1. İletilerinizde "teşekkür" ifadeleri yasaktır. Lütfen teşekkür ederim ... vb ifadeler kullanmayınız.Teşekkür etmek istiyorsanız ilgili iletinin altında yer alan "beğen"ebilirsiniz.
  Duyuruyu Kapat

Yağmalar

'Kavimler Boylar Hanedanlar Tarihi' forumunda İSRA tarafından 31 Mart 2014 tarihinde açılan konu

Bu Sayfayı Paylaş

 1. İSRA Veziri Azam Site Yetkilisi Vezir-i Azam

  Katılım:
  13 Mart 2009
  Konular:
  250
  Mesaj:
  1,013
  Alınan Beğeniler:
  591
  Ödül Puanları:
  113
  Şehir:
  Konya
  Yağmalar
  Kâşgarlı Mahmud’a göre, Türk boylarından biri olan Yağmalara, “Kara Yağma” da
  denmektedir. Yağmaların menşei hakkında Gerdîzî bunların başkanına “Yağma
  Tuğ” unvanı verilmesinin hikayesini anlatır. Hududü’l-Âlem’e göre, Yağmaların
  bulunduğu bölgenin doğusunda Toguzguzlar, güneyinde Kuça nehrine karışan
  Huland nehri, batısında Karluk sınırları bulunmaktadır. Burada çok az ziraat yapılmakta,
  ama, çok kürk imal edilmektedir. Avcılık yaygındır. Zenginlikleri at ve koyundur.
  Halkı sert, kuvvetli, çok silaha sahip ve savaşçıdır. Melikleri Toguzguz evladındandır.
  Yağmaların bir çok boyu vardır. Binyediyüz tanınmış boyu olduğu
  söylenir. Kâşgar’ın başkanları Karluklardan ve Yağmalardan idi. Artuç, Yağmaların
  kalabalık bir köyü iken, halkı yılanlar fazla çoğaldığı için burayı terk etti. Hîrgilî ya
  da Hîrmekî, büyük bir köy olup, halkı Artuçlular idi. Burada üç çeşit Türk vardır:
  Yağma, Karluk ve Toguzguz. fiu halde Yağmalar, Kâşgar ile onun kuzeyindeki Narin
  ırmağı arasında yaşamaktadırlar. Mücmelü’t-Tevârîh ve’l-Kısas’da ise Yağma
  padişahına “Buğr(a) Han” dendiği kaydedilmiştir. 753-756 yılları arasında dikildiği
  tahmin edilen Uygurlara ait Taryat (Terhin) kitabesinde Yağmalar, bir topluluk
  adı olarak yazılmıştır. Kitabede Uygur kaganı Bayan Çor’un komutanı Bilge Kutlug
  Tarkan Sengün seferinde Yağma Lumçişi (vergi tahsildarı)’sinden söz edilmektedir.
  981-984 yılları arasında Uygur ülkesine bir seyahat yapan Çin elçisi Wang
  Yen-Te’nin Seyahatname’sinde kaydedilen boylar arasında Yang-mo (Yağma) da
  bulunmaktadır.
  Türk Hakanlığı hakan ailesinin menşei ve hakanlığı kuran esas unsurun kim olduğ
  u meselesinde Yağmalar, bir çok araştırmacıdan özel bir ilgi görmüştür. Bilhassa,
  İslam kaynaklarına dayanarak ortaya atılan Yağma tezi, ana hatları ile şöyledir:
  “I- Yağmalara Kara Yağma da denilir. Kara Hanlılardan birçoklarının unvanları
  nda kara sıfatı da bir unvan olarak görülür.
  II- Yağmaların hükümdarı Buğra Han unvanı taşır. Kara Hanlılardan bir ço-
  ğunun da Buğra Han unvanı taşıdığını biliyoruz.
  III- Türk toplulukları arasında “han” unvanını taşıyan yalnız Yağmaların hükümdarı
  idi. Bu da Yağma hükümdarının Uygur kaganları ailesine mensup
  olmalarından ileri geliyor.
  IV- Kâşgar, Yağma yurdunda bulunan veya ona komşu bir şehir idi. Kara Hanlı
  hükümdarlarının aile mezarlığı da Kâşgar’da bulunuyordu.
