• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ÖSS Tarih ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Sultan
Yönetici
Sultan
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
8,661
Puanları
113
Konum
Yeryüzü
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
ÖSS Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

1. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler.

Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine

B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına

C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna

D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine

E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına(2009-ÖSS Sos-1)2. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında, “Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?

A) İnkılapçılık - Cumhuriyetçilik

B) Halkçılık - İnkılapçılık

C) Devletçilik - Laiklik

D) Laiklik - Halkçılık

E) Cumhuriyetçilik - Devletçilik

(2009-ÖSS Sos-1)3. Devletçilik ilkesi, mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanmasına karşıdır.

Bu durumda,

I. hakçılık,

II. laiklik,

III. inkılapçılık

ilkelerinden hangilerinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2008-ÖSS Sos-1)4. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir?

A) Sınırları belli ve bölünmez vatan anlayışının

B) Ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın

C) Devletin ulusal ve bağımsız olmasının öngörüldüğünün

D) Siyasi varlığının dışındaki Türklerin yönetimlerine saygılı olmanın

E) Bir milletin mutluluğunun diğer milletlerin de mutluluğuna bağlı olduğuna inanmanın

(2008-ÖSS Sos-1)5. Cumhuriyet döneminde,

I. tarih,

II.hukuk,

III.dil

alanlarının hangilerinde yapılan inkılâplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2006-ÖSS Sos-1)6. Halkçılık, yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar.

Buna göre,

I. Âşar vergisinin kaldırılması,

II. Okuma yazma seferberliğinin başlatılması,

III. Hicri takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi

uygulamalarının hangilerinde doğrudan halkçılık ilkesinin temel alındığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

(2005-ÖSS)7. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır.

Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Halkçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik D) İnkılâpçılık E) Laiklik

(2004-ÖSS)8. Atatürk, “Benim yaptığım İşler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.” demiştir.

Atatürk’ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,

I. birbirini tamamlayıcı olma,

II. ikili uygulamalara son verme,

III. bir ihtiyaca cevap verme,

IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme

özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

(2003-ÖSS)9. I. Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun”un kabul edilmesi

II. Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp çok eskilere dayandığını kanıtlama amaçlı çalışmalara hız verilmesi

III. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasının amaçlanması

Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2003-ÖSS)10. Atatürk, “Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı... Millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça, harp cinayettir.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle,

I. Sivil savunma örgütlerinin yaygınlaştırılması

II. Barışın korunması

III. Milletin, kendisini savunma hakkının olması

durumlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2002-ÖSS)11. Atatürk, “Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, batıya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi; bunu tekrar etmeyeceğiz.” demiştir. Atatürk’ün bu sözleri Osmanlı Devleti’nin,

I. Diğer devletlerdeki gelişmelere uzun süre kayıtsız kalma

II. Yalnız askeri başarılarla yetinme

III. Kendini diğer devletlerden üstün görme

politikalarından hangilerini hata olarak kabul ettiğinin bir göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, Il ve III

(2002-ÖSS)12. Yeni Türk Devleti’nde,

I. Saltanatın kaldırılması

II. Türk parasını koruma ile ilgili kanun çıkarılması

III. Mahkemelerde tanıklıkta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması

gelişmeleri laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Laiklik Cumhuriyetçilik Milliyetçilik

A) I II lll

B) lll I II

C) II lll I

D) lll II I

E) I lll il

(2002-ÖSS)13. Yeni Türk Devleti, gelirleri çok sınırlı olduğu halde, bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan Âşar Vergisi’ni Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırmıştır.

Bu uygulama Yeni Türk Devleti’nin öncelikle hangi özelliğini gösterir?

A) Ulusal olma

B) Devletçi olma

C) Halkçı olma

D) Cumhuriyetçi olma

E) Laik olma

(2001-ÖSS)14. Anlaşma Devletlerinin, Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak Anadolu’yu işgal etmesi öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini ortaya çıkarmıştır?

