Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

osmanli.jpg1299-1399 yılları arası


1299 - Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması

1300 - Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

1300 - Yenişehir'in başşehir yapılması.

1302 - Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık)

1302 - Köprühisar'ın Fethi

1303 - İznik Kuşatması

1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi

1306 - Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.

1306 - İlk askeri antlaşma

1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.

1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.

1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.

1308 - Koçhisar'ın Fethi

1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

1320 - Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.

1321 - Mudanya'nın fethi

1324 - Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.

1326 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı

1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337 - Kocaeli'nin Fethi

1345 - karesi beyliğinin Osmanlı`lara katılması

1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349 -1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1353 - Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı

1361 - Edirne'nin fethi

1361 - Edirne'nin başkent oluşu

1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362 - İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

1362 - Kadıaskerliğin teşkili

1363 - Pençik Kanununun çıkışı

1364 - Sırpsındığı Savaşı

1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı

1371 - Çirmen Savaşı

1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hâkimiyetini kabulü

1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1388 - Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389 - I. Kosova Savaşı

1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi

1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

1390 - Gelibolu Tersanesi'nin inşası

1391 - İstanbul'un kuşatılması

1391 - Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.

1392 - Üsküp'ün fethi

1392 - Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392 - Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392 - Kırkdilim Muharebesi

1392 - İşkodra'nın fethi

1393 - Amasya'nın fethi

1393 - Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi

1395 - Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.

1396 - Niğbolu Savaşı

1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü

1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı1400-1499 yılları arası


1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi

1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı

1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı

1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416 - Şeyh Bedreddin isyanı

1416 - Macaristan Seferi

1417 - Avlonya'nın fethi

1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami'nin yaptırılması

1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi

1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

1422 - Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması

1425 - Molla Fenari'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1430 - Selanik'in Fethi

1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı

1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi

1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448 - II. Kosova Savaşı

1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi

1453 - İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1453 - Enez'in Fethi

1454 - II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi

1455 - II. Mehmed'in İkinci Sırbistan Seferi

1455 - Boğdan Voyvodalığı'nın Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi

1456 - II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması

1458 - II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi, Atina'nın Fethi

1459 - II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı

1460 - II. Mehmed'in İkinci Mora Seferi, Mora'nın Fethi

1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı

1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı

1461 - Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı

1462 - II. Mehmed'in Eflak Seferi, Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi

1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1463 - II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi, Bosna'nın Fethi

1464 - II. Mehmed'in İkinci Bosna Seferi, Bosna'nın fethinin tamamlanması

1466 - II. Mehmed'in Karaman seferi

1466 - II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi

1467 - II. Mehmed'in İkinci Arnavut Seferi

1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1470 - Eğriboz'un Fethi, Ağrıboz adasının fethi

1470 - Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular'a karşı zafer

1473 - Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer

1475 - Kefe ve Azak'ın Cenevizlilerden alınışı

1475 - Kırım hanı Mengli Giray Han'ın Cenevizlilerin elinden kurtarılması ve Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanması

1475 - Başarısız Boğdan seferi

1476 - Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı

1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478 - II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi

1479 - Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi

1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480 - Otranto Seferi

1480 - Başarısız Rodos Kuşatması

1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481 - Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484 - Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman'ın fethi

1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488 - II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı

1491 - Osmanlı-Memlük Barışı

1492 - Macar Seferi

1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu

1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü

1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498 - Lehistan Seferleri

1499 - Venedik Harbi1500-1599 yılları arası

1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1502 - Venedikle sulh

1508 - Çaul seferi

1509 - Diu seferi

1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi

1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş

1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı

1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş

1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması

1517 - Piri Reis'in Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519 - Celali isyanları

1519 - Cezayir'in iltihakı

1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi

1521 - Belgrad'ın fethi

1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522 - Rodos'un fethi

1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti

1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1526 - Mohaç Muharebesi

1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528 - Pîrî Reis'in I. Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1529 - Viyana kuşatması, Budin'in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması

1532 - Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi

1533 - Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması

1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1535 - Tunus'un kaybedilişi

1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537 - Körsof-Avlonya seferi

1537 - Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi

1538 - Preveze Zaferi

1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut'un alınışı

1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543 - Estergon ve Szekesfehervar'ın fethi

1547 - İstanbul Antlaşması

1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı

1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551 - Trablus Kuşatması

1554 - Piri Reis'in ölümü

1553 - Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması

1553 - 1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi

1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi

1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması: Amasya Antlaşması

1555 - Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması

1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560 - Cerbe Savaşı'nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması

1562 - Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi

1565 - Başarısız Malta kuşatması

1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi

1566 - Sakız adası'nın fethi

1567 - Yemen isyanı

1568 - Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi

1568 - yeniden Yemen'in fethi

1569 - Astarhan seferi

1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1570 - Kıbrıs Seferi

1571 - Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi

1571 - İnebahtı hezimeti, Kıbrıs'ın fethi.

