• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti - Osmanlı Devleti Dağılma ve Parçalanma Dönemi Konu Pekiştirme Soruları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,927
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

1. Soru: Osmanlı'da sebze ve meyve gibi ürünlerden alınması gereken vergileri toplayan görevli kimdir?

2. Soru: Osmanlı tarihinde ordunun başında sefere çıkan son padişah kimdir?

3. Soru: Osmanlı'da II. Mehmet'ten itibaren divan başkanlığını kimler yapmıştır?

4. Soru: Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarına ne ad verilmiştir?

5. Soru: Padişah mührünü taşıyan ve padişahtan sonra en yetkili kişi olan görevli kimdir?

6. Soru: Osmanlı'da şehzadelere eğitim veren eğitmenlere ne ad verilmiştir?

7. Soru: Sadrazam olabilmenin şartı nedir?

8. Soru: Şehzadelerin, "lala" adlı eğitmenler tarafından sancaklara gönderilerek idari ve askeri alanda eğitim almalarına ne denmiştir?

9. Soru: Padişah ordunun başında sefere çıkmadığı zaman "Serdar-ı Ekrem" sıfatıyla orduyu kim komuta ederdi?

10. Soru: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da belediye işlerine bakan görevli kimdir?

11. Soru: Osmanlı'da İstanbul güvenliğinden sorumlu olan görevli kimdir?

12. Soru: Sadrazamlık binasına ne denir?

13. Soru: Osmanlı'da bir kişinin vezir olabilmesi için hangi görevlerde bulunması gerekir?

14. Soru: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da çarşı, pazar ve fiyat denetiminden sorumlu olan kimdir?

15. Soru: Osmanlı'da, protokolde sadrazama denk gelen ve bütün ilmiye sınıfının başı olan görevli kimdir?

16. Soru: Osmanlı Devleti'nde yapılan işlerin şer'i hukuka uygun olup olmadığı konusunda şeyhülislamın verdiği yazılı belgeye ne denilir?

17. Soru: Osmanlı Devleti’nde padişahın tuğrasını çeken, devletin resmi yazışmalarını düzenleyen ve divan kaleminin başı olan görevli kimdir?

18. Soru: Osmanlı'da şeyhülislamlık makamına ne denilir?

19. Soru: Divan'da eğitim, öğretim, adalet, diyanet işlerine ve askeri davalara bakan, I. Murat zamanında oluşturulan görevli kimdir?

20. Soru: Şehzadelerin tahta geçmeleri sırasında düzenlenen törene ne den mistir?

21. Soru: Başkent kadısı kim tarafından atanmıştır?

22. Soru: Osmanlı'da kadı ve müderrislerin atamasını yapan görevli kimdir?

23. Soru: Osmanlı Devleti'nde divan kararlarına kimler itiraz edebilirdi?

24. Soru: Osmanlı'da kazasker olabilmenin şartları nelerdir?

25. Soru: Şehzadelerin tahta geçmeleri sırasında Kapıkulu ordusuna dağıtılan bahşişe ne denmiştir?

26. Soru: Osmanlı Devleti'nde bütçeyi hazırlayan ve her türlü mali işlerden sorumlu olan görevli kimdir?

27. Soru: Osmanlı'da defterdarlık makamına ne ad verilir

28. Soru: Divanda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve arşivlen-meşinden sorumlu olup XVIII. yüzyıldan itibaren Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) görevini de üstlenen divan üyesi kimdir?

29. Soru: Osmanlı'da toprak kayıtlarını kim tutardı?

30. Soru: Osmanlı'da divan kararlarında sol sözü padişahın söylemesi divana nasıl bir özellik katmıştır?

31. Soru: Osmanlı'da yönetilen topluma ne denmiştir?

32. Soru: Osmanlı'da divan toplantılarında alın kararlar nereye yazılmıştır?

33. Soru: Osmanlı’da yönetici sınıfa ne denmiştir?

34. Soru: Osmanlı Devleti'nde padişahın devlet yöneticileri, ordu mensupları ve halk ile karşı karşıya gelerek yaptığı görüşme hangi özel divana örnektir?

