ÖSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları1.
Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanacağı belirtilmiştir.

Bu kararın aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Seçimlerin yenilenmesine gerek duyulduğunun

B) Yerel cemiyetlerin kurulması gerektiğinin

C) Mebuslar Meclisinde Misakımillî’nin ilan edildiğinin

D) Yurt çapında başka kongrelerin değişik zamanlarda toplandığının

E) İstanbul Hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmediğinin

(2008-ÖSS Sos-1)


2. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin

B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının

C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin

D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin

E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun

(2007-ÖSS Sos-1)3. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görev yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını

B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu

C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu

D) Uluslararasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını

E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

(2007-ÖSS Sos-1)4. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye çalışmıştır.

İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının

B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin

C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının

D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin

E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının

(2006-ÖSS Sos-1)5. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki mîllicilerle uzlaşma yollan arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini, teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.

Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine

B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına

C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine

D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden kurtarılmasına

E) İstanbul Hükümeti'yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya

(2006-ÖSS Sos-1)6. Mustafa Kemal, Damat Ferit’in yerine sadrazam olarak getirilen Ali Rıza Paşa’ya çektiği telgrafta, yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyması durumunda Kuvayı Milliye’nin hükümete yardımcı olacağını belirtmiştir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı Milliye kararlarına uyduğu

B) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketine çekilmek istendiği

C) Kuvayı Milliye’nin giderek güçlenmesinden endişe duyulduğu

D) Yalnızca Kongre kararlarının geçerli olacağı

E) Kuvayı Milliye’nin Kongre kararıyla oluştuğu

(2005-ÖSS)7. Salih Paşa Kabinesi’nin 2 Nisan 1920 tarihinde istifa etmesinden sonra Padişah, yeni kabineyi kuran sadrazama verdiği buyrukta, “Millîciler” adı altında meydana gelen ayaklanmalara katılanlardan pişman olanlara af ilan edilmesini istemiştir.

Padişahın bu buyruğu, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Kuvayı Milliye’nin dağıldığının

B) Yönetimin, ulus egemenliği ilkesini benimsediğinin

C) Anlaşma Devletleri’ne güven duyulmadığının

D) Hükümet değişikliklerinin çok sık olmasından rahatsızlık duyulduğunun

E) Saltanat ve hilafete olan bağlılığın güçlendirilmek istendiğinin

(2005-ÖSS)8. 1919’da ülke çapında genel seçimler yapılmış, bu seçimleri Mustafa Kemal’in de üye olduğu Müdafaa-i Hukuk yanlıları kazanmıştır. Padişah, seçimleri ittihatçıların kazandığını ileri sürerek Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını geciktirmeye çalışmıştır.

Padişahın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?

A) Anadolu’nun işgal edilmesi

B) İşgalci devletlerarasında görüş ayrılığı çıkması

C) Anlaşma Devletleri’nin Meclis’i kapatması

D) Meclis’te padişah iradesinin etkisiz kalması

E) Anlaşma Devletleri’nin birliklerinin İstanbul’a gelmesi

(2005-ÖSS)


9. İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa, Temsilciler Kurulu ile Amasya Görüşmesinde Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanması konusunda anlaşmaya varmış ve bu kararı İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak, Salih Paşa İstanbul Hükümeti’ne bu kararı kabul ettirememiştir.

Bu durum, İstanbul Hükümeti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir?

A) Anadolu hareketinin daha da güçlendiğinden endişe duyduğunun

B) Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğunun

C) Temsilciler Kurulu’nun yabancılarla siyasi ilişkiler kurmasını istemediğinin

D) Anayasada değişiklik yaptığının

E) Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulduğunun

(2004-ÖSS)


10. "Amasya’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bunları İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi olan Bahriye Nazırı Salih Paşa’ya imza ettirmek önemliydi."

Atatürk'ün, Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği savunulabilir?

A) Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini

B) İstanbul Hükümeti’nin alman kararları Mebuslar Meclisinin onayına sunmak istediğini

C) Görüşmelerle İstanbul Hükümeti’nin zaman kazanmak istediğini

D) Salih Paşa’nın görüşmelerin yapılması için İstanbul Hükümeti’ni yönlendirdiğini

E) Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sırasında İstanbul Hükümeti’ne baskı yaptığını

(2003-ÖSS)


11. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongreye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer almıştır.

Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,

I. Tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,

II. Gizli maddeleri olma,

III. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunma

özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir?A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

(2003-ÖSS)12. I. Yöre halkının ve milis güçlerinin Urfa’yı Fransızlara karşı başarıyla savunması

II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi’nin dağıtılması

III. İstanbul Hükümeti’nin Amasya Protokolleriyle Kuvayi Milliye’yi tanıması

gelişmelerinden hangilerinin ülkede birlik ve beraberliği güçlendirip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılımı artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D)II ve III E) l, II ve III

(2000-ÖSS)13. Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Mebuslar Meclisi’ndeki üyelerin

B) Ülkedeki egemenlik anlayışının

C) İstanbul Hükümeti’nin

D) Merkezden yönetimin

E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

(1999-ÖSS)


14. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu’da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasına rağmen toplanması

B) Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal’i seçmesi

C) Kongre’ye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması

D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu’nun seçilmesi

E) Manda ve himayeye karşı çıkması

(1999-ÖSS İPTAL)15. Erzurum Kongresi’nde,

I. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi,

II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi,

III. Doğudaki direnme derneklerinin birleştirilmesi,

IV. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi,

V. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması

kararları alınmıştır.

Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi’nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğu gösterir?A) I, II ve III B) l, II ye IV C) I, II ve V D)II, III ve V E) II, IV ve V

(1999-ÖSS İPTAL)16. 1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi’nde, Afyonkarahisar-İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisinin Alaşehir Kongresi’nde alınan bu kararın nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Özsavunma gereksinimi

B) İşgalin ortaya koyduğu tehdit

C) Hükümete duyulan güvensizlik

D) Mevcut yönetimden kopup ayrı bir devlet kurma isteği

E) Silahlı bir savunma gücü oluşturma gereği

(1999-ÖSS İPTAL)


17. Sivas Kongresi gündeminde yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

I. Yabancı işgallere karşı direnme

II. Tutuklanması için emir verilen Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına seçme

III. Amerikan mandasını reddetme

IV. Ali Fuat Paşa’yı Umum Kuvayı Milliye Kumandanlığına atama

Bu maddelerden hangileri, kayıtsız şartsız bağımsızlığın amaçlandığını gösterir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

(1998-ÖSS)18. I. Yurdun bütünlüğünü sağlamak

II. Hilafet ve saltanatın devamını sağlamak

III. Ulusun iradesini egemen kılmak

IV. Hıristiyanlara siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozucu ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkmak

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda öne sürülmüş olan yukarıdaki görüşlerden hangileri birbiriyle çelişmektedir?

A)I ve II B) I ve III C) I ve IV D)II ve III E) III ve IV

(1998-ÖSS)19. Erzurum Kongresi’nde “Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır.” kararı alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini

B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini

C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini

D) İstanbul Hükümeti’nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini

E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

(1997-ÖSS)20. Savaşların önemli nedenlerinden biri de güçlenen bazı devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve hammadde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır.

Aşağıdaki savaşlardan hangisi böyle bir amaca karşı tepkinin sonucudur?

A) I. Dünya Savaşı

B) Trablusgarp Savaşı

C) Türk Kurtuluş Savaşı

D) II. Dünya Savaşı

E) II. Balkan Savaşı

(1996-ÖSS)21. Ulusal mücadele döneminde:

I. İstanbul resmen işgal edilmiştir.

II. Osmanlı Mebuslar Meclisi dağıtılmıştır.

III. Misak-ı Milli ilan edilmiştir.

IV. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’e 9. Ordu müfettişliği görevini vermiştir.

V. İstanbul Hükümeti, Temsilciler Kurulu ile görüşme yapmayı kabul etmiştir.

Bu gelişmelerden hangileri Türk milletinin İstanbul Hükümeti’ne olan güvenini sarsmıştır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V

(1996-ÖSS)22. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Türk inkılabının evrensel nitelik taşıdığının bir göstergesidir?

A) Vatanın bütünlüğü tehlikededir.

B) İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir.

C) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

D) Delegelerin seçimi ulusal bir sır olarak gizlenmelidir.

E) Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.

