Konu Özeti Sınavlara Hazırlık Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

1-Hükümdar ve Saray
 • Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi.
 • Bu durum hükümdarın ölümünden sonra taht kavgalarına sebep olur, devleti zayıflatırdı.
 • Bazı Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar, Sultan sanını kullandı.
 • İlk Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar tahta çıkınca Abbasi halifelerinin tasdiğini istedi.
2-Merkez Teşkilatı
 • Hükümet, Divan-ı Saltanat denilenBüyük Divan'dan meydana gelirdi.
 • Divanın başkanı hükümdardı.
 • Selçuklular bu kurumu Abbasilerden almışlardır.
 • Büyük Divan'a bağlı olan dört divan şunlardı:
 • İstifa Divanı; Mali işlerle ilgilenen divandır. Başkanlığını müstevfi yapardı.
 • Tuğra Divanı; Devletin yazışmalarının yapıldığı divandır.
 • İsraf Divanı; Mal işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol eden divandır. Başkanına müsrif denirdi.
 • Divan-ı Arz; Ordu ve asker maaşları ile ilgilenen divandır.
3-Taşra Teşkilatı
 • Başkent dışındaki idari birimlere vilayet denirdi.
 • Vilayetlerin başında şehzadeler veya vali statüsünde naipler bulunurdu.
 • Anadolu Selçuklularında üç tip vilayet bulunurdu.
 • Meliklerin yönettiği vilayetler; bunlar hanedan tarafından gönderilen meliklerin doğrudan hükümdara bağlı olduğu vilayetlerdi.
 • Divan Dairesi vilayetleri; yönetimi divana ait olan vilayetlerdi.
 • Bizans sınırında bulunan vilayetler;
 • Başında uç beyi denilen sınır koruyucu beylerin bulunduğu vilayetlerdi.
 • İslamiyet'in kabulü ile hukuk kuralları değişikliğe uğradı, Türk töresi ile İslami kurallar bir sentez haline getirildi.
 • Adli teşkilat; Şeri Yargı ve Örfi Yargı olmak üzere ikiye ayrılırdı.
 • Şer'i Yargı; kadıların başkanlığındaki mahkemeler tarafından yürütülürdü.
 • Örfi Yargı; vergilere, askeriye ile, ikta sahipleri ve ticarete ilişkin kanunlarla ilgilenirdi.
 • Hükümdarların halkın şikayetlerini dinlemek amacıyla düzenlediği Mezali Divanları da görülürdü.
 • Askeri davalara kadı askerler denilen kadılar bakardı.
 • İlk Türk-İslam Devletleri'nde ordu Türkmenlerden oluşurdu.
 • Karahanlılarda ordu Hassa ordusu, Eyalet askerleri ve Türkmen kuvvetleri olmak üzere üç bölüme ayrılmıştı.
 • Selçuklularda, Karahanlılar'dan farklı olarak ikta askerleri, bağlı devletlerin askerleri ve gönüllü askerler vardı.
 • Hassa Ordusunda, askerlik için ayrılan çocuklar belirli merkezlerde yetiştirilir, sultanlar Hassa Birliklerini burada yetişen askerler arasından seçerlerdi.
 • Eyalet askerleri; Şehzadelerin ve valilerin yönetimindeki askerlerdi.
 • Türkmen birlikleri; Göçebe Türkmen boylarının savaş anında orduya katılmaları ile oluşan birliklerdi.
6-Toprak Yönetimi
 • Devlete ait ve miri arazi olarak adlandırılan topraklar dört bölüme ayrılmıştı.
 • Has arazi ; Geliri hükümdara ait olan arazilerdi.
 • İkta arazi; Gelirlerine göre önemli devlet görevlilerine dağıtılan arazilerdi.
 • Mülk arazi; Başarılı devlet adamlarına verilen arazi idi. Bu topraklara sahip olanlar toprak hakkında her türlü tasarrufa sahipti.
 • Vakıf arazi; İlmi ve sosyal kuruluşların masraflarını karşılamak amacıyla bu kuruluşlara tahsis edilen arazilerdi.
 • Haraci arazi; Müslüman olmayan halka ait arazilerdi.
 • İslamiyet'in kabulünden sonra İslam dinini yaymak için önemli çalışmalar yapmışlardı.
 • İslamiyet'te gaza denilen Müslüman olmayan ülkelere yönelik savaşlar ile önemli fetihler gerçekleştirmişlerdi.
 • İslam dini ile İslamiyetten önceki kültürlerin birleşmesi ile Babalik, Bektaşlik, Ekberilik ve Mevlevilik gibi çeşitli tarikatlar oluşturulmuştu.
 • İslamiyeti yaymak amacıyla eserler yazılmış, Kur'anı'ın yayılması amacıyla çalışmalar yapılmıştı.
 • Tulunoğulları ve Akşidler, doğu ve batı ticaret yolları arasında oldukları için ticarette oldukça gelişmişti.
 • Eyyubiler ve Memlüklüler'de ise Mısır'la ticaret çok gelişmişti.
 • Memlüklüler döneminde Trablus, Şam, İskenderiye, Dimyat, Yafa ve Akka önemli ticaret merkezleri haline geldi.
 • Ümit Burnu'nun buluması ile bu ticaret merkezleri önemini yitirdi.
 • Gazneliler, Hindistan topraklarını ele geçirerek ekonomilerini canlandırmıştı.
 • Büyük Selçuklular'da, Orta Asya ve Hindistan'dan gelen ticaret yollarının geçmesi ülkeyi zengin bir hale getirmişti.
 • Anadolu Selçuklu Devleti, ticaret yolları üzerinde yaptığı vakıf kuruluşları, han ve kervansaraylarla ticari alanda gelişmişti.
 • Türk-İslam Devletleri'nde göçebe bir hayat görülmüş, göçebecilikten dolayı hayvancılık gelişmişti.
 • Yerleşik hayata geçildikçe köylerde oturanlar tarımla, şehirlerde yaşayanlar ise ticaret ve el sanatlarıyla uğraşmışlardı.
 • Şehirlerde ticaretle uğraşanlar Ahi teşkilatını oluşturmuşladı.
 • Anadolu Selçukluları zamanında Türkler zengin ve mutlu bir hayat sürmüşlerdi.
 • Türk İslam Devletleri'nde medreseler bilim merkezi idi.
 • Büyük Selçuklu Devleti zamanında, dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi yapıldı.
 • Medreselerde Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, matematik, mantık geometri ve tarih okutulurdu.
 • Önemli bilim adamlarının başlıcaları; Farabi, Biruni, İbn-i Türk, İbn-i Sina, Gazali, Ömer Hayyam'dır.
 • Türk-İslam devletlerindeki sanat eserlerinde mimari ağırlıkta idi.
 • Türk-İslam Devletleri tarafından yapılan ve günümüzde hala ayakta duran sanat eserlerinden bazıları şunlardır:
 • Tulunoğlu Camii
 • Baybars Camii
 • Mescid-i Cuma
 • Sultan Sencer Türbesi
 • Alaaddin Camii
 • Burmalı Minare
 
Üst Alt