunu,
6)Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş ziraat mühendisi,
7) Tarımsal mekanizasyon konusunda eğitim görmüş Ziraat Teknik Lisesi ve Makine ağırlıklı Ziraat Meslek Lisesi mezunu,
8)Ziraat Meslek Lisesi mezunu olup en az 6 aylık makine kursu görmüş ve sertifika almış,
olmak.
d)Direksiyon eğitimi dersi öğreticileri için:
1)En az lise mezunu olmak,
2)Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
3)(Değişik alt bent:11.4.1997/22961 RG) Yüksek öğretim kurumları, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş ve Bakanlıkça kabul edilmiş belgesi bulunmak,
e)H sınıfından işitme ve konuşma engelliler için görevlendirilecek uzmanlar:
1)Yüksekokul mezunu olmak,
2)İşitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında uzman olduğunu belgelemek,
f)Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular için görevlendirilecek tercümanlar;
Tercümanlık yapabileceğine dair bir belgesi bulunmak.
Kurs Müdürünün Görevleri
Madde 34 - Kurs müdürünün başlıca görevleri şunlardır:
a)Eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini, ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek.
b)Öğreticilerin günlük, haftalık ve dönem planlarının hazırlanmasını incelenmesini, derslerin ve uygulamaların bu planlar doğrultusundan yapılmasını sağlamak.
c)Derslerin verimini arttırıcı tedbirleri almak, her türlü eğitim araç ve gerecini temin etmek.
d) Yürürlükten kaldırıldı..(26.10.1992/21387 RG)
e)Kurs sertifikalarını usulüne uygun olarak düzenleyip, onaylanmak üzere ilgili milli eğitim müdürlüğüne göndermek.
f)Kursta görevli personelin stajyerlik, gizli teskiye işlemlerini yürütmek.
g)Kursun düzenli işleyişini sağlamak.
h)Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs müdür Yardımcısının Görevleri
Madde 35 - Kurs müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a)Kursiyerlerin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, devam-devamsızlık işleri ile bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun düzenlemek ve saklamasını sağlamak.
b)Kurs personelinin devam-devamsızlık işlerini bunlarla ilgili defter ve kayıtlarını tutmak.
c)Kurs faaliyetlerinin düzenli yürütülmesinde müdüre yardımcısı olmak.
d)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı hizmetin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.
Öğreticilerin görevleri
Madde 36 - Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır:
a)Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait uygulamaları yaptırmak.
b)Dersin günlük, haftalık ve dönem planlarını hazırlamak, zamanında derslere girme ve çalışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak.
c)Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak.
d)Kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak.
Özel Kurslarda Görevlendirilecek Personelden İstenecek Belgeler
Madde 37 - Özel kurslarda görev alacak elemanlardan aşağıdaki belgeler istenir.
a) Teklif formu (EK-4),
b) Sözleşme (EK-5),
c) (Değişik: 03/04/2012 - 28253 RG) Öğrenim belgesi veya kurumca tasdikli örneği,
d) (Değişik: 03/04/2012 - 28253 RG) Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı,

e) (Değişik bent:19.6.2007/26557 RG) Görev yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
Direksiyon eğitimi dersi öğreticilerinden ayrıca sürücü belgesi aslı veya tasdikli örneği de istenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tayin, Nakil, Stajyerlik, Tezkiye Hizmetiçi Eğitim
Tayin, Nakil, Stajyerlik ve Tezkiye
Madde 38 - Kurs personelinin tayin, nakil, stajyerlik ve tezkiye işlemleri, bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurumların bu konudaki mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Özel Kurslarda Sözleşme
Madde 39 - Özel kurslarda sözleşmeler, Bakanlıkça hazırlanan iş sözleşmesi formu esas alınmak üzere yapılır. (EK-5)
Sözleşmelerde görevin çeşidi, süresi, ders saati sayısı, aylık ücreti, diğer ödenekler, ders saati başına verilecek ücret tutarı, terfi süreleri ile zam oranları, sözleşmenin kaldırılması ve uzatılması şartları belirtilir.
Sözleşmeler aylık ücret esasına göre yapıldığı takdirde, bu ücret karşılığı okutulacak haftalık ders saati sayısı, dengi resmi kurum öğretmenlerinin maaşları karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısını geçemez. Kursun yönetici ve öğreticilerinin okuttukları ders saatlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bununla ilgili ders ve ücret çizelgelerinde yapılan değişikliklere dair yeni sözleşmeler Bakanlığa gönderilir.
Sözleşmede Özel Şartlar ve Hükümler
Madde 40 -Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme fomuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.
Valilikçe Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimi
Madde 41 - (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Kurslarda görevli öğreticiler için milli eğitim müdürlüklerince her yıl en az bir defa olmak üzere hizmetiçi eğitimi semineri düzenlenir.
Trafik ve çevre bilgisi ile direksiyon eğitimi öğreticisi olmak isteyenler için il milli eğitim müdürlüklerince kurs düzenlenir. Bu kurslarda ihtiyaç duyulması halinde yüksek öğrenimli trafik zabıtası görevlilerinden de faydalanılabilir. Bu kurslarda uygulanacak esaslar Bakanlıkça tesbit edilir.
Bakanlıkça Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimi
Madde 42 - Halk eğitim hizmetini yürüten milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, kurs müdür ve müdür yardımcıları, kursta görevli kadrolu öğreticiler için her yıl Bakanlıkça hizmetiçi eğitimi semineri düzenlenebilir. Düzenlenecek seminere özel kurslardan da yeteri kadar eleman çağrılır. Bu
elemanların iaşe ve ibateleri kurumlarınca karşılanır.
ALTINCI KISIM