  V- Yağmalar, Batı Türk ülkesindeki yurtlarına, mensup oldukları Uygur elinden
  ayrılarak gelmişlerdir. Onlar bu yeni yurtlarına ne zaman geldiler? Uygur
  devletinin 840 yılında yıkılması üzerine Uygurlardan önemli toplulukları
  n batıya, Karluklar ülkesine göç ettiklerini biliyoruz. Yağmaların da bu
  göçler sırasında Kâşgar bölgesindeki yurtlarına gelmiş olduklarını kabul etmek
  yerindedir.
  VI- ...Bu mühim başarılara rağmen Karluk Yabgusu kagan unvanı alamadı ve
  Karluklar Batı Türkleri ülkesinde kuvvetli bir varlık gösteremediler. Hatta
  onların bir devlet kurdukları bile söylenemez ...”
  Altı ana başlıkta ele alınan bu Yağma tezi görüşlerinin tenkide açık yönleri
  şunlardır:
  I- Bu bilgiyi veren Kâşgarlı Mahmud’un kayıtlarına göre “Kara” unvanının sadece
  Yağmalara özgü kullanılmadığı görülmektedir. Mesela, sınır bölgesinde oturan
  Türk boylarından Uğraklara da “Kara Yığaç” denmektedir. Ele aldığı yirmiiki
  Oğuz boyundan biri de “Kara Bölük” tür. Çiğil ve Tuhsîlerin yaşadığı Kuyâs merkezinde
  kalelerden birinin adı “Kara Kayâs” idi. Karlukların merkezlerinden Barshân’daki
  bir yere “Kara Sengir” deniyordu. Barshân’da bahadır olan herkese “Kara
  Beckem” denirdi. Yine Karlukların yaşadıkları bölgelerden Fergâna’da “Kara
  Yalga” denilen sarp bir yer vardı. Demek ki, Yağmalara “Kara” da denmiş olması,
  onlara özgü bir durum değil, diğer Türk boyları ve coğrafî alanları için de geçerli
  olan bir durumdu. fiu halde, Türk hakanlığı ailesinin kullandığı kara unvanı ile
  Yağmalar arasında bu çerçevede hiçbir ilişki yoktur.
  II- Yağmaların hükümdarına “Buğra Han” dendiğini kaydeden tek kaynak
  Mücmelü’t-Tevârîh ve’l-Kısas’dır. Bu eser, 1126 yılında tamamlanmıştır ki, verdiği
  bilgi çok geç bir dönemi yansıtmaktadır. Zira, artık, Karluklar ve Çiğiller gibi, Yağ-
  maların da yaşadığı Kâşgar bölgesindeki Türk hakanlığı yöneticilerinin Buğra Han
  unvanı taşıdıkları ya da burada bu unvanla ilk meşhur olan Harun Buğra Han’ın
  çocuklarının burada bulundukları bilinmektedir. Üstelik, Yağmaların 840 yılından
  sonra Kâşgar bölgesine geldiği fikri kabul edilirse, bundan bir asır önce, 738’lerde
  Fergâna’da Uşrûsene hakimi ve çocuklarının “Kara Buğra” unvanı taşıdıkları görülmektedir.
  fiu halde, “Kara” ve “Buğra” unvanının geç dönemde doğudan gelen
  Yağmalar ile ilgili değil, Türgiş ve Karluk nüfuz sahasındaki Gök-Türk ve Akhunları
  n bakiyeleri olan Batı Türkleri ile ilgilidir. [hunkan11]
  III- Bu durumda, Yağmalar “Buğra Han” ya da “Han” unvanı değil, “Yağma
  Tuğ” unvanı taşıdılar. Nitekim onlar, sadece Uygurlara tâbi bir boy idiler ve Uygur
  kagan sülalesi ile ilişkilerini ortaya koyan bir kaynağa da rastlanmamaktadır.
  54 ilk Müslüman Türk Devletleri
  Bu tezi savunan
  araştırmacıların en önemli
  dayanağı Yağma
  hükümdarlarının “Buğra
  Han” unvanını taşıdıkları,
  Kara Hanlılardan bir
  çoğunun da aynı unvanı
  kullandıkları düşüncesidir.
