• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih testleri

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
4-Yassı çemen savaşında Anadolu Selçukluları hangi Müslüman Türk devleti ile mücadele etmişlerdir?
A)Harzemşahlar B)Saltuklar C)Danişmentler
D)Eyubiler E)Memlükler
5-Haçlı seferi sırasında aşağıdaki devletlerden hangisi haçlılara yardım etmiştir?
A)Bizans imparatorluğu
B)İznik Rum imparatorluğu
C)Trabzon Rum imparatorluğu
D)Danişmentler
E)Eyyubiler
9-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklularda esnafın teşkilatlanmasına yönelik olarak
kurulmuştur?
A)yesevilik B)ahilik C)bedestan
D)imaret E)lonca

15)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt savaşının sonuçlarından değildir?
A)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı
B)Doğu Roma(Bizans)yıkıldı
C)Türkler kitleler halinde Anadolu’ya geldiler
D)İslam dünyası üzerindeki Bizans tehdidi sona erdi
E)Haçlı seferine zemin oluşturdu

3-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularına ait kültür eserlerinden değildir?
A-Medreseler B-İmaretler C-Türbeler
D-Tiyatrolar E-Camiler

4-Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasıyla doğrudan ilişkisi yoktur?
A-Babailer isyanının çıkması
B-Osmanlı devletinin kurulması
C-Anadolu’nun Moğol hakimiyetine girmesi
D-Anadolu’da bağımsız beyliklerin kurulması
E-Haçlı savaşlarının sona ermesi

5-Aşağıdakilerden hangisi haçlı savaşlarının nedenlerinden birisidir?
A-Hıristiyanların kutsal saydıkları yerleri Müslümanlardan almak istemeleri
B-Derebeylerin kuvvetlerinin azalması
C-Papazların dinsel otoritelerini yitirmeleri
D-Pusula, barut, kağıt gibi buluşların batıya yayılması
E-Hristiyanların müslümanları daha yakından tanımaları

6-Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi’nin Urfa’yı haçlıların elinden geri alması kaçıncı haçlı seferine neden olmuştur?
A)1. B)2. C)3. D)4. E)5.14-Aşağıdaki gelişmelerin hangisi sonucu Anadolu’nun kesin olarak bir Türk yurdu olduğu ortaya çıkmıştır?
A-Pasinler B-Malazgirt C-Miryakefalon
D-Kösedağ E-Dandanakan


3 Haçlı seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük aşağıdakilerden hangisiyle yeniden Anadolu Selçukluları’na geçmiştir?
A)Pasinler B)Malazgirt C) Miryokefelon
D) Yassıçemen E) Kösedağ

6 1187 Hıttin savaşında haçlıları yenerek Kudüs’ün geri alınması hangi devlet tarafından sağlanmıştır?
A)Zengiler B)Artuklular
C)Eyyubiler D)Memlüklüler
E) Anadolu Selçukluları

10 Selçuklular devrinde çeşitli yollardan gelen kervanlar askeri muhafızlar tarafından korunmuş, zarara uğrayan
kervanların masrafları devlet tarafından karşılanmıştır.
Selçukluların bu politikalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Siyasi birliği sağlama
B)Toprak sistemini düzenleme
C)Haçlı seferlerine karşı koyna
D)Ticareti geliştirme
E)Hilafeti koruyuculuk altına alma

15 Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt savaşının sonuçlarından değildir?
A)Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı
B) Roma (Bizans) yıkıldı
C)Türkler kitleler halinde Anadolu’ya geldiler
D)İslam dünyası üzerindeki Bizans tehdidi sona erdi
E)Haçlı seferlerine zemin oluşturdu
16-Ahilik, Türkiye Selçuklularının son döneminde kurulmuş bir esnaf teşkilatı idi. Şehirlerde üretim-tüketim ilişkisini düzenlerdi. Bu teşkilata gayri Müslimler alınmazdı.
Böyle bir uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müslüman tüccarları ve esnafı güçlendirmek
B)Anadolu’yu güçlendirmek
C)Hıristiyanların üretim yapmasını engellemek
D)Hıristiyanları Müslümanlaştırmak
E)İhracatı önleyerek ülkede malların ucuzlamasını sağlamak
16-Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktası olan Malazgirt savaşı’nın kendine özgü nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkler açısından en önemli neden olarak sayılabilir?
A)Anadolu’ya Türk akınlarının başlaması
B)Bizans topraklarının ele geçirilmesi
C)Alp Arslan’ın Anadolu’ya sistemli olarak akınlar yaptırması.
D)Selçukluların göçebe oğuzlarla Anadolu’yu yurt edinmek istemeleri
E)Ahlat ve Malazgirt’i Türklerin alması