Sertifika Sınavlarının Esas ve Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Ait Hükümler
Sınavlar
Madde 43 - (Değişik: 9.11.1990/20690 RG) Kurs sonunda kursiyerlerin başarısını tesbit etmek üzere sınav yapılır. sınavlarda başarı gösterenlere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. (EK-6)
sınavlar Aşağıda Belirtildiği Şekilde Yapılır:
a)Büyük şehir statüsündeki illerde ilçeler; büyük şehir statüsünde olmayan illerde, il; ilçelerde, ilçe bazında "Sınav Yürütme Kurulu" kurulur.
b) Sınav yürütme kurulu; (Değişik: 30.10.1997/23155 RG)
1)Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; il millî eğitim müdürünün başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),
2) İlçelerde; ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü (Biri özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli),
olmak üzere üç kişiden meydana gelir.
İlçe millî eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı, millî eğitim müdürlüğünce, orta öğretim kurumlarında görevli okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.
Gerekli görülmesi durumunda, vali onayı ile yüksek okul mezunu ve asgari B sınıfı sürücü belgesi bulunan bir kamu görevlisi de kurul üyesi olarak görevlendirilebilir.
c)Sınav yürütme kurulu tarafından, sınavla ilgili işleri yürütecek birim kurulur.
d) (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Sınav yürütme kurulu tarafından; Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği ile direksiyon Eğitimi Derslerinin sınavı için "Sınav uygulama ve değerlendirme kurulları" kurulur.
e) (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Trafik ve Çevre, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği Derslerinin sınavları Bakanlıkça hazırlanan soru veya soru kitapçıklarıyla test usulü ile yapılır.
Direksiyon eğitiminin sınavı, Direksiyon Sınavını Değerlendirme formuna (EK-7) (EK-7/a) göre yapılır.
f)Sürücü kurslarında görevli idareci ve öğretmenler sınav kurullarında görevlendirilemez,
g) (Değişik:7.1.2003/24986 RG) Kurulların çalışmaları ile sınavlara ait iş ve işlemler Bakanlıkça tespit edilir. Gerekli görüldüğünde sınavlar, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle de yapılabilir.
Madde 44 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 45 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 46 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Kursiyerleri Nakli
Madde 47 - Kursiyerlerin bir kurstan diğer bir kursa nakli yapılamaz.
Madde 48 - 55 Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 49 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 50 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 51 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 52 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 53 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 54 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)
Madde 55 - Yürürlükten kaldırıldı. (9.11.1990/20690 RG)