1573 - Lehistan'ın himaye altına alınışı

1574 - Tunus'un Fethi

1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi

1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1576 - Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi

1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578 - Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması

1579 - Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu

1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

1580 - İstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)

1581 - Maskat'ın Fethi

1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

1583 - Meşale Savaşı

1585 - Tebriz'in Fethi

1585 - 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması

1586 - İlk Sikke tashihi

1588 - Gence seferi

1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması

1589 - İkinci sikke tashihi

1589 - 2. Mombasa seferi

1587 - Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması

1590 - Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması

1591 - Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi

1592 - Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı

1593 - Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması

1594 - Yanıkkale'nin fethi

1594 - Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması

1595 - Estergon'un Avusturyalılara kaybı

1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi

1595 - Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu

1596 - Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova Savaşı

1598 - Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması

1599 - Karayazıcı Ayaklanması'nın başlaması1600-1699 yılları arası

1600 - Kanije'nin fethi

1601 - Kanije Savunması

1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı

1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi

1603 - Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması

1604 - Revan'ın İran'a kaybı

1604 - Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz İran seferi

1604 - Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması

1605 - İran'a karşı Urmiye yenilgisi

1605 - Estergon'un Avusturya'dan geri alınması, Veszprém ve Polata'nın fethi

1606 - Gence'nin İran'a kaybı

1606 - Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması

1607 - Şamahı ve Şirvan'ın İran'a kaybı

1607 - Oruçovası zaferiyle Canboladoğlu Ayaklanmasını bastırması

1608 - Alaçayır zaferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Ayaklanmasını bastırması

1609 - Üsküdar Seferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Celalileri tamamen etkisiz hale getirmesi

1610 - Kuyucu Murat Paşa'nın sonuçsuz Tebriz seferi

1612 - İran'la Nasuh Paşa Antlaşması

1612 - Hollanda ile ilk ticaret anlașması

1614 - Damat Halil Paşa'nın Malta ve Trablusgarp seferi

1615 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması

1616 - Sonuçsuz Revan Kuşatması

1616 - İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin inşasının tamamlanması

1617 - Lehistan'a karșı Turla zaferi, Lehistan'la Busza Antlaşması

1617 - I. Ahmed'in ölümü ve I. Mustafa'nın tahta geçişi

1618 - I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta geçişi

1618 - İran'a karşı Pül-i Şikeste yenilgisi, Serav Antlaşması

1620 - Lehistan'a karşı Tutora zaferi

1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) - Hotin Antlaşması

1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı

1623 - İran ile savaşın yeniden başlaması

1624 - Bağdat'ın ve Irak'ın İran'a kaybı

1624 - Kazakların İstanbul Boğazını yağmalamaları

1625 - Kazaklara karșı Karaharman zaferi

1625/1626 - Sonuçsuz Bağdat Kușatması

1626 - Yemen'de Zeydi ayaklanmasının bașlaması

1627 - Asi Abaza Mehmed Paşa'ya karşı sonuçsuz Erzurum Kușatması, Ahıska'nın İran'a kaybı

1627 - Avusturya'yla Sonbor Antlașması

1628 - Asi Abaza Mehmed Paşa'nın Erzurum Kușatması'nda yenilmesi, Ahıska zaferi sonucunda Ahıska'nın geri alınması

1629 - Yemen'de Zeydilerin Taiz ve Sana'yı ele geçirmesi

1629 - Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması

1630 - Hemedan Seferi, Mihriban zaferi ve Sonuçsuz Bağdat Kușatması, Çınargediği yenilgisi

1630 - Yemen'de Taiz yenilgisi, Aden'in Zeydilere kaybı

1631 - Hille'nin İran'a kaybı

1633 - Sonuçsuz Aden Kuşatması, Zebid'in Zeydilere kaybı

1633 - İran'ın sonuçsuz Van kușatması

1633 - Lübnan'da Maanoğlu II. Fahreddin ayaklanmasının bastırılması

1633 - Lehistan'la Eskitabur Muharebesi

1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1634 - Lehistan'la barış antlașması

1635 - IV. Murad'ın Revan Seferi,

1635 - Muha'nın kaybıyla Zeydiler'in Yemen'de Osmanlı egemenliğine son vermeleri

1636 - Revan'ın İran'a kaybı, Mihriban yenilgisi

1637 - Kazakların Azak'ı ele geçirmeleri

1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı, Irak'ın Osmanlı idaresine dönüşü

1638 - Venediklilerin Avlonya baskını

1639 - İran'la Kasr-ı Şirin Antlaşması

1639 - Venedik'le barış antlașması

1640 - IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı

1641 - Sonuçsuz Azak kușatması

1642 - Avusturya'yla 2. Sonbor Antlașması

1642 - Azak'ın Kazaklardan geri alınması

1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

1648 - İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı, İbrahim'in katli

1648 - Sultanahmet Camii Vakası

1648 - Kandiye kuşatması

1649 - Venediklilere Foça yenilgisi

1651 - Venediklilere Paros yenilgisi

1654 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi

1655 - Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Limni, Bozcaadave Semadirek’in kaybı, Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656 - Çınar Vak'ası

1656 - Köprülüler devrinin başlaması

1657 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Limni, Bozcaadave Semadirek’in geri alınması

1658 - Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi

1658-1659 - Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması

1659 - Eflak isyanının bastırılması

1659 - Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri

1660 - Varadin'in fethi

1661 - Erdel isyanının bastırılması

1663 - Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın Fethi

1663 - Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi

1664 - St. Gotthard Muharebesi ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması

1666 - Girit'in tamamen alınması için harekatın başlatılması

1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1669 - Dinyeper'in batısındaki Kazakların Osmanlı himayesine girmeleri

1671 - Cezayir'de denizci kökenli Dayıların Yeniçeri Ağalarının yönetimini sonlandırmaları, Osmanlı otoritesinin sembolik hale dönüşmesi

1672 - Lehistan 'la savaş, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi, Bucaş Antlaşması

1673 - Hotin'in Lehistan'a kaybı, Lehistan'ın Boğdan'ı istilası

1674 - Hotin'in Lehistan'dan geri alınması, Ukrayna'nın doğusunda fetihler

1675 - Ukrayna'nın batısında fetihler, sonuçsuz Lviv kuşatması

1676 - Lehistan'la İzvança Muharebesi ve sonucunda İzvança Antlaşması

1676 - Rusya'nın Çehrin'i ele geçirerek Osmanlı himayesindeki Kazak hatmanını esir etmesi

1677 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, sonuçsuz Çehrin kuşatması

1678 - Çehrin Kalesi'nin fethi

1679 - Çehrin'e tekrar saldıran Ruslara karşı sefer kararı, barış müzakerelerinin başlaması

1680 - Hollanda'yla ticaret anlaşması

1681 - Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısındaki Osmanlı egemenliği kabul edildi

1682 - Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi

1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Estergon'un kaybı

1684 - Avusturyalıların Budin kuşatmasının püskürtülmesi

1685 - Uyvar'ın Avusturya'ya kaybı

1686 - Budin'in Avusturya'ya kaybı

1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı

1687 - Başta Eğri Kalesi olmak üzere Macaristan'da Avusturyalılara büyük toprak kayıpları, Mohaç Muharebesinde yenilgi,

1687 - Morave Bosna'da Venedik'e toprak kayıpları, Venedik'in Eğriboz'u kuşatması

1688 - Sancak Vakası

1688 - Belgrad'ın Avusturyalılara kaybı

1688 - Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı zaferleri

1688 - Eğriboz'un Venedik kuşatmasından kurtarılması

1689 - Avusturyalıların Bosna'dan çıkarılması, Batoçine yenilgisi, Niş'in kaybı, Avusturyalıların Eflak'ı ve Kosova'yı istilası, Sırp asilerin Makedonya'yı istilası

