• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih 10.2.1 Çalışma Soruları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
14,348
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
1. Kuruluştan itibaren Osmanlı Devletinin başkentleri hangi şehirlerdir?

Söğüt, Bilecik, Karacahisar, İznik, Bursa, Edirne ve İstanbul.2. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nde toplum kaça ayrılır?

Askerî (yönetenler) ve Reaya (yönetilenler) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.3. Osmanlı hükümdarlarının kuruluştan itibaren kullandıkları unvanlar nelerdir?

Bey, Gazi, Hüdavendigâr, Han, Hakan, Sultan, Padişah, Halife, Şahane, Hümayun gibi unvanlar kullandılar.4. Osmanlı Devleti’nde hükümdarlık sembolleri nelerdir?

Hutbe, Sikke (para bastırmak), Davul (tabl, nevbet), Sancak, Tuğ.5. Klasik dönem Osmanlı devlet yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır?

Birun (dış saray), Enderun ve Harem.6. Osmanlı devlet yönetiminde Divan nedir?

Devlet ve ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim ve en yüksek mahkeme organıdır.7. Osmanlı devlet yönetiminde Divan-ı Hümayun’un daimi üyeleri kimlerdir?

Padişah( Fatih dönemine kadar), Veziriazam, Kubbealtı vezirleri, Kazasker(Kadıasker), Defterdar, Nişancı.8. Osmanlı devlet yönetiminde gerek duyulduğunda divan toplantılarına çağrılan üyeler kimlerdir?

Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası, Şeyhülislam.9. Divan üyesi olan Kazasker’in görevleri nelerdir?

Divanda askeri ve sivil adalet işlerine bakmak, kadıların, müderrislerin ve naiplerin özlük işlerini takip etmek.10. Osmanlı Devletinde hazine kaça ayrılır?

Hazine-i Hassa (İç Hazine) ve Hazine-i Amire (Dış Hazine)11. Tımar sistemi nedir?

Tımar Sistemi; Bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi tahsis edilmesi ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulüdür.12. İltizam nedir?

İltizam kanunların saptadığı vergileri yükümlülerinden toplama ve devlet hazinesine aktarma görevinin açık arttırma yoluyla ve belli şartlarla bazı şahıslara devredilmesi yöntemidir.13. Osmanlı taşra teşkilatında eyaletler kaça ayrılır?

Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletle, Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler ve Bağlı Hükümet ve Beylikler.14. Kapıkulu Piyadeleri hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?

Acemi oğlanlar ocağı, Yeniçeri ocağı, Topçu ocağı, Top Arabacıları ocağı, Cebeci ocağı, Humbaracı ocağı, Lağımcı ocağı.15. Kapıkulu Sipahileri (süvarileri) hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?

Sipahlar (Sipahiler), Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler.16. Osmanlı kara ordusundaki yardımcı kuvvetler hangileridir?

Akıncılar, Azaplar, Yaya ve Müsellemler, Deliler, Yörükler, Gönüllüler, Beşliler, Sakalar.17. Osmanlı kara ordusu kaç gruptan oluşuyordu?

Kapıkulu Ordusu, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetler.18. Osmanlı hukuk sisteminin temeli kaça ayrılır?

Şer’i hukuk ve Örfî hukuk19. Osmanlı hukuk sisteminde yer alan örfî hukuk nedir? Açıklayınız?

Örfî hukuk, şer’i hukuka ters düşmemek şartı ile padişahın koyduğu kanun, kanunname ve ferman gibi kurallardır. Bu kurallar töreye uygun olurdu. Örfî konulardaki kurallar padişahın ağzından yazılır ve bunlara ferman denirdi. Fermanlar devlet hayatını ve sosyal hayatı düzenlerdi.20. İlmiye sınıfının devlet yönetimi ve toplum içindeki görevleri kaça ayrılar?

Tedris (eğitim-öğretim), Kaza (yargı), İftâ (fetva).21. İlmiye sınıfının kaza görevi kimler tarafından kullanılır?

Kazasker (Kadıasker) ve kadılar tarafından kullanılır.22. İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir? Genel olarak

a) Dini faktörler

b) Siyasi faktörler

c) ekonomik faktörler23. İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?

a) Hz. Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi

b) İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması24. İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?

a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi

b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,

c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,

d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,

e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,

f) İstanbul’un alınmasıyla, Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,

g) Anadolu, Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.25. İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?

İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.

Kara ve deniz ticaret yollarının, özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.26. Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbul’a Avrupa’dan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı?

a) Bizans’a Karadeniz üzerinden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarının karşısına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.

b) Avrupa’dan gelebilecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.27. İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları nelerdir?

a) II. Mehmet Fatih unvanını aldı,

b) Askeri, idari, siyasi ve ekonomik açıdan stratejik bir yapıda olan İstanbul başkent yapıldı,

c) Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,

d) Osmanlı devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,

e) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi sağlandı,

f) Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı,

g) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.28. Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü ilk kez hangi olayla gerçekleştirdi?

