• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Orta Asya Türk Tarihi Testleri

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

1. II. Göktürk Devleti’nin dış politikası,
I. Çin'de dağınık halde yaşayan Türklerin devletin bünyesinde toplanması
II. Çin'in baskı altında tutulması
III. Asya'daki bütün Türk boylarının Göktürk bayrağı altına toplanması
ilkelerinden oluşmaktadır.
Bu ilkelerden...
Tam içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın. Giriş yap veya üye ol.
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
Asya Tarihi
TEST 2 - 1
1. 552’de Göktürklere yenilen Avarlar, batıya doğru göç etmeye başladılar. Bu göçleriyle de özellikle Slavların yer değiştirmelerinde ve Balkanlara yerleşmelerinde önemli rol oynadılar.
Bu bilgiye bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Slavların göçten etkilenmediklerine
B) Avarların Orta Asya’daki göçlerden etkilendiklerine
C) Avarların, Doğu Avrupa’nın etnik yapısını değiştirdiklerine
D) Avarların bir Avrupa devleti olduğuna
E) Avarların bugünkü Avrupa’yı yarattıklarına

2. Türkler; kuraklık, nüfus artışı, salgın hayvan hastalıkları, otlak sıkıntısı, boylar arası anlaşmazlıklar Çinlilerin baskısı gibi nedenlerden dolayı Orta Asya’dan; Avrupa’ya, Hindistan’a, Çin’e ve Ön Asya’ya göç etmişlerdir.
Bu bilgiye bakarak, aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?
A) Türkler, değişik kültürlerle tanışmışlardır.
B) Türkler, Orta Asya’da hayvancılıkla uğraşmışlardır.
C) İslamiyet’ten önceki Türkler, federasyon şeklinde bir yönetim kurmuşlardır.
D) Türkler, dünyanın değişik bölgelerine dağılmışlardır.
E) Türkler, özgün bir kültüre sahip olmuşlardır.

3. Tarihte en çok göç eden kavimlerden biri de Türklerdir. Sürekli batıya olan bu göçlerin bir takım nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin geçerli bir nedeni sayılamaz?
A) Boylar arasındaki anlaşmazlıklar
B) Coğrafi koşullar
C) Devlet anlayışı gereği ülkenin prensler arasında bölüşülmesi
D) İyi bir devlet örgütünün kurulamaması
E) Çin saldırıları

4. Araştırmacılar, Uygurların diğer Türk kavimlerine göre daha ileri bir uygarlık düzeyine ulaştıklarını ortaya koymuşlardır. Tarımla uğraşan hayvan yetiştiren Uygurlar bir çok kasaba ve şehirler kurdular, yollar ve kanallar açtılar.
Uygurların diğer Türk kavimlerine göre daha ileri bir uygarlık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Uygurların diğer uygarlıkların birikimi üzerine kurulmaları
B) Hun ve Göktürklerin sürekli Çin ile mücadele içinde olmaları
C) Uygurların inançlarını değiştirmeleri
D) Uygurların yerleşik hayata geçmeleri
E) Uygurların yazıyı kullanmaları

5. “Türkler, İslam kültürünün etkisinde kalmadan önce hayvan adlarına dayalı bir takvim kullanıyorlardı. Bu takvimin ay adları şunlardı: Sıçgan (sıçan), ud (sığır), tabçgen (tavşan), biçin (maymun), taguk (tavuk), it, tumguz (domuz),
Bu bilgiye göre, Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Doğruya yakın denebilecek bir takvim kullandıkları
B) Doğanın, yaşamlarındaki yerinin çok önemli olduğu
C) Çok tanrılı inanca sahip oldukları
D) Hayvancılığın yanı sıra denizcilikle de geçindikleri
E) Uçan hayvanları totem seçtikleri

6. “İslamiyet’ten önce Türk toplumu, göçebe bir yaşam sürmüştür.”
Buna bakarak, Orta Asya Türkleri için ne söylenemez?
A) Bozkır kültürü yaşamlarını etkilemiştir.
B) Tarımsal faaliyetlerle uğraşmamışlardır.
C) Sözlü gelenekler yaygın olmuştur.
D) Taşınabilir eşyalar kullanmışlardır.
E) Sınıflı bir toplum yapısı görülmüştür.
49

7. Eski Türk sanatında temel yaklaşımın hayvan motifine dayanması Türklerin aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Askeri örgütlenme biçimiyle
B) Egemenlik anlayışlarıyla
C) Töre adlı hukuk kurallarıyla
D) Devlet örgütlenme modeliyle
E) Göçebe bozkır yaşam tarzıyla

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin göçebe olmalarının nedenlerinden biri olamaz?
A) İklimin değişmesi
B) Yoğun Çin baskısı
C) Tarım alanlarının yetersizliği
D) Nehirlerin kuruması
E) Yazıyı kullanmamaları

9. Türk kültürü, belirli bir coğrafya parçası ile sınırlandırılmasına olanak bulunmayan bir nitelik taşımaktadır.
Bu görüşü aşağıdakilerden hangisi destekler?
A) Türk kültürü Türkiye kültürü ile sınırlandırılamaz.
B) Türk kültürü ile Anadolu kültürü arasında bir çok ayrılık vardır.
C) Türk kültürünün kaynağı Orta Asya’ya bağlıdır.
D) Türk kültürü, İslamiyet’le birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.
E) Türk kültürünü belirleyen etken, Batı kültürü olmuştur.

10. “Orta Asya’da yapılan bir kazıda insan kemikleri yanında at eğeri, ok ve yay parçalarına rastlanmıştır.”
Bir Türk mezarında elde edilen bu verilere göre, eski Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A) Ünlü kimseler, sevdikleri eşyalarıyla birlikte gömülürdü.
B) Yeniden dirilme inancına bağlı olduklarından, bu eşyaların öteki dünyada gerekebileceğini düşünürlerdi.
C) Belli bir amacı olmayan kimi geleneklere bağlıydılar.
D) Bu veriler, o zamanlardaki Türkler hakkında belli ipuçları vermez.
E) Günümüzdeki kimi gelenekler o dönemlerde başlamıştır.

