• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

tarih 11 1. dönem karışık(boşluk doldurma d-y test klasik) 20 soru

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

SATI KADIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ


2014–2015
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) İlk Türk devletlerinde hükümdara sultan deniliyordu.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) Türklerde “ülke hanedanın ortak malıdır” anlayışı taht kavgalarını önlemiştir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Osmanlı Devleti yönetimde ikili teşkilatı uygulamıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Osmanlı Devleti’nde veraset sistemi ile ilgili ilk düzenleme I. Murat döneminde yapılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5) Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası 1924 anayasasıdır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6) Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ………………………………………………denirdi.


7) Türklerde ilk düzenli ordu …………………………………………………….tarafından kurulmuştur.


8) Selçuklularda şehzadeleri yetiştiren kişilere …………………………………………………….denirdi.


9) Padişahların tahta geçiş törenlerine ………………………………………………………denirdi.


10) Fatih’ten itibaren divanın başkanlığının sadrazamlara bırakılmasının sebebi …………………………………………………………………………korumaktır.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)

1) II. Mahmut zamanında gerçekleştirilen,
- Divan örgütünün kaldırılması
- Nazırlar kurulunun oluşturulması
- Memurlukların içişleri ve dışişleri olmak üzere iki gruba ayrılması
uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Yönetim B) Egemenlik C) Askerlik
D) Ekonomi E) Diplomasi

2) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türklerde devleti oluşturan dört unsurdan biri değildir?

A) Bağımsızlık
B) Halk
C) Töre
D) Ülke
E) Teşkilatlanma

3) Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türklerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

A) Taht
B) Otağ
C) Sorguç
D) Hilat
E) Davul

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kapıkulu ordusunun bölümlerinden değildir?

A) Yeniçeriler
B) Humbaracılar
C) Topçular
D) Azaplar
E) Lağımcılar

5) Selçuklulardan meliklerin yönetim konusunda eğitilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?

A) Lonca B) Ahilik C) Atabeylik
D) Naiplik E) KazaskerlikAşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) II. Meşrutiyet döneminde padişahın yetkilerinde yapılan değişiklikler nelerdir?(3+3+4)
17) Aşağıdaki terim ve kavramları açıklayınız. (5×2)

-Divan-ı İşraf
-Divan-ı Arz
-Kazasker
-Defterdar

18) Tımar sistemi nedir, açıklayınız?
19)17. YY dan itibaren Osmanlı devlet yönetimindeki bozulmaları açıklayınız. (3+3+4)
20) İlk Osmanlı parlamentosunun(1876) yapısı nasıldı, açıklayınız. (5+5)

CEVAPLAR

BAŞARILAR 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

SATI KADIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ


2014–2015
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) Orta Asya Türklerinde ordunun büyük bir bölümü ücretli askerlerden oluşuyordu.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) Türklerde veraset sistemi kesin bir kurala bağlanmamıştı.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Selçuklularda şehzadelerin yetişmesinden sorumlu olan kişilere şıhne denirdi.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Yeniçeri ocağı III. Selim tarafından kaldırılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5) Türk kadını 1930’da milletvekili seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6) Türklerde hükümdara devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından verildiğine inanılmasına ………………………………….denirdi.


7) Türkler doğu- batı yönünde sınırlar genişleyince ülkeyi ………………………………………………….göre yönetmişlerdir.


8) Hanedanın en yaşlı ve en olgun olanın tahta geçmesi usülüne …………………………………………………..denirdi.


9) II. Meşrutiyeti ortadan kaldırmak için ……………………………………………..ayaklanması çıkmıştır.


10) Türk tarihinde sultan unvanını kullanan ilk hükümdar ……………………………………..dır.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)

1) Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey,
1055'te Bağdat'a girip Halifeyi Büveyhioğullarının
baskısından kurtardıktan sonra, Halife O'na "Doğunun
ve batının hükümdarı" unvanını verdi.


