Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar ÖSS Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Cumhuriyetin İlanı ve İnkılaplar ÖSS Soruları ve Cevapları1.


I. Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi

II. Toplumsal ve siyasal hayatta cinsiyet farkının kaldırılması

III. Gelen çağrı üzerine Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

Yukarıdakilerden hangilerinin amacı demokrasinin sağlanmasıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

(2008-ÖSS Sos-1)2. 1923 yılında Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yirmi beş yaş yerine on sekiz yaşını tamamlayan her erkek vatandaş milletvekili seçme hakkını kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin, Seçim Kanunu’nda yapılan bu değişikliğin sonuçlarından biri olduğu savunulabilir?

A) Seçilen milletvekillerinin aynı siyasi görüşte olması

B) Kadın - erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmesi

C) Milletvekili sayısının artırılması için yeni seçim yöntemlerinin denenmesi

D) Milletvekili seçiminde seçmen sayısının artırılması

E) Seçmende okur-yazar olma özelliğinin aranması

(2008-ÖSS Sos-1)3. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?

A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması

C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması

D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilogram birimlerinin kullanılması

E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

(2007-ÖSS Sos-1)4. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılmasını

B) Cumhuriyetin ilan edilmesini

C) Yabancı okulların açılmasını

D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını

E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

(2007-ÖSS Sos-1)5. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlarda milletvekillerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekillerini kendisi seçmektedir.

Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak

B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak

C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak

D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak

E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

(2007-ÖSS Sos-1)6. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu ve dengesi baştanbaşa değişecektir. İşte bu sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle,

I. geçmişten ders alma,

II. savaş ortamından çıkar sağlama,

III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme

yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E) II ve III

(2006-ÖSS Sos-1)7. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye'de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.

II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.

III. Yabancı sermayeden yararlanmak istenmektedir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

(2006-ÖSS Sos-1)8. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yıllında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,

I. geleneklere karşı çıkma,

II. hukuki güvence altında olma,

III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma

özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

(2006-ÖSS Sos-1)9. Türkiye Cumhuriyetinde, düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısının en çok olduğu savunulabilir?

A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

B) Harf inkılabının yapılması

C) Millet Mekteplerinin açılması

D) Eğitmen kurslarının açılması

E) Tüm öğretim kurumlarının bir merkezden yönetilmesi

(2005-ÖSS)10. Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türkiye’deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak,

I. yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği,

II. eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğu,

III. Türk kültürünün gelişmesine gereken önemin verildiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve III E) I, II ve III

(2005-ÖSS)11. Türkiye’de,

I. milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uzatılması,

II. çok partili sisteme geçilmesi,

III. halkın, temsilcilerini doğrudan seçmesi

gelişmelerinden hangileri için toplumun belli bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2004-ÖSS)12. Türkiye’de, 1929 yılından itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikası,

I. yerli malların kullanımını artırma,

II. ticaret yapılan devlet sayısını artırma,

III. dış ticaret açığını kapatma

amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) I,II ve III

(2004-ÖSS)13. TBMM’nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış; ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır.

Bu uygulama laiklik ilkesinin,

I. bütün dinlere eşit davranılması,

II. din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin taraflı davranması,

III. ibadet özgürlüğü tanınması

özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2004-ÖSS)14.

I. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi

II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herkesin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getirilmesi

III. Farklı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması

Yukarıdaki inkılapların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E)I,II ve III

(2003-ÖSS)15. I. İnanç özgürlüğünü geliştirme

II. Yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırma

III. Laik devlet düzenine geçme

Yukarıdakilerden hangilerinin, Halifeliğin kaldırılması için bir gerekçe olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D)II ve III E)I,II ve III

(2003-ÖSS)16. Türkiye Cumhuriyetinde,

I. Öğretim Birliği Kanunu’nun kabul edilmesi,

II. Tekke ve türbelerin kapatılması

III. Medreselerin kapatılması

gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

(2003-ÖSS)17. 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır;

I. Milletvekili seçebilme yaşı 25’ten 18’e indirilmiştir.

II. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır.