  Yağma tezinin en önemli
  dayanağı olan “Buğra Han”
  unvanı ile ilgili görüşün
  zayıf noktası şudur:
  Yağmaların 840 yılından
  sonra Kâşgar bölgesine
  geldiği fikri kabul edilirse,
  bundan bir asır önce,
  738’lerde Fergâna’da
  Uşrûsene hakimi ve
  çocuklarının “Kara Buğra”
  unvanı taşıdıkları
  görülmektedir. fiu halde,
  “Kara” ve “Buğra”
  unvanının geç dönemde
  doğudan gelen Yağmalar ile
  ilgili değil, Türgiş ve Karluk
  nüfuz sahasındaki Gök-Türk
  ve Akhunların bakiyeleri olan
  Batı Türkleri ile ilgilidir.
  IV- Hudûdü’l-Âlem’de Kâşgar’ın eskiden yöneticilerinin Karluk veya Yağma oldukları
  söylenmektedir. Bir başka kaynak Gerdîzî, bu ikisine Tibetlileri de dahil etmektedir.
  Kâşgarlı Mahmud ise Kâşgar’ın bir takım köylerinde Çiğillerin yerleşik
  olduğu, hatta bir köyün de Kıpçak adını taşıdığı belirtilir. Kâşgar yakınlarındaki Artuç’da
  Yağmaların bulunduğu, ancak, onların burayı terk etmek zorunda kaldıkları
  Hududü’l-Âlem’de kayıtlıdır. Gerek Kâşgarlı Mahmud’un gerekse islam coğrafyacı
  larının verdiği bilgilere göre, her ne kadar Türk boylarının belirli bölgelerle sı-
  nırlı sahaları var ise de bazı yerlerde iç içe yaşadıkları da bilinmektedir. Mesela,
  Türk ilinin Ceyhun’u denilen ilâ deresi halkını Yağma, Tuhsî ve Çiğiller oluşturuyordu.
  Yine, Karluk, Tuhsî, Çiğil ve hatta Oğuzların bulunduğu Tarâz taraşarında
  bir köyün adı Yağma idi. Bu çerçevede, Afrâsyâb’ın havası iyi olduğu için oturdu-
  ğu ve bu nedenle Ordu Kend denilen Kâşgar’da Yağmaların halkın çoğunluğunu
  oluşturduğuna işaret eden bir kaynak bulunmadığı gibi, 920’lerden itibaren mutasavvı
  f Ebû Nasr Sâmânî dolayısı ile manevî bir merkez konumunda olan Artuç’daki
  Yağmaların da burayı terk ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, Kâşgarlı Mahmud, (ata
  mezarının bulunduğu) Artuç hakkında hiçbir bilgi vermez. Sadece, bu adı taşıyan
  iki köyün bulunduğuna işaret eder. Kâşgar’daki hakanlık mezarlığı, bilhassa Mâverâünnehr’in
  fethinden sonra anlamını yitirmiştir. Zira, artık hanedan mensupları
  kendi bölgelerinde yaptırdıkları rıbat, medrese, türbe v.s. imaretlerde defnedilmekteydiler.
  Diğer taraftan manevî merkez Artuç da bu tarihlerde önemini kaybederek,
  yeni manevî merkez Buhârâ’ya kaymış olmalıdır. Nitekim, hanedanın bağlı
  olduğu Nemedpuş Sâmânî gibi, mutasavvıf Sâmânî ailesi üyeleri de Buhârâ’ya defnedilmeye
  başlanmıştır.
  V- 840 yılında Uygur Kaganlığı’nın yıkılması ile batıya yapılan göçler ve bu göçlerin
  batıdaki Türk boyları arasında etkileri söz konusudur. Ancak, bu göç hareketleri
  sonucunda, muhacirlerin Karluk sahasında yeni bir devlet kurduğuna dair bir
  ip ucuna rastlanmamaktadır. Zira, Seyhun boyunda 840 yılında Bilge Kadır Han’ın
  Sâmânîlerle olan ilişkisi tespit edilmektedir ki, bu tarihte doğu taraşarından Yağ-
  maların batı hudutlarına kadar gelerek, Karluk boylarını itaat altına almaları ve han
  unvanını kullanarak Sâmânîlerle ilişkiye girmeleri kronolojik açıdan imkansızdır.