İstanbul’un fethi ile gerçekleştirdi.29. Fatih Bizans’ın yeniden diriltilmesi ümitlerini söndürmek amacıyla hangi çalışmaları gerçekleştirdi?

a) Haçlı dünyasının birleşmesini engellemek amacıyla Venedik’le anlaştı. Böylece Venedik bu birlikten koparılmış oldu.

b) Ortodoks kilisesi himaye edilerek Hıristiyan dünyasının birleşmesi engellendi.

c) Bizans’ın mirasına sahip çıkma ihtimali bulunan Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenledi.

d) Haçlı birliğinin kurulmasını engellemek, Balkanlarda ve denizlerde kesin denetim sağlamak üzere fetihlere başladı.30. Fatih’in Batı Siyasetinin amaçları nelerdir?

a) İstanbul’un fethine karşı Avrupa’nın göstereceği tepkiyi önlemek,

b) Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek,

c) Tuna nehrine kadar Balkanlarda kesin denetim sağlamak, sınırları batı yönünde genişletmek,

d) Batı Roma İmparatorluğunun da mirasını alarak, cihan hâkimiyetini gerçekleştirmek,

e) Tuna nehrini geçerek İslamiyet’i Avrupa içlerine yaymak.31. Fatih Batı siyasetinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hangi ülkeler üzerine seferlere çıktı?

Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna, Hersek, Boğdan ve Arnavutluk seferleri.32. Fatih’in Anadolu politikasının amaçları nelerdir?

a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,

b) Hıristiyan devletlerin varlığına son vererek, Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,

c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.33. Otlukbeli Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında 1473’te gerçekleşti.34. Otlukbeli Savaşının sonuçları nelerdir?

a) Osmanlı Devleti doğudaki en büyük rakiplerinden birini etkisiz hale getirdi,

b) Osmanlı sınırları Doğu Anadolu’ya kadar genişledi. Anadolu Türk birliğinin kurulmasına zemin hazırlandı,

c) Osmanlı Devleti ilk kez taarruz amacıyla açık sahada güçlü toplar kullandı.35. Fatih’in Karadeniz’in Anadolu kıyılarını denetim altına almak amacıyla gerçekleştirdiği seferler nelerdir?

Amasra Cenevizlilerden alındı, İsfendiyaroğulları Beyliğine son verildi, Trabzon seferi ile Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.36. Fatih döneminde Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?

a)Osmanlı Devleti’ne karşı Memlüklerin Karamanoğullarını koruması,

b) Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde her iki devletinde egemenlik kurmak istemesi,

c) Hicaz su yolları meselesi.37. Fatih’in Ege siyasetinin amaçları nelerdir?

a) Venedik ve Ceneviz’in Ege’deki üstünlüğüne son vermek,

b) Korsan saldırılarını önleyerek, Çanakkale Boğazı, Batı Anadolu kıyıları ve ticaret gemilerinin güvenliklerini sağlamak.38. Fatih döneminde 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşlarını sona erdirmek amacıyla imzalanan antlaşmanın sonuçları nelerdir?

a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)

b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.39. Fatih’in Karadeniz siyasetinin amaçları nelerdir?

a) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son vermek,

b) Kırım’ı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek,

c) İpek Yolu üzerinde kesin denetim sağlamak ve Avrupa’yı ekonomik yönden Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.40. Osmanlı tarihinde Cem Sultan Olayının perde arkasında ki nedeni nedir?

Bu olay görünüşte iki şehzadenin saltanat mücadelesi olmaktan ziyade, gerçekte Osmanlı Devlet yönetiminde daha fazla yetki sahibi olmak isteyen devşirme kökenli devlet adamları ile Türk kökenli devlet adamları arasındaki yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesidir.41. Cem Sultan olayının sonuçları nelerdir?

a) Cem Sultan olayı Osmanlının bir iç sorunu olmasına rağmen, Cem Avrupa’ya sığınmasıyla bir dış sorun haline geldi,

b) Devşirme kökenli devlet adamlarıyla Türk kökenliler arasında yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesi iyice yoğunlaştı,

c) Osmanlı-Memluk ilişkileri daha da bozuldu,

d) Balkanlarda fetih hareketleri yavaşladı,

e) İtalya’nın fethinden vazgeçildi

f) Avrupalılara ödenen bakım masraflarından dolayı devletin ekonomik yükü arttı,

g) Karamanoğulları yine sorun oldu,

h) İspanya’daki Müslümanlara yeterince yardım yapılamadı.42. Klasik dönem Osmanlı devlet yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır?

Birun (dış saray), Enderun ve Harem.43. Osmanlı devlet yönetiminde Divan nedir?

Devlet ve ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim ve en yüksek mahkeme organıdır.44. Osmanlı devlet yönetiminde gerek duyulduğunda divan toplantılarına çağrılan üyeler kimlerdir?

Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası, Şeyhülislam.45. Divan üyesi olan Kazasker’in görevleri nelerdir?

Divanda askeri ve sivil adalet işlerine bakmak, kadıların, müderrislerin ve naiplerin özlük işlerini takip etmek.46. Tımar sistemi nedir?

Tımar Sistemi; Bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi tahsis edilmesi ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklenmesi usulüdür.47. Osmanlı kara ordusu kaç gruptan oluşuyordu?

Kapıkulu Ordusu, Eyalet Askerleri ve Yardımcı Kuvvetler.48. İlmiye sınıfının kaza görevi kimler tarafından kullanılır?