III. 50 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir.

Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı artırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) l, II ve III

(2001-ÖSS)18. I. Okuma yazmayı öğreterek okur yazarlığı yaygınlaştırma

II. Türkçe’yi yabancı dillerin baskısından kurtarma

III. Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme

IV. Türk Dili’nin zenginliklerini ortaya koyma

Yukarıdakilerden hangilerinin, Türk Dil Kurumlunun esas çalışmalarından olduğu savunulabilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) I, III ve IV

(2001-ÖSS)

19. Türkiye Cumhuriyeti’nde “çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede serbest olması” ilkesi, uygulamada aşağıdakilerden hangisinin temel alındığını gösterir?

A) Toplumsal dayanışmanın

B) Sosyal devlet anlayışının

C) Aile birliğine ve kişiliğe saygının

D) Gelenek ve göreneklere bağlılığın

E) Yönetime katılmanın

(2001-ÖSS)20. Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların kullanılmasının yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi takvimin kabul edilmesi

gelişmelerinden hangilerinin “imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke" oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2000-ÖSS)21. Atatürk, 1 Kasım 1934’teTBMM’nin toplantı yılını açarken, “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları bir an önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.” demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Türk musiki tarihinin çok eskiye dayandığını

B) Türk müziğinde çağdaşlaşmanın gereğini

C) Türk müziğinde batı tarzındaki müziğe de yer verilmesi gerektiğini

D) Türk müziğinin evrensel müziğe olan katkısını

E) Müziğin evrensel boyutta algılanmasının önemini

(2000-ÖSS)22. TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan Vekiller Heyeti’nin programında, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulacağı belirtilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz?

A) Türkçe’nin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması

B) Kültür alanında inkılaplar yapılması

C) Konuşma ve yazı dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması

D) Türkçe’nin ulusal dil haline getirilmesi

E) Türkçe’nin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi

(2000-ÖSS)23. Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:I. Millet mekteplerinin açılması

II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

III. Öğretimin birleştirilmesi

IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

V. Din işleri ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması

Bu gelişmelerden hangileri doğrudan laik devlet düzenine geçiş amacını gütmektedir?A)I, II ve IV B) I, III ve IV C) II, IV ve V D)II, III ve V E) I, II, IV ve V

(1999-ÖSS)24. Demokrasinin baş koşulu özgürlüktür. Demokrasinin işleyebilmesi için, bireylerin özgürce tavır alabilmeleri ve toplumsal olaylarda özgür istemleriyle yer almaları gerekir.

Buna göre, demokrasinin işleyebilmesi için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin siyasi tercihlerinin farklı olması

B) Toplumsal hayata katılabilmenin ön plana çıkarılması

C) Toplumsal olayların birbirini etkilemesi

D) Toplumda farklı inançlara sahip insanların bulunması

E) Toplumun farklı alt kültürlerden insanları kapsaması

(1999-ÖSS)25. Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?

A) Harf inkılabının yapılması

B) Modern saat sisteminin kabul edilmesi

C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

E) Tekke ve türbelerin kapatılması

(1999-ÖSS)26. Atatürk 1925 Ağustosunda yaptığı Kastamonu-İnebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı. Bindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi; sağlık açısından, ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı. Fesler atıldı. Şapka kullanımı kısa sürede yurda yayılmaya başladı. Arkasından, 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun” çıkarıldı.

Bu durum Türk inkılaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) İnkılapların birbirine tamamlar nitelikte olduğunun

B) İnkılapların, bazı engellemelerle karşılaştığının

C) İnkılapların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının

D) Siyasi İnkılaplara daha çok önem verildiğinin

E) İnkılaplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının

(1999-ÖSS)27. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi, toplumsal hayattaki uygulamalarda, aynı konuda var olan farklılıkları ortadan kaldırma amacına yönelik değildir?

A) Medreselerin kapatılması

B) Şer’î mahkemelerin kaldırılması

C) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

D) Miladî takvimin kabul edilmesi

E) Ölçülerde metrik sisteme geçilmesi

(1999-ÖSS)28. 1934’te soyadı alma işlemleriyle ilgili olarak çıkarılan yasayla rütbe, yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin soyadı olarak alınması, yine aynı yılda çıkarılan başka bir yasayla da hoca, ağa, molla, beyefendi, paşa gibi unvanların resmen kullanılması yasaklanmıştır.