  Nitekim, göç hareketlerinin ülkede yarattığı istikrarsızlık, hanedanın ve ülkenin tamamen
  islam dairesine girdiği 960 yıllarına kadar devam etti.
  VI- Karlukların tarih sahnesine çıkmalarından sonraki siyâsî süreçleri, Çin ve islam
  kaynaklarının izin verdiği ölçüde izlenebilmektedir. Halbuki, Yağmalara dair
  bilgiler yok denecek kadar azdır. Karluklar, batıda güçlü komşuları Abbasîler ve
  onlara tâbi Sâmânîlere, doğuda ise Uygurlara karşı başarı ile mücadele ettiler. Bu
  sırada bazı yenilgiler de aldılar, ancak, her defasında yeniden toparlanabildiler.
  Hatta, islam kaynaklarının kayıtlarına göre, onların siyasî sahnede oynadıkları askerî
  rolleri hakanlığın kuruluşundan yıkılış devirlerine kadar sürdü. Bilhassa, Mâverâünnehr’in
  fethinden sonra, bir kısım Karluk, Çiğil, Ezgiş boyları bu yeni sahalara
  göç ederek, batıda Ceyhun boylarından doğuda Emil boylarına kadar geniş bir
  sahada önemli siyâsî olaylara karıştılar. Ancak, vakayinamelerde Yağmalardan hiç
  söz edilmemesine bakılırsa, sönük bir hayat yaşadılar ve yerlerini muhafaza edebildiler.
  Zira, Doğu Türk Hakanlığı’na son veren Kara Hıtây Gür Han’ın Selçuklu
  vakayinamelerinde Hıtây, Hoten ve Yağma hanı diye tavsif edilmesi, Avfî’nin kaydettiğ
  i şiirlerde Yağmaların doğuda, Türkistan taraşarında olduklarına işaret edilmesi,
  bunu doğrulamaktadır. Atlı çoban Karlukların aldığı yenilgiler, esasen onları
  n gücünden ve güçlü olmasının komşularında yarattığı endişeden kaynaklanmaktadı
  r. Bu bakımdan Karlukların yenilgileri onların hakanlığı kurmalarına engel teş-
  3. Ünite - Karahanlılar (Türk Hakanlığı): Kuruluş Dönemi 55
  kil etmemektedir. Tıpkı, Oğuzların sadece Tuğrul ve Çağrı Beyler’e bağlı boyları-
  nın, önce Mâverâünnehr’de, sonra Hârizm’de ve nihayet Horasan’da on yıldan daha
  az bir süre içinde peşi sıra en az üç kez katliama maruz kalmalarına rağmen,
  Selçuklu imparatorluğunu kurarak, kısa sürede iznik’e kadar dayanmalarına engel
  olunamadığı gibi.
  Çin kayıtlarını esas alan bazı araştırmacılar, Yağma-Toguzguz-Uygur tek bir köken
  faraziyesi temelinde Türk hakanlığı hakan ailesinin menşeinin ve hakanlığı
  kuran esas unsurun Uygurlar olduğunu ileri sürmüştür. Bu konudaki temel dayanaklar,
  Eski ve Yeni T’ang shu’lardaki Uygurlar Tezkiresi’nde yer alan Uygurların
  840’dan sonra batıya göçleri ile ilgili kayıtlardır. Yeni T’ang shu’da yer alan bilgi
  şöyledir: “Sengün Külüg Baga Kırgızların yüzbin kişilik süvarisi ile Uygur şehirlerine
  saldırarak, Uygur kaganı Kürebir’i öldürdü. Başkenti ateşe verdi. Halkları
  kaçtı. Vezir Savcı ile Menglig Tegin (Pan Tegin), onbeş boy ile Karluklar tarafına
  kaçtı. Kalanlar Tibetlilere ve An-hsi’ye gelip yerleşti. Dolayısı ile kagan soyundan
  13 boy Üke Tegin’i kagan seçti.” Bunun bir başka versiyonu da Eski T’ang shu Uygurlar
  Tezkiresi’nde yer almaktadır: “Külüg Baga adında bir yöneticinin Kürebir
  ile husumeti olduğundan Kırgızlara gidip, yüzbin süvari ile gelerek Uygur şehirlerine
  saldırdı. Kürebir ve Kuşuvu şadı öldürdü. fiehri ateşe verdi. Uygur vezir Savcı,
  yeğeni Menglig Tegin (Pan Tegin) ile beş kardeş ve onbeş boy batıya doğru Karluklara
  kaçtı. Onlardan bir grup Tibetliler ve bir grup da Kusen (Kuça) tarafına gitti.