Kazasker (Kadıasker) ve kadılar tarafından kullanılır.49. Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbul’a Avrupa’dan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı?

a) Bizans’a Karadeniz üzerinden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarının karşısına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.

b) Avrupa’dan gelebilecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.50. Fatih’in Anadolu politikasının amaçları nelerdir?

a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,

b) Hıristiyan devletlerin varlığına son vererek, Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,

c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.51. Fatih döneminde 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşlarını sona erdirmek amacıyla imzalanan antlaşmanın sonuçları nelerdir?

a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devleti’nden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)

b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.Aşağıdaki boşluklara uygun terimleri yazınız(15 puan)

1) Osmanlı ekonomisi tarihi boyunca büyük ölçüde ………………………….. dayalıydı.

2) Osmanlıda yönetim askerlik görevinde bulunanlar ……………………………. sınıfına mensup sayılırlardı.

3) Osmanlı devletinde yönetilenlere …………………………..…………… denirdi.

4) İspanya’daki baskı ortamından kaçan …………………….………… 15. ve 16. yüzyıllar boyunca Osmanlı devletine göç etmek zorunda kalmışlardır.

5) Osmanlı devletinde siyasi, idari ve toplumsal yapı ırka dayalı değil inanç sistemine dayalıydı.bu sisteme ………………………………… denirdi.

6) Osmanlı devletinde, kişilerin, mallarını toplum yararına oluşturulan kurumlara bağışlamasına ………………………………………. denirdi.

7) Safevi devleti ………………………………………. propagandası yaparak Anadolu’yu ele geçirmek istiyordu.

8) Rönesans dönemi İngiliz edebiyatının temsilcisi …………………………………..…………. Hamlet gibi tiyatro eserleriyle tanınmıştır.

9) Leonardo da Vinci ünlü ……………………………………………….. tablosuyla İtalyan rönesansının temsilcilerindendir.

10) Yaptığı gemi yolculuğuyla …………………………………….……………….. dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.

11) Ortaçağın siyasi bölünmüşlüğünden en iyi yararlanan kurum ……………………………………..…………… olmuştur.

12) İngiltere’de ……………………………………………..……….. savaşları ile feodal sistem İngiltere’de zayıflamıştır.

13) Osmanlıda orduda ilginç kıyafetleri ve savaş yöntemleriyle tanınan askeri sınıf …………………………………………………

14) Lonca teşkilatına göre çıraklıktan, kalfalığa ve ustalığa geçiş bazı özellikler gerektiriyordu.Ustalık belgesi almaya ise …………………………. denirdi.

15) Mısır, Tunus,Cezayir gibi uzak Osmanlı eyaletleri vergi düzeni esasına dayanılarak ……………………………………. eyaletler diye anılırdı.

16) II. Mahmut tarafından 1836'da ……………………..…………….. kurularak bütün vakıflar bu bakanlığa bağ¬lanmıştır.

17) I. Mahmut ve II. Osman zamanlarında Divan toplantıları kaldırılmış, devlet işleri sadrazam ko¬nağında görülmeye başlanmıştır.Bu durum,divan üyesi olan …………………………….. gücünü artırmıştır.

18) 18. yüzyılda Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin artması ……………………… sınıfının önemini ar-tırmıştır.

19) Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde Kara kuvvetleri komutanlığı durumunda ……………………oluşturuldu.

20) 1876 yılında,Türk tarihinin ilk anayasası olan …………………………. ilan edilerek …………………. yönetimine geçildi.

21) Meşrutiyet Dönemi'nde ……………………….……….. ve …………...……………….. adıyla iki tane meclis açıldı.

22) I. Murat döneminde …………………. Beylerbeyliği, Yıldırım Beyazıt döneminde ise…………….... beylerbeyliği oluşturuldu.

23) Osmanlı Devleti’nde Dirlik sisteminin uygulandığı eyaletlere……………………………………eyaletler de denir.

24) Osmanlı Devleti’nde, Saliyaneli (yıllıklı) eyaletlerde uygulanan ve devlete ait bir gelirin ihale yoluyla şahıslara verilmesine ……………………., ihaleyi kazanan ve açık arttırmayla ………………..toplamaya hak kazanan kişiye de ……………... denirdi.

25) Kırım Hanlığı ve Hicaz Emirliği ……..……………………….…eyaletler olup, Osmanlıya vergi vermezlerdi. Ancak bunlardan …………………………………..……..’nın savaş zamanlarında Osmanlıya asker gönderme zorunluluğu olup,………………………………………………..’nın ise böyle zorunluluğu yoktu.

26) Osmanlı idari birimlerinden biri olan Kazaların güvenlik işlerinden ………………….,yönetim ve adalet işlerinden ise …………………………..so¬rumlu idiler.

27) Osmanlı Devleti’nde mahalle ve köy teşkilatında en önemli görevliler hü¬kümetin temsilcisi sayılan ve padişahın emirlerini halka duyuran …………………………….. ile mahalle halkı tarafın¬dan seçilen ve mahallede güvenliği sağlayan …………………………….idi.

28) Osmanlı Devleti'nde esnaflar ……………………. adı verilen teşkilata bağlıydı.

