• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

ÖSS-YGS İlk Türk Devletleri Konusunda çıkan sorular

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#1
1-Uygur Türkleri,başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.

Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?

A) Toprak bütünlüğünü
B) Yönetim biçimlerini
C) Milli benliklerini
D) Toplumda eşitlik anlayışını
E) Eski inanç sistemlerini

(1995 - ÖSS)

cevap:C
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#2
2)Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen,halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Kurucularının Musevi olduğunun
B) Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

(1996 - ÖSS)cevap:D
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#3
3)Göktürk hükümdarı Bilge Kağan şehirlerin surlarla çevrilmesi, Budizm ve Taoizm'in tanıtılması gibi konuları Meclise getirmiş,fakat bu görüşler Mecliste reddedilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak Göktürklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hükümdar bazı inanç sistemlerinin bilinmesini istemektedir
B) Mecliste sadece belli konular tartışılmaktadır.
C) Hükümdarın Meclise sunduğu her öneri kabul edilmemektedir.
D) Hükümdar demokratik bir tutum içindedir.
E) Hükümdar şehirlerin korunmasını istemiştir.

(1996 - ÖSS)


cevap:B
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#4
4)Uygur şehirlerinden İdikut’ta kervansaraylar ile Maniheist,Hıristiyan, Budist mabetlerinin manastırların harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak Uygurlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tek Tanrı inancında olanlar sayıca fazladır.
B) İnsanlar ibadetlerinde özgürdür.
C) Ticaretle uğraşanların sayısı azdır.
D) Mimarinin dışındaki sanatlar gelişmemiştir.
E) İnsanların çoğunluğu şehirlerde yasamaktadır.

(1997 - ÖSS)
cevap:B
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#5
5)Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:
I. İlk kez "Türk" adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.
II. Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
III. Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.
IV. Orta Asya'da devlet kurmuşlardır.
V. Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuştur.

Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürklerde ulusçu bir
devlet anlayışı olduğu söylenebilir?

A) I ve III C) II ve IV B) II ve III
D) III ve IV E) IV ve V

(1998 - ÖSS)
cevap:A
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#6
6)Türkçede buğday, arpa, darı gibi tahıl adları ile altın,gümüş, bakır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması ve kurganlardan kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olamaz?
A) Tarım ürünlerini tanıdıklarına
B) Savunma amacıyla kullanılabilecek araçlar edindiklerine
C) Mezarlara kişisel eşyaların da konulduğuna
D) Metal eşyalardan yararlandıklarına
E) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olduklarına (1999-ÖSS)
cevap:E
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#7
7)İlk Türk devletlerinde kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
Buna göre, Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?

A) Meclis Hükümeti B) Olağanüstü meclis
C) Kurucu meclis D) Ulusal meclis
E) Danışma meclisi

(2000 –ÖSS)
cevap:E
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#8
8)Selenga Nehri ile Baykal Gölü kıyılarında yapılan kazılarda, Hunlar Dönemi’nde yapılmış:
I. Sulama kanalları
II. Tahılları saklamak için özel olarak açılmış çukurlar
III. Tahılları öğütmek için kullanılan taşlar
IV. Saban,demirler ve oraklar

bulunmuştur.Bu buluntulardan hangileri, Hunlar Dönemi’nde tarım yapıldığının doğrudan kanıtıdır ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve IV E) II, III ve IV

(2001 - ÖSS)

cevap:D
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#9
9)İslamlıktan önceki Türk devletlerinin geleneklerinden bazıları şunlardır;
I. Siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması
II. Kimin kağan olacağının belirlenmesinde bazı özelliklerin ölçüt alınması
III. Kağanın belli bir ailenin üyesi olması
IV. Ülkenin, kağan ailesinin ortak malı sayılması

Bu geleneklerinden hangileri, “demokratik” yönetimin özellikleri ile bağdaşabilir ?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

(2001- ÖSS)
cevap:A
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#10
10)İslamiyet’ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğitlerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.

Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir ?

A) Toplumsal dayanışmayı
B) Askerlik bilgisinin gelişmesini
C) İnanç özgürlüğünü
D) Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini
E) Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını

(2003- ÖSS)
cevap:A
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#11
11) I. Türk topluluklarının farklı boylardan oluşmasıII. Türk topluluklarının genelde yerleşik düzene geç geçmeleri
III. Türk topluluklarının dini inançları

Orta Asya’daki Türk devletlerinin başlangıçta ekonomilerini temelinin hayvancılığın oluşturmasında yukarıdakilerden
hangilerinin etkili olduğu savunulabilir ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
n
(2004 - ÖSS)
cevap:B
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#12
12)İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine “hatun” unvanı verilirdi.
Hatun’un
I. Elçileri kabul etmesi,
II. Sarayının olması,
III. Oğlunun veliaht olması

durumlarından hangileri, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir ?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

(2005-ÖSS)
cevap:A
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#13
13)Orta Asya'da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göktürk B) Uygur C) Hun D) Moğol E) Akhun

(1991 – ÖYS)
cevap:A
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#14
14)Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir ?
A) Kıpçaklar B) Vandallar C) Sabirler D) Karluklar E) Avarlar

(1994 – ÖYS)
cevap:B
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#15
15)Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:
I. Avrupa'da devlet kurmuşlardır.
II. Manihaizm’i kabul etmişlerdir.
III. Alfabelerinde 14–18 harf kullanmışlardır.
IV. Orduyu onluk sisteme göre ilk kez düzenlemişlerdir.
V. Moğollar döneminde kültürel etkinlikleri olmuştur.
VI. Siyasi varlıklarına Göktürkler son vermiştir.

Bu olgulardan hangileri Uygurlara ilişkindir ?

A) I ve III B) I ve V C) IV ve VI
D) II, III ve V E) II, IV ve VI

(1995 - ÖYS)
CEVAP:D
 

m_meltem_m

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
31 May 2009
Mesajlar
513
Beğeniler
109
Puanları
43
#16
16)Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
B) Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
C) Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
D) Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
E) Hunlarla Çinliler arsında İpek Yoluna egemen olma mücadelesi

(1998 – ÖYS)
cevap:E
 
Üst Alt