17-Avrupa’da XI. Yüzyılda yoksulluk hüküm sürüyordu doğu ülkeleri ve orada yaşayan insanlar daha zengin ve gelişmiş idiler.Ön Asya, Avrupalılarca çok gelişmiş olarak düşünülüyordu.
Bu duru,aşağıdakilerden gündeme gelmesinde etkili olmuştur?
A)Kavimler göçünün
B)Haçlı seferlerinin
C)Hıristıyanlar arasında mezhep birliğinin sağlanmasında
D)Bizans’ta taht kavgalarının gündeme gelmesinde
E)Moğol saldırılarının başlamasında

18-XI.ve XII.yüzyılda, Anadolu’daki siyasi kaostan yararlanarak egemenlik kuran ve yönetim merkezi İznik olan devletin adı nedir?
A)Büyük Selçuklu İmparatorluğu
B)Osmanlı Devleti
C)Danişmentler
D)Anadolu Selçuklu Devleti
E)Karamanoğulları

20-Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde, Anadolu’da birçok medrese, kütüphane ve cami yapılmasına karşın buralara Mısır,Suriye ve İran’dan bilim adamları getirilmiştir.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)Anadolu medreselerinde Türkçe eğitim yapılmaktadır.
B)Anadolu bu tarihte Türkleşmeye başlamıştır
C)Anadolu’da bu tarihte eğitim gelişmemiştir
D)Anadolu’da mimari ileri düzeydedir
E)Anadolu’da süsleme sanatları gelişmiştir
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH (TÜRKİYE TARİHİ XI.-XIV. Y.Y.)Soru 1. Malazgirt savaşı’ndan sonra Anadolu’da Bizans İmparatorluğu’ndan alınan yerlerin fetheden komutana mülk olarak verilmesi, öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Türklerin yerli halka hoşgörülü davranmasıyla
B) Fetihlerde kullanılacak orduların hazırlanmasıyla
C) Türk beyliklerinin kurulmasınının önlenmesiyle
D) Anadolu’nun fethinin hızlandırılmasıyla
E) Anadolu’da önceliğin bayındırlığa verilmesiyleSoru 2. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt zaferi sonrası kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A) Artuklu Devleti
B) Danişmentliler Devleti
C) Candaroğulları Devleti
D) Saltuklular Devleti
E) Mengücekler DevletiSoru 3.
• Anadolu’nun Türk vatanı olduğu kesinleşti.
• Bu savaştan sonra Türklerin Batı Anadolu’da yığılmaları için engel kalmadı.
• Bizans’ın Anadolu’yu tekrar ele geçirmek konusundaki hayal ve ümitleri yıkıldı.
Yukarıdaki verilenlerin aşağıdaki hangi savaşın sonucu olduğu söylenebilir?

A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Yassı Çemen Savaşı
D) Kösedağ Savaşı
E) Miryokefalon Savaşı

Soru 4.
• Ticaretin gelişmesi için kervansarayların yaygınlaşması
• Harzemşahlar ile Yassı Çemen Savaşı’nın yapılması
• Babai (Baba İshak) İsyanı’nın yaşanması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Türk-İslam devletlerinden hangisi döneminde gerçekleşmiştir?

A) Türkiye Selçukluları
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Karahanlılar
E) Osmanlı Devleti
Soru 5. Türkiye Selçuklu Devleti’nin aşağıda verilenlerden hangisi ile askeri, siyasi herhangi bir mücadeleri olmamıştır?