11. Orta Asya Türk devletlerinde mutlak monarşi yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun kanıtlarından biri olabilir?
A) Savaşların uzun sürmesi
B) Veraset sorununun olması
C) Kalıcı devletlerin kurulamaması
D) Kararların alınmasında kurultaya danışılması
E) Göçebe olarak yaşanılması

12. X. yüzyıldan önceki Orta Asya Türk topluluklarında tarımın yaygın bir uğraş olmadığı ve b toplulukların, avcılık ve hayvancılıkla geçinen kabileler birliği niteliği taşıdığı görülmektedir.
Eski Türk topluluklarında tarımın yaygın bir uğraşı alanı olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Türklerin tarım yapmayı becerememeleri
B) Çin ordusunun tarım alanlarını tahrip etmesi
C) Şamanizm dinine göre tarım ürünleri ye menin yasak olması
D) Steplerin tarım yapmaya elverişli olmaması
E) Ekim için hububat tohumu bulunamaması

13. Dünyada hiçbir millet Türkler kadar anayurtlarından uzak ülkelere gidememişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin çok uzaklara gitmelerini kolaylaştıran önemli bir et kendir?
A) Asya’nın bütünüyle yaşanılmaz hale gelmesi
B) Atı evcilleştirmeleri, tekerlekli arabayı yapmaları
C) Çin entrikalarından bıkıp usanmaları
D) Uzak ülkelerin zenginliğini duymaları
E) Batı’nın Asya’dan daha zengin olması

14. Bugün Orta Asya Türk kültürü hakkındaki bilgileri Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Türklerin yerleşik yaşama geçmemiş olmaları
B) Türklerin yazılarının olmaması
C) Çinlilerin dönemin en gelişmiş uygarlığına sahip olmaları
D) Türklerin kurdukları devletlerde merkeziyetçiliğin olmaması
E) Türklerin en fazla Çinlilerle savaşmış olmaları
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
Orta Asya Tarihi

1. Uygurlar, Maniheizm ve Budizmi; Hazarlar Museviliği; Macar ye Bulgarlar Hristiyanlığı; Karluk ve Oğuzlar ise İslamiyet’i benimsemişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Türklerin inançları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Değişik yerleşim yerlerinde değişik dinlere inandıkları
B) Sık sık inançlarını değiştirdikleri
C) Din ile devlet işlerini bir arada yürüttükleri
D) Dünyaya değişik dinleri yaydıkları
E) Dünyadaki tüm Türklerin İslamiyet dinine inandıkları

2. Türk adı ilk kez 552 yılında siyasi anlamda kullanılmıştır
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Türkler 552 yılında yeni bir dine inanmışlardır.
B) 552 yılından itibaren Türkler yerleşik yaşama geçmiştir.
C) 552 yılında Türk adını taşıyan bir devlet kurulmuştur
D) Türkler ilk kez 552 yılında tarım yapmaya başlamışlardır
E) 552 yılından itibaren Türkler demokrasiye geçmişlerdir.

3. Hun hükümdarı Mete Han, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk kavimlerini, Moğolları ve başka kavimleri tek bir bayrak altında toplamıştır.
Buna bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Mete Han, uzun süre yaşayan bir devlet kurmuştur.
B) Mete Han, bir imparatorluk meydana getirmiştir.
C) Orta Asya’nın ilk Türk devletini Mete Han kurmuştur.
D) Hun hükümdarları demokratik bir yönetim kurmuşlardır.
E) Hunlar, barışçı bir politika benimsemişlerdir.

4. Türkler göçebe oldukları dönemde aşağıdakilerden hangisinde geliştikleri kesinlikle söylenebilir?
A) Tarımda B) Hukukta C) Mimaride D) Hayvancılıkta E) Tarih yazıcılığında

5. Orta Asya Türk devletlerine ait bilgilerimizi başta Çin olmak üzere Bizans ve Sasani kaynaklarından öğrenmekteyiz.
Yukarıdaki duruma bakarak, aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Bu üç devlet, Türkleri egemenlikleri altına almışlardır.
B) Türkler, ekonomilerini tarıma dayandırmışlardır
C) Çin, Bizans, Sasani kaynakları Türk kaynaklarına göre daha güvenilirdir.
D) Türkler, siyasi birlik kuramamışlardır.
E) Orta Asya Türklerinde kültür gelişmemiştir.

6. Orta Asya Hun Türkleri göçebe hayvancılığa dayanan bir yaşantıyı sürdürmüşlerdir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Siyasi yapısının
B) Doğa koşullarının
C) Sosyal yapının
D) Dış etkileşimin
E) Ticaret anlayışının

7. Türkler, mezarlarına ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar “balbal” denilen mezar taşları koyarlardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkler göçebedir.
B) Balbal, kahramanlık göstergesidir.
C) Türklerde sanat gelişmiştir.
D) Türklerde ahiret inancı yoktur.
E) Türkler, anıt mezar yapmışlardır.

8. Eski Türk Devletlerinde “kurultay” adı verilen meclis, boy beylerinden oluşur ve hakanı bağlayıcı kararlar alabilirdi.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıtıdır?
A) Hakan’ın mutlak otoritesi yoktur.
B) Boy beyleri hakanın akrabası olduğundan son söz yine hakana aittir.
C) Türklerde Oligarşik bir sistem vardır.
D) Hakan meclisi feshedebilmiştir.
E) Türklerde seçme seçilme hakkı vardır.

9. Uygurların kabul ettiği Mani dininin bir tüccar ve şehirli dini olması, Uygurların bazı konularda ileri gitmesine zemin hazırlamıştır.
Sözü edilen konular içerisinde aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
A) Bilimde B) Sanatta C) Edebiyatta D) Mimarlıkta E) Hayvancılıkta

10. Uygurlarla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. Türk tarihinde kentler kuran ilk devlet olması
II. Tarım, ticarette gelişmesi
III. Maniheizm ve Budizm dinlerinden etkilenmesi
IV. Kendi adlarıyla anılan bir yazı sistemi oluşturmaları
Yukarıdaki bilgilere bakarak Uygurlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olduğu
B) Geçim kaynağının hayvancılığa dayandığı
C) Farklı dinleri benimsediği
D) Din adamlarının yönetimde etkili olmadığı
E) Mimari eserlerin geliştiği

11. Karahoça kentinde Uygurlarla ilgili minyatürler, nakışlar, kumaş parçaları, kitabeler ve çiniler bulunmuştur.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
B) Süsleme sanatı gelişmiştir.
C) Yazılı belgeler bırakmışlardır.
D) Dokumacılık gelişmiştir.
E) İpek yolunu ele geçirmişlerdir.

12. Türkler, tarihleri boyunca bir çok dinsel inanış ve kültürle karşılaşmış ve bunlardan etkilenmişlerdir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi bir neden olarak gösterilemez?
A) Yaşam koşulları
B) Ticaret ilişkileri
C) Çok sayıda savaş yapmaları
D) Göç etmeleri
E) Geleneklerine bağlı kalmaları

13. Çinlilerin Orta Asya Hunlarından farklı olarak tarımla uğraşmaları, ipekli kumaşlar dokumaları onların aşağıdaki alanlardan hangisinde Türklerden farklı olduklarının kanıtıdır?
A) Sanat anlayışında
B) Yaşam biçimlerinde
C) Savunma şeklinde
D) Devletler arası ilişkilerde
E) Devlet anlayışında


14. Türklerde hükümdarın halkı yönetmek üzere tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılırdı.
Bu düşünce aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Hükümdarın mutlak yetkisi vardır.
B) Türklerde teokratik egemenlik anlayışı vardır.
C) Türklerde merkezi otorite güçlüdür.
D) Türklerde tek tanrı inancı vardır.
E) Türkler dinlerine bağlıdır.

15. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde;
I. Töre hükümlerine karşı işlenen suçların cezası ağırdı.
II. Töre hükümlerinden bazıları zamana göre yenilenebiliyordu.
Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisini kesinlikle söyleyemeyiz?
A) Ülke törelerle yönetilmektedir.
B) Töreler gelişmeye açıktır.
C) Devlet otoritesi törelerle sağlanmıştır.
D) Töreler sadece bir ahlak kuralı niteliğindedir.
E) Devlete karşı işlenen suçların cezası ağırdı r.

16. Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlk yerleşik hayata geçen Türk devletidir.
B) İlk Müslüman Türk devletidir.
C) Dönemine göre uygarlık alanında en gelişmiş Türk devletidir.
D) Buda dinini yaymışlardır.
E) Tarım, sanat ve ticaretle uğraşmışlardır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
ORTA ASYA TARİHİ

1. Türk devletlerinde yazılı kanunlar olmamasına rağmen toplum düzen içinde yaşardı.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü yönetim
B) Boy teşkilatı
C) Töre
D) Türklerdeki miras geleneği
E) Göçebe olmaları

2. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk toplulukları ile ilgili olarak söylenemez?
A) Çoğu göçebe yaşamı benimsemiştir.
B) Boylar halinde teşkilatlanmışlardır.
C) İlk tek tanrılı din Orta Asya Türkleri arasında görülür.
D) Yazısız kanunları vardır.
E) Hayvancılıkla uğraşırlar.

3. Ortaçağ’da bütün Türk devletleri tarafından kullanılan devlet örgütü ilk defa hangi devlet ve kim tarafından oluşturulmuştur?
A) Hun — Mete Han
B) Moğollar — Cengiz Han
C) Karahanlılar — Buğra Han
D) Göktürkler — Bilge Han
E) Büyük Selçuklu — Tuğrul Bey

4. Tanrı Türk kavmi yaşasın diye beni tahta oturttu... içte aşsız, dışta giyeceksiz bir kavme kağan oldum. Babamın, amcamızın kazandığı milletin adı ve sanı unutulmasın diye kardeşim ile sözleştik. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kültiğin ve şadlarla ölesiye çalıştık..
Orhun Anıtları’na ilişkin verilen bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sosyal devlet anlayışının benimsendiği
B) Monarşinin olmadığı
C) Federal devlet anlayışının benimsendiği
D) Devletçilik anlayışının egemen olduğu
E) Töre ve geleneklerin, devlet yönetiminde önemli olduğu

5. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Türk Devletlerinin kısa sürede parçalanarak yıkılmasının en önemli nedenidir?
A) Boyların birleşmesi
B) Göçebe olmaları
C) Miras geleneği
D) Çin saldırıları
E) Kuraklık

6. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri, güçlü bir merkezi otorite oluşturamamışlardı r.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olabilir?
A) Şamanizm ve Maniheizm’i benimsemeleri
B) Törelere bağlı olmaları
C) Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması
D) Hanedanın tanrısal yetkilerle donanmış olmasına inanılması
E) Kurultay’ın yönetime yardımcı olması

7. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, iktidarın hanedan üyelerinden birine devredilmesini sağlayan bir veraset anlayışı oluşmamıştı. Hakanın töreye yasa koyma yetkisine dayanarak, yerine geçmesi için belirlediği kişi bile bazen Kurultay’da uygun görülmeyerek tahta geçirilmemiştir.
Yukarıda verilen durama bakıldığında;
I. Halk, yönetimde söz sahibidir.
II. Kurultay, hakanın yetkilerini sınırlamıştır.
III. Türk devletlerinde saltanat sorunu vardır.
IV. Kurultay, yönetimde en etkili güçtür.
V. Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktur.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz ?
A)I, IV ve V B) Yalnız III C) II, III,ve IV D)Yalnız V E) I, III ve V

8. Orta Asya Türk devletlerinde yasalar, hakanın ve kurultay’ın aldığı kararlar ve halkın geleneklerinden oluşuyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedeni olabilir?
A) Yazılı hukuk kurallarının olmaması
B) Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması
C) Adalet duygusunun gelişmemiş olması
D) Devlet otoritesinin gelişmemiş olması
E) Mülkiyet sorununun çözümlenmemiş olması
53

9. Orta Asya Türk devletleri, toprağı ele geçireni, toprağın egemeni olarak tanımışlardır.
Bu durumun yol açtığı durum, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Göçebe anlayışının benimsenmesi
B) Güçlü bir monarşinin oluşması
C) Fetihlerin yavaşlaması
D) Kurultayın varlığı
E) Merkeziyetçi bir yapının oluşmaması

10. Aşağıda Orta Asya Türk devletlerindeki bazı uygulamalar verilmiştir.
Bunlardan hangisi devlet yönetimini kolaylaştırma amacına yönelik bir uygulamadır?
A) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
B) Göçebelikten, yerleşik yaşama geçilmesi
C) Ülke sorunlarının Kurultay’da görüşülmesi
D) Prensler arasında siyasi mücadelelerin başlaması
E) Gök tanrı anlayışının benimsenmesi

11. Orta Asya Türk devletlerinde, ülkenin, hanedanın ortak malı sayılması sonucunda güçlü olan iktidarı ele geçirebilirdi.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonucu olduğunu söyleyemeyiz?
A) Taht kavgalarının çıkması
B) Devletlerin kısa ömürlü olması
C) Devletlerin bölünmesi
D) Monarşinin güçlenmesi
E) Merkezi yapının bozulması

12. Orta Asya Türk devletlerinde ülke toprakları, hanedanın ortak malı sayılırdı. Bazen hakan ölmeden önce, toprakları oğulları arasında paylaştırırdı. Bu durumun sonucunda başlayan taht kavgalarıyla devlet bölünür ve kısa sürede yıkılırdı
Bu duruma göre Orta Asya Türk devletlerinin aşağıdakilerin hangisinde başarılı olduklarını söyleyemeyiz?
A) Ulusal kimliklerini korumada
B) Bir hukuk sistemi oluşturmada
C) Siyasi açıdan istikrarlı olmada
D) Sınırların genişlemesinde
E) inanç sistemini sürdürmede

13. Orta Asya Türk devletleri, göçler dolayısıyla de ğişik kültürlerle iletişime geçmişlerdir. Buna rağmen, yabancılardan aldıkları terimlerin Türkçe karşılıklarını bulmaya ve kullanmaya özen göstermişlerdir.
Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini korumaya özen gösterdiklerinin kanıtıdır?
A) Toprak bütünlüğünü
B) Siyasal anlayışlarını
C) Ulusal benliklerini
D) Dinsel kimliklerini
E) Askeri özelliklerini