1689 - Urkapı'da Kırım Hanlığı'nın Rus taarruzunu püskürtmesi

1689 - Venedik'e karşı Rodos önlerinde ve Mora'da deniz zaferleri

1690 - Kanije Kalesi'nin Avusturyalılara kaybı

1690 - Fazıl Mustafa Paşa'nın Pirot, Vidin, Niş ve Belgrad'ı geri alışı

1690 - Avlonya'nın Venediklilerden geri alınışı

1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı

1691 - Salankamen Muharebesi'nde yenilgi, Varadin'ın kaybı

1692 - Lübnan'daki karışıklıkların bastırılması

1693 - Avusturyalıların Belgrad kuşatmalarının püskürtülmesi

1694 - Sonuçsuz Varadin kuşatması

1695 - Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı Ukrayna içlerine başarılı akını

1695 - Sakız Adası'nın kaybı ve hemen geri alınması, Hersek'te Venediklilere karşı zafer

1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı

1695 - II. Mustafa'nın 1. Macaristan seferi, Lugoj ve Lipova'nın geri alınışı

1695 - Rusların Azak'a saldırılarının püskürtülmesi

1696 - II. Mustafa'nın 2. Macaristan seferi, Olaş zaferi

1696 - Azak'ın Ruslara kaybı

1696 - Sakız'de ve Mora'da Venediklilere karşı zaferler

1696 - Basra'nın isyancıların eline geçmesi

1697 - II. Mustafa'nın 3. Macaristan seferi, Zenta Muharebesinde yenilgi

1697 - Bozcaada ve Andros önlerinde Venedik donanmasına karşı zaferler, Venediklilerin ve Avusturyalıların Bosna'dan püskürtülmeleri

1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, Macaristan'ın Avusturya'ya, Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a, Mora'nın Venedik'e kaybı1700-1799 yılları arası

1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

1701 - Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması

1701 - Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması

1703 - Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı

1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1711 - Rusya'ya karşı Prut Zaferi ve Prut Antlaşması

1713 - Rusya'yla Edirne Antlaşması

1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi

1718 - Pasarofça Antlaşması

1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

1718 - Lâle Devri'nin başlaması

1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı

1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729 - Cevheri'n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı, Lâle Devri'nin sona ermesi

1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739 - Belgrad Antlaşması

1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)

1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı

1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı

1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

1771 - Kırım'ın işgali

1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

1773 - Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un kuruluşu

1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774 - 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı

1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması

1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)

1776 - Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması

1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)

1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)

1788 - Yılan Adası Deniz Savaşı

1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)

1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)

1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz

1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması

1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)

1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)

1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)

1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)

1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)

1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)

1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması

1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması

1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

1795 - Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.

1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

1797 - Pazvandoğlu isyanı

1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)

1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)

1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)

1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)

1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)

1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)

1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)

1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması

1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)

1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi

1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)

1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)

1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)

1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması

1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)

1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

1806 - Osmanlı-Rus Savaşı

1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)

1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)

1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)

1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)

1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)

1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)

1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)

1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)

1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)

1808 - Yeniçeri Ayaklanması: Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)

1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)

1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu

1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)

1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat - Mart)

1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

1826 - Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)

1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)

1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)

1827 - Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)

1827 - Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)

1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)

1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması

1829 - Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)

1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane baş hocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

1830 - Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831 - Nüfus sayımları

1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)

1831 - İlk saray konservatuvarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831 - Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)

1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

1832 - İngiliz postalarının kuruluşu

1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)

1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)

1833 - Feshanenin kuruluşu

1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)

1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)

1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması: Kütahya Antlaşması (Mayıs)

1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)

1833 - Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)

1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)

1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)

1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)

1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)

1838 - İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)

1839 - Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması

1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

1839 - Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)

1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)

1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)

1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

1840 - Posta Nezareti'nin kurulması

1840 - Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)

1841 - Lübnan olayları

1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)

1841 - Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)

1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması

1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1844 - Tashih-i sikke (1 Şubat)

1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması

1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)

1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)

1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)

1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

1846 - Rus Ticaret Muahedesi

1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)

1846 - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)

1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)

1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)

1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850 - Muallim Naci'nin doğumu

1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)

1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1851 - Londra Sergisi

1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)

1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması

1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

1854 - İhtisab teşkilatının lağvı

1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)

1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)

1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

1855 - Paris Sergisi

1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)

1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)

1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)

1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması

1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856 - Islahat Fermanı

1856 - 1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

1856 - 1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)

1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı (18 Şubat)