A) Bizans İmparatorluğu
B) Gazneliler
C) Danişmentliler
D) Haçlılar
E) Mengücekliler


Soru 6. Türkiye Selçuklu Devleti kurulduğunda İznik’i merkez yapmasına rağmen sonradan merkez konya olmuştur.
Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Birinci Haçlı Seferi sonucunda İznik’in kaybedilmesiyle
B) Doğudan gelen Türkmen göçlerinin artmasıyla
C) Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla
D) Moğol istilasının Anadolu’ya kadar gelmesiyle
E) Bizans Devleti’nin İznik’e saldırmasıyla
Soru 7. Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesinde ekonomik, dini, siyasi ve sosyal nedenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenlerinden biridir?

A) İslâm dünyasının zenginlikleri
B) Türklerin Anadolu’da ilerlemesi
C) Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
D) Kluni tarikatının çalışması
E) Bizans İmparatorluğu’na son vermek

Soru 8. İznik ve Trabzon Rum İmparatorlukları aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda kurulmuştur?

A) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
B) I. Haçlı Seferi
C) Malazgirt Savaşı
D) Kösedağ Savaşı
E) IV. Haçlı Seferi

Soru 9. Türkiye Selçuklu Devleti ‘nin denizcilik faaliyetlerine geç başlaması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Yeterli gemilere sahip olmaması
B) Deniz ticaretine ihtiyaç duyulmaması
C) Anadolu sahillerinin geç fethedilmesi
D) Donanmaya ihtiyaç duyulmaması
E) Kara ticaretinin yeterli görülmesiyle


Soru 10. Aşağıda verilen savaşların hangisi sonucunda Anadolu’da Türrk egemenliğinin zedelendiği söylenebilir?

A) Malazgirt
B) Kösedağ
C) Pasinler
D) Yassı Çemen
E) MiryokefalonSoru 11. Kervansaraylar, Türkiye Selçuklu Devleti’nin en önemli kültür miraslarındandır.
Aşağıdakilerden hangisi bunların kuruluş amacını en iyi açıklar?

A) Eğitim giderlerini karşılama
B) Ticareti geliştirme ve güvenliği sağlama
C) Fakirlere yardım yapma
D) Ülkenin savunmasını sağlama
E) Barınma ihtiyaçlarını gidermeSoru 12. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait izler olduğu ileri sürülemez?

A) İznik B) Sivas C) Edirne

D) Konya E) Kayseri

Soru 13. Türkiye Selçuklularında zanaatkârlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Loncalar
B) Kervansaraylar
C) İkta sistemi
D) Uç beylikleri
E) Divan teşkilatı

Soru 14. Aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin Türkiye Selçuklularının resmi dil olarak Farsça’yı kullanmalarına bir tepki olduğu söylenebilir?

A) Hutbelerde Arapça dua yapılması
B) Mevlana’nın Mesnevisi’ni Farsça yazması
C) Ahi teşkilatında her bir loncanın bir tarikatı temsil etmesi
D) Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe’yi resmi dil ilân etmesi
E) Gayri müslimlerin günlük hayatta kendi dillerini kullanmaları
Soru 15. XIII. Yüzyılda Anadolu’da yoğunlaşan Moğol baskıları, Anadolu siyasi birliğinin kısa sürede dağılmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi birliğin dağılmasıyla ortaya çıkan beyliklerden birisi değildir?

A) Germiyanoğulları
B) Aydınoğulları
C) Karamanoğulları
D) Saruhanoğulları
E) Mengücekliler
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 1 TARİH TÜRK DÜNYASI – I (10. 13. YÜZYILLAR)TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABÜLÜ VE İSLAM DEVLETİNDEKİ HİZMETLER

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Talas savaşı sonucunda Müslüman olan ilk Türk boyları arasında yer alır?

