İnkılap Tarihi Sınavlara Hazırlık

İnkılap Tarihi Sınavlara Hazırlık
İNKILAPLAR, İLKELER, DIŞ POLİTİKA (İLKLER) 1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır 2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı İsmet İnönü’dür 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk siyasi partisi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
169
KURTULUŞ SAVAŞI, CEPHELER, ANTLAŞMALAR (İLKLER) 1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir 2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır 3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet...
Cevaplar
0
Görüntüleme
132
20. YÜZYIL OSMANLI, MONDROS, CEMİYETLER, KUVAYI MİLLİYE (İLKLER) 1. Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma Sykes Picot Antlaşması’dır 2. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti Arnavutluk’tur (1913) 3. Osmanlı Devleti’nde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
130
TÜRK TARİHİNDE İLKLER – İNKILÂP TARİHİ İlk kez Mondros (30 Ekim 1918) Antlaşmasıyla Osmanlılar fiilen bitmiştir. İlk işgal → Musul (İngilizler) İlk direniş → Hatay-Dörtyol (Fransızlara) İlk cemiyet → Trakya-Paşaeli Cemiyeti İlk Kuva-i Milliye örgütlenmesi → Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
106
1. Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, milli egemenliğin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
217
Atatürk İlkeleri ÖYS Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi için doğrudan bir gerekçe olamaz? A) Teşvik-i Sanayi Kanunundan beklenenin gerçekleşememesi B) İhtiyaçtan fazla üretime...
Cevaplar
0
Görüntüleme
213
Atatürk İlkeleri ÜSS Çıkmış Sorular ve Cevapları 1. Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir? A) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi B) Milat takviminin kabul edilmesi C) Kadınlara seçme ve seçilme...
Cevaplar
0
Görüntüleme
179
LYS Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre'de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
126
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) YGS Soruları ve Cevapları 1. Lozan Antlaşmasından sonra, 1936’da Türkiye’nin Boğazlarda asker bulundurma isteğini kabul ettirmesinde, I. Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi, II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal...
Cevaplar
0
Görüntüleme
98
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) ÖYS Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır? A) Birinci İzmir İktisat Kongresi B)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
233
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) ÖSS Soruları ve Cevapları 1. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur. Aşağıdakilerden hangisi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
267
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) ÜSS Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. 20 Temmuz 1936’te imzalanan “Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Boğazlar üzerindeki egemenliğimizi kesinleştirmiştir? A) Savaş gemilerinin Boğazlardan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
195
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar LYS Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Cumhuriyet Dönemi’nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilmesiyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır? A) Öğretimin birleştirilmesi B)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
230
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar YGS Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Misakı millî sınırları içinde TBMM Hükümetinden başka bir hükümet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir? A) Seriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına B) Hıyânet-i Vataniye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar ÖYS Çıkmış Soruları ve Cevapları 1. Türkiye Cumhuriyeti, I. Yabancı okullardaki eğitim ve öğretim II. Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması III. Boğazların yönetimi IV. Musul’un Misak-ı Milli sınırları...
Cevaplar
0
Görüntüleme
114
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar ÖSS Soruları ve Cevapları 1. I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye...
Cevaplar
0
Görüntüleme
443
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar ÜSS Soruları ve Cevapları 1. Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu “şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama” ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu? A) Anayasayı laik bir duruma getirmeyi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
244
Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler YGS Soruları ve Cevapları 1. Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A) Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler ÖYS Soruları ve Cevapları 1. Sovyet Rusya, TBMM hükümeti ile Moskova Antlaşması’nı yapma gereğini aşağıdakilerin hangisinden sonra duymuştur? A) İtalyanların işgal ettikleri Anadolu topraklarından çekilmesi B)...
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
Milli Mücadele’de Cepheler ve Siyasal İlişkiler ÖSS Soruları ve Cevapları 1. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda Misak-ı Millî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır. Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur...
Cevaplar
0
Görüntüleme
151

En iyi kaynaklar

Üst Alt