• Kaynak menüsünden dosya indirebilmek istiyorsanız lütfen forum kullanım bilgisini okuyunuz

Türkiye Tarihi Konu Testi

Avşar Bey

Yeniçeri Ağası
Yeniçeri Ağası
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
228
Beğeniler
4
Puanları
18
Yaş
62
#1
2009-2010 ÖĞRETİM YILI LİSE-I TARİH DERSİ(Türkiye TARİHİ) KONU TESTİ SORULARI
1. I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra 1080 Yılı’nda merkez Sivas olarak kurulan devletlerdendir
II. Devletin kurucusu Türkiye Selçukluları ile birlikte Eskişehir yakınlarında Haçlılar ile savaştı
III.Taht kavgaları ile devlet Kayseri,Sivas ve Malatya kolu olmak üzere üçe ayrıldı
Yukarıda sayılan gelişmeler;Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden hangisi için geçerlidir?
A)Danişmentliler B)Mengücekliler C)Saltuklular D)Artuklular E)Sökmenliler
2. Aşağıdakilerden hangisi;Çaka Bey’in İstanbul’u ele geçirme girişimi ile ilgili değildir?
A)Çaka Bey ;esir düştüğü Bizanslılar’dan denizciliği öğrenmişti B)Çaka Bey;kurduğu donanma ile Midil- li,Rodos ve Sakız adalarını fethetti C)İstanbul’u ele geçirmek için Peçenekler ve Türkiye Selçuklu-ları ile ittifak kurdu D)Bizans bu ittifakı bozmak için çalıştı E)Çaka Bey;İstanbul’u alamayınca intihar etti
3. I. Türkiye Selçuklu Devleti, Kutalmış Bey’in oğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu
II. Bizans Devleti’nin karışıklığından faydalanan Mansur ve Süleyman Şah kardeşler Konya,Afyon;Kütahya ve İznik’i ele geçirdiler
III. Kardeşi Mansur’un Anadolu’da tek başına devlet kurmak istemesi üzerine,Süleyman şah, kardeşini mağlup etti ve 1077’de Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdu
Yukarıdaki sayılanlara bakarak, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu aşaması ile ilgili olarak; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D)Yalnız III E) I,II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi; I.Kılıç Arslan Dönemi’nde meydana gelen olaylara arasında gösterilemez?
A)Hükümdar olunca devlet işlerini düzene koydu B)Bizans’la antlaşma yaparak batı sınırını güvence altına aldı C)Haçlılar’la savaştı,fakat istenen sonucu alamadı D) Haçlılar’la savaş sonunda da Devletin merkezi yine İznik olarak kaldı E)Haçlılar’a karşı Bizans İmparatoru ile anlaştı
5. Aşağıdakilerden hangisi;Haçlı Seferleri ile ilgili olarak doğru değildir?
A) XI-XIII Y.Yıllar arasında meydana gelen en büyük olaylarından biridir B)Hristiyan Batı dünyasının Müslümanlar üzerine yaptıkları seferlerdendir C)Müslümanların elinde bulunan Mekke ve Medine’yi almak için yapılan savaşlardır D)Hristiyan askerler elbiselerinde haç işaretleri taşıdıkları için bu isimle anılmıştır E)Dini sebepler ön plandadır
6. I. Bizans Türkler karşısında Avrupa’dan yardım istedi
II. Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemeleri
III. Fransa’daki Kluni Tarikatı’nın Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması
Yukarıda sayılanlardan hangisi;Haçlı Seferleri’nin Ekonomik Sebeplerindendir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D)Yalnız III E) I,II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi; I. Haçlı Seferi açısından doğrudur?
A) 1096-1097 yılları arasında Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen kişilerce Piyer Lermit komutasında oluşan Haçlı grubunca yapıldı B)Musul Atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa Latin Kontluğu’na son verdiği için bu sefer oldu C)Bu sefere Alman ve Fransız Kralları da katıldı D)Bu seferde Antalya’da terk edilen 3000 civarında Haçlı askeri Türkler tarafından himaye edildi E)Haçlılar’a karşı Türkiye Selçuklu Sultanı II.Mesut savaştı