Yukarıdaki gelişmeye bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A)Selçuklu Devleti din devleti özelliği kazanmıştır.
B)Hilafet, Büyük Selçuklu Devleti tarafından temsil edilmeye başlanmıştır.
C)İslâm Dünyasının siyâsi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
D)Tuğrul Bey İslâm Dünyasının Türk olan ilk halifesi özelliğini kazanmıştır.
E)Büveyhioğulları yıkılış sürecine girmiştir.


2) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde batı etkisi görülmez?

A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i İttifak’ın imzalanması
C) Kanun-u Esasi’nin kabulü
D) I. Meşrutiyet’in İlanı
E) Islahat Fermanının İlanı

3) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde bu günkü danıştay işlevi yapması için kurulmuştur?

A) Divan-ı Ahkam-ı Adliye
B) Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye
C) Şurayı Devlet
D) Meclis-i Ali Tanzimat
E) Meclis-i Mebusan

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik dönemde yer alan yönetim birimlerinden değildir?

A) Köy
B) Nahiye
C) Sancak
D) Kaza
E) Eyalet

5) Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazamların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
C) Devletin dağılmasına
D) Azınlıkların isyan etmesine
E) Askeri ıslahatların başlamasına
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) I. Meşrutiyet döneminde padişaha tanınan haklar nelerdir?(3+3+4)
17) Aşağıdaki terim ve kavramları açıklayınız. (5×2)

-Divan-ı İstifa
-Divan-ı Mezalim
-Nişancı
-Şeyhülislam

18) Devşirme sistemi nedir, açıklayınız?
19)Yeniçeri ocağının bozulma sebeplerini açıklayınız.
20) Saray kaç bölümden oluşurdu? Birer cümle ile açıklayınız.

CEVAPLAR


BAŞARILAR 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

ETİMESGUT LİSESİ

2011–2012
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) Kanun-u esasi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) 31 Mart Vakası sonucu II. Abdülhamit tahttan indirilerek sürgüne gönderilmiştir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Ayan Meclisinin üyelerini halk seçerdi.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Genç Osmanlılar Cemiyetinin önde gelenlerinden biri de Mithat Paşa’dır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5) 31 Mart Vak’ası sonucu II. Abdülhamit tahttan indirilmiştir.

[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6) İslamiyet Türkler arasında ………..……………….savaşından sonra yayılmaya başlamıştır.


7) ……………….……………..Devleti Türk gelenekleri ile İslamiyeti bağdaştırarak Türk- İslam sentezi ortaya çıkarmıştır.


8) 1908’de İngiltere ve Rusya arasındaki …………………………………..…………..meşrutiyetin ilanını hızlandıran bir gelişme olmuştur.


9) İlk Türk devletlerinde devlet meseleleri ………………………………………..görüşülüp karara bağlanırdı.


10) Osmanlı Devleti’nde bu günkü yargıtayın görevlerini üstlenen kuruma …………………….………….denirdi.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)
1) Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde,
I-Şurayı Devlet
II-Ayan Meclisi
III-Divan-ı Ahkamı Adliye
kurumlarından hangileri oluşturulmuştur?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

2) Fatih’ten itibaren divana Osmanlı padişahlarının yerine sadrazamların başkanlık yapmalarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Sadrazamların etkinliğinin artmasına
B) Padişahların yönetimde etkisinin azalmasına
C) Devletin dağılmasına
D) Azınlıkların isyan etmesine
E) Askeri ıslahatların başlamasına

3) Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önceki Türklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Boylar halinde yaşamaları
B) Göktanrı dinine inanmaları
C) Sözlü destanlar bırakmaları
D) Yazılı hukuk kuralları oluşturmaları
E) Düzenli ordular kurmaları

4) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi ilk defa hangi anayasa ile tam olarak gerçekleştirilmiştir?
A) 1876 Anayasası B) 1924 Anayasası
C) 1921 Anayasası D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

5) II. Mahmut zamanında gerçekleştirilen,
- Divan örgütünün kaldırılması
- Nazırlar kurulunun oluşturulması
- Memurlukların içişleri ve dışişleri olmak üzere iki gruba ayrılması
uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Yönetim B) Egemenlik C) Askerlik
D) Ekonomi E) Diplomasi
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlara gelen iç tepkiler hakkında bilgi veriniz.
17) Sened-i ittifak nedir, önemini açıklayınız.
18) İlk Osmanlı parlamentosu kaç meclisten oluşurdu, isimlerini yazarak, kısaca açıklayınız.
19) 31 Mart Vak’asının İttihat ve Terakki Cemiyeti açısından sonuçları nelerdir?
20) Islahat Fermanının sonuçları nelerdir?

CEVAPLAR


. BAŞARILAR 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

ETİMESGUT LİSESİ

2011–2012
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) Tanzimat Fermanı ile ilk kez batılı anlamda yenilikler yapılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) 31 Mart Vakası sonucu tahta V. Ahmet Reşad tahta geçirilmiştir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Mebusan Meclisinin üyelerini padişah seçerdi.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Selçuklular orduda gulam sistemini ve ikta sistemini birlikte kullanmışlardır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5)Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı kanunları Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6) İkili teşkilatta batıda……………………………..unvanı ile kağana bağlı haneden üyeleri yer almıştır.


7) Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam Devleti …………………………………………dır.


8) ………………………………………………….ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır.


9) 1871 nizamnamesi ile kazalarda yönetici olarak………………………………. tayin edilmiştir.


10) Osmanlı Devleti’nde bu günkü danıştayın görevlerini üstlenen kuruma …………………………………………………….denirdi.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)
1) Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Mezalim’in görevlerinden değildir?
A)İdareciler ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi,
B)Divan kâtipleri ile vakıfların denetlenmesi,
C)Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması,
D)Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması
E)Hükümdarın verdiği kararları denetlemek

2) - Tanzimat Fermanı, Avrupa büyükelçilerinin huzurunda ilan edilmiştir.
- 1856 Paris Antlaşması’nın kapsamına Islahat Fermanı’yla ilgili düzenlemeler de alınmıştır.
- I. Meşrutiyet, Avrupa devletlerinin katıldığı İstanbul Konferansı’nda okunarak ilan edilmiştir.
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen yukarıdaki ıslahatların uygulama şeklinden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahların devleti iyi yönetmediği
B) Islahatların Avrupalı devletlere teminat niteliği taşıdığı
C) Halkın yönetime ortak olduğu
D) Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçildiği
E) Yöneticilerin seçimle saptandığı
3) II. Mahmut zamanında gerçekleştirilen,
- Divan örgütünün kaldırılması
- Nazırlar kurulunun oluşturulması
- Memurlukların içişleri ve dışişleri olmak üzere iki gruba ayrılması
uygulamaları aşağıdaki alanlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Yönetim B) Egemenlik C) Askerlik
D) Ekonomi E) Diplomasi
4) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde batı etkisi görülmez?
A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i İttifak’ın imzalanması
C) Kanun-u Esasi’nin kabulü
D) I. Meşrutiyet’in İlanı
E) Islahat Fermanının İlanı

5) Büyük Selçukluların sancaklara gönderilen meliklere
- para bastırma
- savaş açma
- büyük ordu bulundurma
haklarının verilmesi;
I. Teokratik devlet
II. Merkezi devlet
III. Federal devlet
Anlayışlarından hangilerini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) II ve III
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlara gelen dış tepkiler hakkında bilgi veriniz.
17) İltizam sistemi nedir, fayda ve zararları hakkında bilgi veriniz.
18) 1876 Kanun-u esasisine göre padişahın yetkileri hakkında kısaca bilgi veriniz.
19) II. Meşrutiyet’in ilanında
a) İttihat ve Terakki cemiyetinin
b) Reval görüşmelerinin
etkilerini açıklayınız.
20) II. Mahmut’un merkezi otoriteyi arttırmak için aldığı önlemlerden üç tane yazınız.

CEVAPLAR


. BAŞARILAR 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

SATI KADIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2014–2015
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) Osmanlı Devleti 17. yüzyılda batının üstünlüğünü ilk kez kabul etmiştir.

