Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,650
Çözümler
1
Tepkime puanı
342
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Cumhuriyet Dönemi Dış Politika (1923-1938) ÖYS Soruları ve Cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi kronolojide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması için çağrı yapılmasından sonra yer alır?


A) Birinci İzmir İktisat Kongresi

B) Kapitülasyonların kaldırılması

C) Yunanistan ile mübadele sorununun çözülmesi

D) Çok partili döneme geçme denemesinin yapılması

E) Sâdabat Paktı’nın imzalanması

(1998-ÖYS)2.

I. Batı Trakya

II. Hatay

III. Musul

IV. Boğazlar

V. Ege Adaları

sorunlarından hangileri, 1936-1939 yılları arasında yapılan antlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti yararına çözülmüştür?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V

(1997-ÖYS)3. İngiltere Musul ve Kerkük’ü elinden çıkarmamak için aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir?

A) Şeyh Sait ayaklanmasını

B) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasını

C) İstiklal Mahkemelerinin kapatılmasını

D) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti’ne çağrılmasını

E) Sadabad Paktı’nın kurulmasını

(1997-ÖYS)4. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A) Sovyet Rusya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi

B) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

C) Yugoslavya’nın kurulması

D) Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısının kesilmesi

E) Macaristan’ın bağımsızlığını kazanması

(1996-ÖYS)5. Balkan Antantı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle fiilen sona ermiştir?

A) II. Dünya Savaşı

B) Sovyetler Birliği’nin kurulması

C) Hatay sorununun çözülmesi

D) Sadabat Paktı’nın kurulması

E) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

(1992-ÖYS)


6. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Varşova Paktı’nın kurulması

B) Mısır’ın bağımsızlığını kazanması

C) Yahudilere Filistin’de bir devlet kurma olanağı verilmesi

D) Rusya’da rejim değişikliği olması

E) Almanya’nın ikiye ayrılması

(1991-ÖYS)7. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı’nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?

A) Yugoslavya B) Romanya C) İtalya D) Yunanistan E) Türkiye

(1989-ÖYS)8. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir?

A) Sen Jermen B) Versay C)Sevr D)Nöyyi E) Triyanon

(1989-ÖYS)9. 1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesinin yapılması

B) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasına

C) Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına

D) Sadabat Paktı’nın kurulmasına

E) Balkan Antantı’nın kurulmasına

(1988-ÖYS)10. Türkiye’nin Musul’u geri almaya çalışması karşısında İngiltere’nin gösterdiği tepkilerden biri aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Türklere karşı Yunanlıları destekleme

B) Türklere karşı Araplarla işbirliği yapma

C) Şeyh Sait Ayaklanmasını çıkarma

D) Kıbrıs'ı işgal etme

E) Menemen Olayını çıkarma

(1988-ÖYS)11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri için bir sorun olmamıştır?

A)Türk-Yunan ilişkileri B) Boğazlar C) Kapitülasyonlar D) Hatay E) Türkiye-lrak sınırı

(1987-ÖYS)12. Avrupa’da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz’de güvenliğin bozulması karşısında, Türkiye’nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Boğazların statüsünü ilgili devletlerle yeniden düzenlemek

B) Sovyetlerle saldırmazlık anlaşması yapmak

C) Milletler Cemiyeti’ne üye olmak

D) Balkan Antantı’nı (ittifakını) kurmak

E) Sadabat Paktı’na üye olmak

(1984-ÖYS)13. Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Misak-ı Milli ilkelerine uygun antlaşmalar yapılmıştır?

A) 1936-1939 B) 1933-1935 C) 1930-1932 D)1927-1929 E) 1924-1926

(1983-ÖYS)14. Türkiye II. Dünya Savaşına fiilen katılmadığı halde Türk ekonomisi bu savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi buna neden olarak gösterilemez?

A) Halkın satın alma gücünün azalması

B) Tarafsız kalmak için dış satım yapılamaması

C) Dış alıma bağlı malların sağlanamaması

D) işgücünün askere alınması yüzünden üretimin gerilemesi

E) Nüfusun hızla artması

(1982-ÖYS)15. 1917’de Rusya’da, 1933’te Almanya’da ve 1922’de İtalya’da güçlenen siyasal akımların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milletler Cemiyeti’ni tanımamaları

B) İnsan haklarını savunmaları

C) Liberal demokrasiye karşı olmaları

D) Versay Antlaşmasına tepki göstermeleri

E) Wilson Prensiplerini onaylamaları

(1982-ÖYS)16. Mustafa Kemal, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’mıza ilişkin önemli kararların alınmasında aşağıdakilerden hangisini temel ilkelerinden biri olarak uygulamıştır?

A) Kısa sürede kesin sonuç verecek çözümlere yönelmek

B) Askeri çözümleri siyasal çözümlere tercih etmek

C) Son sözü söyleyen kişi olmak

D) Heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onaylarını almak

E) Düşmanların güçsüz olduğunu savunmak

(1981-ÖYS)17. Hatay’ın Anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır?

A) Nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturması

B) Fransa’nın bu iş için savaşı göze alamaması

C) Türk dış politikasının başarısı

D) Hatay’ın o sırada bağımsız bir devlet olması

E) İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması

(1981-ÖYS)18. Musul, Misak-ı Milli sınırları içinde sayıldığı halde sonradan, Milletler Cemiyeti tarafından İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.

Milletler Cemiyeti’nin bu kararı karşısında Türkiye’nin konunun üzerine daha fazla gitmeyişi hangi nedene bağlanabilir?

A) İçeride çözüm bekleyen sosyal ve ekonomik sorunların olmasına

B) İngilizlerin kısa sürede Musul’dan çekilebileceği inancına

C) Musul’un ekonomik değerinin, Türkiye açısından çok önemli olmayışına

D) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti kararlarına uymak zorunda olmasına

E) Milletler Cemiyeti kararının Türk haklarını korumakta olmasına

(1981-ÖYS)19. Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke saymıştır?

A)Devletçilik B) Bağımsızlık C)Medeniyetçilik D) Devrimcilik E) Ulusçuluk

(1981-ÖYS)


Cevapları

1. E 2. C 3. A 4. A 5. A 6. D 7. C 8. B 9. E 10. C

11. C 12. A 13. A 14. E 15. C 16. D 17. E 18. A 19. B
 
Son konular
Üst Alt