İKİNCİ BÖLÜM

Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları
Sertifikaların Düzenlenmesi Esasları
Madde 56 - Sertifika düzenlenirken;
a) (Değişik birinci paragraf:11.4.1997/22961 RG) Sertifikalardaki tüm bilgiller tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır.
Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tesbit edilir.
b)Sertifikalar, sicil defterine (EK-12) kaydedilerek sicil numarası verilir. Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
c)Sertifika alanlara ayrıca motorlu taşıt sürücüsü sertifikası sicil kartı (EK-13) tanzim edilerek soyadı esasına göre tasnif edilir.
Sertifikaların Verilmesi
Madde 57 - (Değişik:11.4.1997/22961 RG) Yapılan sınavlar sonunda başarılı olanlara örneğine uygun (EK-6) sertifika verilir.
Başka Bir Sınıf Sertifikası Alma
Madde 58 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Sürücü belgesi sahibi olanlardan, diğer bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:
Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir.
a)A1, A2 ve G sınıfı sürücü belgesi olanlardan, başka bir sınıf sertifika almak isteyenler; almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi ile motor ve araç tekniği dersinin tamamına ve 15 saat trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler.
b)B,C,D,E,F,G sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; sınıfın, motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.
(Ek paragraf:11.4.1997/22961 RG) F sınıfı sürücü belgesi olanlardan B, C, D veya E sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri setifika sınıfının farklı derslerine devam ederler.
c)B sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C,D,E sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait 5 saat motor ve araç tekniği bilgisi dersi ile 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.
d)C sürücü belgesi olanların, D veya E sınıfı sertifika; D sınıfı sürücü belgesi olanların ise, E sınıfı sertifika almak istemeleri halinde; 15 saat direksiyon eğitimi dersine devam etmeleri gerekir.
e)A1,A2,B,C,D,E,F sınıfı sürücü belgesi sahibi olup da şartları uygun olanların G sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri halinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.
6085 sayılı Kanun hükümlerine göre şoför ehliyetnamesi sahibi olanlar için de bu hükümlere göre işlem yapılır.
f)(a),(b),(c),(d)'de belirtilen süreler sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir. Özel kurslardaki kursiyerler ilan edilmiş olan ücrete uygun şekilde gördükleri ders sayısı kadar ücreti kuruma öderler.
Zayi Edilen ve Yıpranan Sertifikaların Değiştirilmesi
Madde 59 - Zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair bir belge verilir.
YEDİNCİ KISIM

Bütçe, Bina, Arsa, Araç-Gereç ve Ayniyat İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Bina ve Harcamalar
Özel Kurs Binasında Bulunacak Bölümler
Madde 60 - Özel kurs binalarında "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde belirtilen bölümler bulunur.
Direksiyon Eğitim Alanı
Madde 61 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Direksiyon eğitimi alanının C,D,E sınıfı kursları için en az 100x100 metre, diğer sınıf kurslar için en az 50x100 metre ebadında olacaktır. Sahanın karayolu yapısına uygun, ışıklandırılmış, işaretlenmiş, kavşak, dönel kavşak, sistemi ile karayolu yapısındaki diğer şekillere uygun ve her türlü iklim şartlarında eğitim yapılmasına elverişli ve yeterli olması gereklidir.
A1, A2 sınıfı kurslarının direksiyon eğitimi için de slalom, dönüş ve hız çalışmaları yapabilecek şekilde düzenleme yapılır.
Direksiyon eğitim alanı kurs binası ile bir arada olabileceği gibi ayrı yerde de olabilir. Kurs binasından ayrı yerde bulunan direksiyon eğitim alanlarında, özellikleri Bakanlıkça tesbit edilen sosyal hizmet ve dinlenme tesisleri kurulur.
Harcamalar
Madde 62 - Kurslarda yapılacak harcamalar, kursu açan kurumun bütcesinden ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM

Araç-Gereç ve Ayniyat İşleri
Araç ve Gereç Temini ve Kullanımı
Madde 63- Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan kurslarda araç-gereç ve demirbaş eşyanın temini kullanılması ve devir teslimi ile ilgili iş ve işlemler ayniyat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Trafik ve Çevre Bilgisi dersliği ve İlkyardım Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Araç ve Gereçleri
Madde 64 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliğinde; kursiyerlerin trafik mevzuatı ve kuralları ile çevre konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim araç ve gereçleri bulundurulur. (EK:10)
İlkyardım dersliğinde; kursiyerlerin ilkyardım konularında yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak yeterli sayıda ve nitelikte eğitim araç ve gereçleri bulundurulur. (EK:11)
Motor ve Araç Tekniği Dersliğinde Bulunması Gereken Eğitim Araç ve Gereçleri
Madde 65 - Motor ve araç tekniğini dersliğinde motorlu bir aracın bütün donanımlarını kapsayacak ve kursiyerlerin motor tekniği konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak makine techizatı bulundurulur. (EK:15)
Direksiyon Eğitimi İçin Bulundurulması Gereken Taşıtlar
Madde 66 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Direksiyon eğitim ve öğretimi için, kurs veya kurucu adına kayıtlı bulunan araçlar ve kurs kontenjanı da dikkate alınarak kursiyer sayısı, öğretime başlama izni için tanzim edilen nihai rapora göre tesbit edilir.
Direksiyon eğitimi için kullanılan araçlar çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda bulundurulur. (A1-A2,F,G ve H sınıfı hariç)
Ders Araç-Gereç ve Taşıtların Yeterliliği
Madde 67 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak olan motorlu taşıt sürücüleri kurslarının kapasitesi dikkate alınmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 64 üncü, 65 inci ve 66 ncı maddelerinde gösterilen ders araç-gereç ve taşıtların öngörülen sayı ve niteliklere uygunluğu emniyet, karayolları ve milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri ile ilgili kuruluş temsilcisinden meydana gelen heyet tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesi düzenlenecek raporla belirlenir.
SEKİZİNCİ KISIM