  Kagan soyundan onüç boy Üke Tegin’i kagan yaptılar ve güneye gelip, Çinlilere
  baş eğdiler.” Bu bilgilerin bir benzeri, Halkı idare Etmenin Genel Örnekleri adını
  taşıyan bir başka vakayinamede de kaydedilmiştir.
  Bu çerçevede oluşan genel görüş, dağılan bir çok Türk boyunu çatısı altında
  toplayan Menglig Tegin yani Pan Tegin, islam kaynaklarında yer alan Bilge Kadır
  Han ile aynı kişi idi. 866 yılından sonra Pan Tegin’in varisleri merkezlerini Kuça’ya
  alarak devletlerini dokuz vezir ile yönetmeye başladılar. IX. asrın sonları ve X. asrı
  n başlarında batıya göç eden Uygurların katılması ile Yağmalar güçlendiler ve tâbi
  olan Karlukların bölgesine tamamen hakim oldular. Devletin merkez, sağ ve sol
  yönetim tarzı gereğince, merkez Kuça’da Uygur kaganı “Arslan Han”, batıda “Buğ-
  ra Han” ve güney doğuda Kansu’da daha bağımsız olan Kan-chou Uygur tudunu
  bulunmakta idi. Böylece ülkenin sınırı doğuda Sarı Nehir’e, batıda Hindukuş dağ-
  larına kadar uzanıyordu. Ancak merkezî yönetim bir süre sonra zayışadı. Merkezden,
  önce T’ung-Kuang saltanat devrinin ikinci yılı 924’de Kan-chou Uygur hükümdarı
  kendini kagan ilan ederek ayrıldı. Ardından, batıda Yağma boyundan Satuk
  Buğra Han da, “Kara Han” unvanı aldı. Sonra, ülkede İslamı yaygınlaştıran oğ-
  lu Baytaş Musa, 960 yılında Balasagun’da “Hanlar Hanı” unvanını alarak bağımsız
  Karahanlı (Türk Hakanlığı) devletini kurdu.
  Çin kayıtlarını esas alan araştırmacıların, ayrıntıda başka kayıtlarla desteklediği
  bu tarihî kompozisyonun da tenkide açık yönleri bulunmaktadır: Bilhassa, kronolojik
  ve jeopolitik açıdan tezatlar içermektedir. Mesela, en erken 848 yılında Anhsi’de
  kagan ilan edilen ve Yağlakar soyundan olduğu tahmin edilen Menglig Tegin
  (Pan Tegin)’in, islam kaynaklarına göre 840 yılında Seyhun boyunda Sâmânîlerle
  doğrudan ilişkileri tespit edilen Bilge Kadır Han ile aynı kişi ve onun Sâmânîler
  ile ilişkileri doğrudan yönetiyor olması, kronolojik ve jeopolitik açıdan mümkün
  görünmemektedir. Bundan başka, islam kaynaklarının da doğruladığı batıya
  göçen Uygur boyları ile Karluklar arasında Yedisu ve Kâşgar taraşarında cereyan
  eden çatışmaların seyri ve sonucu hakkındaki bilgiler, kaynaklarda yok denecek
  kadar azdır. fiayet, Menglig Tegin ile Bilge Kadır Han aynı kişi ise, İslam kaynaklarında
  Bilge Kadır Han’ın adı geçen çocuklarının, Çin kayıtlarında da geçmesi, ya
  da en azından onların An-hsi taraşarında kardeşlerinin olması gerekirdi. Diğer taraftan
  Yağma-Toguzguz-Uygur’un tek köken olduğu faraziyesinden hareketle kaynaklarda
  bu üç unsura ait farklı ve kısa ayrıntı bilgileri, devletin Yağmalar ya da
  daha genel anlamda, Uygurlar tarafından kurulduğuna kanıt olarak getirmek, sorunu
  daha karmaşık hale getirmektedir.
   

  Benzer Konular

Bu Sayfayı Paylaş

Etiketler: