• İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.

Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Testi - Cevap Anahtarlı

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,824
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) II ve IV E) IV ve V

2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.





6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
- Etnografya ; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik ; Eski paralar
- Paleografya ; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı
B) Kültürel gelişmişlik
C) Coğrafi konum
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
C) Alfabenin kullanılması
D) Kadeş Savaşı
E) İskender'in Asya Seferi

8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması

10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) iletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

11.
Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
D) İlk mezar örneklerinin yapılması
E) Ölümden sonraki hayata inanılması

12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
- Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
C) Coğrafi konumların farklı olması
D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması






CEVAP ANAHTARI_________
1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,824
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#2
Tarih bilimine giriş testi - 2

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Neden
C) Zaman
D) Toplumlararası ilişkiler
E) Sonuç

2. Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
D) İnsan ilişkilerini konu alması
E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

4. Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5. - Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
C) Araştırmaların derinleştirilmesi
D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması
6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
A) Kadeş Antlaşması
B) Hammurabi Kanunları
C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
D) Topraktan yapılan araç-gereçler
E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri

7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
A) Coğrafya-Etnografya
B) Kronoloji-Etnografya
C) Etnografya-Antropoloji
D) Paleografya-Arkeoloji
E) Antropoloji-Epigrafya

8. Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
A) Ateşin denetim altına alınması
B) Kölelik sisteminin oluşması
C) Ticaretin başlaması
D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
E) Özel mülkiyetin oluşması

9. Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
A) Doğal olayların sonucu olmalı
B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı

10. Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Bilim tarihi
B) Mezopotamya tarihi
C) Avrupa tarihi
D) Dinler tarihi
E) Yakınçağ tarihi




11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
A) Ticaretin başlaması
B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D) Madenden eşya yapılması
E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması

12. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
C) Edebi metinlere rastlanması
D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

CEVAP ANAHTARI_________
1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. C 12. D
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,824
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#3
Tarih bilimine giriş testi - 3

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TESTİ 3

1. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşam biçimini kültür ve uygarlıklarını, ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
Durum : Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre; IV. Amanofis ülkede yönetimi ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerini ellerinden alabilmek ve halkı, onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır.
Tarihin tanımı dikkate alındığında, yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir?
A) Yer B) Zaman C) Neden
D) Kaynak E) Sonuç

2. Tarihin konusu, insan toplulukları ve insan topluluklarında ortaya çıkan siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmelerdir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu olamaz?
A) Şehir devletlerinden merkezi devlet yapısına geçilmesi
B) Hititler ile Mısırlılar arasında Kadeş Savaşı'nın yapılması
C) İyonların kültür ve uygarlıkta ilerleme nedenleri
D) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenleri
E) Paranın kullanılmasının ticaretin gelişmesine olan katkısı

3. "Tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz."
Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Tarih olaylarının zamanının bilinmesi gerektiğinin
B) Tarihin geçmişte yaşanan hatalardan ders alınmasını sağladığının
C) Tarihi olayların tekrarlanamadığının
D) Tarihin konusunun insan olduğunun
E) Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelediğinin

4. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır."
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde tarih biliminin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Doğru olarak anlatılması
B) Geçmişte meydana gelen olayların incelemesi
C) Gelişmelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak için yazılması
D) Yer ve zamanın belirtilmesi
E) Sonuçların ayrıntılı bir şekilde anlatılması



5. Tarihi olayların zamanının kesin olarak belirlenebilmesi için olayla ilgili yazılı belgeler olması gereklidir.
Buna göre, tarihe yardımcı bilimlerden kronoloji,
I. Fenikelilerde alfabenin kullanılması
II. Sümerlerde yazılı kanunların hazırlanması
III. Avcılık ve toplayıcılığın başlaması
IV. Tarımsal üretime geçilmesi
V. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
gibi gelişmelerden hangilerinin oluş zamanını kesin olarak belirleyebilir?
A) I, II ve V B) II, III ve IV C) II ve III
D) III ve V E) I, II ve IV

6. Nümizmatik eski paralan inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
Bu bilim dalından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili belirleme yapılamaz?
A) Devleti yöneten hükümdarların saltanat yılları
B) Devletin ekonomik gücü
C) Dönemin sanat anlayışı
D) Ticaret yapılıp yapılmadığı
E) Toplumların sosyal yapısı

7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih olaylarının incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir?
A) Olaylarla ilgili farklı zamanlarda değerlendirmeler yapmak
B) Epigrafyaya ait eserlerin bulunması için uğraşmak
C) Tarihi bölümlere ayırarak incelemek
D) Hükümdarların tahta çıkış sırasını bildirmek
E) Arkeolojik kalıntıların incelenmesine öncelik vermek

8. Tarih öncesi dönemle ilgili bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda, taş devri eserlerinden sonra hiçbir eser bulunamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A) Tarım ve hayvancılık yapılmıştır.
B) Arkeolojik araştırmalar yeterli olmamıştır.
C) Tarihi gelişimini normal süreçte tamamlamış bir yerleşim yeridir.
D) Bu merkezde yaşayanlar maden dönemine ulaşamamıştır.
E) Doğal koşullar nedeniyle insanlar maden kullanmaya ihtiyaç duymamıştır.

9. Maden devrinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
- Bakır devrinde altın ve gümüşten süs eşyaları yapılmıştır.
- Tunç devrinde bakırdan daha dayanıklı olan tunç eşyalar önem kazanmıştır.
- Demir devrinde demirden bol miktarda savaş araç-gereçleri üretilmiştir.
Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel iletişimin hızlanması
B) Ekonomik ilişkilerin gelişmesi
C) Ateşin daha etkili kullanılması
D) Sanat faaliyetlerinin kaybetmesi
E) Toplumlardaki savaş anlayışının önemini yitirmesi



10. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonucunda tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı belirlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kazıda elde edilen arkeolojik belgelerden biri olamaz?
A) Madeni süs eşyaları
B) Topraktan yapılmış araç-gereçler
C) Kömürleşmiş buğday taneleri
D) Tanrılara sunulmak üzere yazılan yıllıklar
E) Kerpiçten yapılmış evler

11. Cilalı taş döneminde görülen;
- Tahıl üretiminin gerçekleşmesi
- Hayvanların evcilleştirilmesi
- Köyler ve şehirlerin kurulması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu dönem için;
I. Toplumlararası savaşlar başlamıştır.
II. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
III. Dini inançlar ortaya çıkmıştır.
gibi yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12. - Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye adlandırmıştır.
- 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir.
Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir?
A) Sanat anlayışı
B) Dinsel inanış
C) Kültürel etkileşim
D) Bilimsel çalışmalar
E) Ekonomik yapı




CEVAP ANAHTARI_________
1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. C 10. D 11. B 12. E
 

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,879
Beğeniler
11,824
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#4
Tarih Bilimine Giriş Testi - 4

Tarih Bilimine Giriş Testi - 4

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 
Üst Alt