Tutulması Gereken Defterler, Cetveller, Dosyalar Bunların Kullanılması ve Saklanması

BİRİNCİ BÖLÜM
Tutulması Gereken Defterler, Cetveller ve Dosyalar
Kurslarda tutulacak Evrak
Madde 68 - (Değişik:30.10.1997/23155 RG) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ekteki belgeler kullanılır. (EK:1, EK:2, EK:3, EK:4, EK:5, EK:6, EK:7, EK:7/a, EK:8, EK:9)
Defter, dosya ve cetvellerin kullanılması ve saklanması
Madde 69 - Defterlerin sayfaları numaralanır, her sayfa kurumun mührü ile mühürlenir; sayfa adedi defterin son sayfasına yazılır ve onaylanır.
Defterler, dosyalar ve cetveller kilit altında bulundurulur ve denetleme yetkisi olanlar ile müdür, müdür yardımcısı ve sayım komisyonlarından başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.
Tutulan defterler Bakanlıktan izin alınmadıkça değiştirilemez. Değiştirilen eski defterler, cetvelller ve dosyalar arşivde saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.
DOKUZUNCU KISIM

Diğer Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 70 - Kurslarda çeşitli amaçlarla toplanacak komisyonlar, çalışmalarını ders saatleri dışında yaparlar.
Madde 71 - Kurslarda iş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilkyardım ve güvenlik tedbirleri alınır ve bunların ilgililerce eksiksiz ve sürekli şekilde uygulanması sağlanır.
Madde 72 - Kursiyerlerin kıyafetlerinin sade ve temiz olması gerekir. Kursiyerler bu yönden yönetici ve öğretmenler tarafından denetlenir.
Madde 73 - Özel kursların binaları ancak kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim amacıyla kullanılabilir.
Madde 74 - Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kurslarla özel kurslar, Bakanlığın gözetim ve denetimi altındadır.
Madde 75 - Özel kurslarda ücretler, "Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenci Ücretlerinin Tesbit ve Tahsiline Ait Yönetmelik" hükümlerine göre tesbit edilir.
Madde 76 - (Değişik:26.10.1992/21387 RG) Kursu başarı ile bitirerek sertifika alanlar, bu sertifikalarını kursun bulunduğu mahaldeki trafik tescil şubelerinde, kurs mahallinde trafik tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki trafik tescil kuruluşunda, sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirmedikçe karayolunda araç kullanamazlar.
Madde 77 - Özel kurslarda, kurum açma, kuruculuk, mali teminat, en az ödenmiş sermaye şartı ve kursun işleyişi ile ilgili olup bu yönetmelikte bulunmayan diğer hususlarda "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine göre işlem yapılır.
Madde 78 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ek Madde 1- (9.11.1990/20690 RG) İçişleri Bakanlığı motorlu taşıt sürücüleri kursları ile ilgili olarak her yıl en az bir defa görüşlerini Bakanlığa bildirir.
İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1 - (26.10.1992/21387 RG) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmesinden önce, mevcut motorlu taşıt sürücüleri kurslarında görev alan ve halen görevde bulunan uzman, öğreticilerin özlük hakları saklıdır.
Geçici Madde 2 - (30.10.1997/23155 RG) Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin (b) bendinin (2) no'lu alt bendi hükmü gereğince, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü sertifikası alacak olanlarda aranan, en az ortaokul veya sekiz yıllık ilköğretimi bitirmiş olma şartı, 31.12.1999 tarihine kadar aranmaz. Adayların ilkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri
Yürürlük
Madde 79 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 80 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________
NOT : 11.4.1997 tarihli ve 22961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan '' Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 18'inci maddesiyle "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı", "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü" ve "imtihan" ifadeleri metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
________________________________________

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.


You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.