29) Osmanlı Devleti’nde 19.yüzyılda II. Mahmut, merkezi otoriteyi güçlendirme yolu¬na gitmiş,………………… merkeze olan bağlılıklarını artırmak için onlarla 1808’de "…………………….……….." denilen belgeyi imzalamıştır.Bu belge, Osmanlı tarihinde ……………………………………………………….. ilk belge olması açısından önemlidir.

30) Yeniçeri Ocağı,……………………….döneminde kaldırılmış olup,Osmanlı tarihinde bu olaya …………………. …………………...(Hayırlı Olay) denir.

31) Osmanlı Devleti'nde de toprak ……………….,,………………. ve …………….olmak üzere üç birime ayrıl¬mıştı.

32) Osmanlı Devleti’nde fetihler sırasında Müslüman olmayan yerli halkın ellerinde "mülk" olarak bırakı¬lan topraklara ……………………topraklar denir.Bu topraklar ……………………….………. ve ……….………………………. olmak üzere ikiye ayrılır.

33) Osmanlı Devleti’ndeki toprakların büyük bir kısmı ………………arazi olup, bu topraklar devle¬te ait topraklardır.

34) Osmanlı Devleti’nde Padişahların kızlarına, anneleri¬ne ve ailelerine ayrılan topraklara …………………….. denir.

35) Osmanlı Devleti’nde gelirleri doğrudan hazineye ayrılan topraklara ………………………………………… denir.

36) Osmanlı Devleti’nde,yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan topraklara(dirliklere) …………………...,yıllık geliri 20 bin-100 bin akçe olan topraklara ………………………….., yıllık geliri 3 bin-20 bin yirmi akçe arasında olan dirliklere de ……………..…… denir.

37) Tımar sahiplerinin,gelirlerinin üç bin akçesini kendi geçimleri için ayırmalarına ……………………………denir. Yine tımar sahipleri geri kalan gelirlerinin her üç bin akçesi için ………….……………….adı verilen ve her an Osmanlı ordusunun emrine girmeye hazır asker beslerlerdi.

38) Osmanlı Devleti’nde iltizam sitemi ilk defa ………………………….… zamanında, Sadrazam …………………….. tarafından uygulandı.

39) Esnaf ve zanaatkârların çalışma ve pazar sorunlarını çözmek, mesleğe yeni ele¬man yetiştirmek amacıyla ………………………………………kurulmuştur.

40) İlk Osmanlı Kanunnamesi Fatih tarafından düzenlenen ……………………………………………………………..’dır.

41) Osmanlı Devleti'nde toplum yönetenler (……………….) ve yönetilenler (………….……..) olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

42) Osmanlı Devleti'nde yönetilenler dini yönden;………………….……,……………………….. ve ………………… diye üç gruba ayrılmıştır.

43) Osmanlı toplumu yerleşme yerine göre;……………………..,,………………………… ve …………………….. şeklinde üçe ayrılmıştır.

44) Bir toplumun ülke toprakları üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gel¬mesi ya da oraya göçerek yerleşmesi olayına …………………………………………. denir.

45) Osmanlı Devleti’nde askeriye mensuplarının emekli olduğun¬da veya görevinden alındığında yönetilenler sınıfına geçmesine;reayadan bir kişinin de padi¬şahın fermanıyla askeri sınıfa geçebilmesine ………………....... ……………………………….denir.

46) Osmanlı Devleti'nde bütün davalar Şer'i mahkeme¬lerde çözümlenir ve hâkim ola¬rak kadılar görev yapardı.Mahkeme kararları ……………………………………….. yazılırdı.

47) Osmanlı Devleti'nde hukuk;………….….ve ……………. hukuk ol¬mak üzere iki temele dayanıyordu.

48) Osmanlı Devleti’nde ilk medeni kanun;1866-1878 tarihleri arasında ……………..…..…………… Paşa Başkanlığı’ nda toplanan bir komisyon tarafından hazırlanan ve İslâm hukukuna dayanan ………..…………………’dir.

49) Osmanlı Devleti'nde toplum, ………………..………. ve ……………………………. olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

50) Osmanlı Devleti’nde;

 Yönetim görevini üstlenenler …………………………sınıfına mensuptur.

 Eğitim, adalet ve fetva görevlerini üstlenenler ……………………sınıfına mensuptur.

 Ya¬zışma işlerini, maliye ve dışişlerini üstlenenler ise …………………………sınıfına mensuptur.

51) Osmanlı Devleti’nde 18.Yüzyılda Avrupa ile diplomatik ilişkilerinin yoğunlaşması¬na paralel olarak ……………… sınıfının önemi art¬mıştır.

52) Osmanlı tarihinde;

 İlk bakır para .……………………………….,

 İlk gümüş akçe ……………………………..…,

 İlk altın para ………………………………..

 İlk kâğıt para ise ……………………………….. dönemlerinde bastırılmıştır.

53) Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu çalışmaları ………………….--…………………….. … hattında başlatılmıştır.

54) Osmanlı Devleti,Tanzimat Dönemi'nde 1847'de ………………………………………….adıyla ilk bankayı kurdu.

55) Osmanlı Devleti’nde 1856’da İngiliz teşebbüsüyle kurulan,hem devlet bankası hem de ticaret bankası özelliği taşıyan ve para basma yetkisi verilen …………………………………... faaliyete geçmiştir.

56) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu ………………… Savaşı yıllarında 1854’te ………………………’den almıştır.

