LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,743
Çözümler
1
Tepkime puanı
361
Puanları
83
Yaş
52
Konum
Türkiye
Web sitesi
tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
LYS İlk Müslüman Türk Devletleri ve Türkiye Tarihi Soruları ve Cevapları


1. Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


A) Göktürk B) Sogd C) Uygur D) Kiril E) Arap

(2012-LYS)2. 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağı- dakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır?

A) Abbasiler B) Selçuklular C) BizanslIlar D) Tolunoğulları E) İhşitoğulları

(2012-LYS)

3. Büyük Selçuklular Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Nizamiye Medresesinin açılmasında

B) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

C) Kudüs ve Şam’ın ele geçirilmesinde

D) Atabeylik uygulamasının başlamasında

E) Celâlî Takvimi’nin hazırlanmasında

(2012-LYS)


4. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir?

A) Abbasiler Dönemi’nde devletin Bizans’a karşı korunması

B) Gazneliler Dönemi’nde İslamiyet’in Hindistan’a kadar yayılması

C) Endülüs Emevlleri Dönemi’nde İslamiyet’in İspanya’da yayılması

D) Anadolu Selçukluları Dönemi’nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi

E) Büyük Selçuklular Dönemi’nde İslamiyet’in Anadolu’da yayılması

(2012-LYS)5. Anadolu Selçuklu Dönemi’yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Dönemi’nde bastırılmıştır.

B) Anadolu’daki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan Dönemi’nde yapılmıştır.

C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde açılmıştır.

D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat, Alaaddin Keykubat Dönemi’nde yapılmıştır.

E) Türkçe resmî dil olarak Alaaddin Keykubal Dönemi’nde kabul edilmiştir.

(2012-LYS]


6. Malazgirt Savaşı’ndan sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu’da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar’daki Yağıbasan Medresesini kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişmentliler B) Sâltuklular C) Mengücekliler D) Artuklular E) Hamitoğulları

(2012-LYS)7. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir?

A) İhşidler B) Tolunoğulları C) Eyyubiler D) Fatımiler E) Memlükler

(2011-LYS)8. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çin'de hüküm süren (1280-1368) ve İslamiyeti kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Polo'nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kubiiay Hanlığı

B) Çağatay Hanlığı

C) Altın Orda Devleti

D) İlhanlı Devleti

E) Babür Devleti

(2011-LYS)9. Timur Devleti'yle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Timur tarafından kurulmuştur.

B) 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusunu yenmiştir.

C) Fatımiler tarafından yıkılmıştır.

D) Semerkant ve Belh, önemli şehirlerindendir.

E) Ali Şir Nevai, dönemin ünlü şair ve devlet adamıdır.

(2011-LYS)10. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?

A) Hat B) Tezhip C) Cild D) Fresk E) Minyatür

(2011-LYS)11. Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Kayseri Huand (Hunat) Hatun Külliyesi

B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi

C) Sivas Gök Medrese

D) Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi

E) Konya Sahip Ata Külliyesi

(2011-LYS)12. Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügati't-Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

A) Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilmesinin amaçlanması

B) İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması

C) Dönemiyle ilgili pek çok alanda önemli bilgiler içermesi

D) Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması

E) Eserin adının “mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi" anlamına gelmesi

(2011-LYS)13. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risaletü'n-Nushiye adlı eserlerinde toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir?

A) Yunus Emre

B) Mevlana Celaleddin-i Rumi

C) Âşık Paşa

D) Sultan Veled

E) Hacı Bektaş-ı Veli

(2011 YGS)


14. Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayan devletlere sınır olan bölgelere uc denilirdi. Uçlar, güvenilir, bölgeyi tanıyan, askerî gücü olan beylerin yönetimine verilirdi. Beyler sınırlara yönelik saldırılar olduğunda ya da bir düşman kalesinin ele geçirilmesinde sultana sormadan hareket edebilirlerdi.

Yalnız bu bilgiyle,

I. Uc beyleri sivil yönetimden sorumlu değildir.

II. Uc beyleri merkezî otoriteye bazı durumlar dışında bağlıdır.

III. Uçlar, çoğunlukla savaşların yapıldığı yerlerdir.

IV. Uc beyleri öldüğünde beyliğe çoğunlukla vârisleri getirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV

(2010-LYS)


15. Moğollar ve Anadolu Selçuklu Devleti’yle komşu olan Harzemşahlar Devleti’nin 1231 yılında yıkılmasından sonra, Anadolu Selçuklu Devleti Moğollarla savaşmak zorunda kalarak ağır bir yenilgiye uğramıştır. 1243 yılındaki bu yenilgiden sonra Moğolların Anadolu üzerindeki baskısı giderek artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

A) Anadolu Selçuklu Devleti’nin BizanslIlarla Miryakefalon Savaşı’nı yapması

B) İlk Haçlıların Anadolu’ya gelmesi

C) Anadolu’da ilk Türkmen beyliklerinden Saltukluların kurulması

D) Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti’ni kendilerine bağlı bir hükümet gibi yönetmesi

E) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması

(2010-LYS)


16. Timurlular Devleti Döneminde bilim adamlarına önem verilmiş, hükümdarlar bilim ve edebiyat çalışmalarını bizzat desteklemiştir.

Bu dönemde yaşamış, Semerkant’ta kendi adına yaptırdığı rasathanesiyle ünlü astronomi bilgini ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey

B) Ali Kuşçu

C) Hüseyin Baykara

D) Ali Şir Nevaî

E) Şahruh

(2010-LYS)


17.
Büyük Selçuklularda iktalar askerî ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla kendi geçimini sağlar, geri kalan kısmıyla da belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle birlikte sefere katılırdı.

Aşağıdakilerden hangisinin bu düzenlemeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?

A) Hâzinenin askerî harcamaların büyük bölümünden kurtarılması

B) İktalardan elde edilen vergi gelirlerinin bir kısmının maaş karşılığı olması

C) Ordunun tümünün atlı askerlerden oluşması

D) Atlı askerlerin masrafının ikta gelirlerinden sağlanması

E) Toprakların ikta sahiplerinin mülkiyetinde sayılmaması

(2010-LYS]


18. Sultan Baybars verdiği siyasi mücadeleden sonra Memluk Sultanı olmuş ve Moğolların Bağdat katliamından kaçarak Mısır’a sığınan Abbasoğullarından El Mustansır’ı halife ilan etmiştir.

Baybars’ın bu tutumundaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifenin dinî nüfuzundan yararlanıp hükümdarlığını meşrulaştırmak

B) Mezhep kavgalarına son vermek

C) Moğolların Mısır’a gelmesini engellemek

D) Hicaz su yollarını koruma altına almak

E) Tahta geçmede saltanat sisteminin uygulanmasını sağlamak

(2010-LYS)


19.

· Kösedağ Savaşı

· Ankara Savaşı

Yukarıdaki savaşların ortak sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da Selçuklu sultanının gücünün zayıflaması

B) Anadolu’daki Türk beylerinin Timur’a sığınması

C) Memlukların Anadolu işlerine karışma olanağı bulması

D) OsmanlI Devleti’nin Balkanlardaki fetihlerinin durması

E) Ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması

(2010-LYS)LYS Cevapları


1.C 2. B 3. E 4. C 5. E 6. A

7. B 8.A 9.C 10. D 11.B 12.E

13. A 14.B 15.D 16. A 17.C 18.A

19. E
 
Üst Alt