14. 375’te meydana gelen Kavimler Göçü sonucunda yer değiştirmek zorunda kalan Vizigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar gibi kavimler, Avrupa’ya yerleşmiş ve Avrupa’daki kavimlerle kaynaşmışlardır.
Yukarıda verilen duruma göre Kavimler Göçüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ostrogotlar ve Vizigotların göçebe oldukları
B) Kavimler Göçü’yle Ortaçağ’ın başladığı
C) Avrupa’da siyasi yapının değiştiği
D) Roma’nın yıkıldığı
E) Avrupa’nın etnik haritasının değiştiği

15. Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları mekan, insanların yaşamayı tercih ettikleri yerlerden uzakta olup, medeniyetleri temasa geçiren yolların da dışındaydı.
Buna göre;
I. Özgün bir kültüre sahip oldukları
II. Sık sık Çin ile savaştıkları
III. Yerleşik yaşama geçtikleri
bilgilerinden hangisi ya da hangileri ne ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız III E) I, II ve III

16. Hazarlar, Kafkaslardan Macaristan’a kadar uzanan coğrafyada öylesine bir düzen oluşturmuşlardı ki, uzun yıllar savaşlarla uğraşan kavimler, sağlanan barış ortamında ticaret, sanat ve kül- türde önemli gelişmeler gerçekleştirmişlerdir.
Yukarıda bilgiye göre, Hazarların aşağıdakilerin hangisinde başarılı olduklarını söyleyebiliriz?
A) Ekonomik gelişmelerde
B) Siyasal istikrarı sağlamada
C) Sosyal koşulları oluşturmada
D) Tarımda
E) Dinsel hoşgörüyü gerçekleştirmede
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
Orta Asya Tarihi

1. Asya Hunlarının en önemli hükümdarı olan Mete Han, MC. 176 ‘da Çin İmparatoru’na gönderdiği mektubunda, Orta Asya’da kendine bağlı kavim ve şehir devletçiklerinin sayısının yirmi altıyı aştığı ve “yay geren bütün bu kavimlerin tek bir aile” halinde birleşerek Hun olduklarını belirtmiştir.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mete Han’ın Çin’e bağlılığını bildirdiği
B) Hun devletinin kurucusunun Mete Han olduğu
C) Hunların göçebe olduğu
D) Hunların Orta Asya’da etkili oldukları
E) Hunların, Çin karşısında zayıf oldukları

2. Uygurların Mani dinini benimsememesinden sonra yaşadıkları değişim, bir Uygur yazıtında şöyle aktarılmıştır: “Vahşi adetleri olan ve kan selinde boğulmuş bulunan ülke, sebzeyle beslenen bir ülke haline gelmiştir.”
Sözü edilen bu yazıtta verilenlere göre, Uygurlarda neyin değiştiğini söyleyebiliriz?
A) Yayılmacı anlayışın
B) Töre ve geleneklerin
C) Devlet anlayışının
D) Temel geçim kaynağının
E) Egemenliğin kaynağının

3. Orta Asya Türklerinden günümüze gelen Türk destanlarında “Demirkapı, Körükçü, Demirci gibi deyimlere bol rastlanmaktadır.”
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?
A) Madencilikle uğraştıklarının
B) Savaşçı olduklarının
C) Savaş aracı yaptıklarının
D) Tarımla uğraştıklarının
E) Madence zengin bir coğrafyada yaşadıklarının

4. 4. Orta Asya Türkleri başka toplumlara kürk, et, deri gibi ürünler satar, karşılığında tarımsal ürünleri alırlardı.
Buna bakarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ticaret yaptıkları
B) Coğrafyalarının tarıma elverişli olmadığı
C) Başka toplumlarla iletişimde oldukları
D) Boylar federasyonu şeklinde yaşadıkları
E) Göçebe oldukları

5. Türklerde töre sosyal ve hukuki kuralları içerirdi. Hakan, Kurultay’dan aldığı onayla töreye yeni kurallar ekleyebilirdi.
Bu bilgiye göre;
I. Töre kurallarının değiştirilebilir olduğu
II. Hakan’ın son söze sahip olmadığı
III. Meşruti bir yönetim anlayışının olduğu
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz ?
A) I, II ve III B) II ve III C) I ve II
D) Yalnız I E) Yalnız III

6. Türkler geleneklerine bağlı bir toplumdur. Ancak İslam dinini kabul ettikten sonra bu geleneklerini, İslami kurallarla bağdaştırdılar.
Türklerin İslamı kabul ettikten sonra aşağıdakilerden hangisinde bir değişme yaşadıkları söylenemez?
A) İbadet şeklinde
B) Ordu sisteminde
C) Yaşam tarzında
D) Yönetim anlayışında
E) Toprak elde etme amaçlarında

7. Çin seferini tamamlayan Kapgan Kaan, coğrafi konumu, iklimi ve verimli toprakları ile bilinen Maveraünnehir’e doğru ilerlemeye başladı. Göktürk ordularına karşı önemli bir gücü bulunmayan bu bölgede, yer alan Türk kökenli bazı ailelerin yönettiği şehir krallıkları, 675’den itibaren Müslüman—Arap komutanlara karşı başarıyla karşı koymakta idiler.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A) Kapgan Kaan’ın, Maveraünnehir’e gitme nedenlerinden biri ekonomiktir.
B) Türklerle Müslümanlar çatışmaktadır.
C) Göktürk, Orta Asya’da etkilidirler.
D) Asya’daki Türklerin tümü göçebedir.
E) Türkler, henüz Müslümanlığı kabul etmemişlerdir.

8. I. Orta Asya’daki Türk kavimleri, Güneş yılını esas alan 12 Hayvanlı Türk takvimini,
II. Arabistan’daki göçebe Araplar, Ay yılı esasına dayanan takvim kullanmışlardır.
Sadece bu bilgilere dayanarak;
I. Tarihte takvimi ilk kullananların Türkler olduğu
II. Tüm kavimlerinin takviminin ortak olduğu
III. Takvim kullanan kavimlerin türünün göçebe olduğu
IV. Takvimde gök cisimlerinin esas alındığı V. Ay yılı ve Güneş yılının sürelerinin aynı olduğu
gibi durumlardan hangisinin doğru olduğunu söyleyebiliriz?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. İslamiyet öncesinde Türkler, hükümdarlarına Gök tanrı tarafından devleti yönetme yetkisinin verildiğine inanırlardı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Monarşik anlayışın benimsendiğinin
B) Devletin teokrat olduğunun
C) Toplumsal kuralların dine dayandığının
D) Federasyon anlayışının egemen olduğunun
E) Devletin boylar halinde yaşadığının

10. Tarihteki Türk devletleri genellikle kısa ömürlü olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden biri olabilir?
A) Göçebe olmaları
B) Tarımsal yaşama geçilememiş olması
C) Mutlak monarşiyi gerçekleştirmemiş olmaları
D) Ekonomilerinin gelişmemiş olması
E) Veraset sorunu

11. Orta Asya Türklerinin göçebe olarak yaşamaları, Türklerin hangi alandaki gelişmelerini önlememiştir?
A) Kültürde
B) Ekonomide
C) Ordu teşkilatında
D) Ticarette
E) Tarımda

12. Orta Asya Türk Devletleri’nde ülke çapında asker toplamak, orduyu idare etmek, devletin yüksek meclisini yönetmek, hakanın görevleri arasında idi. Gerektiğinde devletin idari, mali, kültürel işlerini düzenleme yetkisi hakan aracılığı ile meclislere devrediliyordu.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hakan başkomutan idi.
B) Ülke yönetiminde meclis de söz sahibi idi.
C) Hakan meclis üyelerini seçiyordu.
D) Hakan ile meclis arasında işbirliği vardı.
E) Yönetim hakkı bir kişide toplanmamıştı.

13. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türklerinin göçebe yaşamalarının en önemli nedenidir?
A) Savaşçı olmaları
B) Toprakların verimsizliği
C) Siyasi birlik kuramamaları
D) Yazıya geç geçmeleri
E) Hayvancılıkla uğraşmaları

14. I. Göçebe olarak yaşamaları
II. Hayvancılıkla uğraşmaları
III. Hakanın, tek söz sahibi olması
IV. Ülke topraklarının, hanedanın ortak malı sayılması
V. Törelerin, devlet yönetimine ve topluma egemen olması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Orta Asya Türk Devletlerinin sınırlarının belirlenmesini güçleştiren etkendir?
A) III ve V B) II, IV ve V C) Yalnız V
D) I ve IV E) Yalnız I
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
ORTA ASYA TARİHİ

1. Türkiye Türklerinin örgütlenme evreleri;
I. Göçebe hayvancılık dönemi
II. Tarıma geçiş dönemi
III. Batılılaşmaya, hukuk devletine doğru adım atıldığı dönem
IV. Yaygın kentleşme ve kapitalizme geçildiği dönem
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anadolu Türklerinin Ortaçağ’ı sayılabilir?
A) I ve II B) Yalnız II C) III ve IV
D) Yalnız I E) II ve III

2. Orta Asya’da kurulan Türk Devletleri genellikle kısa ömürlü olmuştur.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) Türlerin boylar halinde yaşamaları
B) Türklerin göçebe olarak yaşamaları
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıflaması
D) Ülke topraklarının prensler arasında bölünmesi
E) Ülke sınırlarının genişlemesi

3. Türklerin dışında kalan ulusların tarihini bir bütün olarak incelemek olanaklı olduğu halde, Türklerin tarihini bir bütün olarak incelemek olanaksızdır.
Yalnızca bu bilgelere dayanarak, Türklerle ilgili olarak;
I. Kültürel kimliklerini korudukları
II. Tarihlerini değişik bölgelerde gerçekleştirdikleri
III. Siyasal birliklerini sağlayamadıkları
IV. Göçebe yaşam sürdükten
V. Geleneklerini terk ettikleri
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III B) I ve IV C) I ve V
D) II ve III E) II ve IV

4. Orta Asya Türk Devletlerinde ülke, hanedan ve üyeleri arasında Doğu ve Batı olmak üzere iki kısma ayrılarak yönetilmiştir.
Bu durum Türk Devletleri ile ilgili olarak;
I. Ülkenin barış içinde olduğu
II. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşıldığı
III. Ülke yönetiminin parçalandığı
IV. Teokratik bir yönetim anlayışının egemen olduğu
gibi özelliklerden hangilerinin göstergesidir?
A) II ve III B) III ve IV C) Yalnız III
D) I ve V E) II ve IV

5. Göktürk Döneminden kalma mezar taşlarında savaşçı insan figürlerine ve de hayvan resimlerine rastlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Değişik kültürlerden etkilendiklerinin
B) Yerleşik yaşama geçtiklerinin
C) Farklı coğrafyalarda devlet kurduklarının
D) Yaşadıkları hayat tarzının
E) Mimari alanda geliştiklerinin

6. Orta Asya Türklerinde kölecilik yoktur. insan gücüne fazla ihtiyaç duymamışlardı r.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Dini inanışlarını
B) Göçebe olmalarını
C) Yazılı hukuklarının olmamasını
D) Feodal bir yönetimin olmasını
E) Temel ekonomik faaliyetin tarım olmasını

7. Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının göçlerine neden olan olaylar;
I. iklim koşullarının olumsuzluğu
II. Hayvan hastalıkları
III. Nüfusun artması
IV. Çin’in askeri ve siyasi baskıları
V. Boylar arasındaki mücadeleler olarak sıralanabilir.
Bu nedenlerden hangileri sosyal ve ekonomik nedenler arasında gösterilebilir?
A) II ve III B) II, III ve V C) Yalnız III
D) IV ve V E) III ve V

8. Orta Asya Türklerinde gelir kaynaklarının artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İslamiyet’i benimsemelerine
B) Göçlere
C) Çinlilerin himayesine girmelerine
D) Yerleşik yaşama geçmelerine
E) Tarımda ilerlemelerine

9. Türklerde ülke, hanedanın ortak malı sayılmış ve bu nedenle de çoğu zaman hanedan üyeleri arasında taht mücadeleleri yaşanmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığını söyleyemeyiz?
A) Birden fazla sülalenin iş başına gelmesine
B) Taht mücadeleleri yüzünden ülke birliğinin bozulmasına
C) Ülkenin dış saldırılara açık hale gelmesine
D) Ülkede iç isyanların çıkmasına
E) Ülkenin ekonomik ve askeri gücünün zayıflamasına

10. Orta Asya’da yapılan kazılarda çıkan bulgularda Türklerin Yontma Taş Devri’nin sonlarına doğru ok ve yayı, Cilalı Taş Devri’nde ise ırmak kenarlarında sulama kanalları açtıkları, kilden Çanak çömlek yaptıkları ve Tunç devrine geçtikleri anlaşılmışken daha sonra bir kısmının bu bölgeyi terk ederken bir kısmının da bu bölgede yaşamlarını iklim değişikliği nedeniyle hayvancılığa bağlı olarak sürdürdükleri bilinmektedir.
Bu durum, Türklerin aşağıdaki yaşam koşullarının hangisinden diğerine geçtiklerini kanıtlamaktadır?
A) Feodaliteden — merkezi otoriteye
B) Tunç devrinden — demir devrine
C) Göçebe yaşamdan — yerleşik yaşama
D) Yerleşik yaşamdan — göçebe yaşama
E) Prehistoryadan — tarihi döneme