A) Devletçilik B) Bağımsızlık C) İnkılâpçılık D) Laiklik E) Cumhuriyetçilik

(2001-ÖSS)15. Atatürk, Türk milletine gideceği yolu gösterirken, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle, milli eğitimle çağdaşlığın, aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır?

A)Birlik ve bütünlük B) Ulusallık C) Eşitlik D) Laiklik E) Sevgi ve sorumluluk

(2000-ÖSS)16. “Ulusal egemenliğin dayanağı ’halkçılık’tır.” yargısı,

I. Cumhuriyetçilik

II. Devletçilik

III. İnkılâpçılık

ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E) II ve III

(2000-ÖSS]17. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen, milli eğitimle ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:

I. Durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelinmesi

II. Okur-yazar olmayan birey bırakmamak ülküsüyle eğitim yatırımları yapılması

III. Halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırması

Bu uygulamaların Atatürk İlkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) İnkılâpçılık Cumhuriyetçilik Devletçilik

B) İnkılâpçılık Devletçilik Cumhuriyetçilik

C) Cumhuriyetçilik inkılâpçılık Devletçilik

D) Devletçilik Cumhuriyetçilik İnkılâpçılık

E) Devletçilik Cumhuriyetçilik Cumhuriyetçilik

(1999-ÖSS)18. Atatürk, “Bizim halkımız çıkarları birbirinden farklı sınıflardan değil; aksine, varlıkları ve çalışmalarının sonuçlan birbirine lazım olan sınıflardan İbarettir.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle, halkçılık ilkesinin hangi özelliğini vurgulamıştır?

A) Halkın, dayanışma ve işbirliği içinde olması

B) Halkın kendi geleceğine karar vermesi

C) Halkın, çalışma özgürlüğünün olması

D) Halkın, yasalar karşısında eşit olması

E) Devletin halka hizmet götürmesi

(1999-ÖSS)19. Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkilerinden biri değildir?

A) Halkın, dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması

B) Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi

C) Bireye verilen değerin artması

D) Din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin tarafsız kalması

E) Eşitlik anlayışının yaygınlaşması

(1999-ÖSS İPTAL)20. Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” şeklinde bir tanım yapmıştır.

Bu tanıma göre, Atatürk millet olmayı hangi temel özelliğe göre belirlemiştir?

A) Siyasi varlıkta birlik

B) Dil birliği

C) İnanç özgürlüğü

D) Törede yakınlık

E) Kültür birliği

(1999-ÖSS İPTAL)21. Atatürk “Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözleriyle gösterdiği hedef ile aynı yöndedir?

A) Türkçe kökenli sözcüklerin araştırılıp bulunarak dile kazandırılması

B) Şive, ağız gibi yöresel dil özelliklerinin korunması

C) Yabancı kökenli terimlerin Türkçe okunuşları ile alınması

D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması

E) Türkçenin okunması ve yazılması kolay bir dil haline getirilmesi

(1999-ÖSS İPTAL)22. Halkçılık ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır:

I. Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.

II. Belli bir grubun devleti anlamındadır.

III. Milliyetçilikle bütünleşir.

IV. Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır

I. Devletin resmi bir dininin olmasını gerektirir.

Bu yargılardan hangileri doğrudur?

A)III ve V B) IV ve V C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV

(1998-ÖSS)23. “Bu inkılap, sözcüğün ilk anda akla getirdiği ihtilal anlamından ileride, ondan daha geniş ve değişmeyi dile getirmektedir.”

Atatürk’ün, bu sözleriyle Türk inkılabına yüklediği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendiliğinden değişme ve gelişme

B) Bir isyan sonucu değişme

C) Köklü bir değişiklik getirme

D) Bazı kurumlan değiştirmeden koruma

E) Ulusal özellikleri sürdürme

(1998-ÖSS)24. “Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu görüşüne uygun cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir?