57) Osmanlı Devleti’nde,Müslümanların ürettikleri ürünlerin onda biri oranında alınan vergiye ………………… denir.

58) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim (Müslüman olmayan) vatandaşlardan alınan toprak vergisine Harac-ı ………………………;bunların ürettikleri ürünlerden alınan vergiye de Harac-ı ……………………… denir.

59) Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim erkeklerden askerlik görevi karşılığı alınan vergiye ..……………. denir.

60) Osmanlı Devleti’nde toprağını üst üste 3 yıl ekmeyen ve toprağını izinsiz terk eden kişilerden alınan vergiye ………………………….. denir.

61) Osmanlı Devleti’nde küçük baş hayvanlardan alınan vergiye ………………….……………. denir.

62) Osmanlı Devleti’nde savaş, âfet vb. olağanüstü durumlarda bir defada alınan ve ilk kez II.Bayezid döneminde uygulanan vergiye …………………………………. denir.

63) Osmanlı Devleti’nde savaşlarda ele geçirilen esirlerden askerlikte kullanmak üzere beşte birinin alınması ile ilgili vergiye ……………………………………… denir.

64) Türk mimarisi …………………………….. ile doruk noktasına ulaşmıştır.

65) Büyük Türk Mimarı Mimar Sinan;

 Çıraklık döneminde ……………………... Camii,

 Kalfalık döneminde ………………………Camii

 Ustalık döneminde …………………...….. Camii’ni yapmıştır.66) İlk ola¬rak II. Murat döneminde Edirne Sarayı'nda devlet memuru, idareci, komutan ve sanatkar ye¬tiştirmek amacıyla kurulan saray okuluna ………………………….. denir.

67) Osmanlı Devleti’nde ilk medrese ve ilk vakıf ………..……………….. tarafından ………………..’te kurulmuştur.

68) Osmanlı topraklarında açılan ilk yabancı okul,1583’te ……………….. tarafından açılan …………………………… isimli okuldur.

69) Osmanlı devletinde ilk para …………………………………………..döneminde basılmıştır

70) Tımar sistemi………………………………………..döneminde oluşturulmuştur

71) Osmanlı Tarihinde ilk ayrıcalıklar……………………………….döneminde…………………………………verilmiştir

72) Osmanlı devleti ile Avusturya arsındaki ilk resmi anlaşma ……………………………… dır

73) Sokulu Mehmet Paşa üç tane Osmanlı padişahına sadrazamlık yapmıştır.

Bunlar …………………………………………………………………… dır

74) Osmanlı devletinde ilk divan teşkilatı ……………………………………………… döneminde kurulmuştur

75) Osmanlı devletinde ilk deniz savaşı …………………….. döneminde yapılmıştır

76) Oğlu tarafından tahtan indirilen Osmanlı padişahı ……………………………………………….. dır

77) Osmanlı devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi antlaşma ……………………………………………..dır

78) Sokulu Mehmet Paşa ………………………………………. tarihleri arasında Osmanlı sadrazamlığı yapmıştır

79) Osmanlı ordusunda havan topu, gülle ve bomba yapan sınıfa………………….……….. ocağı denir.

80) Osmanlı …………… …………………………………beyliğini ele geçirince ilk kez donanma sahibi olmuştur.

81) Balkanlardan toplanan küçük yaştaki çocukların yetiştirilerek devlet adamı ve asker ihtiyacının karşılandığı yapıya …………………….... sistemi denir.

82) Osmanlı devletinde hukuk, İslam dininden temel alan ……………………….. ve geleneklerden oluşan …………..…….. olmak üzere iki temele dayanır.

83) Osmanlıda yönetime katılmayarak, devlete vergi veren halka ………………..……… denir

84) Osmanlı Devletinde Mesleki Eğitim ………………….….. tarafından verilirdi.

85) Avrupa’da güzel sanatlar ve bilim alanında meydana gelen gelişmelere …………………………………………… denir

86) Yavuz döneminde Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında …………………………………………… Savaşı yapılmıştır.

87) Papaların ve din adamlarının Tanrı adına belge karşılığı bağışlamasına …………………………………………… denir.

88) ilk Osmanlı parası …………………………………………… döneminde bastırılmıştır.

89) 1402-1413 arasında yaşanan taht mücadeleleri ile geçen döneme …………………………………………… denir.

90) Anadolu’daki Bizans valilerine …………………………………………… denirdi.

91) 17.yy da güneş sistemini bulan bilim adamı ………………dır.

92) 17.yy da yaşamış Cihannüma adlı kitabın yazarı Osmanlı coğrafyacısı ……………dır

93) Sultan III.Murat zamanında İstanbul da rasathane kuran ünlü bilim adamı …………………………dır.

94) Fatih döneminde İstanbul da yetişen ünlü tıp adamı ………………………..dır.

95) Osmanlı Devletinin toprak kazandığı son antlaşma …………………………dır.

96) Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan ilk ittifak antlaşması …………dır

97) 1593-1606 Osmanlı –Avusturya Savaşları sonunda ………………antlaşması imzalanmıştır.

98) 1736-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya savaşı sonunda Belgrad antlaşmalarının imzalanmasında …………….rolü olmuştur.

99) 1768-1774 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda ………………..antlaşması imzalanmıştır.