 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,825
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#2
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ
1) 29/05/2013-28661 RG
2) 20/06/2013 - 28683 RG
3) 04/03/2014-28931 RG

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
c) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,
ç) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,
d) Eğitim ve sınav çekicisi: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,
e) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,
f) Eğitim ve sınav kamyonu: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,
g) Eğitim ve sınav motosikleti: İki veya üç tekerlekli, sepetli veya sepetsiz motorlu araçları,
ğ) Eğitim ve sınav otobüsü: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en az yirmi üç oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,
h) Eğitim ve sınav otomobili: Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş, çift frenli ve çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli motorlu taşıtı,
ı) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
i) Kurs: 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,
j) Lastik tekerlekli traktör: Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını,
k) Motorlu eğitim ve sınav bisikleti: Silindir hacmi 50 cm[SUP]3[/SUP] ü geçmeyen, içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50’km den az olan bisikleti,
l) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,
m) Operatörlük belgesi: İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklara, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilen belgeyi,
n) Römork: Motorlu araçla çekilen, insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,
o) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,
ö) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,
p) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,
r) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,
s) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri
Kurslarda verilen eğitimin amacı
MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara sertifika düzenlemektir.
Sertifika sınıfları
MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) Motorlu bisiklet kullanacaklar için “A1” sınıfı sertifika,
b) Motosiklet kullanacaklar için “A2” sınıfı sertifika,
c) Otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacaklar için “B” sınıfı sertifika,
ç) Kamyon kullanacaklar için “C” sınıfı sertifika,
d) Çekici kullanacaklar için “D” sınıfı sertifika,
e) Otobüs kullanacaklar için “E” sınıfı sertifika,
f) Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için “F” sınıfı sertifika,
g) İş makinesi türünden motorlu araç kullanacaklar için “G” sınıfı sertifika,
ğ) Engelli bireylerin kullanabilecekleri şekilde özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil kullanacaklar için “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika,
h) Otomobil, kamyon ve otobüsün arkasına yüklü ağırlığı 750 kg’dan fazla römork takarak kullanacaklar için “Römork sınıfı sertifika”.
Sertifika sınıflarının eğitim süreleri
MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.
(2) Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;
a) “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
b) “B” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
c) “C” ve “E” sınıfı sertifikalar için 24 saat,
ç) “D” sınıfı sertifikalar için 30 saat,
d) “F” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
e) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
g) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 5 saattir.
(3) Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.
(4) “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat, “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.
(5) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret üzerinden ödeme yaparlar.
(6) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;
a) “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti,
b) “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti,
c) “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili,
ç) “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu,
d) “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav çekicisi (römork takılı olarak),
e) “E” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü,
f) “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,
g) “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet,
ğ) “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş otomobil,
h) “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü,
ile yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması
Kursların açılması
MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
Kursların kapatılması ve cezalandırılması
MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil
Kurslara müracaat esasları
MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar:
a) Yaş şartı;
1) “A1”, “A2”, “F” ve “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için on yedi,
2) “B” ve “G” sınıfı sertifikalar için on sekiz,
3) “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifikalar için yirmi iki (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
yaşını bitirmiş olmak.
b) Öğrenim şartı; öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak,
c) Sağlık bakımından 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığını belgelendirmek,
ç) Hükümlülük bakımından 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinden, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinden, 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 29 uncu maddesinden, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
d) Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması veya daha önce verilmiş fakat geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda öngörülen şartların sağlanarak sahibine iade edilmiş olması.
Kayıtta istenecek belgeler
Madde 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.
7) (Değişik:04/03/2014-28931 RG) Parmak izi alındığına dair belge,
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
6) (Değişik:04/03/2014-28931 RG) Parmak izi alındığına dair belge,
istenir.
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
Kursiyer kaydı
MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne ve Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.
(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.
(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:
a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.
b) “G” sınıfı sürücü belgesi almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makineleri Kullanma Sertifikasına (Operatörlük Belgesi) sahip olmaları gerekmektedir.
Kursiyerlerin nakli
MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kursa Devam ve Disiplin
Kursa devam
MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi ile her teorik ders için ayrı ayrı olmak üzere ders saati sayısının 1/5'inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. Direksiyon eğitimi ders saati sayısının 1/5'i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere kursiyerin durumu da dikkate alınarak o dönemde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam ettikleri derslerin ücreti alınır.
(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.
Sınav hakkı ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) (Değişik:04/03/2014-28931 RG) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamaz.