35. Soru: Osmanlı'da elçilerin kabul edildiği ve ulufe maaşlarının belirlenip dağıtıldığı divan hangisidir?

36. Soru: Osmanlı'da yönetici sınıf kaça ayrılır?

37. Soru: Osmanlı'da ehli kılıç ve askeri yöneticilerin yer aldığı sınıf hangisidir?

38. Soru: Osmanlı'da padişahın özel hayatının geçtiği iç sarayın adı nedir?

39. Soru: Osmanlı Devleti'nde en büyük idari birimin başındaki yönetici kimdir?

40. Soru: Osmanlı'da devşirme çocuklarının yetiştiği saray okuluna ne denmiştir

41. Soru: Osmanlı'da köylerdeki adalet işlerinden sorumlu görevli kimdir?

42. Soru: Osmanlı Devleti'nde padişahın resmi hayatının geçtiği, arz odasında devlet işlerinin görüşüldüğü, bayramlaşmanın yapıldığı ve yeniçeri maaşlarının dağıtıldığı saray bölümüne ne denilir?

43. Soru: Osmanlı Devleti'nde sancaklarda asayiş işlerine bakan görevli kimdir?

44. Soru: Osmanlı'da kazalardaki yönetim işlerine kim bakmıştır?

45. Soru: Osmanlı Devleti'nde köylerdeki asayiş işlerine bakan görevli kimdir?

46. Soru: Osmanlı Devleti'nde İstanbul'a yakın olan ve dirlik uygulamasının yapıldığı eyaletlere ne ad verilmiştir?

47. Soru: Osmanlı Devleti'nde eyalet ve sancaklarda belediye işlerine bakan görevli kimdir?

48. Soru: Kapıkulu piyadeleri içerisinde e| bombalarını mayın ve havan toplarını imal eden ve kullanan sınıf hangisidir?

49. Soru: Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği hangi padişah döneminde kurulmuştur?

50. Soru: Kapıkulu ordusunun en teknik sınıfı hangisidir?

51. Soru: Tımar sisteminin uygulanmadığı vergilerin iltizam yoluyla mültezimler tarafından her yıl yeniden düzenlenerek zamanında hazineye aktarıldığı eyaletlere ne ad verilmiştir?

52. Soru: Özel yönetimli eyaletlerde yöneticilerin aldığı maaşa ne denilir?

53. Soru: Kapıkulu ordusunun yakın savaşta kullandığı silahları imal eden, bakımını yapan sınıf hangisidir?

54. Soru: Osmanlı Devleti'nde kale kuşatmalarında yer altında açmış oldukları tünellere patlayıcı madde döşeyerek surların yıkılmasını sağlayan askeri sınıfa ne ad verilmiştir?

55. Soru: Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Yaya ve Müsellem adıyla hangi padişah döneminde kurulmuştur?

56. Soru: Osmanlı'da savaş sırasında padişahı ve çadırını koruyan sınıfa ne ad verilmiştir?

57. Soru: Osmanlı'da deniz askerlerine ne denilir?

58. Soru: |Osmanlı’da bekâr Türklerden oluşan, ordunun en ön saflarında yer alan, masrafları şehir ve kasaba halkı tarafından karşılanan askerlere ne ad verilir?

59. Soru: Osmanlı tarihinde ilk tersane kimin döneminde nerede açılmıştır?

60. Soru: Osmanlı Devleti'nde en büyük tersane nerede açılmıştır?

61. Soru: Osmanlı'da ordunun su ihtiyacını karşılayan birliklere ne ad verilir?

62. Soru: Osmanlı’da Kaptan-ı Derya’nın bulunduğu kadırgaya ne denilir?

63. Soru: Osmanlı Devleti'nde önemli kalelerin geçitlerin ve ticaret yollarının güvenliğini sağlayan askeri birliklere ne ad verilir?

64. Soru: Osmanlı'da gemilerin yapımı ve tersanelerin her türlü faaliyetlerinden kim sorumludur?

65. Soru: Osmanlı'da ordunun posta işlerinden sorumlu birliklerine ne denir?

66. Soru: Osmanlı'da gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraklara ne ad verilir?

67. Soru: Osmanlı'da deniz kuvvetleri komutanına ne denilir?

68. Soru: Osmanlı'da gelirleri sınır boylarındaki askerlere, aşiret beylerine, kasaba ve şehir memurlarına verilen arazilere ne ad verilir?

69. Soru: Osmanlı'da emekli olan ilmiye sınıfına emekli maaşına ek olarak işletilmek üzere verilen topraklara ne denilir?

70. Soru: Osmanlı tarihinde 1840'ta Abdülmecit zamanında bastırılan kâğıt paraya ne denilmiştir?

71. Soru: Osmanlı'da gelirleri saray kadınlarının masraflarına ayrılan topraklar hangileridir?

72. Soru: Osmanlı'da 1844'ten sonra par biriminde neye geçilmiştir?

73. Soru: Osmanlı'da gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar hangileridir?

74. Soru: II. Mahmut döneminde (İ835) devletin bütün mali kurumları neyin denetimine girmiştir?

75. Soru: Osmanlı Devleti'nde devlet yönetiminde üstün hizmetleri bulunanlara verilen topraklar hangisidir?

76. Soru: Osmanlı Devleti'nde avarız vergisi ilk kez ne zaman uygulanmıştır?

77. Soru: Osmanlı'da yıllık vergi gelirleri 100 bin akçeden fazla olan ve üst düzey devlet adalarına işletmek üzere verilen topraklara ne denir?