A) Karahanlılar, Gazneliler ve Kurluklar
B) Korluk, Yağma ve Çiğil
C) İtil Bulgarları, Hazarlar ve Oğuzlar
D) Kırgızlar, Türgeşler ve Selçuklular
E) Karahanlılar, Selçuklular ve Oğuzlar


Soru 2. Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri ve hiz-metleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Abbasi Halifeliğini Büveyhoğulları egemenliğin-den kurtarmaları
B) Bizans’a ve Haçlılara karşı İslam dünyasını sa-vunmaları
C) İslamiyeti geniş coğrafi alanlara yaymaları
D) İslam dünyasının ilk medreselerini açmaları
E) Askeri donanımlarını İslam Devletinin hizmetine sunmaları


Soru 3. Mısır da kurulmuş Türk Devletleri arasında aşa-ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Memluklar
B) Tolunoğulları
C) İhdişiler
D) Fatimiler
E) Eyyubiler
Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yöneticisi Türk halkı Türk olmayan bir devlet örgütlenmesi olarak ortaya çıkmış bir Türk Devletidir?

A) Karahanlılar B) Gazneliler C) İhşidiler

D) Selçuklular E) HarzemşahlarSoru 5. Tarihte kurulmuş Türk Devletleri arasında bir kısmı babadan oğla yönetim geçerek ya da aileden birine yönetim devrolunarak bir kurucu boy tarafından devlet örgütlenmesi gerçekleşmiştir. Bir kısmı da hükümdar oto-ritesinin azalması ile komutanların yönetimi ele geçirerek kurulmuş Türk Devletleri olarak yer alır.
Bu bilgilere göre birinci ve ikinci özellikleri anlatarak kurulan Türk Devletleri aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A) Göktürkler – Karahanlılar
B) Karahanlılar – Selçuklular
C) Tolunoğulları – Memluklar
D) Gazneliler – Eyyubiler
E) Musul Atabeyliği – Eyyubiler
Soru 6. I- Hindistan üzerine onyedi sefer düzenledi
II- Tarihte “sultan” unvanını ilk kez kullanan
hükümdar olarak bilinir.
III- Bir taht mücadelesi sonucu başa geçmiştir.
Bu özellikleri anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan Mesut
B) Gazneli Mahmut
C) Sultan Alparslan
D) Tuğrul Bey
E) Yusuf Kadır Han

Soru 7. Karahanlılar ve Gazneliler Saman oğulları Devle-tini paylaşarak büyüdüler. Karahanlılar ve Gazneliler üze-rinde egemenlik kurarak büyüyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abbasiler B) Oğuzlar C) Selçuklular

D) Moğollar E) Harzemşahlar
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi devletin kuruluşunu gerçekleştiren kurucu Türk hükümdarları arasında yer almaz?

A) Tuğrul ve Çağrı Beyler
B) Tolunoğu Ahmet
C) Selahattin Eyyubi
D) Timur Han
E) Gazneli Mahmut

Soru 9. Aşağıdaki olaylardan hangisi Selçuklu Devletinin kuruluşunda önemli bir aşama olarak yer almaz?

A) Büveyhoğulları egemenliğine son vermesi
B) Selçuk Bey’in cent şehri egemenliğini sağlaması
C) Nesa ve Seraha savaşlarını kazanması
D) Gaznelilerin Dandanakan savaşı ile yıkılma süre-cine girmesi
E) Nişaburda Tuğrul Bey’in bağımsızlık ilanı


Soru 10. I- Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı
sayılması
II- Oğuzların ayaklanmaları
III- Haçlı seferleri
IV- Fatımilerin çalışmaları
V- Hasan Sabbah’ın Batınilik propagandası
VI- Abbasi halifelerinin çalışmaları
Büyük Selçuklu Devletinin parçalanmasında rol oyna-yan nedenler arasında sıralama yapıldığında aşağıdakiler-den hangisi iç nedenler olarak yer alır?