[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) Yeniçeri Ocağı II.Mahmut döneminde kaldırılmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Selçuklularda şehzedelerin yetişmesinden amidler sorumlu idi.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Osmanlı Devleti’nde I.Ahmet’ten itibaren divana sadrazamlar başkanlık etmeye başlamıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5) Mete Han devlet idaresinde ikili teşkilatı kullanmıştır.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6) Türk –İslam devletlerinde tahta çıkan kişiye Abbasi halifesi ………………………………………….gönderirdi..


7) Türkler ……………………..savaşından sonra İslamiyeti tanımış ve Müslüman olmaya başlamıştır.


8) Türk- İslam Devletlerinde saray, harem, selamlık ve ………………dan oluşuyordu.9) Türk İslam Devletlerinde eyaletlerde belediye işlerinden sorumlu kişiye………………….denirdi.


10) Osmanlı devleti …………………………………………………….ile gayri müslimleri Müslümanlardan üstün duruma getirmiştir.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)
1)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi meclislerinden biri değildir?
A) Meclis-İ Vala’yı Ahkam-ı Adliye
B) Divan-ı Ahkam-ı Adliye
C) Meclis-i Ahkam-ı Adliye
D) Şura’yı Devlet
E) Meclis- Ali Tanzimat

2) Çin’in esaretinden yeni kurtulan “bey olmaya layık oğlun kul,hatun olmaya layık kızın cariye” olmasından yakınan Göktürk hükümdarı Bilge Kağan “Ey Türk milleti üstte gök yıkılmaz, altta yer delinmezse ilini, töreni kim bozabilir” sözleriyle ,
I.İstiklalin devamı ilkesini benimsemiştir.
II.Devletin varlığını töreye bağlılıkla görmüştür
III.Halkının mutluluğu ve rahatı için çalışmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve II E)I,II ve III

3) Durum : I. Murat zamanında savaş esirlerinin sayısı
artmıştır.
Sonuç : Kapıkulu Ocakları I. Murat zamanında kuruldu.
Durum ve sonuç arasındaki ilişkiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi en doğru çıkarım olur?
A)Kurumlar, ortaya çıkan uygun şartların sonucu olarak gelişirler.
B)Fetihler, yeni kurumların sonucuna bağlıdır.
C)Kurumlar, önceki dönemlerde de vardır.
D)Savaş esirlerinin sayısı giderek artmaktadır.
E)Düzenli orduların temeli savaşlarda elde edilen
esirlerden oluşur.

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik dönemde yer alan yönetim birimlerinden değildir?
A) Köy
B) Kaza
C) Sancak
D) Eyalet
E) Mezra

5) Aşağıdakilerde hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde “hacip” in görevlerinden değildir?
A)Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırmak
B)Hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek
C)Haksızlığa uğrayanları divan-ı mezalime çıkarmak
D)Törenlerde protokolü düzenler
E)Elçilerin her türlü işi ile ilgilenmek
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) Türklerde devleti meydana getiren unsurları yazarak birini açıklayınız.
17) Türk devletlerinde kurultayın işlevi ve önemi hakkında bilgi veriniz.
18) Gulam sistemi nedir, açıklayınız?
19) Osmanlı Devleti’nde divan üyelerinin isimlerini yazınız.
20) Osmanlı Devleti’nde 17. ve 18. yüzyıllarda meydana gelen bozulmaları ve nedenlerini açıklayınız.


