4.Ünite: Türklerde Ekonomi Kazanım ve Açıklamaları (4 Saatlik)

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,641
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
4.ÜNİTE: TÜRKLERDE EKONOMİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (4 SAATLİK)


4.1. İlk Türk devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklar
.

a) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazar devletlerinin ekonomik yapıları üzerinde durulur.

b) Orta Asya coğrafyasının ekonomik faaliyetlere etkisine değinilir.

c) Yerleşik hayatın ekonomi anlayışında meydana getirdiği değişim vurgulanır (Uygurlar örneği üzerinden).

ç) İlk Türk devletlerinin ticari faaliyetleri kullanılan paralardan örnekler verilerek açıklanır.

d) Türk devletlerinin ticari faaliyetleri işlenirken ticaret kervanları, İpek Yolu ve Kürk Yolu'na değinilir.4.2. İlk Türk İslam devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklar.

a) Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devletlerinin ekonomik yapıları üzerinde durulur.

b) İlk Türk İslam devletlerinin ticari faaliyetleri, kullanılan paralardan örnekler verilerek ele alınır.

c) İkta sistemi ve ahilik teşkilatının ekonomik hayattaki rolleri üzerinde durulur.

ç) Ahiliğin meslek etiği ile günümüzdeki ticari hayata ait etik değerler örneklerle karşılaştırılır.

d) Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek için aldığı önlemlere değinilir.

e) Ribat, han ve kervansarayların ekonomideki rolü üzerinde durulur.

f) İkinci Türk Beylikleri Dönemi'nde Anadolu'da ticari hayattaki gelişmelere değinilir.4.3. Osmanlı Devleti'nin klasik dönemindeki ekonomik yapısını açıklar.

a) Osmanlı Devleti'nin üretim ve arz yönlü ekonomi anlayışı gerekçeleriyle açıklanır.

b) Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa'dan seçilen örnekler üzerinden Osmanlı ekonomisi ile ilgili temel kavram, unsur ve uygulamalara (lonca, gedik hakkı, Kapalıçarşı, kapanlar ile narh ve standardizasyon) değinilir.

c) Dönemin köylü, tüccar ve zanaatkârının ekonomik faaliyetleri hakkında metinlere yer verilir. ç) Osmanlı Dönemi'nde üretimin devamlılığını sağlamaya yönelik alınan tedbirler üzerinde durulur.

d) Coğrafi Keşifler, sömürgecilik ve kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.

e) İstatistik ve grafiklerden yararlanarak Osmanlı Devleti'ndeki ticaret yolları, ithal ve ihraç edilen maddeler ile sanayi kolları üzerinde durulur.

f) Vakıf sistemi ve işleyişinin toplumsal dayanışma ve iktisadi refaha katkıları günümüz örnekleriyle ilişkilendirilerek ele alınır.

g) Osmanlının ekonomi anlayışı ile eş zamanlı olarak Avrupa devletlerinin ekonomi anlayışı ana hatlarıyla karşılaştırılır.4.4. XVII. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomik yapısını kavrar.

a) Üretim yapısındaki çözülmenin iç ve dış nedenleri kanıtlar (tarihsel metinler, istatistiki veriler) üzerinden ele alınır.

b) Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde uygulanan para politikası ve tağşiş üzerinde durulur.

c) Tımar sisteminden mukataa ve malikâne sistemine geçişin etkisi ele alınır.

ç) Avrupa'da başlayan Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı ekonomisine etkilerine değinilir.

d) "Düyun-u Umumîye"nin kuruluşu ve işleyişinin Osmanlı Devleti'ne ekonomik etkileri üzerinde durulur.

e) Batıda ekonomik yaklaşımdaki değişimlere (merkantilizm ve makyavelizm) karşın Osmanlı ekonomik sisteminin durağanlığının nedenleri ve sonuçları örneklerle ele alınır.4.5. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ekonomik yapı ve yaklaşımları kavrar.

a) Lozan Antlaşması'nın ekonomik bağlayıcılığı ve ülke ekonomisine etkileri vurgulanır.

b) Bu dönemde millî ekonomi modelinin oluşturulma gerekçeleri örneklerle ele alınır.

c) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın Türk toplumuna etkilerine örnek olaylar üzerinden değinilir. ç) Bu dönemde tarım ve sanayi alanında gerçekleştirilen gelişmeler, istatistikî veriler ve grafikler yardımıyla ele alınır.

d) Ekonomik bağımsızlık açısından Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan iktisadi yapı ve yaklaşımlar ile yapılan uygulamalar (Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı gibi) üzerinde durulur
.
 
Üst Alt