100) İlk Osmanlı bütçesini …………………düzenlemiştir.

101) Yavuz döneminde Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında …………………………………………… Savaşı yapılmıştır.

102) Papaların ve din adamlarının Tanrı adına belge karşılığı bağışlamasına …………………………………………… denir.

103) ilk Osmanlı parası …………………………………………… döneminde bastırılmıştır.

104) 1402-1413 arasında yaşanan taht mücadeleleri ile geçen döneme …………………………………………… denir.

105) Anadolu’daki Bizans valilerine …………………………………………… denirdi.

106) II. Beyazıt döneminde …………………………………………… Olayı nedeniyle Osmanlıların batıya yönelik seferlerinde durgunluk yaşanmıştır. (4p)

107) Türkiye Selçuklu Devleti’nde esnaf teşkilatı olan …………………………………………… Osmanlı Devleti’nde………….. …………….. adıyla devam ettirildi. (4p)

108) ……………. ;kişilerin kendilerine ait menkul ,gayri menkul mallarını veya paralarını toplum yararına oluşturulacak eğitim, din ,sağlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda kamu hizmeti verecek kuruluşlara bağışlanması veya oluşturmasıdır. (4p)

109) Osmanlı Devleti’nde yollar üzerindeki geçitlerin Güvenliğini ………………………. sağlamış, taşımacılık faaliyetlerini ise ……………………….. taifesi üstlenmiştir. (4p)

110) Osmanlı Devletinde toplumsal, hukuki, siyasal ve idari yapısı ırk esasına göre değil halkın inançlarına göre şekillenmiştir. Buna…………… ………………..denir. (4p)

111) ……………………………………, III. Murat zamanında İstanbul’da bir rasathane kuran matematikçi ve astronomcudur.

112) …………………………, Kitab-ı Bahriye adlı eserinde; dünyanın yuvarlaklığı, gelgit olayı, pusulanın kullanımı, Amerika kıtasının varlığı gibi konularda bilgi vermiştir.

113) Osmanlı Devleti’nde yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklara ……………………… denir.

114) ………………… deniz savaşı ile Akdeniz’deki üstünlük Türklerin eline geçmiştir.

115) Osmanlı Devleti ile Safevi (İran) Devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma, ……………………’dır.

116) Şehzade Selim taht mücadelesine girişmeden önce..................................sancağında vali olarak görev yapıyordu.

117) Padişah fermanıyla öldürülen ilk sadrazam ............................................................’dır.

118) Akdeniz Limanları........................................................................sonucu önemini kaybetti.

119) Karadeniz, ilk kez ................................................................... döneminde bir Türk gölü haline gelmiştir

120) Memlüklü sultanı Kansu Gavri ile yapılan............................................. savaşı sonunda Suriye ele geçirildi.

121) Fatih döneminde ilk defa .............................................. Divan-ı Hümayun’a başkanlık etmeye başladılar.

122) Yavuz, Çaldıran savaşında safevi devleti hükümdarı .....................................................’i yenilgiye uğrattı.

123) Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ile yapılan ...................................... savaşını Osmanlı Devleti kazandı.

124) Fransa kralı I.Fransuva, Şarlken'e esir düşmesi üzerine ...............................................’dan yardım istedi.

125) Fetret dönemi sonunda kardeşlerini bertaraf ederek 1413’de tahta tek başına oturan ........................................, Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

1) Osmanlı Devletinde Ermenilerin durumu hakkında bilgi veriniz.

2) Yavuz Sultan Selim’inMısır Seferi’nin sonuçlarını yazınız.

3) Osmanlı Devletinde saray eğitimi kaça ayrılmıştır.açıklayınız.

4) Rönesans’ın İtalya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmasının nedenlerini yazınız.

5) Reform nedir? Tanımlayınız. Reform hareketinin sebep ve sonuçlarını yazınız?

6) Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine ne gibi etkileri olmuştur? Osmanlı Devleti bu etkilere karşı ne gibi önlemler almıştır? Açıklayınız

7) Osmanlı ekonomisinin bozulmasının sebeplerini açıklayınız?

8) Tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarını yazınız?

9) Osmanlı İmparatorluğundaki hukuk sistemi hakkında bilgi veriniz?

10) Kanuni döneminde Hindistan’a dört kez sefer düzenlenmiş ancak başarılı olunamamıştır.

11) Bu seferlerde başarılı olunamayışının sebeplerinden üç tanesini yazınız?

12) Coğrafi keşiflerin nedenlerinden dört tanesini yazınız?

13) Kanuni döneminde Fransa’ya tanınan kapitülasyonlarla Osmanlı devleti neyi hedeflemiştir.

14) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından dört madde yazınız. (dört madde- 8 puan)

15) Osmanlı’da İstanbul İsyanları’nın sebeplerini açıklayınız.(8p)

16) Kanuninin Deniz Savaşlarını ve fetihlerini yazınız8p)

17) Yavuz’un Mısır seferi sonuçlarını yazınız(8p)

18) Kanal projeleri hakkında bilgi veriniz.(8p)

19) Cem olayı hakkında bilgi veriniz?