CEVAPLAR


. BAŞARILAR 

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
ÖĞRENCİNİN

ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

SATI KADIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2014–2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
NOT:
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )
1) İlk Türk devletlerinde kağan töreyi istediği gibi değiştirebilirdi. [ ] DOĞRU[ ] YANLIŞ
2) Türklerde taht babadan oğula geçerdi.. [ ] DOĞRU[ ] YANLIŞ
3) Hilat Abbasi halifelerinin hükümdara gönderdikleri elbiseye denirdi. [ ] DOĞRU[ ] YANLIŞ
4) Fatih döneminde taht kavgalarını önlemek için ekber erşed sistemi uygulamaya konuldu. [ ] DOĞRU[ ] YANLIŞ
5) Salyaneli eyaletler gelirleri iltizam yoluyla toplanan eyaletlerdi. [ ] DOĞRU[ ] YANLIŞ
Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )
6) Türklerde ……………………………………………………taktiği ile düşman şaşırtılıp yenilgiye uğratılırdı.
7) 1058’de Abbasi halifesi Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarıldıktan sonra dünyevi yetkilerini …………………………………………’e devretti.
8) Türk İslam Devletlerinde askeri işlere bakan divana …………………….denirdi.
9) Osmanlı Devleti’nde tahrir defterlerini tutan divan üyesi………………………………..dır.
10) Osmanlılarda şehzadelerin yetişmesinden sorumlu kişilere ……………………….denirdi.
Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)

1)Osmanlı imparatorluğunda aşağıdakilerden hangisi yönetim birimidir?
A)Eyalet B)Has C)Vakıf D)Zeamet E)İmaret

2) Orta Asya Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisinde söz edilemez?
A)Veraset anlayışı
B) Kurultay
C)Federasyon tipi örgütlenme
D)İkili teşkilat
E) Kut inancı

3) Osmanlılar'da devşirmeciliğin aşağıdaki konulardan hangisinde fayda sağladığı söylenemez?
A)Hristiyan çocukların müslümanlaştırılması ile alınan yerlerde müslüman nüfusunun artırılması
B)Akraba çevresi bulunmayan kişilerin idaresinde rüşvet ve adam kayırmanın daha az olması
C)Barış zamanlarında düzenli ve eğitimli bir ordunun bulundurulması
D)Mülksüz ve sadece devletten aldığı maaşla geçinenlerin devlete daha bağlı olması
E)Savaş esirlerinin insan haysiyetine yaraşır bir biçimde
değerlendirilmesi

4) Aşağıdakilerde hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde “hacip” in görevlerinden değildir?
A)Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırmak
B)Hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek
C)Haksızlığa uğrayanları divan-ı mezalime çıkarmak
D)Törenlerde protokolü düzenler
E)Elçilerin her türlü işi ile ilgilenmek


5) 1) Eski Türk devletlerinde hükümet üyelerine ne isim verilirdi?
A)Buyruk B)Kutlu C)Aygucı D)Tudun E)Tonyukuk

Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)
16) Türk devletlerinde kurultayın işlevi ve önemi hakkında bilgi veriniz.
17) İslamiyetin kabulüyle birlikte Türk- İslam devletlerinde görülmeye başlanan hakimiyet sembolleri nelerdir, açıklayınız. (3+3+4)
18) Osmanlı Devletinde veraset sisteminde meydana getirilen değişiklikleri yazınız
19) Tımar sisteminin faydalarından üçünü yazınız.
20) Divan-ı Hümayun:
Sadrazam:
Terimlerini açıklayınız

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

kursadugras

Usta Üye
Katılım
3 Eki 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
Yaş
38
[h=1]ÖĞRENCİNİN[/h]ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:
You must be registered for see images

ETİMESGUT LİSESİ

2011–2012
[h=4][/h][h=3]NOT:[/h][h=3][/h]
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )

1) Toygun Türklerde hakimiyet sembollerinden biridir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ2) Karahanlı ordusu Türk kökenli askerlerden oluşurdu.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ3) Selçuklularda adalet işlerinin en üst noktasında emir’ül ümera bulunurdu.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ4) Osmanlı padişahları ulemanın hazırladığı layihalar çerçevesinde ıslahatları yürütmüşlerdir.
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ5) Tanzimat Fermanı Avrupalı Devletlerin baskısı sonucunda ilan edilmiştir. .
[ ] DOĞRU
[ ] YANLIŞ


Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her doğru cevap 3 Puan )


6)………………………………..Osmanlı tebaasında hoşnutsuzluklara sebep olmuş ve ülkenin çeşitli yerlerinde Müslüman ve gayri Müslimler arasında çatışmalar çıkmıştır.


