ÖSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖSS Ortaçağ Avrupa Tarihi Çıkmış Soruları ve Cevapları


1.
Ortaçağ Avrupa’sında Katolik Kilisesi, dini hakların yanısıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?

A) Katolik Kilesesi’nin varlığını sürdürecek önlemler almasını

B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını

C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını

D) Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını

E) Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını (2004-ÖSS)


2. Haçlı Seferleri sonucunda derebeylerinin çoğu ülkelerine geri dönememiştir. Dönenler ise maddi güçleri kalmadığından, topraklarını, nüfuzlarını ve ordularını kaybetmişlerdir.

Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Toplumda eşitliğin yaygınlaşmasına

B) Siyasi yapının değişmesine

C) Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına

D) Tarımın önem kazanmasına

E) Sınıf farklarının ortaya çıkmasına

(1998-ÖSS)


3. Ortaçağ’ın sonlarına doğru Batı Avrupa’da toplumsal, ekonomik, düşünsel, yönetsel alanlarda değişme ve gelişmeler görülmüştür.

Bu değişme ve gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Toplumlara tek tanrılı dinlerin egemen olmaya başlamasının

B) Şehir devletlerinin ortaya çıkmasının

C) Toplumların sınıflara ayrılmasının

D) Dünya görüşünün değişmesinin

E) İlk imparatorlukların kurulmaya başlamasının

(1997-ÖSS)


4. Bizans’ta sanatçılar dinin ve imparatorluğun emrinde çalışmıştır.

Buna göre, Bizans’ta sanatçıların aşağıdakilerin hangisi bakımından engellendiği savunulabilir?

A) Anadolu topraklarında var olmuş çeşitli uygarlıklardan yararlanmaları

B) Siyasi otoriteyi artırmada yardımcı olmaları

C) Süslemeye dayalı eserler yapmaları

D) Yönetimden maddi destek almaları

E) İşleyecekleri konuları özgürce seçmeleri

(1995-ÖSS)


5. Ortaçağ’da kurulan devletlerin birçoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlar ve din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Laik olmayan devlet anlayışının

B) Tutsaklık uygulamasının

C) Lonca sisteminin

D) Feodal sistemin

E) Şehir devleti anlayışının

(1994-ÖSS)


6. Ortaçağ’da Müslüman bilim adamlarının eski Yunan filozoflarının eserlerinden yaptıkları çeviriler, daha sonra AvrupalIların Ortaçağ anlayışından kurtulmalarında önemli bir etken olmuştur.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) AvrupalIlar İslam kaynaklarından yararlanmıştır.

B) Çevirilerin yapıldığı dönemde İslam dünyasında Avrupa’dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır.

C) Eskiçağ Yunan düşünürleri Ortaçağdaki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler.

D) Ortaçağ’da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir.

E) İslamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir. (1994-ÖSS)7. Ortaçağ’da Avrupa toplumlarının soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılması, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Şehirli sınıfın ticaretle uğraştığını

B) Halk arasında eşitsizlik olduğunu

C) Din adamlarının yetkilerine göre sınıflara ayrıldığını

D) Halkın yaşam düzeyinin yüksek olduğunu

E) Halk arasında belli mesleklere önem verildiğini

(1993-ÖSS)


8. Bizans İmparatorluğu’nda hükümdarlık makamını kendine güvenen ve yeterince güçlü olan kişiler ele geçirebilirdi.

Bu durum, Bizans İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Hükümdarların yetkilerinin sınırlanmasına

B) Dinin devlet yönetiminde etkisinin azalmasına

C) Askeri ve sivil yönetimin birbirinden ayrılmasına

D) Birden fazla soyun yönetime gelmesine

E) Ülkenin küçük eyaletlere bölünmesine (1992-ÖSS)9. Kudüs’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu kentin hem Museviler hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında başlıca etkendir?

A) Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir yer olması

B) Bu dinlerce önemli sayılan mabetlerin bulunması

C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması

D) Uzun süre ticaret merkezi olması

E) Önemli bir jeopolotik konumda bulunması (1991-ÖSS)10. Aşağıdakilerden hangisi, Ortaçağ’da kiliseyi temsil eden Papalığın siyasal bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez?

A) Kendi hakimiyetinde topraklarının olması

B) Çok sayıda din adamı yetiştirmesi

C) Kralları aforoz etme yetkisinin bulunması

D) Haçlı Savaşlarını düzenlemesi

E) Krallara taç giydirmesi

(1990-ÖSS)11. Avrupa’da;

I. Barut yapmanın öğrenilmesi

II. Derebeyliğin yıkılması

III. Ateşli silahların yapılması

IV. Merkeziyetçi yönetimlerin güçlenmesi

olaylarının oluş sırası nedir?

A) I, III, II ve IV B) III, IV, I ve II C) II, IV, I ve III D) IV, II, III ve I E) I, II, III ve IV

(1983-ÖSS)

ÖSS Cevapları

1. B 2. B 3. D 4.E 5.A 6.D

7. B 8. D 9. B 10.B 11.A
 
Son konular
  • Talebe
    Yakınçağ ’da Avrupa (1789-1871)
  • Talebe
    Yakınçağ 'da Avrupa / Uyarılar
  • Üst Alt