• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Osmanlı yenileşme hareketleri testi

Aslı

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
10,584
Beğeniler
396
Puanları
83
#1
OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ
TEST-II1.Türk tarihindeki bir hükümdarın yetkilerini ilk kez sınırlayan şekilsel olarak Magna Carta’ya benzetilen anayasal gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı
C) I. Meşrutiyet D) Sened-i İttifak
E) 31 Mart Olayı

2. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine oranla Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde daha etkilidir?
A) Sarayın lükse ve israfa başlaması
B) Toprak düzenin bozulması
C) Haremin etkinliğinin artması
D) Toprakların büyümesi
E) Avrupa’da sosyalist düşüncenin kabul görmesi

3. II.Abdülhamit, hem Jön Türklerin yönetim üzerindeki baskısını ortadan kaldırmak hem de Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla aşağıdakilirden hangisini gerçekleştirmiştir?
A) Tanzimat’ın ilan edilmesi
B) Sened-i İttifak’ın imzalanması
C) I.Meşrutiyetin ilan edilmesi
D) Islahat Fermanının yayınlanması
E)Düyun-u Umumiyenin kurulması

4.I )Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti,
Iı) Avusturya-Macaristan imparatorluğu Bosna-Hersek’i ilhak etti,
III) Girit halkı Yunanistan’a katıldığını açıkladı,
IV)93 Harbi(Osmanlı –Rus savaşı) başladı.

Yukaridaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri II. Meşrutiyet dönemi gelişmelerindendir.
A) yalnız I B) I,II C) III. IV
D) I,II,III E) I,II,III,IV

5. Osmanlı halkına adli, idari, askeri, hukuki ve mali alanda birtakım haklar tanıyan ve aynı zamanda da tam bir batılılaşma hareketi olarak kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat Fermanı B) II. Meşrutiyet
C) Tanzimat Fermanı D) I.Meşrutiyet
E) Kanun-i Esasi

6.Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i esasi hangi padişahın döneminde kim tarafından hazırlanmıştır?
A) Abdülaziz- Alemdar Mustafa Paşa
B) Abdülmecit –Mustafa Reşit Paşa
C)II.Mahmut-Mithatpaşa
D) II.Abdülhamit -AhmetCevdetPaşa
E)II.Abdülhamit-MithatPaşa


7.M.Kemal ilk görev yeri olan Şam’da aşağıdaki cemiyetlerin hangisini kurmuştur?
A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
B) İttihat-i Osmani Cemiyeti
C) Ahrar Cemiyeti
D) İttihat veTerakki Cemiyeti
E)Halaskar Zabitan Cemiyeti
8. Osmanlı aydınlarından Namık Kemal’in İmtiyaz fermanı olarakta nitelendirdiği, Avrupalı devletlerin baskısı ile gayrimüslüm halk için hazırlatılan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Sened-i ittifak
D) Harbord Raporu
E) Gülhane -i Hatt-ı Hümayun

9.İngilizler ve Ruslar arasında yapılan Gizli Reval Görüşmelerinin en önemli sonucu nedir?
A)Osmanlı yenişleme hareketleri başlamıştır
B)Osmanlı güç kazanmıştır
C)İngiltere tarihinde ilk kez Rusları boğazlar üzerinde serbest bırakmıştır
D)Balkanlarda ıslahat yapılmıştır
E) Balkanlarda ayaklanma çıkmıştır

10.Tanzimat ve I.Meşrutiyet dönemlerinin dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Osmanlıcılık
B)Türkçülük
C)Batıcılık
D)Turancılık
E)İslamcılık

11. İttihat ve Terakki Partisi aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?
A) II.Meşrutiyetin ilan edilmesinde
B)31 Mart olayının bastırılmasında
C) II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde
D)Islahat Fermanının ilan edilmesinde
E)I. Dünya Savaşına girilmesinde

12. 31 Mart olayı sonucunda iç politikada aşağıdaki gelişmelerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) II.Abbülhamit tahttan indirilir
B) II.Meşrutiyet ilan edilir
C) V. Mehmet Reşat tahttan indirilir
D) I.Dünya Savaşına girilir
E) Kanun-i Esasi ilan edilir

13. Osmanlı devletinde Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla aşağıdakilerin siyasal gücü resmen tanınmıştır? A)Ulema
B) Ayanlar C)Yeniçeriler D)Sipahiler E)Umera
14. II.Abdülhamit’in karşı hem iç hem de dış politikada ağırlıklı olarak savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık B) Turancılık
C) Türkçülük D) İslamcılık
E) Batıcılık

15. II.Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahrar cemiyeti
B) Genç Osmanlılar Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) İttihat ve Terakki Cemiyeti
E) Müdafa-ı Hukuk Cemiyeti