Bu yasakların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı aileden kişilerin farklı soyadları almalarını engellemek

B) Toplumsal ilişkilerde ve resmi işlemlerde vatandaşları daha kesin olarak belirtmek

C) Sözcüklerin, yerinde kullanılmasını sağlamak

D) Resmi işlemleri kolaylaştırmak

E) Toplumda gereksiz ayrıcalık belirtilerini ortadan kaldırmak(1999-ÖSS İPTAL)29. 8 Mart 1928 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan demecinde Mustafa Kemal şunları söylemiştir:

Türk demokrasisi Fransa İhtilali’nin açtığı yolu izlemiş, ancak kendine özgü niteliklere sahip bir hareket olarak gelişmiştir. Çünkü her ulus, inkılabını, toplumdaki baskıların ve gereksinimlerin yarattığı hale, duruma ve ihtilal ya da inkılabın gerçekleşeceği zamana göre yapar.

Mustafa Kemal bu sözlerinde, Türk inkılabının aşağıdaki yönlerinden hangisine değinmemiştir?

A) Ortam ve koşulların dikkate alınarak gerçekleştirildiğine

B) Oluşumunda dış gelişmelerden yararlanıldığına

C) Demokrasi hareketinin bir sonucu olduğuna

D) Türk toplumunun gereksinimlerinden doğduğuna

E) Bağımsızlığını kazanan uluslara örnek olduğuna

(1999-ÖSS İPTAL)30. Aşağıdaki grafik, 1921-1930 yıllarında devlet bütçesinden yapılan harcamalarda, eğitimin yaklaşık payını göstermektedir.

You must be registered for see images


Aşağıdakilerden hangisi, bu grafikteki bilgilerin desteklediği bir yargı değildir?

A) Savaş yıllarında da bütçeden eğitime bir pay ayrılmıştır.

B) 1929 dünya ekonomik bunalımında bile, bütçeden eğitime ayrılan payda büyük düşme olmamıştır.

C) 1924 yılında öğretimin birleştirilmesi yasasının kabulüyle, bütçeden eğitime ayrılan pay birkaç kat artırılmıştır.

D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla, eğitimin bütçedeki payında önemli bir artış olmuştur.

E) İnkılaplarla birlikte, bütçeden eğitime ayrılan pay da artma eğilimi göstermiştir.

(1999-ÖSS İPTAL)31. Lozan Antlaşması ile, Türkiye’de yaşayan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır. Ancak bu antlaşmada, Fener Patrikhanesi’nden ve onun, azınlık oluşturan Rumların temsilcisi veya koruyucusu olduğundan söz edilmemiştir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Rum azınlıkların siyasi hakları kısıtlanmıştır.

B) Fener Patrikhanesi, Rumların en büyük patrikhanesi olma özelliğini kaybetmiştir.

C) Türkiye’de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir.

D) Rum azınlıklara, diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır.

E) Fener Patrikhanesi’nin siyasal ayrıcalığı yoktur.

(1998-ÖSS)32. Seçim kanununda 1923 yılında yapılan değişiklikle, 50 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 000 erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi kabul edilmiştir.

Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın devlet yönetimine katılımını artırmak

B) Herkesin seçmen olmasını sağlamak

C) Aday belirleme işini kolaylaştırmak

D) Meclisteki gruplaşmaları önlemek

E) Birden fazla partinin mecliste temsil edilmesini sağlamak

(1998-ÖSS)33. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk Türkçe kitabın matbaada basımı 1729 yılında gerçekleşmiştir. 1729’dan Türk alfabesinin kabul edildiği 1928’e kadar geçen iki yüz yılda otuz bin kitap basılmıştır. Oysa, alfabe değişikliğini izleyen on altı yıl içinde aynı sayıda kitap basılmıştır.

1928 yılından sonra basılan kitap sayısının fazla olmasında başlıca etmen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matbaanın kitap basımında kullanılması

B) Okuryazar oranının artması

C) Kağıt üretiminin yurtiçinde yapılması

D) Basım işlerinin yurtiçinde yapılması

E) Basılı kitapların el yazması kitaplardan daha ucuz olması

(1998-ÖSS)34. Yargı: Dil ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.

