• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesinde Neler Öğreneceğiz ? Ünitenin Konuları

Yorgun

Veziri Azam
Yönetici
Vezir-i Azam
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
13,959
Beğeniler
16,144
Puanları
113
Web sitesi
www.tarihsinifi.com
#1
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesinde Neler Öğreneceğiz

• Tarih biliminin konusu, yöntemi, kaynakları

• Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisi

• Tarih öğrenmenin amacı ve yararları

• Zaman ve takvim kavramları

• Vaka ve vakıayı ayırt edebilme

• Tarihî bilginin nasıl ortaya çıktığı

• Tarih yazıcılığının serüveni

• Tarihî bilgide farklı bakış açılarının değerlendirilmesinin gerekliliğiÜnite Konuları

1.1. İnsanlığın Hafızası Tarih

1.2. Neden Tarih?

1.3. Zamanın Taksimi

1.4. Vaka ve Vakıayı Ayırıyorum

1.5. Belgeden Bilgiye

1.6. Tarih Ve Yorum
 

atahoca

Usta Üye
Katılım
30 Mar 2009
Mesajlar
544
Beğeniler
154
Puanları
43
#2
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Ünitesinde Hangi Kazanımlar Hedeflenmişti.

1. ÜNİTE: TARİH VE TARİH YAZICILIĞI (KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI)
9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir.
b) Tarih biliminin; konusu, yöntemi, kaynakları ve başvurduğu kanıtlar itibarıyla diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılığı vurgulanır.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
a) Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.
b) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur.
c) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.
ç) Tarih öğrenmenin; araştırma, kanıt kullanma, sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, eleştirel düşünme, empati, zaman ve kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama gibi yaşam becerilerini kazanmadaki yer ve önemine değinilir.
d) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır.

9.1.3. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analiz eder.
a) Zamanın “dün-bugün-yarın” şeklinde taksiminin insan aklının bir ürünü olduğu ve dünü anlama çabasının geleceğe dönük bir yön bulma faaliyeti şeklinde de ortaya çıkabileceği vurgulanır.
b) Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir.
c) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı takvimler) ve Türkler tarafından kullanılan takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi takvim, hicri takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.
ç) Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.
d) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır.
e) Döngüsel ve ilerlemeci zaman anlayışları arasındaki farklar üzerinde durulur.

9.1.4. Tarihî olay (vaka) ve olguyu (vakıa) ayırt eder.
Tarihî olayların biricikliğine karşılık tarihî olguların tekrar edebilir doğasına ilişkin örnekler verilir.

9.1.5. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.
a) Tarihçilerin geçmişe dair bilgilere, hangi kaynakları ve yöntemleri kullanarak nasıl ulaştıklarına değinilir.
b) Geçmiş hakkındaki haber ve bilgi kaynaklarını/kanıtları sorgulamanın tarihî bilginin oluşturulmasındaki önemi vurgulanır.
c) Vakanüvislik tarzı tarih yazıcılığının olayları kaydetmekle yetinirken belgelerin sorgulanmasına dayalı tarih yazıcılığı anlayışının sebep ve sonuç bağlantıları çerçevesinde olaylardan olgulara varmaya çalıştığı vurgulanır.

9.1.6. Tarihî bir konu hakkındaki farklı bakış açılarına dayalı yorumları karşılaştırır.
a) Tarihî bilginin kanıtlara dayalı olmasının yanı sıra tarihçilerin değerlendirme ve yorumlarını da içerdiği belirtilir.
b) Aynı tarihsel olayı farklı kaynak ve zihniyet ile değerlendirmenin farklı yorumlara neden olabileceği çeşitli örnekler üzerinden vurgulanır.
c) Günümüzde başta görsel medya olmak üzere çeşitli kaynaklarca yayılan popüler tarih bilgisi ve yorumlarına sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmanın gerekliliği vurgulanır.
ç) Bilimsel bilginin değişebilir olduğuna, ulaşılan yeni kaynaklar aracılığıyla ya da mevcut kaynakların yeni araştırmacılar tarafından yorumlanmasıyla geçmişe dair bilgilerimizin yeniden inşa edilebileceğine dikkat çekilir.
 
Üst Alt