(1996-ÖSS)23. Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi’nin toplanması için işgal altındaki bölgelerde yapılan seçimleri engelleyecek bir harekette bulunmamışlardır. Fakat Mecliste Misak-ı Milli ilan edilince Meclisi basmışlar, mebusların bazılarını tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.

İtilaf Devletlerinin tutumlarındaki bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk halkına sempatik görünmek istemeleri

B) Meclis’in İstanbul’da toplanmasına karşı olmaları

C) Alınan kararları beklentilerine aykırı bulmaları

D) İstanbul Hükümeti ile Anadolu arasında anlaşma ortamının doğmasını istemeleri

E) Türk halkının kendileri ile barış yapacağına inanmaları

(1994-ÖSS)24. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına seçilen Mebuslar Cemiyetin adını taşıyan bir grup yerine, Felah-ı Vatan adıyla yeni bir grup kurmuşlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?A) Ulusal Kurtuluş harekâtının başlatılmak istendiğinin

B) Mebusların görüşlerini değiştirdiklerinin

C) İşgal kuvvetlerinin Mebuslar Meclisi üzerindeki baskılarının azaldığının

D) İstanbul’un işgal edilmesinin engellenmek istendiğinin

E) Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığının

(1994-ÖSS)25. Erzurum Kongresi’nde yalnızca iç politikayı ilgilendiren ilkeler değil, bazı dış politika ilkeleri de belirlenerek ilan edilmiştir.

Erzurum Kongresi’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Meclis gibi hareket edildiğini

B) İstanbul Hükümeti’ne yardımcı olunmak istendiğini

C) Ekonomik sorunlara siyasi sorunlardan daha çok önem verildiğini

D) Yabancı ülkelerle ilişkilerin arttığını

E) İtilaf Devletlerinin Anadolu harekâtına bakış açısının değiştiğini

(1994-ÖSS)26. Milli Mücadele döneminde Türk Milleti, kadını ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma dernekleri kurmuş, siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir.

Bu durum Milli Mücadele dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Laiklik anlayışının benimsendiğinin

B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin

C) Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunun

D) Direnmenin etkili hale getirilmeye çalışıldığının

E) İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının

(1993-ÖSS)27. Sivas Kongresi’nden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu’ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.

Temsil Kurulu’nun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletlerinin dostluğunu kazanmak

B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak

C) İstanbul Hükümeti’ne bağlı olmadığını göstermek

D) Düzenli ordu kurmak

E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek

(1992-ÖSS)28. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak ulu-sal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-ı Hukuk-u Milliye cemiyetleri ve belediye başkanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.

Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilafet ordusunu yıpratmak

B) Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak

C) Anadolu’da toplanacak kongrelerin sayısını artırmak

D) Yerel direnişleri başlatmak

E) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

(1992-ÖSS)29. Mustafa Kemal’in Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar almak

B) Padişahın yetkilerini artırmak

C) Hükümette değişiklik yapılmasını sağlamak

D) Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlamak

E) Yasama ve yürütme organları arasında uyum sağlamak

(1991-ÖSS}30. İstanbul Hükümeti, Amasya Protokolü'nde yer alan ‘Temsil Kurulu’nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş, “Mebusan Meclisi’nin toplanması” kararını ise kabul etmiştir.

İstanbul Hükümeti’nin, Temsil Kurulu’na verilmek istenen yetkiyi kabul etmemekle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’un işgal edilmesini engellemek

B) Temsil Kurulu’nu OsmanlI Meclisi’nde etkili hale getirmek

C) İtilaf Devletleriyle ilişkileri geliştirmek

D) Merkezi otoriteyi korumak

E) Milli birliği sağlamak

(1991-ÖSS)31. Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerini birleştirmiştir.

Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırmak

B) Yeni bir anayasa hazırlamak

C) Kurtuluş Savaşı’nı tek elden yönetmek

D) Cumhuriyeti ilan etmek

E) Halifeliği kaldırmak

(1990-ÖSS)32. Sivas Kongresi’nde “manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.

Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Hükümeti’nin manda isteğine tepkisiz kalması

B) İstanbul Hükümeti’nin kongreye açıkça cephe alması

C) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi

D) İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanamaması

E) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi

(1990-ÖSS)33. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra İstanbul Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş ve millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?