Durum: Türkiye Cumhuriyeti ulusal bir devlettir. Yukarıda verilen yargı ile durum arasında ilişki kurulduğunda, aşağıdakilerden-hangisine ulaşılabilir?

A) Türk dilinin dünyada en yaygın dillerden biri olduğuna

B) Türk dilinin siyasi rejimin gelişmesinde temel öğelerden biri olduğuna

C) Uzun yıllar Türkiye’de dil öğretiminde birlik sağlanamadığına

D) Kültürel ilişkilerin dili de etkilediğine

E) Türk dili ile Türkiye’de okur yazar oranının giderek arttığına

(1997-ÖSS)35.

· Lozan Barış Antlaşmasının 48. maddesi, Türkiye’de azınlıkların şahsi hükümlere ve aile hukukuna ait işlerinin kendi gelenek ve göreneklerine göre çözülmesine uygundu. Ancak azınlıklar, Lozan Antlaşmasındaki haklarından vazgeçtiklerini, kendilerinin de Türk Medeni Kanunu hükümlerine uymak istediklerini bildirmişlerdir.

· Öğretimin birleştirilmesi yasası ile, okullar yanında varlıklarını sürdüren medreseler kapatılmış, azınlık okulları ve yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Bu iki duruma dayanarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili,

I. Uygulamalarda birlik sağlanmıştır.

II. Gelenekler önem kazanmıştır.

III. Azınlıkların kendi aralarındaki sorunlar giderilememiştir.

IV. Yasalar güvence sağlamıştır.

V. Azınlık okulları sayıca artmıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A)I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

(1997-ÖSS)36. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına değin, Türk ulusu, hanedancı ve ümmetçi bir tarih anlayışının etkisinde kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anlayıştan farklı olarak ulusal tarih anlayışı yolunda atılan bir adımdır?

A) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Barış Antlaşması’nı imzalaması

B) Direniş derneklerinin kuruldukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışmaları

C) Anlaşma devletlerinin Türkiye’yi aralarında paylaşmaları

D) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu direnişine karşı çıkması

E) Sivas Kongresi’nde bazı delegelerin ABD’nin mandaterliğini istemesi

(1997-ÖSS)37. Türk Medeni Kanunu ile vatandaşlara çoğu konularda önemli haklar tanınmış, bu hakların kavranıp uygulanmasında daha sonra çıkarılan kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren kanun, soyadı kanunu gibi kanunlar da etkili olmuştur.

Bu durum Türk inkılabının aşağıdaki Özelliklerinden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yapılan yeniliklerin birbirini tamamlamasının

B) Dünyaya örnek olmasının

C) Ulusal egemenliğe dayanmasının

D) Kültürel özellikleri korumasının

E) Dünya barışına katkıda bulunmasının

(1995-ÖSS)38. Lozan Antlaşması’na göre, yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.

Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

A) Yabancı okulların sayısını

B) İnsan haklarını

C) Bağımsız devlet anlayışını

D) Yabancıların kültürlerini

E) Eğitim ve öğretimde ikiliği

(1995-ÖSS)39. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin hızla ve ileriye dönük bir şekilde değişmesine inkılap diyoruz.

Aşağıdakilerden hangisi inkılap niteliğinde bir gelişme değildir?

A) Osmanlı imparatorluğu yerine ulusal egemenliğe dayalı bir devletin kurulması

B) Arap harfleri yerine yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

C) Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi

D) Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi

E) Fes ve benzeri başlıkların yasaklanarak şapka giyilmesi

(1995-ÖSS)40. 1925-1930 yılları arasında TBMM’de yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası’nın milletvekilleri vardı.

Bu durum, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisini güçleştirmiştir?

A) Seçimlerin yenilenmesini

B) Hükümetin denetlenmesini

C) İnkılapların yapılmasını

D) Cumhurbaşkanının seçilmesini

E) Hükümetin kurulmasını

(1994-ÖSS)41. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, eski saat sistemi bırakılarak günümüz saat sisteminin esas alınmasına ve medreselerin kapatılarak çağdaş okulların varlığını sürdürmesine ilişkin yasalar kabul edilmiştir.