16. Mustafa Kemal,ilk kez tarih sahnesine aşağıdaki olayların hangisiyle çıkmıştır?
A) Çanakkale Cephesi
B) Traplusgarp Savaşı
C) 31 Mart Vakası
D) Bab-ı Ali Baskını
E) II.Meşrutiyet

17. İttihat ve Terakki partisinin yönetimi tam anlamıyla ele almasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bab-ı Ali Baskını’nın gerçekleşmesi
B) 31 Mart Olayı’nın bastırılması
C) II.Meşrutiyetin ilanı
D) Mondros Mütarekesinin imzalanması
E) İttihad-i Osmani Cemiyeti’nin kurulması

18. –Mithat Paşa
- Namık Kemal
- Ziya Paşa
- Serasker Hüseyin Avni Paşa
Yukarıdaki aydınlar aşağıdaki hangi topluluğun başında gelen önemli isimlerdendir ?
A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
B) Yeni Osmanlılar Cemiyeti
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti
D) Fedailer Cemiyeti
E) Birlik ve Gelişme Cemiyeti

19. Yeni Osmanlılar hareketi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan etkili olmuştur?
A) Tanzimat Fermanın ilanı
B) Islahat fermanın yayınlanması
C) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
D) Mondros Mütarekesinin imzalanması
E) I.Dünya Savaşına girilmesi

20. Duyun-u Umumiye Teşkilatı hangi padişah döneminde kurulmuştur?
A) II. Abdülhamit
B) II.Mahmut
C) Abdülaziz
D) Abdülmecit
E) V. Murat
21. Fransız İhtilali sonunda dünyaya yayılan akımlardan hangisi Osmanlı Devletini derinden etkilemiştir?
A) Laiklik B) Milliyetçilik
C) Sosyalizm D) Liberalizm
E) Ümmetçilik

22. Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesinin Osmanlı devleti açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı seferlerinin başlaması
B) Milliyetçilik akımının yayılması
C) Rusya’nın güçlenmesi
D) Sömürge rekabetine girilmesi
E) Akdeniz’in önem kaybetmesi

23. Aşağıdakilerden hagisi Tanzimat Fermanın ilan edilmesinde etkili olmamıştır?
A) Mısır sorununda İngiltere’nin desteğini sağlamak
B) Mısır sorunun daha fazla büyümesini önleme gayesi
C) Rusya’nın müdahalesini önleme düşüncesi
D)Yenilik isteyen halkın yatıştırılmak istenmesi
E) Daha esaslı bir ıslahat yapılması gerektiğine inanılması

24. XIX. Yüzyılının sonlarına doğru, Osmanlı devlet adamlarınıdan çoğu, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi halinde Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmayacaklarına inanıyorlardı?
A) Kanun-i Esasinin kabul edilmesi
B) Mithat Paşa’nın sadrazam olması
C) Osmanlı-rus savaşının kazanılması
D) Osmanlı Medeni Kanunu’nun (Mecelle) hazırlanması
E) Yeni askeri ve sivil okulların açılması

25. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemiyle birlikte batı tarzırda eğitim yapan okulların açılmasına rağmen, mahalle mektebleri ve medreseler de varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A)Dinsel baskının artmasına
B)Yeni bir eğitim politikasının saptanmasına
C)Kültür çatışmalarının ortaya çıkmasına
D)Okur-yazar sayısının azalmasına
E)Bilim ve teknolojinin gelişmesine

26. Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar) yönetimi hangi gerekçe ile kurulmuştur?
A)Tanzimat dönemiyle birlikte kapitülasyonları kaldırmak istemesi
B) Borçların ödenemeyecek hale gelmesi
C)Azınlıkların ekonomik sorunlarını çözmek
D) Batı ülkelerinin desteğini almak
E)Batı ülkelerinin Osmanlı’daki ticari faaliyetlerini düzenlemek

Not: Ticari amaçla kullanılamaz.
 

lessie

Acemi Üye
Katılım
16 Ağu 2012
Mesajlar
4
Beğeniler
0
Puanları
0
#2
test koydunuz bari cvplarınıda yayınlasaydınız cevap anahtarsız test bi işe yaramıo ne mantıkla koyulduysa artık
 

lessie

Acemi Üye
Katılım
16 Ağu 2012
Mesajlar
4
Beğeniler
0
Puanları
0
#3
test koydunuz bari cvp anahtarınıda koysaydınız cvp anhtarsız test bi işe yaramıo
 
Katılım
18 Eki 2015
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
0
#4
. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine oranla Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde daha etkilidir?
A) Sarayın lükse ve israfa başlaması
B) Toprak düzenin bozulması
C) Haremin etkinliğinin artması
D) Toprakların büyümesi
E) Avrupa’da sosyalist düşüncenin kabul görmesi
 
Üst Alt