A) I ve II
B) I, II - IV
C) I – II – V – VI
D) I – III – V
E) I – IV – V - VI


Soru 11. Tolunoğulları ve İhşidileri diğer Türk Devletle-rinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) Birbirlerinin devamı olarak kurulmaları
B) Hanedanı Türk, halkı Arap olan bir coğrafyada kurulmaları
C) Taht kavgaları sonucunda yıkılmaları
D) Müslüman olmaları
E) Abbasi egemenliğine karşı mücadele etmelerSoru 12. Gazneli Mahmut’un Hindistan seferlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan’da Türk-İslam kültürünün yayılması
B) Devletin en parlak dönemini yaşaması
C) Selçuklu baskısından kurtularak ülkenin doğuya doğru yayılması
D) Baharat yolunun Gaznelilerin kontrolüne geçmesi
E) Türklerin Hindistan’da ilk egemenliklerinin ku-rulması

Soru 13. Karahanlılar Devletini diğer Türk Devletlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetici ve halkın Türk olması
B) Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması
C) Anayurtta kurulmuş olması
D) İslam dinini ilk kabul eden Türk Devleti olması
E) Oğuz olmayan boyların bu devleti kurmasıSoru 14. Türk – İslam Devletlerinde bilime önem verildi-ğini savunan bir araştırmacının bu görüşüne aşağıdakiler-den hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) Ömer Hayyam’un Selçuklu Devletine Takvim-i Celali hazırlaması
B) İbni Sina’nın tıp kitabının Avrupa’da okutulması
C) Hint tarihi eserinin Müslümanlar tarafından ya-zılması
D) Bağdat’ta Nizamiye medresesinin kurulması
E) Devletin verdiği eğitimde dinin dört ekolünün esas alınması


Soru 15. I- Kutadgu Bilig
II- Divan-ı Lügatit-Türk
III- Satuk Buğra Han Destanı
IV- Divan-ı Hikmet
V- Yenisey yazıtları
Bu eserlerden hangisi Türk – İslam uygarlığının orta-ya çıkarmış olduğu bir yapıt değildir?

A) I B) II C) III

D) IV E) V
Soru 16. Mısır, Türk tarihinin ve kültürünün yaygın oldu-ğu önemli coğrafyalarda biridir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi bu bölgede Türk kültü-rünün yayılmasında etkili olduğu söylenemez?

A) Osmanlı Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Eyyubiler
D) Tolunoğulları
E) Memluklar


Soru 17. İlk Müslüman Türk Devletlerinden Karahanlılar dili, devlet teşkilatı ve toplumsal yapısıyla eski Türk Dev-letlerine benzemektedir?
Bu bilgilere göre;
I. Devletin ikili teşkilatla yönetilmesi
II. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
III. Dini anlayışlarının farklı olması
IV. Yazılı eserlerin fazla olması
Durumlarından hangileriyle Karahanlılar eski Türk devlet-lerinden farklı bir özellik taşımaktadır?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız II

D) Yalnız III E) III ve IV
Soru 18. Aşağıda yer alan Türk Devletlerinin hangisinde Türk İslam eseri verilmemiştir?

A) Karahanlılar B) Gazneniler C) Uygurlar

D) Selçuklular E) Babürler

Soru 19. I- Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasını
korumaları
II- Kavimler göçünü başlatmaları
III- Bizans’a karşı Abbasileri korumaları
IV- Afrika’da İslam’ın yayılmasını sağlamaları
V- Bir çok Türk İslam devletinin kurulması
VI- Sünni – İslam ekolünü temsil etmeleri
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkler’in İslam dün-yasına sağladığı faydalar arasında yer alır?

A) I ve III B) I-III-IV C) II-III-IV

D) III-IV-V E) IV-V-VI

Soru 20. Türk – İslam tarihinde
I- Haçlılarla savaşan ilk devlettir.
II- Mısır’da kurulan ilk devlettir.
III- Hittin savaşıyla bir haçlı savaşına neden olan
devlettir.
IV- Moğolları yenen ilk devlettir.
Özellikleri verilen Türk İslam devletlerinden hangisi bu-nun dışında yer alır?