20) Rönesans- Reform- Baharat Yolu- Fetih- coğrafi keşifler- macellan- martin Luther-don volga projesi Kelimelerini açıklayınız.(16p)

21) İskan politikasının uygulanma amaçlarından 2 tanesini yazınız (10 puan)

22) I.Murat döneminde devlet teşkilatında yapılan yeniliklerden 2 tanesini yazınız(10 puan)

23) Yavuz sultan selim döneminde hiç batıda fetih yapılmayışının nedenleri nelerdir yazınız(10puan)

24) Kanuni Sultan Süleyman’ın Avrupa’ya yönelik genel siyasetini yazınız(10 puan)

25) Kanuni dönemindeki Hint deniz seferlerinin sebeplerinden 3 tane yazınız(10 puan)

26) Sokullu Dönemindeki Süveyş Kanalı projesinin amaçlarını yazınız(10 puan)

27) Reformun oluşmasında Osmanlının rolü hakkında bilgi veriniz?

28) Aşağıda verilen kavramları birer cümleyle açıklayınız.

_Cülus:

_Saliyaneli eyalet:

_Seyfiye:

_Nişancı:

_Fetret Devri:Aşağıdaki bilgileri Doğru (D) ve Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz, değerlendiriniz. (3X5 = 15)

1. ( )Bursa Osman Bey döneminde kuşatılmış ancak Orhan Bey döneminde alınabilmiştir.

2. ( )Edirne, Sırp sındığı Savaşıyla Osmanlı topraklarına katılmıştır.

3. ( )Yeniçerilerin silahlarının yapımından, onarımından ve bakımından sorumlu olan askerlere’’Cebeciler’’ denmiştir.

4. ( )’’Sultan-ı İklimi Rum’’ ünvanını I.Bayezıd kullanmıştır.

5. ( )Osmanlı tarihinde ilk tersane I.Murat döneminde açılmıştır.

6. ( )Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşmasıyla Avrupa’daki üstünlüğü ele geçirmiştir.

7. ( )Turnadağ Savaşıyla ‘’Ramazanoğulları’’na son verilmiş ve Anadolu’daki siyasi birlik tam anlamıyla sağlanmıştır.

8. ( )Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğu halde,devlete karsı hiçbir yükümlülüğü olmayan tek eyalet, Hicaz’dır.

9. ( )Tımarları sebepsiz terk edenlerden alınan vergi Avarız vergisidir.

10. ( )Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere zımmi adı verilirdi.

11. ( ) Müslümanlardan alınan onda birlik vergiye Haraç denirdi.

12. ( )Osmanlı’da bürokrat sınıfına Kalemiye adı verilmiştir.

13. ( )Sancaklarda güvenlik işlerinden kadılar sorumludur.

14. ( ) Sakalar, ordunun su ihtiyacını karşılayan gruptur.

15. ( )Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi sırasında ölmüştür.

16. ( )Otlukbeli Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında yapılmıştır.

17. ( )Kırım’ın fethedilmesi ile Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.

18. ( )18.yy da Osmanlı Devletinin ilk girdiği savaş 1715-1718 Osmanlı –Venedik –Avusturya savaşıdır.

19. ( )1603-1611 Osmanlı-İran Savaşları sonunda Serav antlaşması imzalanmıştır.

20. ( )Avrupa’da ilk elçilikler lale devrinde açılmıştır.

21. ( )Kırım Küçük Kaynarca antlaşması ile Rusya’ya bırakılmıştır.

22. ( )Osmanlı Devleti Pasorofça antlaşması ile Mora’yı kaybetmiştir.

23. ( )Osmanlı’nın Avrupa devleti kabul edildiği antlaşma Kasr-ı Şirin Antlaşması’dır.

24. ( )Osmanlı’nın Batıda toprak kazandığı son antlaşma Bucaş’tır.

25. ( )Osmanlı’da ilk ayaklanan millet Sırplar olmuştur.

26. ( )Celali isyanları dini nitelikli isyanlardır.

27. ( )Napolyon’u Akka’da ilk kez yenen komutan Cezzar Ahmet Paşa’dır.

28. ( )Vasvar Antlaşması ile Boğazlar ilk kez uluslar arası bir durum haline geldi.

29. ( ) Fatih Sultan Mehmet Döneminde Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir.

30. ( ) Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi Zigetvar seferidir.

31. ( ) Sarayda hükümdar ve ailesinin yaşadığı bölü-me Enderun denir.

32. ( ) Dini eğitim Osmanlı Devleti’nde her eğitim kurumunda verilirdi.