11. İslamiyet öncesi “Türk devlet yapısı tam anlamıyla mutlak monarşi değildir” diyen bir tarihçi buna kanıt olarak;
I. Ülkenin, hükümdar ve ailesinin malı olduğu anlayışına dayanmasını
II. Taht kavgalarının yaşanmasını
III. Özel mülkiyetin gelişmesini
IV. Devlet yönetiminde kurultay meclisinin işlevini
V. Değişik dinlere inanılmasını
gibi özelliklerden hangilerini gösterebilir?
A) Yalnız IV B) I ve IV C) III ve V
D) I ve V E) II ve III

12. Türklerin tarihi gelişiminde, coğrafyanın getirdiği koşulların, çeşitli topraklara göç etmelerine, bunların sonucu dil ve lehçelerini değiştirmelerine neden olmuştur.
Buna göre;
I. Türkler farklı boylara ayrılmışlardır.
II. Türkler tarihte farklı yerlerde farklı devletler kurmuşlardır.
III. Türkler farklı kültürlerden etkilenmişlerdir.
IV. Türklerin toplumsal yaşayışlarını iklim değişiklikleri etkilememiştir.
V. Türklerin dil ve lehçelerini değiştirmeleri göç etmelerine yol açmıştır.
Bu yargılardan hangilerinin doğru olduğunu söyleyebiliriz?
A) I, IV ve V B) II, IV ve V C) III, IV ve V
D) I, II ve III E) I, III ve V

13. “İslam öncesi dönemlerde Türklerin göçebe yaşam sürdürmeleri, onların bazı alanlarda gelişmesini engellemiştir.”
Bu duruma göre;
I. Mimarlık
II. Yazılı hukuk
III. Tarım
IV. El sanatları
V. Hayvancılık
gibi alanlardan hangileri bunlardan biri olamaz?
A) I, II ve III B) IV ve V C) II ve IV
D) II ve III E) III ve V

14. Hunlar, Mete Döneminde Çinlileri ağır yenilgiye uğratarak vergiye bağlamışlar, Orta — Asya’daki tüm Türk ve Moğol boylarını egemenliği altına alarak sınırlarını genişletmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hunlar örgütçü bir millettir.
B) Hunlar imparatorluk kurmuşlardır.
C) Hunların önemli bir gelir kaynağı dış ülkelerden alınan vergilerdir.
D) Hunlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
E) Türkler ve Moğollar birbirlerinden etkilenmişlerdir.

15. İlk Türk Devletleri’nde hükümdarın geniş yetki- lere sahip olduğu görülmekteydi. Ulkeyi gelenek ve göreneklere göre yönetmek, kurultaya ve mahkemelere başkanlık yapmak, orduya başkomutanlık yapmak hükümdarın başlıca yetkileri arasındaydı.
Buna göre ilk Türk Devletlerinde hükümdarın yetkileri arasında;
I. Ekonomik
II. Siyasi
III. Askeri
IV. Hukuksal
V. Dinsel
hangileri yer almaz?
A) Yalnız I B) I ve V C) I ve IV
D) II ve III E) II ve V

16. Göktürklerin;
— Tanrılarını, Türk tanrısı olarak nitelemeleri
— Tanrılarını millileştirmeleri
— Türk adını kullanmaları
— Kendi adlarını alan yazıyı kullanmaları
nasıl bir devlet niteliğine sahip olduklarının kanıtıdır?
A) Laik B) Demokratik C) Monarşik
D) Bağımsızlıkçı E) Ulusal
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
Orta Asya Tarihi

1. Kutadgu Bilig adlı eserde Türk devlet anlayışı için, “Hükümdarlar egemenliklerini Tanrı’dan almışlardır.” denilmiştir.
Bu anlayışın Türkler arasında;
I. Laiklik II. Demokrasi
III. Teokrasi IV. Oligarşi
İlkelerinden hangilerinin gelişmesini yavaşlattığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. İslam öncesi Türk topluluklarının çoğu ölülerini üç ile altı ay beklettikten sonra gömerlerdi. Bunun nedeni, ölünün bedeninin kötü ruhlardan temizlenmesini sağlamaktı.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Türklerin İslam dinine inandıklarının
B) Türklerde ahiret inancının olduğunun
C) Türklerin göçebe yaşadığının
D) Türklerin dinsel inançlarının dünyevi olduğunun
E) Türklerin göçebe boylar halinde yaşadıklarının

3. Asya Hunları hakkındaki bilgileri Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. Ancak bu kaynaklardaki bilgiler de yetersizdir. Tarihçilerin olayları kendi görüş ve duyguları doğrultusunda değiştirmiş olabileceklerinden o dönem Hunların gerçek tarihi, yazılanlardan farklı olabilir.
Günümüz olaylarını inceleyen bir tarihçi yukarıdaki duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemelidir?
A) Eksikleri yorum yaparak tamamlamalıdır.
B) İlk belgelere ağırlık vermelidir.
C) Resmi kaynaklara dayanmalıdır.
D) Değişik kaynaklara dayalı belgelerden yararlanmalıdır.
E) Yalnız yabancı kaynaklara ağırlık vermelidir.

4. Türk devletleri disiplinli ve güçlü ordular kurmaya özen göstermişlerdir.
Bu durumun ortaya çıkmasını;
I. Türklerin iç isyanlarla uğraşmaları
II. Türklerin yerleşik yaşama geçmeleri
III. Türklerin yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri
IV. Türklerin yaşam biçimleri
gibi gelişmelerden hangileri zorunlu kılmıştır?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) III ve IV
D) I ve IV E) Yalnız II

5. Türklerin;
I. Tahılları saklamak amacıyla özel çukurlar açmaları
II. Sulama kanalları açmaları
III. Boylar halinde yaşamaları
IV. Hayvanlar için bazı bitkileri ekmeleri
V. Göçebe olarak yaşamaları
faaliyetlerinden hangileri tarımsal yaşama geçtiklerine kesin kanıt olarak gösterilebilir?
A) I ve III B) III ve V C) Yalnız II
D) IV ve V E) II ve IV

6. İslamiyet öncesi Türk tarihine ait, Orhun Anıtları’nda; “yoksul halkın zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” gibi ifadeler vardır.
Buna göre;
I. Kültürler arası etkileşim vardır.
II. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır.
III. Merkezi otorite güçlüdür.
IV. Adaletli bir yönetim vardır.
V. Sosyal devlet anlayışı vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) II ve V B) I ve II C) II ve III
D) I ve V E) II ve IV

7. İslamiyet’ten önce Türk topluluklarında mimari ve bununla ilgili süsleme sanatlarına yalnızca Uygurlarda rastlanmaktadır.
Uygurlarda görülen bu farklılık;
I. Ticaretle uğraşmalarının
II. Merkeziyetçi bir anlayışa sahip olmalarının
III. Yerleşik hayata geçmelerinin
IV. Sürekli olarak din değiştirmelerinin
şeklindeki durumlardan hangilerinin sonucudur?
A) I ve III B) III ve IV C) I, II ve III
D) Yalnız III E) I ve IV

8. Türkler; Musevilik, Hıristiyanlık, gök tanrı inancı vs. gibi dinlere inanmışlardır.
Bu bilgiden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türklerde dini hoşgörü vardır.
B) Türlerde çok tanrılı bir inanış vardır.
C) Türkler, tek tanrılı dinlere yabancı değildir.
D) Türkler, din konusunda gelenekçi olmamışlardır.
E) Türkler, başka toplumlardan etkilenmişlerdir.