A) Anadolu Selçuklu Devleti
B) İhşidiler
C) Memluklar
D) Tolunoğulları
E) Eyyubiler
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
LİSE 2 TARİH (YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ)
Soru1. Orta ve Yeni Çağda Avrupa’da,
I. Haçlı seferleri
II. Rönesans Hareketleri
III.Coğrafi Keşifler
IV. Reform Hareketleri gerçekleşmiştir.
Bunlardan hangilerinde doğrudan doğunun zenginliğinden yararlanmak istemişlerdir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve IV
Soru 2. Ortaçağ' da Hindistan ve Çin'den Avrupa'ya gelen malların çok el değiştirmesi,bu malların Avrupa'da pahalıya satılmasına neden oluyordu.
Bu durum Avrupalıları,
I. Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramak
II. Asya'dan Avrupa'ya göçleri engellemek
III.Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmek
IV. Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmak
gelişmelerinden hangilerini yapmaya yöneltmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III ve IVSoru 3. Yeni Çağ’ın ilk yıllarında,
-Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan geliştikleri
-Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanların önem kazandığı,
-Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurmaya başladıkları görülmüştür
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerin hangisinin sonucu olduğu söylene bilir?

A) Reform Hareketlerinin
B) Ulusçuluk akımlarının
C) Derebeylikler kurulmasının
D) Kavimler Göçünün
E) Coğrafi Keşiflerin
Soru 4. Yeniçağ' da görülen gelişmelerden bazıları şunlardır,
I. Matbaanın bulunması
II. Barutun kullanılması
III.Coğrafi Keşifler
V.Rönesans Hareketleri
Bunlardan hangileri İspanya ve Portekiz'in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

Soru 5. XV ve XVI yüzyıllarda Avrupa’da,
-Bazı devletleri, Ortaçağın sonlarına doğru,skolastik düşünceyi bırakıp klasik kültürü yeniden canlandırarak Rönesans'ı gerçekleştirmişlerdir.
-Bazı kişi ve devletler Papalığa karşı çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye gitmişlerdir.
Bu olayların ortak amacı nedir?

A) Gelişmeyi önleyici engelleri kaldırma
B) Var olan toplum düzenini koruma
C) Din, düşünce ve yönetimde eski uygulamalara dönme
D) Ulusalar arası kültür birliği sağlama
E) Halkı yönetime ortak etme

Soru 6. Avrupa da Rönesans hareketleriyle özgür düşünce yayılmış ve bilimsel araştırmalar yapılmıştır.
Bu durumun sonuçları arasında,
I. Toplumlarda sınıfların oluşması
II. Katolik Kilisesi'ne olan bağlılığın sarsılması
III. Krallarının yetkisinin giderek artması
hangileri gösterilmez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Soru 7. Yeni ve Yakınçağ' da görülen gelişmelerden bazıları şunlardır,
I. Rönesans Hareketlerinin başlaması
II. Teknik alanda büyük gelişmelerin olması
III.Sanayi devrimlerinin yapılması
IV.Fransız devriminin olması
Bu gelişmelerden hangileri, kalıplaşmış, gelenekçi anlayış yerine, özgür bir düşünce ortamı yaratarak diğerlerinin hepsine temel oluşturduğu kabul edilmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV


Soru 8. Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla,
I. Okuma yazma bilenler artmaya başlamıştır.
II. Haber ve düşünceler daha çabuk yayılmıştır.
III. Monarşik yönetimler güç kazanmıştır.
IV. Reform Hareketleri yaygınlaşmıştır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV


Soru 9. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış, Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzen kurulmuştur.
Bu gelişmelere dayanarak 15. ve 16. yy Avrupa’sı ile ilgili olarak,
I. Düşünce özgürlüğü gelişmiştir.
II. Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
III. Halk,yönetime ortak olmuştur.
IV. Uluslar arası kültür birliği sağlanmıştır.
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IVSoru 10. XVI.yy da Almanya’da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokmak hakkına da sahipti. Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi tüm Avrupa’ya yayılmış; Fransızlar Katolik oldukları halde, Almanya’daki Protestanları desteklemiştir.
Yalnız bu bilgilere bakarak,
I. Avrupa’daki mezhep savaşlarına sona ermiştir.
II. Prensler inanç özgürlüğüne sahiptir.
III. Alman topraklarında çeşitli mezheplerden insanlar bulunmaktadır.
IV. Halk mezhep seçme hakkına sahiptir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) II, III ve IV

Soru 11. Yeniçağ’da Avrupa da,
-Coğrafi keşifleri
-Rönesans Hareketleri
-Reform Hareketleri gerçekleşmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu üç gelişmenin ortak sonuçlarından biridir?