Bu yasaların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkilikleri ortadan kaldırma

B) Ticari ilişkileri kolaylaştırma

C) Eğitimi yaygınlaştırma

D) İlköğretimi zorunlu hale getirme

E) Tarih olaylarının karşılaştırılmasında kolaylık sağlama

(1994-ÖSS)42. Türkiye’de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

A) Devletçilik ilkesinin yaygın olarak uygulanmaya konulduğunun

B) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin

C) Sosyal sorunların ortadan kalktığının

D) Yönetiminde yeni arayışlara gidildiğinin

E) Siyasi bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin

(1993-ÖSS)43. “Ulusal egemenlik, demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir.”

Aşağıdakilerden hangisi, bu ilkeye uygun bir uygulama olabilir?A) Milletvekilliği süresinin sınırsız olması

B) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması

C) Milletvekili sayısının 450’den 150’ye indirilmesi

D) Hükümet yetkilerinin, meclis yetkilerinden üstün olması

E) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanması

(1992-ÖSS)44. Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadının yönetime katılmasını sağlama

B) Aile yapısında değişiklik yapma

C) Kadınlar arasında okur-yazar oranını artırma

D) Çok partili hayata geçme

E) Seçime katılmayı zorunlu hale getirme

(1991-ÖSS)45. Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, Türkiye’de kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik haklar alanında eşitlik sağlama amacını gütmektedir?

A) Öğretimin birleştirilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi

D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

E) Saltanatın kaldırılması

(1989-ÖSS)46. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?

A) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un kabul edilmesi

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi

C) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi

E) Arazi vergisinin kabul edilmesi

(1989-ÖSS)47. Türkiye’de Şeyh Sait Ayaklanması ve Menemen Olayı, aşağıdakilerden hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

A) Devletçilik politikasının

B) Milletler Cemiyeti ile ilişki kurulmasının

C) Dış ticarete ağırlık verilmesinin

D) Kadınlara siyasal haklar tanınmasının

E) Çok partili demokrasiye geçilmesinin

(1988-ÖSS)48. Uluslararası ekonomik ilişkilerde, aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye’ye önemli kolayIıklar sağlamıştır?

A) Kadınlara siyasal haklar tanınması

B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

C) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi

D) Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

(1987-ÖSS)49. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in kurulmasından çok geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?

A) Düzenli ordunun kurulması

B) Saltanatın kaldırılması

C) Laik devlet anlayışı

D) Kurtuluş Savaşı

E) Lozan Barış Antlaşması

(1987-ÖSS)50. Osmanlı İmparatorluğu’nda Darülfünun’un kurulmasına ve fesin dışarıdan alınmasına karşı çıkan zihniyet, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Darülfünun’un ve fesin kaldırılmasına da karşı çıkmıştır.

Bu zihniyetteki kişilerin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenebilir?

A) Devlet yönetimine

B) Yeni gelişmelere

C) Her türlü eğitime

D) Sınırların genişletilmesine

E) Geleneklerin korunmasına

(1987-ÖSS)51. Atatürk döneminde Türkiye’de tarım, ticaret, endüstri ve bayındırlık işlerinin bir bütün olarak ele alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış kaynaklardan kredi almanın kolaylaşmış olması

B) Halktan alınan ağır vergilerin kaldırılmak istenmesi

C) Bu alanlardaki gelişmelerin birbirine bağlı olması

D) Halkçılık ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konması

E) Türkiye’nin bir tarım ülkesi haline getirilmek istenmesi

(1986-ÖSS)52. Osmanlı İmparatorluğu’nun Meşrutiyet döneminde 31 Mart ayaklanması, Cumhuriyet döneminde ise Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu olayların ortak özelliklerinden biridir?

A) Toplumun her kesiminden insanların katılması

B) Kişilere yönelik olmaları

C) Dış güçler tarafından desteklenmeleri

D) Mevcut yönetime karşı olmaları

E) Kırsal yörelerden başlamaları

(1985-ÖSS)53. Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkisi en az olan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretimin birleştirilmesi

B) Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi

C) Medreselerin kapatılması

D) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

E) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

(1985-ÖSS)54. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir.

Atatürk’ün bu sözleri, öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmuştur?

A) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi

B) Milli ekonominin kurulması

C) Kadınlara siyasal haklar tanınması

D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

E) Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi

(1985-ÖSS)55. Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Türk Ulusu’na “ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir.” ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim şeklini değiştirmek

B) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerini birleştirmek

C) Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını sağlamak

D) Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak

E) Padişahlığın yetkilerine ortak olmak

(1985-ÖSS)56. Türk kadınları, aşağıdaki hakların hangisinde uzun süre bazı Avrupa ülkelerinin kadınlarından daha önde olmuşlardır?

A) Evlenme ve boşanma

B) Mal mülk edinme

C) Meslek seçme

D) Eğitim ve öğretimi sürdürme

E) Seçme ve seçilme

(1984-ÖSS]57. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki patrikhaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler.

Patrikhanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son verilmiştir?

A) Laikliğin kabul edilmesi

B) Öğretimin birleştirilmesi

C) Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi

D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

E) Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi

(1984-ÖSS)58.

I. İlk TBMM’nin kurulması

II. Saltanatın kaldırılması

III. Cumhuriyetin kurulması

Türkiye’deki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacı taşımamıştır?

A) Ulusal iradeyi hakim kılmak

B) Yeni bir devlet kurmak

C) Anayasal düzeni kurmak

D) Demokratik yönetimi gerçekleştirmek

E) Seçim sistemini değiştirmek

(1984-ÖSS)59. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre tek partili yönetimin sürdürülmüş olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) İnkılâpların yerleşmesini sağlama

B) Halkın belli bir siyasal olgunluğa erişmesini bekleme

C) Kalkınma yolundaki gelişmeleri hızlandırma

D) Tek elden yönetimi, en iyi yönetim biçimi kabul etme

E) Ulusal birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştırma

(1983-ÖSS)60. 3 Mart 1924’te Halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılmış, 17 Şubat 1926’da da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir

Bu üç değişiklik aşağıdakilerden özellikle hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

A) Laik devlet düzenini

B) Cumhuriyet yönetimini

C) Yurttaşlar arasında eşitliği

D) Ekonomik kalkınmayı

E) Ulusal birliği

(1983-ÖSS)61. Türkiye’de, çağdaşlaşma yolundaki değişmelerin en yoğun olduğu yıllar aşağıdakilerden hangisidir?A)1923-1933 B) 1933-1938 C) 1938 - 1945 D) 1945 – 1950 E) 1950-1960

(1982-ÖSS)62. Cumhuriyete kadar geçen iki yüzyıllık dönemde, bu ülkenin okumuş geçinenleri ulusumuzun uygarlık kurma ve yaşatma güçlerine inanmadan konuşurlardı. Türklerin ulusal hayatını, bu alanlardaki kendi güçlerinden yoksun bırakmak isteyen bazı yabancı düşünceler, çok dikkatli olduğunu sanan bilim çevrelerimizde bile yerleşmişti.

Bu parçaya göre, Cumhuriyet öncesi dönemde eksik olan nedir?

A) Kendi öz değerlerine dayanma ve güvenme

B) Yabancı düşüncelere kapılarını açık tutma

C) Bilim adamlarının çalışmalarını destekleme

D) 'Türk uygarlığının etkilerini ortaya koyma

E) Eski Türk yapıtlarını dünyaya tanıtma

(1981-ÖSS)

Cevaplar

1.C 2. D 3. C 4.D 5.B 6.A 7. C 8. E 9. E 10.B

11.E 12. D 13. E 14. D 15. C 16.E 17.E 18. D 19. C 20. D

21. B 22.E 23.D 24. B 25. A 26. E 27. C 28.E 29.E 30. C

31. E 32. A 33. B 34.B 35.B 36. B 37. A 38. C 39. C 40.B

41.A 42. B 43. E 44. A 45. D 46.A 47.E 48. C 49. C 50. B

51. C 52.D 53.E 54. D 55. A 56. E 57. D 58.E 59.D 60. A

61. A 62. A
 
Son konular
Üst Alt