A) Erzurum ve Sivas Kongrelerinin yapılması

B) Yöresel direnişlerin başlaması

C) Anadolu halkının, İstanbul Hükümetine olan güvenini yitirmesi

D) Anadolu halkının Mustafa Kemal’in çevresinde toplanması

E) Gizli antlaşmaların yapılması

(1989-ÖSS)34. Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliyenin kurutmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) itilaf Devletleri askerlerinin İstanbul’a gelmesi

B) Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesi

C) Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi

D) Anadolu’da iç isyanlar çıkması

E) Rusya’da ihtilal olması

(1989-ÖSS)35. Osmanlı İmparatorluğu’nda, İtilaf Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi doğrudan “milli iradeyi” yok etmeyi amaçlamıştır?

A) Boğazların yönetimine el koymaları

B) Mebusan Meclisini dağıtmaları

C) Osmanlı ordusunun büyük bir kısmını terhis ettirmeleri

D) Karadeniz kıyısındaki bazı önemli noktaları kontrol altına almaları

E) Ulaşım ve haberleşme sistemlerinin işletilmesine el koymaları

(1989-ÖSS)36. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Mustafa Kemal, “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil tâbi olmak mecburiyetindedir.” görüşünü savunuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyen bir gerekçe olamaz?


A) İstanbul’un işgal edilmesi

B) Milli Mücadele hareketinin güç kazanması

C) Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grubu komutanlığından ayrılması

D) Anadolu’da düzenli ordunun kurulması

E) Osmanlı Devleti’nin işgaller karşısında etkisiz kalması

(1988-ÖSS)37. Misak-ı Milli belgesinde politik, ekonomik ve mali gelişmemizi köstekleyen ve hukuk alanında hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı.Bu hükümle, aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştı?

A) Dine dayanan devlet düzeninin

B) Osmaniı saltanatının

C) Aşar vergisinin

D) Eski eğitim sisteminin

E) Kapitülasyonların

(1988-ÖSS)38. Osmanlı Mebusan Meclisi, dağıtılmadan önce Misak-ı Milli’yi kabul ederek Türk yurdunun parçalanmasına razı olmadığını ortaya koymuştur.

Bu duruma rağmen Sevr Antlaşması’nı kabul etmekle padişah, aşağıdakilerden hangisine ters düşmüştür?

A) Çoğunluğun görüşüne

B) Azınlık çıkarlarına

C) Monarşik anlayışa

D) İtilaf Devletlerinin görüşüne

E) Mondros Antlaşması hükümlerine

(1987-ÖSS)39. Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak kongre için gelecek temsilcilerin seçimini Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye, Redd-i ilhak Cemiyeti ve belediyelerin yapması istenmiştir.

Bu yolla ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kurulmasını teşvik etmek

B) Müdafaa-i Hukuk derneklerinin gücünü Türk halkına duyurmak

C) işgal kuvvetlerinin dikkatini Sivas’ta yapılacak kongreye çekmek

D) Milletin güvenini kazanmış, Milli Mücadele taraftarı kişilerin seçilmesini sağlamak

E) Temsilcilerin can ve mal güvenliklerini sağlamak

(1987-ÖSS)40. Misak-ı Milli belgesinde Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği görüşü yer almıştır.

Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür?

A) Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları

B) Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları

C) Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması

D) Verimli tarım topraklarına sahip olmaları

E) Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan’da etkili olmaları

(1987-ÖSS)41. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde alınacak kararların taslağını Mustafa Kemal Paşa hazırladığı halde, sadece vatanın bütünlüğünü korumaya yönelik kararlarda bu taslağa uyulmuş, diğerlerinde uyulmamıştır.

Mebusların böyle farklı kararlar almalarında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?A) Çoğunluğun Saltanat’a bağlı olması

B) Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri

C) Demokratik kurallara uymaya çalışmaları

D) İtilaf Devletlerinin baskısından korkmaları

E) Çoğunluğun Manda taraftan olması

(1986-ÖSS)42. Erzurum Kongresi kararları arasında, “ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.

Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması

B) İtilaf Devletlerinden çekinilmesi

C) İmparatorluğun çökmesinin önlenmek istenmesi

D) Osmanlı Hükümeti’nin desteğine ihtiyaç duyulması

E) Halifeliğin gücünden yararlanmak istenmesi

(1986-ÖSS)43. itilaf Devletleri, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Misak-ı Milli doğrultusunda kararlar alması üzerine bu Meclisi kapatmışlardır.

