ÖSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,645
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
ÖSS Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa Soruları ve Cevapları


1.
İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa’da,

I. Sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi

II. Güç dengesinin bozulması

III. Yeni ittifakların oluşması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve İli

(2005-ÖSS)


2.
Napolyon Savaşlarından sonra Avrupa’nın geleceğini belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede Avrupa devletlerinin sınırları milliyet, din ve dil etkenleri dikkate alınmadan, Rusya, İngiltere ve Prusya’nın istekleri doğrultusunda yeniden çizilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

A) Devletlerarası hukuk kurallarının aynı kalmasına

B) Uluslararasında yeni siyasi sorunların ortaya çıkmasına

C) Din adamlarının siyasi güç kazanmasına

D) Avrupa’da ekonomik yönden birlik sağlanma sına

E) Halkların krallara bağlılığının artmasına

(2003-ÖSS)3.
Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:

I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması

II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması

III. Okulların kiliseden alınması

gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

(2001-ÖSS)


4.
XVI. yüzyılda Almanya’da her prens kendi kabul ettiği mezhebe tebaasını da sokma hakkına sahipti. Koyu Katolik olan Alman İmparatoru bütün tebaasını zorla Katolik yapmaya çalışınca, Protestan mezhebinden olanlar ayaklanmıştır. Almanya içindeki bu mezhep mücadelesi bütün Avrupa’ya yayılmış; Fransızlar, Katolik oldukları halde Almanya’daki Protestanları desteklemişlerdir.

Fransa’nın Protestanları desteklemesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Avrupa’daki din savaşlarına son vermek istemesine

B) Almanya’nın tek yönetim altında birleşerek güçlenmesine karşı olmasına

C) Protestan mezhebini resmen tanımış olmasına

D) Prenslerin inanç özgürlüğüne sahip olmasını onaylamasına

E) Topraklarında çeşitli mezheplerden insanların bulunmasına


5. XIX. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da, buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış, buharla çalışan makineler çoğalmış, fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişme ivme kazanmıştır Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) İşçi sınıfının önem kazanması

B) Hammadde gereksiniminin artması

C) Ekonomiyle ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması

D) Uluslararası ekonomik rekabetin artması

E) İlk kolonizasyon hareketlerinin ortaya çıkması

(1999-ÖSS İPTAL)


6.
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış. Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.

B) Halk, yönetime ortak olmuştur.

C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.

D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.

E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

(1996-ÖSS)


7.
Yeniçağ başlarında Fransa’da soylular ve papazlar devleti yönetirler, ama vergi bile vermezlerdi. Oysa, gelişen ekonomik hayatı elinde tutan burjuvalar bütün vergi yükünü taşırlar, ama yönetime katılamazlardı.

Fransa’daki bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Sınıfların farklı haklara sahip olmasının

B) Devlet yapısının ekonomik yönden güçlü olmasının

C) Halkın, gelir düzeyine göre vergilendirilmesinin

D) Siyasi yapının güçlü bir merkeziyetçiliğe dayanmasının

E) Milli bir devlet anlayışının egemen olmasının

(1995-ÖSS)8.
Avrupa toplumlarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık, Haçlı Savaşlarından sonra eski gücünü kaybetmiştir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Hıristiyanların Kudüs’ü kutsal yer saymasında

B) Feodal rejimlerin kurulmasında

C) Kavimlerin yer değiştirmesinde

D) Mezhep savaşlarının sona ermesinde

E) Özgür düşünce ortamının oluşmasında

(1993-ÖSS)


9.
Ortaçağ’da Hindistan ve Çin’den Avrupa’ya gelen malların çok el değiştirmesi, bu malların Avrupa’da pahalıya satılmasına neden oluyordu. Bu durum, Yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

A) Asya ülkeleriyle doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya

B) Asya’dan Avrupa’ya göçleri engellemeye

C) Asya ülkeleri ile siyasi ilişkileri başlatmaya

D) Temel ihtiyaç maddelerini değiştirmeye

E) Tüketim mallarının dağıtımını sınırlandırmaya

(1992-ÖSS)


10.


I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi

II. Süveyş Kanalı’nın açılması İli. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması

III. Sömürgeciliğin hızlanması

IV. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi

Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

(1991-ÖSS)


11.
Yeniçağ’da barutun ateşli silahlarda kullanılması, müstahkem mevkilerin ve kalelerin çökertilmesinde etkili olmuştur.

Avrupa’da krallar, mutlak otoritelerini gerçekleştirmek için bu gücü öncelikle aşağıdakiler- den hangisine karşı kullanmışlardır?

A) Sömürgelerindeki direnişçilere

B) Derebeyliklere

C) İstilacılara

D) Farklı dinden olan toplumlara

E) Komşu devletlere

(1990-ÖSS)


12. Skolastik düşünceyi yıkarak yerine pozitif düşünceyi getiren Hümanizma hareketlerinin İtalya’da başlamasında, İtalya’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur?