78. Soru: Mülkiyeti Müslüman Osmanlı vatandaşlarına ait olan topraklara ne ad verilmiştir?

79. Soru: Osmanlı'da küçükbaş hayvanlardan üreme zamanı alınan vergiye ne ad verilmiştir?

80. Soru: Osmanlı'da çarşı ve pazar esnafından alınan vergiye ne ad verilmiştir?

81. Soru: Mülkiyeti gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarına ait olan topraklara ne ad verilmiştir?

82. Soru: Osmanlı'da yarım çift toprağı eken evlilerden alınan vergiye ne ad verilmiştir?

83. Soru: Osmanlı'da 20 yaşına geldiği halde evlenmeyen ve babasının yanında kalan, bekâr çiftçilerden alınan vergiye ne ad verilmiştir?

84. Soru: Osmanlı Devleti'nde ilk müderris kimdir?

85. Soru: Osmanlı'da evlenen kız tarafından alınan vergiye ne ad verilmiştir?

86. Soru: Osmanlı Devleti'nde suçlulardan alınan vergiye ne ad verilmiştir?

87. Soru: Örfi hukuk esaslarına göre çıkan emirlere ve bu emirlerin toplandığı kitaba ne denir?

88. Soru: "Mekteb-i Hukuk-u Şahane" hangi Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

89. Soru: Osmanlı'da Sıbyan mekteplerinde ders verenlere ne ad verilmiştir?

90. Soru: Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencilerine ne denilmiştir?

91. Soru: Osmanlı'da 1859'da Abdülmecit zamanında açılan ve günümüzdeki siyasal bilgilerin temelini atan okul hangisidir?

92. Soru: Osmanlı tarihinde açılan ilk yabancı okul hangisidir? .

93. Soru: Müslüman halkın davalarına bakan şer'i mahkemeler kime bağlıdırlar?

94. Soru: Osmanlı'da ferman ve beratların halka ulaşmasını sağlamak, vakıfların denetimini yapmak ve nikâh, miras ticaret gibi sorunları çözmek kimin görevidir?

95. Soru: Osmanlı'nın ilk Kazaskeri kimdir?

96. Soru: Osmanlı tarihinde ilk rasathaneyi açan kimdir?

97. Soru: Lale Devri'nin ünlü şairi kimdir?

98. Soru: Osmanlı Devleti'nin ilk sadrazamı kimdir?

99. Soru: Lale Devri’nin ünlü minyatürü kimdir?

100. Soru: Osmanlı Devleti'nde resmi tarihçilere ne denilir?

101. Soru: Osmanlı'da ilk resim sergisi kimin tarafından açılmıştır?

102. Soru: Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi kimdir?

103. Soru: Osmanlı'da ilk Türkçe gazete hangisidir?

104. Soru: Osmanlı ilk müzeyi açan kimdir?

105. Soru: Osmanlı'ya ait ilk caminin adı nedir?

106. Soru: Osmanlı'da ilk özel Türk gazetesi hangisidir? .

107. Soru: Osmanlı’da çıkartılan ilk dergi hangisidir?

108. Soru: Osmanlı’da çıkarılan ilk resmi dergi hangisidir?

109. Soru: Osmanlı tarihindeki iki kubbeli cami hangisidir?

110. Soru: İstanbul'daki ilk Osmanlı Camisi hangisidir?

111. Soru: Osmanlı’da çıkarılan ilk mizah dergisi hangisidir?

112. Soru: Keşf-ü Zünun, Cihannüma ve Fezleke gibi eserlerin yazarı kimdir?

113. Soru: Osmanlı tarihindeki ilk Osmanlı medresesi hangisidir?

114. Soru: Osmanlı'da Avrupa tarzında yapılan ilk cami hangisidir?

115. Soru: Osmanlı Devleti'nde Kitab-ı Bahri-ye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla bilinen ünlü bilim adamı kimdir?

116. Soru: Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan, Ayn-ül Ayan eserini yaza-ünlü tıp bilgini kimdir?

devamını ve cevaplarını ekte indirebilirsiniz
 

Download all Attachments

kayadibi

Acemi Üye
Katılım
4 May 2014
Mesajlar
22
Puanları
3
Teşekkürler
 
Üst Alt