9. Türklerin yaşayış biçimleri ve kültürleri incelendiğinde; bir dönem, daha çok çiftçilik, sanat ve benzeri kültürel etkinliklerin ağır bastığı, bir dönem için de hayvancılık ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi söz konusu olmuştu r.
Orta Asya Türk toplumunun kültür ve yaşamında dönemlik etkinliklerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Gelenek ve görenekleri
B) Savaşçı olmaları
C) Yarı göçebe yaşam tarzı
D) Kut anlayışı
E) Veraset sistemi

10. Uygur Türkleri, Budizm ve Maniheizm gibi dinleri benimsemişler, değişik kültürlerle ilişki kurmuşlardır. Tüm bunlara rağmen Uygur Türkleri dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
Buna göre Uygurlar;
I. Merkeziyetçiliği
II. Dinsel kimliklerini
III. Toprak bütünlüklerini
IV. Bağımsızlıklarını
V. Ulusal kimliklerini
gibi özelliklerinden hangilerini korumaya çalıştıkları söylenebilir?
A) I ve II B) III ve IV C) Yalnız V
D) Yalnız II E) IV ve V

11. Hun hükümdarı Mete Han, Orta Asya’da yaşayan bütün Türk kavimlerini, Moğolları ve başka kavimleri tek bir bayrak altında toplamıştır.
Buna bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Mete Han, uzun süre yaşayan bir devlet kurmuştur.
B) Mete Han, bir imparatorluk meydana getirmiştir.
C) Orta Asya’nın ilk Türk devletini Mete Han kurmuştur.
D) Hun hükümdarları demokratik bir yönetim uygulamışlardı r.
E) Hunlar, barışçı bir politika benimsemişlerdir.

12. I. Mısır medeniyetinde hukuk kuralları Firavun’un sözlerinden oluşuyordu ve Firavun’un sözleri kanundu.
II. Türkler de ise töre adı verilen gelenek ve göreneklerden oluşan kurallar geçerliydi.
Yukarıdaki iki durumdan yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Adalet anlayışının değiştiğine
B) Çok Tanrılı bir inanca sahip olduklarına
C) Kuralların yazısız olduğuna
D) Değişik dinlerin benimsendiğine
E) Merkeziyetçiliğin sağlandığına

13. Türkler, mezarlarına ölen kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar “balbal” denilen mezar taşları koyarlardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle. nebi ur?
A) Türkler göçebedir.
B) Balbal, kahramanlık göstergesidir.
C) Türklerde sanat gelişmiştir.
D) Türklerde ahiret inancı yoktur.
E) Türkler anıt mezar yapmışlardır.

14. Uygurlarla ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. Türk tarihinde kentler kuran ilk devlet olması
II. Tarım, ticarette gelişmesi
III. Maniheizm ve Budizm dinlerinden etkilenmesi
IV. Kendi adlarıyla anılan bir yazı sistemi oluşturmaları
Yukarıdaki bilgilere bakarak Uygurlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olduğu
B) Üretici oldukları
C) Farklı dinleri benimsedikleri
D) Dinde esnek oldukları
E) Geçim kaynağının hayvancılığa dayandığı

15. Orta Asya Türk Devletlerine ait bilgilerimizi başta Çin olmak üzere Bizans ve Sasani kaynaklarından öğrenmekteyiz.
Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Bu üç devlet, Türkleri egemenlikleri altına almışlardır.
B) Türkler, ekonomilerini tarıma dayandırmışlardır.
C) Çin, Bizans, Sasani kaynakları Türk kaynaklarına göre daha güvenilirdir.
D) Türkler, siyasi birlik kuramamışlardır.
E) Orta Asya Türkleri yazıyı bilmemektedir.

16. Türkler Orta Asya’da tabiatın elverişsizliği yüzünden kalabalık nüfusun geçimini sağlayabilmek için verimli olmayan bozkırlarda çok az ziraat yapabiliyorlar ve hayvan yetiştiriyorlardı. Bu nedenle normal bir hayat sürdürebilmek için hayvancılıkta elde ettiklerinin yanı sıra gıda maddeleri, giyim eşyası ve buna benzer çeşitli ekonomik ihtiyaçları vardı.
Bu bilgilere dayanarak çıkarılabilecek doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok tanrılı dinleri vardır.
B) Daha çok göçebe yaşam şeklini sürdürmüşlerdir.
C) Göçebe yaşadıklarından Çin kültüründe erimişlerdir.
D) Devletler uzun ömürlü olmamıştır.
E) Devletler töresel kurallara uygun olarak yönetilmiştir.
 

ayyıldız

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
3,459
Puanları
83
Orta Asya Tarihi

1. I. Mimarlık alanında gelişmelerin olmaması
II. Uzun süreli hapis cezalarının olmaması
III. Toplumsal düzenin törelere dayanması
IV. Boylar halinde örgütlenilmesi
V. Toprak mülkiyetinin olmaması
VI. İslamiyet’i daha erken benimsemeleri
Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türklerinin göçebe hayat tarzını benimsemelerinin
sonuçlarından değildir?
A) I, II ve III B) Yalnız VI C) II ve IV
D) III, IV ve VI E) I, II ve V

2. Karahoça kentinde Uygurlarla ilgili minyatürler, nakışlar, kumaş parçaları, kitabeler ve çiniler
bulunmuştur.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
B) Süsleme sanatı gelişmiştir.
C) Yazılı belgeler bırakmışlardır.
D) Dokumacılık gelişmiştir.
E) İpek Yolunu ele geçirmişlerdir.

3. Türkler, tarihleri boyunca bir çok dinsel inanış ve kültürle karşılaşmış ve bunlardan etkilenmişlerdir.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi bir neden olarak gösterilemez?
A) Yaşam koşulları
B) Ticaret ilişkileri
C) Çok sayıda savaş yapmaları
D) Göç etmeleri
E) Geleneklerine bağlı kalmaları

4. Çinlilerin Orta Asya Hunlarından farklı olarak tarımla uğraşmaları, ipekli kumaşlar dokumaları onların aşağıdaki alanlardan hangisinde Türklerden farklı olduklarının kanıtıdır?
A) Sanat anlayışında
B) Yaşam biçimlerinde
C) Savunma şeklinde
D) Devletler arası ilişkilerde
E) Devlet anlayışında

5. İslamiyet’ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini
ve milli bakımdan önemli günlerin kutlandığı şölenler yapılırdı.
Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?
A) Adaletli yönetimi
B) Demokratik bir yapıyı
C) İnanç özgürlüğünü
D) Toplumda eşitlik anlayışını
E) Toplumsal dayanışmayı

6. Türklerde hükümdarın halkı yönetmek üzere tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılırdı.
Bu düşünce aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Türklerde meşrutiyet vardır.
B) Türklerde teokratik anlayış vardır.
C) Türklerde merkezi otorite zayıftır.
D) Türklerde tek tanrı inancı vardır.
E) Türkler dinlerine bağlıdır.