(2) Ancak;
a) Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,
kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.
(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir.
(4) Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Kurslarda Eğitim ve Öğretim
Kurslarda eğitim ve öğretim
MADDE 16 – (1) Kurslarda; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri teorik, direksiyon eğitimi dersi uygulamalı olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine başlanır.
(2) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardım ve motor derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler ile 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilkyardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar sadece sınavlara girerler.
(3) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre dersine devam ederler. Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.
(4) Kurslarda günde 2 saatten az 6 saatten fazla teorik ders yapılamaz. Direksiyon eğitimi dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz.
(5) İşitme engelli bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar.
(6) Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce yükseköğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. Ücret kursiyer tarafından karşılanmak kaydıyla teorik derslerin sınavlarında tercüman görevlendirilir.
(7) Dönemler her ayın ilk on günü içinde kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her dönemin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün içinde tamamlanır.
(8) Bir dönemde kurs, kurs kontenjanını geçmemek şartıyla “A1”, “A2”, “H (motosiklet)” ve “F” sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 20, “B” ve “H (otomobil)” sınıfı bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 15, “C”, “D” ve “E” sınıfı için ise en fazla 10 kursiyerin kursa kaydı yapılabilir. Ancak başka sınıf sürücü sertifikası olup “C”, “D” veya “E” sınıfı sertifika alacaklardan iki kursiyer bir kursiyer olarak hesaplanır.
Direksiyon eğitim araçları
MADDE 17 – (1) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçları kursun kurucusu adına kayıtlı olması gerekmektedir.
(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:
a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı hariç çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, tüzel kişilik olan kurslarda kurs, gerçek kişiye ait kurslarda gerçek kişi adına kayıtlı olduğunu belirten “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Araç Tescil Belgesi” ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.
b) Direksiyon eğitim araçlarının “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olduğunun “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ne “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu’na (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim aracı eğitim ve sınav dışında başka amaçla kullanılamaz.
c) Direksiyon eğitim aracının her iki ön kapısına ve ön kaputuna ait olduğu kursun adı ve telefonu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.
ç) Direksiyon eğitim aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanı 15x60 ebadındaki fosforlu veya ışıklı levha konulur.
d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekmektedir. Bu araçlardan “A1”, “A2”, “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” ve “B” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C”, “D”, “E” ve “F” sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 20 yaşından büyük olamaz. Araçların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonu’na bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartlara haiz başka bir araçla o günkü sınav yapılabilir.
(3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında;
a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,
b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,
d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”,
e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5),
bulunur.
Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü
MADDE 18 – (1) Direksiyon eğitim alanının kursun bulunduğu ilçe sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kursların direksiyon eğitim alanının ise kursun bulunduğu büyükşehri oluşturan ilçelerin sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir.
(2) Direksiyon eğitim simülatörünün; kursiyerlerin değerlendirilebilmesine ilişkin kriterler sunması, gerçek araç donanımlarına, algı ve refleks ölçen senaryolara sahip olması, her sürücü adayına ait eğitim kayıtlarını ve sonuçlarını arşivleyebilmesi gerekir.
(3) Kurslar; direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesisleri ile direksiyon eğitim simülatörüne ilişkin şartlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun şekilde düzenlerler.
(4) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı sorumlusu olarak görevlendirilir.
(5) Birden fazla kurs tarafından kullanılan direksiyon eğitim alanlarının kiralık olması hâlinde mevcut kiracıların muvafakati alınmak kaydıyla arsa sahibi ile her kurs için ayrı ayrı kira sözleşmesi yapılır.
Direksiyon eğitimi
MADDE 19 – (1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” (EK-5) düzenlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta öğreticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon başkanının bilgileri yazılır.
(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına göre yapılır.
(4) “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı hariç otomatik vitesliler dâhil özel amaçlı taşıtlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.
(5) “A1”, “A2”, “F” ve “H (motosiklet)” sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.
Çalışma saatleri
MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma saatleri, haftanın bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.
Ders saatleri
MADDE 21 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Çalışma Planları
Öğretim programları
MADDE 22 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanacak öğretim programları bütün sertifika sınıflarında kursiyerlere; trafikte sürücü davranışları, trafik kuralları, trafik mevzuatı ve benzeri konuları içeren trafik ve çevre dersi, trafikte temel ilk yardım uygulamaları ile ilgili konularını içeren ilk yardım dersi, araçların teknik özellikleri ve temel bakım-onarım konularını içeren araç tekniği dersi teorik olarak, alacakları sertifika sınıflarına göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmalarına yönelik uygulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri Bakanlıkça hazırlanır.
Çalışma planları
MADDE 23 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.
(2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir.
(3) (Değişik:04/03/2014-28931 RG)Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 24 – (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılması işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
(2) Kursta, yüz ceza puanının doldurulması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilir.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 25 – (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 26 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) Eğitim personeli,
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 27 – (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:
a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,
b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
c) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
ç) Direksiyon eğitimi dersi için;
1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)
gerekir.
(2) “H (otomobil)” ve “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası alacak işitme ve konuşma engelliler için işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.
(3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları
Sınavlar
MADDE 28 – (1) (Değişik:04/03/2014-28931 RG)Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin %50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) ve (EK-4) kullanılır. Sınavlar akan trafikte, “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifikanın sınavı ise akan trafikte ve (EK-7) krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.
(3) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.
(4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak, (EK-3) ve (EK-4) “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre değerlendirilir.
(5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir ve bu kişilere ancak bir takvim yılı sonra yeniden kursa kayıt hakkı tanınır. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(6) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergâhta 07:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sınava alınır.
(7) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresi 30 dakikadan az olamaz. Ancak sürücü adayının araç kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.
Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG)(1) İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasını sağlar. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı
MADDE 30 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavları:
a) Bir ilçede direksiyon eğitimi dersi sınavına bir günde en fazla 700 kursiyerin katılması esastır. Ancak ilçede bir dönemde direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyer sayısının 3000’i aşması durumunda, bir günde sınava girecek kursiyer sayısı 1000’i aşmamak şartı ile sınav günlerine dengeli olarak dağıtılır.
b) Kursiyerleri sınava alınacak kursların sırasını sınav yürütme komisyonu belirler. Mazeretleri nedeniyle sınava önce girme talebi bulunanlar kurs müdürlüğünce sınav yürütme komisyonuna bildirilir. Komisyonun uygun görmesi durumunda bu kursiyerlere öncelik verilebilir.
(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az üç gün önce;
a) En çok 14 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesi,
b) Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet (EK-3) veya (EK-4) formu,
c) Sınava girecek kursiyerlerin, her sertifika sınıfı için ayrı ayrı sayıları,
ç) Kursiyerin alacağı sertifika sınıfına uygun çalışma izni olan ve sınav aracında bulunacak kursta görevli direksiyon usta öğreticilerinin listesi,
millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.
(3) Sınav hakkını kullanıp başarısız olan kursiyerler nedeniyle bir günde tüm kursiyerlerine sınav yapacak sayıda direksiyon eğitimi ve sınav aracı bulunmayan kursların direksiyon eğitimi dersi sınavları, aynı haftanın cumartesi ve pazar günlerinde yine yeterli olmaması hâlinde bir sonraki hafta sonundan başlanarak diğer hafta sonlarında da yapılır.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu

MADDE 31 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu
MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi, direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu doldurur ve imzalar.
(3) Kursiyerler için başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve imzalanan (EK-3) veya (EK-4) formlarında ikisinin de başarılı görmesi hâlinde kursiyer sınavda başarılı sayılır. Üyelerden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız olarak değerlendirdiği durumlarda başkanın değerlendirmesi esas alınır. Kursiyer için yeni (EK-3) veya (EK-4) form doldurulup üyeler tarafından imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni forma yazılır. Bu formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin araçlardaki yerleri
MADDE 33 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek değerlendirme yapar.
(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “A1” ve “A2” sınıfında olduğu gibi değerlendirme yapılır.
(3) “B”, “E” ve “H otomobil” sınıfı sertifika sınavında aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta ve kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi ise bir sonraki koltukta oturur.
(4) “C” ve “D” sınıfı sertifika sınavında, sınav aracında sürücü koltuğu dışında tek koltuk olması hâlinde sınav, komisyon başkan ve üyesinin ayrı ayrı katılacağı ve toplam sınav süresini geçmeyecek şekilde iki aşamada yapılır. Aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla koltuk olması hâlinde araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.
“B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavı
MADDE 34 – (1) “B”, “C”, “E”, “F” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.
(2) Sınavda kursiyer:
a) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.
b) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır.
c) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder.
ç) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirir.
d) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanır.
e) Işıklı kavşakta sağa ve sola dönüşler yapar.
f) Aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.
g) Güzergâhta dönel kavşak bulunması hâlinde, dönel kavşakta dönüş yapar.
“A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavı
MADDE 35 – (1) “A1”, “A2” ve “H (motosiklet)” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında ve akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.
(2) Sınavın krokiye göre uygulanması:
a) 6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısmında motor çalıştırılır ve hareket ettirilir.
b) Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.
c) Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.
ç) Sağa ve sola dönüş yaptırılır.
d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üzerinde düzlemesine hareket yaptırılır.
e) Hızlanma: Motorlu bisikletler için azami hız 30 km, motosikletler için 50 km’ye çıkartılır.
f) Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur.
(3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır bulundurulur.
Römork takılarak yapılacak sınavlar
MADDE 36 – (1) “D” sınıfı sürücü sertifikası sınavı yüklü ağırlığı 10 tonu geçen römorklu veya yarı römorklu uygun çekici sınıfındaki araçlarla “B”, “C”, “E” sınıfı sürücü sertifikası sınavı ise yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römorklu direksiyon eğitim araçlarıyla 34 üncü maddede belirtilen şekilde yapılır.
ONUNCU BÖLÜM
Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları
Sertifikaların düzenlenmesi esasları
MADDE 37 – (1) Sertifika düzenlenirken;
a) Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir.
b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
Sertifikaların verilmesi
MADDE 38 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.
Farklı bir sınıf sertifika alma
MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olanlardan farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikasını almak isteyenlerin kurs süreleri:
a) “A1” veya “A2” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan başka bir sınıf sertifika almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.
b) “B”, “C”, “D”, “E”, “F” veya “H (otomobil)” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “A1”, “A2” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.
c) “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “B”, “C”, “D”, “E” veya “H (otomobil)” veya “H (motosiklet)” sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.
ç) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “C” veya “E” sınıfı sertifika almak isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 12 saat devam ederler.
d) “B” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak isteyenler bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersine 18 saat devam ederler.
e) “C” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D’’ veya “E” sınıfı sertifika almak isteyenler “D” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “E” sınıfı sertifika almak isteyenler “E” sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “D” sınıfı sertifika almak isteyenler, bu sınıflara ait 6 saat direksiyon eğitimi dersine devam ederler.
f) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan “H (otomobil)” sınıfı sertifika almak isteyenler; bu sınıflara ait direksiyon eğitimi dersinin tamamına devam ederler.
g) “A1”, “A2”, “B”, “C”, “D”, “E” veya “F” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da şartları uygun olanların “G” sınıfı sürücü belgesi almak istemeleri hâlinde, iş makinesi kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi) ile birlikte trafik tescil kuruluşlarına müracaatta bulunurlar.
ğ) “B”, “C” veya “E” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup da araçlarına yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork takarak kullanmak isteyenler römorklu araç kullanma dersine 5 saat devam ederler.
h) “G” sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı sınıf sürücü sertifikası alacaklar, yeni alacakları sertifika sınıfına ait direksiyon eğitimi dersine devam ederler.
(2) Yukarıda belirtilen eğitim süreleri sonunda yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarılı olanlara, ilgili sertifika verilir.
(3) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için müracaat edilebilir.
Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi
MADDE 40 – (1) Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar
Kurslarda kullanılacak belgeler
MADDE 41 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgeler kullanılır.
Defter ve dosyalar ile saklanma süresi
MADDE 42 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.
(2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen-giden evrak kayıt defteri,
b) Evrak dosyaları,
c) Personel özlük dosyası,
ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri,
d) Ders defteri,
e) Kursiyer kayıt defteri,
f) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.
(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kursiyer ücretleri
MADDE 43 – (1) Kurslar, teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.
Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler
MADDE 44 – (1) Kurslardaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.
Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi


MADDE 45 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar.

(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.
Denetim
MADDE 46 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa eğitim denetmenlerince denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.
(2) Denetim tamamlandıktan sonra üç adet “Denetim Raporu” en geç 15 gün içinde düzenlenerek raporun biri kursa, biri ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğeri ise raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.
(3) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise:
a) Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamalar kurs tarafından en geç 20 gün içerisinde tamamlanarak ve mevzuata uygun şekilde düzeltilerek yazı ile millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
b) Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, ilgililer hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre işlem yapılır.
(4) Kurslar hakkında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarında kurslar hakkında düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ise bu konular da millî eğitim müdürlüklerince 15 gün içinde kursa bildirilir. Kurs 20 gün içerisinde gereğini yaparak millî eğitim müdürlüğüne bilgi verir.
Beyanların doğruluğu
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim personeli
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında yöneticiler hariç en az bir yıl eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personelinin özlük hakları saklıdır.
Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde sürücü belgesine dönüştürülür. Süresi içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.
Direksiyon eğitim alanları ve direksiyon eğitim araçları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar direksiyon eğitim alanları ile direksiyon eğitim araçlarını bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen süre içerisinde direksiyon eğitim araçları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kursların o sertifikaya ait programları iptal edilir.
Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, açılan dönemlerde kayıtlı olan kursiyerler hakkında bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi hariç, 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 50 –Bu Yönetmeliğin; (Değişik:04/03/2014-28931 RG)

a) 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası yayımı tarihinden 3 ay sonra,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

MADDE 9 – (Değişik:04/03/2014-28931 RG) Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-3, EK-5 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 
Üst Alt