8. III.Haçlı Seferinin sebebi;aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haçlılar’ın Hristiyanlarca kutsal sayılan Filistin’i almak istemeleri B) Eyyübi hükümdarı Selahattin Eyyübi’nin Hıttin Savaşı’nda(1187) Haçlılar’ı yenerek Kudüs’ü ele geçirmesi C)Türkiye Selçuklu Devleti’nin güçlenmesi D)Bizans’ın Türkler karşısında yenilmesi E) Hristiyanların,II.Haçlı Seferi’nin öcünü almak istemesi
9. Aşağıdakilerden hangisi;Haçlı Seferleri’nin Ekonomik Sonuçlarından değildir?
A)Akdeniz’de ticaret gelişti,yeni limanlar önem kazandı B)Papaların ve kralların sefere para için başvurmaları ile bankacılık gelişti C)Kiliselere olan güven azaldı D)Avrupa’da zengin Burjuva sınıfı doğdu E)Avrupa’da hayat standartları yükseldi
10. I. II.Kılıç Arslan;ilk yıllarında kardeşler arasında taht kavgalarıyla uğraştı
II. Danişmentliler ve Musul Atabeyi Nureddin Zengi bu durumdan istifade etmek istediler
III. II.Kılıç Arslan,bu ittifakı bozmak için Bizans İmparatoru ile saldırmazlık antlaşması yaptı(1162)
II.Kılıç Arslan’ın Türkiye Selçukluları’ın başına geçtiği ilk yıllarla ilgili olarak yukarıda sayılanlar açısından ;aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D)Yalnız III E) I,II ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi;Miryokefalon Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A)Bu savaşla Bizans,savunma durumundan saldırı(taarruz) durumuna geçti B)Anadolu’nun ‘’Türk yurdu’’ olduğu ispatlandı C) Türkiye Selçuklu Devleti, bu zaferle İslam Dünyasında önemli konuma yükseldi D) Bu zafer,Avrupa’da büyük bir endişe meydana getirdi E)Bizans,Batı Anadolu kıyılarını elinde tutabilmek için büyük çaba gösterdi
12. I.Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde;
I. Ticaret ve ekonomiden önce,ülkenin güvenliği esasına göre; fetih politikası belirlendi
II. Venediklerle ilk defa ticaret antlaşması yapıldı
III. Vergisini ödemeyen İznik İmparatoru’na savaş açıldı
Buna göre;yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) I ve II B)Yalnız I C)Yalnız III D) II ve III E) I,II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisi;Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ın Moğol tehlikesine karşı aldığı tedbirlerdendir?
A)Alanya Kalesi’ni fethetti B)Kırım’da Suğdak’ı ele geçirdi C)Kıpçak Beyleri ve Rus Knezleri itaat altına alındı D)Moğol Hanı Ögeday’a elçiler göndererek barış yaptı E)Trabzon kuşatıldı,fakat alınamadı
14. I. Ülke toprakları,hükümdar ailesinin ortak malıdır
II. Merkezi otorite çok güçlüdür
III. Sultanlar Farsça unvanlar kullanırlar
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri;Türkiye Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti’nin benzer özelliklerindendir?
A)Yalnız II B)Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) Yalnız I
15. Aşağıdakilerden hangisi;XIII.Yüzyılda Anadolu’da Türkçe’nin yerleşip gelişmesinde rol oynamamıştır?
A)Anadolu’da yaşayan insanların büyük çoğunluğunun Türk olması B)Karamanoğlu Mehmet Bey’in girişimleri C)Büyük Selçuklu Sultanlarının Farsça unvan kullanmaları D)Türkmen Beyleri’nin bu alandaki hizmetleri E)Moğollar’ın önünden kaçan yazar,şair ve bilim adamlarının katkıları


NOT: İlk 10 soru 7’şer,son 5 soru 6’şar puandır
 
Üst Alt