• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Revizyonizm

Ece

Usta Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
14,110
Puanları
0
REVİZYONİZM


Yeniden gözden geçirmek, araştırmak ve daha çok siyasal doktrinlerin temelleri­nin tartışma konusu edilmesi anlamına ge­len kavramdır.
Revizyonizmi genellikle Marxist, ya da sosyalistlerin birbirleriyle tartışmalarında kullandıkları görülür. Bir teori eski ve 'daha saf formundan uzaklaşmayı ifade eder ve genellikle Ortodoks anlayıştan uzaklaşanla­ra bir suçlama anlamı taşır. Böylece Rosa Luxemburg ya da Troçki gibi solcu düşü­nürler Lenin'in komünist devrimine alter­natif yöntemler öne sürdükleri için 'reviz­yonist' olmakla suçlanmışlardır. Manciz-min çoğu modem şekilleri (türleri) bu yolla 'revizyonizm'le suçlanabilir. Dolayısıyla terim oldukça değer yüklü ve seçici bir kav­ram özelliğine sahiptir. Marxist olmayan yazarlar, kavramı, herhangi bir sonradan çıkma alternatif teoriyi tanımlamak ama­cıyla kullanırlar.
Marksist teorilerin eleştirisel açıdan ye­niden yorumlanmasını ve/veya Komünist hizipler, partiler ve devletler arasında resmi ideolojik konumdan doktrinel sapmayı gös­teren bir kavramdır. Komünist polemikte, revizyonizmin Ortodokslukla ilişkisi dinsel sapkınlığın dini doğma ile olan ilişkisinin laik bir benzeri olarak ortaya çıkar. Terimin ilk kez kullanılması Alman Sosyal Demok­rat Eduart Bernstein'in Marksist fikirleri ta­rihsel birikimin ışığında açıklamaya çalıştı­ğı 1890'Iarda olmuştur. Komünist harekette Marksist düzenin resmi yorumlarını göz­den geçirmenin herhangi bir teşebbüsünü kınamak için kullanılan bir terim oldu. Bil­hassa Komünist çok merkezliliğin ortaya çıkışından bu yana kullanılmaktadır. Sta-lin'in hatalarını kabul ederek Partinin yanıl­mazlığını sarsan Sovyet Komünist Partisi­nin 20. Kongresinden (1956) sonra, reviz-yonizm sadece kendilerinin ortadoks oldu­ğunu iddia eden birbirine karşıt Komünist partilerinin, Sovyet ve Çin, Yugoslav ve Arnavutluk, fikirlerini, politikalarını ve resmi ideolojik konumlarını ifade ettikle­ri/eden bir etiket olmuştur. Kendi doktrinel yenilikleri onlara göre revizyon değil de Marksizm, Leninizm'in yaratıcılığı, gelişti­rilmesi ya da yerel şartlara uygulanması ol­muştur.
(SBA)
 
Üst Alt