1856 - Paris Barış Antlaşması (30 Mart)

1856 - Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)

1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)

1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)

1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı

1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)

1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)

1858 - Birinci Karadağ Harekatı

1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)

1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)

1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu (12 Şubat)

1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)

1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı

1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)

1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)

1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)

1862 - İkinci Karadağ Harekâtı

1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini

1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması

1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)

1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi (8 Ekim)

1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

1863 - Mithat Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Société de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması

1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)

1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)

1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi

1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)

1865 - Müstakil Romen Kilisesinin kurulması

1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)

1866 - Girit isyanları, Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası

1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)

1867 - Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)

1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati (21 Haziran)

1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması

1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868 - Yunan postasının kapatılması

1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması (1 Mart)

1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)

1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)

1869 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati (21 Haziran)

1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması (1 Eylül)

1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)

1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü (26 Ağustos)

1869 - İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi (13 Ekim)

1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması

1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması (Ekim)

1870 - Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkâm sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar)

1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)

1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması (26 Nisan)

1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması (2 Temmuz)

1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)

1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

1871 - Saint-Esprit Okulunun kurulması

1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)

1871 - Şinasi'nin ölümü (13 Eylül)

1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)

1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874 - Kara gümrüklerinin lağvı

1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875 - Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması

1875 - Bosna-Hersek isyanları

1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

1876 - Bulgar isyanları

1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve II. Abdülhamid'in cülusu

1876 - Meşrutiyet'in ilanı

1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması: Tersane Konferansı

1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması

1876 - Ziya Gökalp'in doğumu

1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)

1877 - Rusya'nın tecavüzü ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 Harbi) başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) (19 Mart)

1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)

1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü (5 Ekim)

1877 - Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (13 Aralık)

1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

1878 - Ermeni meselesinin zuhuru

1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi

1878 - Kıbrıs'ın Birleşik Krallık tarafından ele geçirilmesi

1878 - Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması

1878 - Meclisin kapatılması (13 Şubat)

1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultanisi'nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)

1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

1880 - Vergi reformu

1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880 - İlk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)

1880 - Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)

1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)

1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye'nin kurulması (20 Aralık)

1881 - Mustafa Kemal'in doğumu

1881 - Mısır'ın Birleşik Krallık tarafından işgali

1881 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri

1881 - Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması

1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması (2 Ocak)

1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)

1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)

1884 - Yahya Kemal'in doğumu (2 Aralık)

1885 - Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885 - Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)

1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

1887 - Beşir Fuad'ın intiharı (5 Şubat)

1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

1888 - Namık Kemal'in ölümü (2 Aralık)

1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

1889 - Yakup Kadri'nin doğumu (27 Mart)

1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

1891 - Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması (3 Kasım)

1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896 - İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

1894 - Sasun'da Ermeni olayları

1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895 - Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

1895 - Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darülacaze" oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)

1896 - Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896 - Girit isyanının alevlenmesi

1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

1897 - 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)

1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması1900-1922 yılları arası


1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi

1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)

1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması

1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)

1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)

1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)

1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)

1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)

1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)

1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi

1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)

1908 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)

1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)

1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)

1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu

1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)

1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)

1910 - Arnavutluk İsyanı

1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

1911 -1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı

1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı

1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)

1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)

1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)

1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)

1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)

1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)

1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)

1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)

1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)

1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)

1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)

1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)

1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)

1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)

1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)

1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması

1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)

1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)

1914 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)

1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)

1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)

1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)

1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)

1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)

1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)

1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)

1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)

1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)

1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)

1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)

1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)

1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi

1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)

1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs

1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı

1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

1917 - Yıldırım Ordular Grubu'nun kurulması

1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü

1917 - Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu

1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)

1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)

1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

1918 - Sultan Mehmed Reşad'ın vefatı ve Mehmed Vahidettin'in tahta çıkması

1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)

1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)

1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)

1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)

1918 - Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)

1918 - İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)

1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi

1919 - Yunanların İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)

1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)

1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)

1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)

1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)

1919 - 1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması

1920 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])

1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması

1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)

1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)

1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)

1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)

1921 - Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)

1921 - Londra Konferansı: Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)

1921 - İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)

1921 - Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)

1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)

1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)

1922 - İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)

1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)

1922 - Mehmed Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)

1923 - Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması (29 Ekim)