A) Sosyal yapının ve düşüncenin değişmesi
B) Derebeylik rejimine geçilmesi
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
E) Kavimler göçünün başlaması
Soru 12. Avrupa’da Reform Hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır;
I. Ogsburg Antlaşmasıyla, halkın bağlı bulunduğu hükümdar ve prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
II. Okulların kiliseden alınması
gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusunda kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını göstermez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve IIISoru 13. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa da Rönesans hareketleriyle ilgili değildir?

A) Almanya da Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.
B) İlk olarak İtalya’da başlamıştır.
C) Bu çalışmalar sonucunda Avrupa ülkeleri bilimde İslâm ülkelerinin önüne geçmiştir.
D) Protestanlık mezhebi resmen kabul edilmiştir.
E) Avrupa'da sanat alanda çalışmalar yoğunlaş¬mıştır.

Soru 14. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı büyük topları kullanan krallar, Avrupa da derebeylerin şatolarını yıkıp feodal düzene son vermişler ve yeniden güçlenmişlerdir.
Bu gelişme daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sosyal
B) Siyasi
C) Kültürel
D) Ekonomik
E) Dini

Soru 15. Coğrafya Keşiflerinden sonra Osmanlı ekonomisi giderek bozulmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafya Keşiflerinin, Osmanlı ekonomisine olumsuz etkilerinden birisi olarak gösterilemez?

A) Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesi
B) Tımar sisteminin önemini kaybetmesi
C) Paranın değerinin düşmesi
D) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
E) Saray masraflarının artması

Soru 16. Kağıt ve matbaanın Avrupalılar tarafından tanın¬ması, önemli gelişmelere neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri değildir?

A) Okuma yazma bilenlerin sayısının artması
B) Rönesans ve Reform hareketlerinin meydana gelmesi
C) Avrupa'nın sosyal ve kültürel yapısının değiştirmesi
D) Feodalite rejiminin yıkılması
E) Bilim ve edebiyatın gelişmesi


Soru 17. Aşağıdakilerin hangisi Reform hareketlerinin sonuçları arasında gösterilemez?
A) Kilisenin kendini yenilemesi
B) Laik eğitim kurumlarının açılması
C) Mezhep birliğinin bozulması
D) Skolastik düşüncenin etkisini yitirmesi
E) Ortodoks kilisesinin bozulmasıSoru 18. XV ve XVI.yüzyılda;
- Pusulanın icadı
- Cesur gemicilerin yetişmesi
- Doğu ticaret yollarının Türk - İslâm dünyasının elinde olması
Yukarıda verilen öncüller aşağıdakilerden han¬gisine neden olmuştur?

A) Rönesans'ın başlamasına
B) Haçlı Seferlerinin başlamasına
C) Coğrafi Keşiflerin yapılmasına
D) Orta Doğu hakimiyeti mücadelesine
E) Endüstri İnkılabı'naSoru 19. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin so¬nuçlarından değildir?

A) Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazan¬ması
B) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C) Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması
D) Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması
E) Yeni ticaret yollarının bulunmasıSoru 20. Aşağıdakilerden hangisinde I. verilen, II. verilen alanla ilgili bir gelişme değildir?

I . II .
A) Coğrafi Keşifler Ekonomi
B) Rönesans Düşünce
C) Reform Din
D) İstanbul’un fethi Siyasi
E) Hümanizma Yönetim
 

üstad

Usta Üye
Katılım
18 Mar 2009
Mesajlar
110
Puanları
18
1-Aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması üzerine Eyyubi devleti kurulmuştur?
A)Abasiler B)Memlükler C)Fatimiler D)Emeviler E)Akşitler

2-1187'de Hıttin savaşında haçlıları yenerek Kudüs’ün geri alınması hangi devlet tarafından sağlanmıştır?
A)Zengiler B)Artuklar C)Eyyubiler
D)Memlükler E)Anadolu Selçukluları