33. ( )Divan-ı Hümayun -Maliye Bakanı

34. ( )Yeniçeri Ağası -Muhtar

35. ( )Köy Kethüdası -Polis

36. ( )Sadrazam — (Baş vezir) Başbakan

37. ( )Beylerbeyi -Hakim

38. ( )Defterdar -Jandarma

39. ( )Yiğitbaşı — Vali

40. ( )Şeyhülislam - Diyanet İşleri Başkanı

41. ( )Kazasaker —TBMM

42. ( )Naip —Adalet Bakanı1-Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili değildir? A)Haçlılarla Edirne-Segedin antlaşmasının yapılması B)İstanbul’un kuşatılması C)Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması D)Trakya Bölgesinin fethinin tamamlanması E)Karadeniz ‘in bir Türk gölü haline gelmesi 2-Yavuz Sultan Selim’in ; I.Safevilerle Çaldıran Savaşını yapması II.DulkadiroğullarınıTurnadağ Savaşı ile ortadan kaldırması III.Mısır Seferi ile Memlüklere son vermesi faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri Türk –İslam birliğini sağlamaya yöneliktir? A)Yalnız IB)YalnızII C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III 3-Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin dünya tarihi açısından sonuçları arasında sayılamaz? A)Asya ve Avrupa’daki Osmanlı topraklarının birleşmesi B)Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması C)Avrupa’da derebeyliklerin (feodalite) yıkılma sürecinin hızlanması D)Rönesansın başlamasına zemin hazırlaması E)Avrupalıların yeni ticaret yolları arayışına girmesi 4-‘’Osmanlı Beyliğini Osman Bey kurmakla beraber ,beyliğin aşiret düzeninden devlet hayatına geçişini Orhan Bey sağlamıştır.’’diyen bir tarihçi,aşağıdakilerden hangisini bu duruma kanıt olarak gösterebilir? A)Rumeli’de toprak kazanmasını B)Başkenti Bursa’ya taşımasını C)Adalet,yönetim,askerlik,eğitim ve maliyeyle ilgili temel kurumları oluşturmasını D)Bizans’ın Marmara kıyılarındaki Anadolu topraklarını fethetmesini E)Karesioğulları’nı kendine bağlamasını 5- Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetih faaliyetlerini hızlandıran savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) I. Kosova Savaşı B) Sazlıdere Savaşı C) I. Çirmen Savaşı D) Niğbolu Savaşı E) Ankara Savaşı 6- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden biri değildir? A) Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşma isteğiB) Pusulanın geliştirilerek kullanılması C) Açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve gemilerin yapılması D) Hristiyanlığı yayma isteği E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi 7-Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir? A) Kiliseye duyulan güvenin azalması B) Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin önem kazanması C) Reform hareketlerine zemin hazırlanması D) Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması E) Avrupa’da aklın ve bilimin öneminin artması 8-Osmanlı Devleti’nde en büyük ve en küçük idari birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyalet - Kaza B) Eyalet - Köy C) Eyalet - Sancak D) Sancak - Köy E) Sancak – Nahiye

9-Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçiilmiş ve fetihler başlamıştır? A) Aydınoğulları B) Saruhanoğulları C) Karesioğulları D) Çaka Beyliği E) Candaroğulları 10-Osmanlı padişahları XVI. Yüzyılın sonlarına kadar şehzadelik yıllarında sancak beyi adıyla sancaklarda görevlendirilmiştir.Şehzadelere bu görev sırasında rehberlik eden devlet adamına aşağıdaki ünvanlardan hangisi verilmiştir? A)Atabey B)Nişancı C)Vezir D)Lala E)Müderris 1-Osmanlı Devleti’nde devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda açılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A)SıbyanMektebi B)Enderun Mektebi C)Sahnıseman Medresesi D)Mehterhane E)Birun 12-Kalemiye sınıfının divandaki temsilcileri hangisinde doğru olarak verilmiştir? A)Veziriazam-Vezirler B)Nişancı-Kazasker C)Defterdar-Nişancı D)Şeyhülislam-Nişancı E)Kaptanıderya-Veziriazam 13-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ticari hayatında rolü olan yerlerden biri değildir? A)Bedesten B)İmarethane C)Kervansaray D)Çarşı E)Kapan 14-Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi fetihlerinden biri değildir? A)Mora B)Kırım C)Sırbistan D)Mısır E)Trabzon 15-Aşağıdakilerden hangisi miri arazinin bölümlerinden biri değildir? A)Ocaklık B)Yurtluk C)Dirlik D)Reaya E)Mukataa 16-Osmanlı ordusunda lağımcılar,surların altından tünel kazar ve bu tünellere yerleştirdikleri barutu ateşleyerek sur duvarlarını yıkarlardı. Bu bilgiye dayanarak lağımcıların özellikle aşağıdakilerin hangisinde önemli rol oynadıkları söylenebilir? A)Meydan savaşlarında B)Deniz seferlerinde C)Başkentin korunmasında D)Cephe gerisinin güvenliğinde E)Kale kuşatmalarında 17-Osmanlı devletinde din,eğitim,adalet işleri ilmiye sınıfı tarafından yürütülürdü.Buna göre aşağıdaki görevlilerden hangisi ilmiye sınıfı içinde değildir? A)Defterdar B)Kadı C)Kazasker D)Müderris E)Şeyhülislam 18-Gelirleri, devlet ya da zengin kişiler tarafından sosyal yardımlaşma kurumları için ayrılmış arazilerdir.Yukarıda tanımlanan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A)Paşmaklık B)Yurtluk C)Malikane D)Mukataa E)Vakıf 19-Osmanlı Devletinde XV ve XVI. Yüzyıllarda Anadolu’dan değişik usüllerle en fazla nüfus nakledilerek iskan edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? A)Azerbaycan B)Balkanlar C)Mısır D)Arabistan E)Kırım 20-I.Eski Türk gelenekleri (töre) II.İslam hukuku (şer’i) III.Fethedilen yerlerin gelenekleri Osmanlı Devleti’nde egemenlik anlayışı yukardakilerden hangilerine dayanmaktadır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I,II ve III
 
Üst Alt