A) Egemenliğin ulusa ait kalması

B) Yönetenlerin yasalara bağlı kalması

C) Yönetilenlerin tümünün mecliste temsil edilmesi

D) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi

E) Yönetilenlerin, tüm eylem ve işlerinde serbest olması

(1998-ÖSS)25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?

A) Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini temel alma

B) Yönetimi ulus egemenliğine bağlı tutma

C) Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırma

D) Ülkenin bağımsızlığını koruma

E) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma

(1997-ÖSS)26. Laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini desteklemez?

A) Din ve mezhep seçme özgürlüğünü

B) Yasaların ve kuralların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlemesini

C) Kişinin özel hayatında dindar yaşama zorunluluğunun olmasını

D) Farklı din ve mezhepten olan insanların birlikte yaşamasını

E) Yeni düşünce akımlarının oluşmasını

(1997-ÖSS)27. Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

A) Milliyetçilik B) Devletçilik C) Halkçılık D) İnkılâpçılık E) Cumhuriyetçilik

(1996-ÖSS)28. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak” olmuştur.

Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılmasına

B) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına

C) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına

D) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki kopuklukların giderilmesine

E) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına

(1995-ÖSS)29. Atatürk, ülkemize yardım yapacak devlet ülkemizi ele geçirmek amacını gütmemeli ve devletimizin ulusçuluk ilkesine saygılı olmalıdır demiştir.

Atatürk, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olmadığını belirtmektedir?

A) Sömürgeciliğin, dünyada yaygınlaşmasına

B) Yabancı sermayenin ülkenin çıkarları için kullanılmasına

C) Yabancıların devletlerin iç sorunlarına karışmasına

D) Devletlere ekonomik ayrıcalıklar tanınmasına

E) Ekonomik kalkınmada yalnız sanayileşmeye öncelik verilmesine

(1995-ÖSS)30. Atatürk “Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin değerini ortaya koymaktadır?

A) Bağımsız bir devlet olmanın

B) Ekonomide devletçiliği uygulamanın

C) Cumhuriyet rejimini benimsemenin

D) Uluslararası barışı korumanın

E) Laik bir devlet kurmanın

(1993-ÖSS)31. Mustafa Kemal ilk TBMM’de, “Komutan ne kadar değerli olursa olsun, komuta ettiği birlikler askerlik mesleğinin niteliklerinden yoksunsa hiçbir varlık gösteremez.” demiştir.

Mustafa Kemal, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Silah ve mühimmatın

B) Haberleşme araçlarının

C) Cephe mahallinin

D) Askerlik eğitiminin

E) Sivil savunmanın

(1992-ÖSS)32. Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasında etkili olan “Milliyetçilik”, yeni kurulan Türk devletinin temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu iki durumda, milliyetçilikten yararlanarak ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabancı sermayeyi sınırlı tutmak

B) Yeni ittifakların oluşmasını engellemek

C) Bağımsızlık mücadelesinde güç kazanmak

D) Komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurmak

E) Gelenek ve görenekleri sürdürmek

(1992-ÖSS)33. En büyük gerçekler ve ilerleyişler, düşüncelerin serbestçe ortaya konması, karşılıklı aktarılması İle meydana çıkar ve yükselir.

Bu sözler, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A)Egemenliğin B) Halkçılığın C)İnkılâpçılığın D) Demokrasinin E) Devletçiliğin

(1990-ÖSS)34. Atatürk ilke ve inkılaplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?

A) Devletin bağımsızlığını koruma

B) Yönetimde millet egemenliğini sürdürme

C) Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma

D) Kalkınmada aklın, bilimin rehberliğini esas alma

E) Amaca ulaşmak için her yolu deneme

(1988-ÖSS)35. Atatürk döneminin temel hedeflerinden biri sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye yoktu.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A)Halkçılık B) Devletçilik C) İnkılâpçılık D)Milliyetçilik E) Laiklik

(1988-ÖSS)36. Çağımızda ulusal iradeye uyulması zorunludur. Bu nedenle Meclisin toplantıya çağrılması gerekir. Bu yolla, ulus ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların Meclis denetimine sunulması şarttır.