7. Göktürklerin Türk tarihindeki en önemli özelliği, millet anlayışının oluşmasına yol açmalarıdır.
Bu duruma göre, Göktürklerle ilgili olarak;
I. Ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırmaları
II. Tarihte Türk adını kullanan ilk Türk devleti olmaları
III. Feodal bir yönetim anlayışlarının olması
IV. İpek yoluna hakim olmaları
verilen gelişmelerden hangileri bu duruma kanıt oluşturur?
A) I ve III B) I ve IV C) I ve II
D) II ve IV E) Yalnız II

8. Tarihin tanıdığı en köklü milletlerden biri olan Türkler siyasi bir güç olarak Hunlarla tarih sahnesine ilk kez Orta Asya’da çıkmışlar ve tarihte atlı göçebe kültürünün temsilcisi olarak tanınmışlardır.
Bu duruma göre Türklerle ilgili olarak;
I. ilk siyasi teşkilatın Hunlarla başladığına
II. Laik bir yönetim anlayışına sahip olduklarına
III. Türklerin göçebe bir hayat tarzına sahip olduğuna
IV. Veraset sistemini değiştirdiklerine
V. Türklerin en eski milletlerden biri olduğuna
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III B) I, II ve V C) I ve V
D) II ve IV E) I, IV ve V

9. Her zaman yer değiştirme imkanına sahip bir hayat yaşayan Türkler, hürriyetlerini kaybetmektense, atlarını alarak ve de hayvanlarını önüne katarak Özgür yaşayabilecekleri mekanlara gitmişlerdir.
Bu durum Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Çin’in etkisinde kaldıklarının
B) Bağımsızlıklarına düşkün olduklarının
C) Merkezi otoriteye sahip olduklarının
D) Yerleşik yaşama geçtiklerinin
E) Çok uluslu olduklarının

10. İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi, aşağıdaki devletlerden hangilerinin kaynaklarından daha çok yararlanır?
A) Arap B) Rus C) Türk D) Çin E) İngiliz

11. I. Çeşitli dinlerin kabul edilmesi
II. Türk kültürünün geniş alanlara yayılması
III. Farklı coğrafyalarda pek çok Türk Devletinin kurulması
gibi özelliklerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?
A) Türk göçlerinin
B) Dış güçlerin
C) Ordu—millet anlayışının
D) Toplumsal tabakalaşmanın
E) Türklerin savaşçı özelliklerinin

12. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürk Devleti’nin Siyasi tarihi için söylendiğinde, doğru olmaz?
A) 552 yılında Avarlara karşı bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
B) Batı Türkistan bölgesinde yaşamışlardır.
C) İlk Türk alfabesini oluşturmuşlardır.
D) Devletin kurucuları, Bumin ve İstemi Kağandır.
E) Çinlilerle uzun yıllar mücadele etmişlerdir.

13. Hazarların en büyük etkisi Ruslar üzerinde oldu. Rus derebeyleri, Hazarların devlet ve ordu örgütlerini örnek aldılar, hatta bunların bazıları, Hazarları taklit ederek ‘kağan’ ünvanını kullandılar.
Buna göre, en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya’da derebeylik düzeni yaygındır.
B) Henüz bağımsız bir Rus devleti bulunmamaktadır.
C) Ruslarla Türkler tarih boyunca mücadele etmişlerdir.
D) Ruslar, Orta Asya geleneklerinden etkilenmişlerdir.
E) Hazarlar ve Ruslar, bölge egemenliği için mücadele etmişlerdir.

14. Abakan bölgesinde yapılan kazılarda, Türklere ait mezarlarda hayvan üslubu, gümüş kakmacılık, levhalar, taş işlemeciliği, halı, kilim dokumacılığı, ipek, yün, keçe örtüler, eyer takımları, tunçtan kaplar, tekerlek bulunmuştur.
Bu duruma bakarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dokumacılık yaptıkları
B) Madeni işledikleri
C) Hayvancılık yaptıkları
D) Ticari faaliyetlerle ilgilendikleri
E) Resim sanatıyla ilgilendikleri

15. Orta Asya Türkleri; nüfusun artması, hastalıkları, boylar arası mücadeleler, Çin baskısı gibi nedenlerle Orta Asya’dan etmişlerdir.
Buna göre;
I. Türkler farklı kültürler yaratmışlardır.
II. Türkler geniş bir coğrafi mekana yayılmışlardır.
III. Türklerde mimari gelişmiştir.
IV. Türkler hukuklarını yazmışlardır.
V. İnanç sistemlerinde değişiklik olmuştur.
VI. Türk kültürü bütünlük arz etmiştir.
bu bilgilerden hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) I - IV- V B) I - II - V C) III - IV - VI D) I - V - VI E) IV - VI

16. Orta Asya Türklerinde devlet, boyların birleşmesinden oluşurdu. Ancak her boy halkı öncelikle kendi boy beyine itaat ederdi. Devletin başında bulunan hakanın yetkileri sınırsızdı. Hakan, devlet işlerinin görüşüldüğü Kurultay a meclisin aldığı kararlara uyup uymamakta serbestti.
Bu bilgilere göre;
I. Kurultay danışma meclisidir.
II. Oligarşik bir devlet anlayışı vardır.
III. Boy beylerinin sahip olduğu halk desteği, devletin yıkılışını çabuklaştırmıştır.
IV. Meşruti krallık arılayışı vardı.
V. Federal devlet anlayışı benimsenmiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) IV ve V D) I ve III E) Yalnız III

17. Yağışların yetersiz olduğu ve ırmaklardan sulamada yararlanmanın mümkün olmadığı Orta Asya’da yaşayabilmek için hayvancılıktan başka çare yoktu. Hayvanları besleyebilmek için yazın suyu ve otu bol yüksek düzlüklere, güz ortalarında ırmak veya çay boyları ile çukur ve alçak yerlere dönülürdü.
Bu bilgiler dikkate alınarak Orta Asya yaşantısı hakkında çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Asya tarihine ait belge kısıtlıdır.
B) Türkler doğaya egemen olmuşlardır.
C) Orta Asya’da zorunlu olarak göçebe yaşantı benimsenmiştir.
D) Türkler, göçebelik yüzünden devlet kuramamışlardır.
E) Türkler Çin hakimiyetinde yaşamışlardır.
 
Üst Alt