3-Karahanlılar Devleti aşağıdaki özelliklerden hangisiyle Göktürk devletinden ayrılır?
A)Türkler tarafından kurulmuş olması
B)İslam dinini kabul etmesi
C)doğu ve batı diye ikiye ayrılması
D)Asya’da kurulmuş olması
E)Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması

4-Aşağıdakilerden hangisi döneminde Türk islam kültürüne ait eserler ortaya konulmamıştır?
A-Karahanlılar B-Gazneliler C-Harzemşahlar
D-Selçuklular E-Göktürkler
5-İslamiyet çoğunlukla askeri ve siyasi hakimiyetle beraber yayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin dışında kalır?
A-Suriye B-Irak C-Türkistan
D-İran E-Kuzey Afrika
6-Mısır’da kurulan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A-Tolunoğulları B-Akşidler C-Fatimiler
D-Memlükler E-Karakoyunlular

7-Türkçenin farsçadan daha üstün olduğunu ortaya koymak amacıyla Ali Şir Nevai’nin yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A-Divan-ı lugatit türk
B-Muhakemetel lugateyn
C-Tarihi cihan kuşa
D-Vaka-i
E-Divan-ı hikmet

8-Türkler’in İslamiyeti kabulleriyle aşağıdakilerden hangisiinde kısa zamanda bir değişiklik görülmüştür?
A)Dini inançlara
B) Milli eserlerinde
C)Eğitim ve öğretimde
D)Memleketin hanedan mensuplarının ortak malı sayılması anlayışında
E)Süsleme sanatlarında

9-Türk-İslam uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık,kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?
A)Yazı (hat)sanatı
B)Duvar çiniciliği
C)Resim ve heykelcilik
D)Figürlü plastik sanat
E)Minyatür sanatı
10-Memlukler Devleti’nin siyasi varlığı Osmanlı Devleti’nden daha kısa sürdüğü halde,Memluklerde tahta geçen hükümdar sayısı Osmanlılardan daha çoktur.
Memluklerde hükümdar değişikliğinin Osmanlılardan daha fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toplumun çeşitli etnik gruplardan oluşması
B)Her emirin sultan olma hakkına sahip olması
C)Türkçe bilenlerin imtiyazlı olması
D)Osmanlı Devleti’nden önce kurulması
E)Hükümdarlığın, halifenin onayına bağlı olması
11-İslamiyet’i kabul eden Mısır ve Kuzey Afrika’nın Arap olmayan yerli halkı sadece din değiştirmekle kalmayarak zamanla yeni bir kimlik kazandılar. Türk ve İranlılar ise din değiştirmelerine karşın kimliklerini korudular.
Türk ve İranlıların kimliklerini korumaları aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A)Arapçayı din dili olarak kabul etmelerinin
B)İslamiyet’i guruplar halinde kabul etmelerinin
C)Araplarla siyasi ilişkilerinin geç başlamasının
D)Ülkelerinin Arabistan’a daha uzak konumda olmasının
E)Eski ve köklü bir kültüre sahip olmalarının
5-Türk-İslam dünyasında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması,oymacılık,kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?
A)Yazı(hat)sanatı B)Duvar çiniciliği
C)Resim ve heykelcilik D)Figürlü plastik sanatı
E)minyatür sanatı
6-Kağıt üretiminin Çin’in tekelinden çıkıp, çin dışında yaygınlaşmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)İpek yolunun açılması B)Haçlı seferleri
C)Talas Savaşı D)Mete’nin Çin’i vergiye bağlaması
E)Uygurların matbaa kullanması
7-İlk Müslüman Türk devletlerine bakıldığında genellikle,yöneticilerinin Türk,halkının değişik unsurlardan oluştuğu görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğin dışında kalır?
A)Tolunoğulları B)Memlükler C)Gazneliler D)Eyyubiler E)Karahanlılar
8-Devletin kurucusu Babür Şah olup,devlet tüm Hündistan’a hakim olmuştur. Tac Mahal adlı eseri çok tanınmıştır. 1858 de İngilizlerin yıktığı bu Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Timur İmparatorluğu B)Akkoyunlu Devleti
C)Harzemşahlar Devleti D)Babür Devleti
E)Horasan Selçukluları
 
Üst Alt