İtilaf Devletlerinin Erzurum ve Sivas Kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir?

A) Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla

B) Erzurum ve Sivas’ın İstanbul’dan çok uzak olmasıyla

C) Anadolu Hareketi’nin önemini anlamamış olmalarıyla

D) Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla

E) İstanbul Hükümetinin gücüyle, bu kongrelerin dağıtılacağına inanmalarıyla

(1984-ÖSS)44. Amasya Genelgesinin, Kurtuluş Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Anadolu ve Trakya’nın her yanına duyurulmuş olmasından

B) Kurtuluş Savaşının gerekçesi ve yöntemini belirtmesinden

C) İşgallerin başlamasını izleyen günlerde hazırlanmış olmasından

D) Halkı, düşmana karşı silahlı direnişe çağırmış olmasından

E) İstanbul Hükümeti’ne karşı bir hareket niteliği taşımasından

(1983-ÖSS)45. 1919 yılında İtilaf Devletlerinin, “Türklerin Anadolu’daki Hıristiyanları katletmek üzere olduğu” şeklinde asılsız bir haberi dünya kamuoyuna yaymalarının amacı neydi?A) Anadolu’daki iç isyanları desteklemek

B) Sevr Antlaşması'nın imzalanmasını çabuklaştırmak

C) İzmir’in işgalini haklı göstermek

D) İstanbul’un işgalini haklı göstermek

E) Anadolu’da zararlı dernekler kurulmasını hızlandırmak

(1983-ÖSS)46. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu’daki Kuvayi Milliye birliklerine bir emir gönderilerek, suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların İstiklâl Mahkemesine verilmesi istenmiştir.

Bu emrin, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A) Devlet otoritesini gerçekleştirme

B) Suçluların cezalandırılmasını geciktirme

C) Ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma

D) Halkın Kuvayi Milliyeye olan güvenini koruma

E) Suçluyu suçsuzdan ayırma

(1982-ÖSS)47. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı günlerde Mustafa Kemal Paşa askeri alandan daha çok bir millet meclisi ve bu meclise bağlı bir hükümet kurmaya öncelik vermiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın bu yolla ulaşmak istediği amaç nedir?

A) Bağımsızlık savaşını başlatmakta haklı olduklarını dünyaya duyurmak

B) İç isyanlara son vermek

C) Dışardan ekonomik yardım almak

D) Ulusal güçleri birleştirmek

E) Kendi yetkilerini artırmak

(1982-ÖSS)48. Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda samimi yurtseverler arasında laikliğe karşı olanlar, saltanat ve hilafet yanlıları da vardı.

Mustafa Kemal Paşa’nın böyle farklı düşüncede olan kişileri tek amaçta birleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) İstanbul Hükümeti’nin dışında yeni bir hükümet kurması

B) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin düşmanlar tarafından dağıtılmasını protesto etmesi

C) Yurtseverlik duygusunun gelişmesine önem vermesi

D) İstanbul Hükümeti emrinde önemli görevler almış olması

E) Yurdun kurtarılmasına öncelik vererek, devrimleri sonraya bırakması

(1981-ÖSS)49. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk Ulusu’nu, tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve Amasya’da genelgeler (tamimler) yayınlamıştır.

Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

A) Anadolu’da, İtilaf Devletleri’ne karşı protesto ve mitingler yapılması

B) Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının, İtilaf Devletleri’nin isteklerine uymaması

C) Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi

D) Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması

E) İlk TBMM’ye, Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin de alınması

(1981-ÖSS)


ÖSS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Cevapları

1. E 2. C 3. B 4. E 5. B 6.B 7. E 8. D 9. A 10. A 11. D 12.E 13. B 14. D 15. C 16. D 17. B 18.D 19. A 20. C 21. A 22. G 23. C 24.B 25. A 26. D 27. C 28. B 29. A 30.D 31. C 32. E 33. E 34. C 35. B 36.C 37. E 38. A 39. D 40. C 41. A 42.A 43. C 44. B 45. C 46. B 47. D 48.E 49. A
 
Son konular
Üst Alt