Sivas Kongresi’nde alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi için atılmış olan önemli bir adımdır?

A)Medeniyetçilik B) Devletçilik C) Laiklik D) Demokrasi E)Kanun önünde eşitlik

(1987-ÖSS)37. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal ile Türk Milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?

A) Cumhuriyetin kurulması

B) Kurtuluş Savaşının kazanılması

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması

D) Kadınlara siyasal haklar tanınması

E) Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerinin kurulması

(1987-ÖSS)38. Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır” demiştir.

Atatürk, bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?

A) Zorunlu

B) Mesleğe hazırlayıcı

C) Demokratik

D) Eşitlik sağlayıcı

E) Çağdaş ve milli

(1986-ÖSS)39. Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederken onun, “en son bilimsel ve teknik ilerlemelere dayanan, ulusal ve çağdaş bir devlet” olarak yaşatılması gerektiğini vurgulamıştır.

Atatürk’ün Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmesinin temel amacı nedir?

A) Gençleri siyasal hayata katmak

B) Yenileşmeyi sürekli kılmak

C) Yurt savunmasını gençlere bırakmak

D) Ekonomik gelişmede gençlere yetki vermek

E) Türk gençliğini korumak

(1986-ÖSS)40. Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Bağımsızlık ve milli egemenliğe

B) Laiklik ve devletçiliğe

C) Cumhuriyetçilik ve inkılâpçılığa

D) Halkçılık ve medeniyetçiliğe

E) Bilimsellik ve milliyetçiliğe

(1985-ÖSS)41. Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?

A)Halkçılık B) Milliyetçilik C)inkılâpçılık D) Laiklik E) Devletçilik

(1985-ÖSS)42. Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu dönemiyle sınırlı olarak değil, çok daha gerilere giderek dünya tarihi çerçevesinde İncelemeleri için tarihçileri teşvik etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir çalışmanın amacı olamaz?

A) Türklerin, çok sayıda devlet ve uygarlık kurmuş olduklarını göstermek

B) Türklerin, dünyanın eski bir ulusu olduğunu ortaya koymak

C) Anadolu’da ilk yaşayan kavimlerin Türk olduğunu belgelemek

D) Türklerin çoğu kez tarihin akışına yön verdiklerini göstermek

E) Asya uy

(1984-ÖSS)43. 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılmış, 17 Şubat 1926’da da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir.

Bu üç değişiklik aşağıdakilerden özellikle hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

A) Laik devlet düzenini

B) Cumhuriyet yönetimini

C) Yurttaşlar arasında eşitliği

D) Ekonomik kalkınmayı

E) Ulusal birliği

(1983-ÖSS)44. Düşman işgallerine karşı 1918-1919 yılları arasında Anadolu ve Trakya’nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş güçleri oluşturulmuştur.

Bu durum, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca daha önceden benimsenmiş olduğunu gösterir?

A) Devletçilik B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) İnkılâpçılık E) Bağımsızlık

(1983-ÖSS)45. “Halkçılık” aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal bir sonucudur?

A) Devletçilik - Laiklik

B) Devletçilik - İnkılâpçılık

C) İnkılâpçılık - Laiklik

D) Laiklik - Milliyetçilik

E) Cumhuriyetçilik - Milliyetçilik

(1983-ÖSS)Cevaplar


1.C 2. B 3.A 4. B 5. B 6. C

7. A 8. C 9.E 10. E 11. E 12. B

13. C 14. B 15.B 16. A 17. B 18. A

19. D 20. A 21.A 22. D 23. C 24. E

25. C 26. C 27.D 28. E 29. B 30. D

31. D 32. C 33.D 34. E 35. B 36. D

37. E 38. E 39.B 40. A 41. A 42. C

43. A 44. E 45.E
 
Üst Alt