7) Osmanlı Devleti’nde ………………..döneminde Avrupa’da daimi elçilikler açılmıştır.


8) Anadolu Beylerbeyliği ………………………….döneminde kurulmuştur.


9) Türk- İslam Devletlerinde merkeze bağlı eyaletler …………………hanedan üyelerine bağlı eyaletler ise…………………….tarafından yönetilirdi.


10) Türklerde vezire……………………………denirdi.Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız. (her bir doğru cevap 5 puan)
1)Orta Asya Türk devletlerinde hükümdar eşleri,
I.Elçileri kabul etme
II.Devlet meclislerine katılma,
III.Gerektiğinde vekil olarak ülkeyi yönetme
Yetkilerinden hangilerine sahipti?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)I ve II E)I,II ve III


2) Aşağıdakilerden hangisi Divan üyelerinden nişancının görevlerinden biridir?
A) Divana başkanlık etmek
B)Devlet işleri hakkında fetva vermek
C) Has,zeamet ve tımar defterlerini tutmak
D)Kadı ve müderris atamak
E)Sadrazam sefere çıktığında ona vekalet etmek. (1997/II)


3)Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey,
1055'te Bağdat'a girip Halifeyi Büveyhioğullarının
baskısından kurtardıktan sonra, Halife O'na "Doğunun
ve batının hükümdarı" unvanını verdi.
Yukarıdaki gelişmeye bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A)Selçuklu Devleti din devleti özelliği kazanmıştır.
B)Hilafet, Büyük Selçuklu Devleti tarafından temsil edilmeye başlanmıştır.
C)İslâm Dünyasının siyâsi liderliği Türklerin eline geçmiştir.
D)Tuğrul Bey İslâm Dünyasının Türk olan ilk halifesi özelliğini kazanmıştır.
E)Büveyhioğulları yıkılış sürecine girmiştir.


4) Orta Asya'da ilk Müslüman Türk Devleti özelliği
gösteren Karahanlılar, hakimiyet anlayışı, saray teşki
latı, merkez ve taşra teşkilatı ve askeri teşkilatta tama
men Türk özellikleri gösterdiler.
Bu bilgilere göre, Karahanlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)İslâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler.
B)Türkler arasında islâmiyetin yayılmasını sağladılar.
C)Kitleler halinde İslâmiyeti kabul ettiler.
D)Arap Kültürünün etkisinde kaldılar.
E)Türk-İslâm Kültür ve Medeniyetinin temellerini
attılar.

5) İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, iktidarın hanedan üyelerinden birine devredilmesini sağlayan bir veraset anlayışı oluşmamıştı. Hakanın töreye yasa koyma yetkisine dayanarak, yerine geçmesi için belirlediği kişi bile bazen Kurultay’da uygun görülmeyerek tahta geçirilmemiştir.
Yukarıda verilen duruma bakıldığında;
I. Halk, yönetimde söz sahibidir.
II. Kurultay, hakanın yetkilerini sınırlamıştır.
III. Türk devletlerinde saltanat sorunu vardır.
IV. Kurultay, yönetimde en etkili güçtür.
V. Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktur.
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz ?
A)Yalnız III B) I, IV ve V C) II, III,ve IV D)Yalnız V E) I, III ve V
Aşağıdaki soruları cevaplayınız (Her bir doğru cevap 10 Puan)

16) a) Türklerde ilk düzenli orduyu kim kurmuştur? (5 puan)
b) Türklerde başlıca savaş taktiklerini açıklayınız.(5 puan)
17) a) hacip
b) vezir
kavramlarını açıklayarak devlet içerisindeki önemlerini yazınız.
18) Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyıl ıslahatları ile 18. yüzyıl ıslahatları arasındaki farklılıkları açıklayınız.
19) II. Mahmut’un ıslahatları daha rahat gerçekleştirebilmek amacıyla aldığı önlemleri yazınız.
20) Tercüme odası nedir, bu uygulamaya neden gerek duyulmuştur? açıklayınız.

CEVAPLAR


. BAŞARILAR 
Üst Alt