A) Farklı rejimlerdeki devletlere bölünmüş olması

B) Önemli bir ticaret merkezi olması

C) Roma ve Hellen kültürlerinin etkilerinin sürmekte olması

D) Hıristiyan aleminin dini merkezinin burada bulunması

E) Akdeniz’in ortasında bir yarımada olması

(1988-ÖSS)


13.
Ortaçağ’ın başlangıcı sayılan Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması Asya kıtasını bile etkilemezken, Yakınçağ’ın başlangıcı sayılan Fransız İhtilali tüm dünyayı etkilemiştir.

Fransız İhtilali’nin bu derece etkili olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Getirdiği ilkelerin evrensel nitelikli olması

B) Kısa sürede gerçekleştirilmiş olması

C) Amerikan İhtilali’nden etkilenmiş olması

D) Fransa’nın denizaşırı sömürgelere sahip olması

E) Fransa’nın güçlü bir Avrupa devleti olması

(1987-ÖSS)14. Yeniçağ’da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İspanya ve Portekiz’in gelir kaynaklarını artırmalarında ve sömürgeci birer devlet olmalarında etkili olmuştur?


A) Matbaanın bulunması

B) Barutun kullanılması

C) Rönesans hareketleri

D) Reform hareketleri

E) Coğrafya keşifleri

(1986-ÖSS)


15.


I. Yeni ticaret yollarının bulunması

II. Rönesans ve Reform hareketleri

III. Fransız İhtilali

IV. Amerika’nın keşfi

V. Otuzyıl Savaşları

VI. Mutlak krallıkların kurulması

Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?

A) II. ve V. B) II. ve IV. Q IV. ve VI. D) I. ve III E) V. ve VI.

(1985-ÖSS)


16. Matbaanın icadı ve kullanımının yaygınlaşmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?


A) Okuma yazma bilenlerin artmaya başlaması

B) Haber ve düşüncelerin daha çabuk yayılması

C) Monarşik yönetimlerin güç kazanması

D) Reform hareketlerinin yaygınlaşması

E) Rönesans’ın doğması ve gelişmesi

(1983-ÖSS)


17. İlkçağda Fenike, Ortaçağ’da İspanya, Yeniçağ’da Venedik ve Ceneviz, Yakınçağ ’da da İngiltere en çok hangi alandaki başarılarıyla ün kazanmışlardır?


I. Güzel sanatlar

II. Devlet yönetimi

III. Deniz ticareti

IV. Bilimsel çalışmalar

V. Harp sanatı

(1983-ÖSS)


18.


I. Bazı Avrupa devletleri, Ortaçağ’ın sonlarına doğru, skolastik düşünceyi bırakıp klasik kültürü yeniden canlandırarak Rönesans'ı gerçekleştirmişlerdir.

II. XVI. yüzyıl Avrupa’sında, bazı kişi ve devletler Papalığa karşı çıkarak dinde yeni bir düzenlemeye gitmişlerdir.

Yukarıdaki olayların ortak amacı nedir?

A) Gelişmeyi önleyici engelleri kaldırma

B) Var olan toplum düzenini koruma

C) Din, düşünce ve yönetimde eski uygulamalara dönme

D) Uluslar arasında kültür birliği sağlama

E) Halkı yönetime ortak etme

(1982-ÖSS)


19.
Ortaçağ’ın sonlarına doğru,

I. Avrupa devletlerinin ekonomik bakımdan geliştikleri,

II. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazandığı,

III. Avrupa devletlerinin sömürge imparatorlukları kurmaya başladıkları görülmüştür.

Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu söylenebilir?

A) Reform hareketlerinin

B) Ulusçuluk akımlarının

C) Derebeylikler kurulmasının

D) Kavimler Göçünün

E) Coğrafya Keşiflerinin

(1982-ÖSS)20.
İnsan haklarına ilişkin olarak 1688’den bugüne değin, bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar - tarafından bildirgeler yayınlamıştır.

Bu bildirgelerin zamanla daha kapsamlı bir hale gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu savunulabilir?

A) İnsana verilen değerin giderek artması

B) Büyük savaş olasılığının giderek azalması

C) Devletlerin yönetim biçimlerinin farklı olması

D) Devletlerin kalkınma hızlarının farklı olması

E) İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek daha çok sınırlandırılması

(1982-ÖSS)ÖSS Cevapları


1. E 2. B 3. E 4. B 5. E


6. D 7. A 8. E 9. A 10. C


11. B 12. C 13. A 14. E 15. D


16. C 17. C - 18. A 19. E 20. A
 
Son konular
  • Talebe
    Yakınçağ ’da Avrupa (1789-1871)
  • Talebe
    Yakınçağ 'da Avrupa / Uyarılar
  • Üst Alt