Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler ÖSS Çıkmış Sorular ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,639
Çözümler
1
Tepkime puanı
343
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Meslek - Branş
Tarih Öğretmeni
Tarih Bilimine Giriş ve Tarih Öncesi Dönemler Çıkmış Sorular ve Cevapları

1. Aşkabat yakınlarında Anav’daki bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür haline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sanatla uğraşıldığı

B) Bir yerleşim alanı olduğu

C) Tahıl ürünlerinin tanındığı

D) Topluluk halinde yaşanıldığı

E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı

(2008-ÖSS Sos-1)

2. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.

Yalnız bu görüşe dayanarak,

I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

(2007-ÖSS Sos-1)

3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını

B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu

C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını

D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu

E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

(2006-ÖSS Sos-1)

4. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000TI yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara alt kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine

B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna

C) Bölgede köklü İklim değişiklikleri olduğuna

D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına

E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

(2005-ÖSS)

5. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine

B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına

C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine

D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine

E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna

(2001-ÖSS)

6. Herodotos’tan önce tarihi olayların oluşuna ilişkin birtakım listeler, kronoloji cetvelleri ve yıllıklar düzenlenmiş olduğu halde, tarih biliminin öncüsü olarak Herodotos gösterilmektedir. Herodotos’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması

B) Pek çok tarihi olayı bizzat yaşamış olması

C) Tarihi olayların kimler arasında ve ne zaman olduğunu belirtmesi

D) Tarihi olayları kronolojik sıraya göre vermesi

E) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesi

(2000-ÖSS)

7. Konya yöresinde bakir ve kurşun madenleri bulunmadığı halde, bu yöredeki Çatalhöyük’te bu madenlerden yapılmış boncuk ve yüzük gibi takılar bulunmuştur.

Bu bilgiler Çatalhöyük’te yaşamış kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?

A) İnsanları bir arada yaşamaya zorlayan bir otorite vardır.

B) Maden bu kültürde öteki kültürlerden daha önce kullanılmıştır.

F) Verimli bir bölgede bulunulmasına karşın tarıma önem verilmemiştir.

C) Başka toplumlarla ticaret yapılmıştır.

D) Süslenme bu kültürde çok önemli bir ihtiyaçtır.

(1999-ÖSS İPTAL)

8. M.Ö. tarihleri Milat Takviminin başlangıcından geriye doğru gittikçe, M.S. tarihleri ise Milat Takviminin başlangıcından günümüze doğru geldikçe sayısal değer olarak artar.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) M.Ö. iki tarihten sayısal değeri büyük olan küçük olandan daha eski bir tarihi gösterir.

B) M.Ö. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak İçin bu iki tarihi toplamak gerekir. ,

C) M.Ö. bir tarih ile M.S. bir tarih arasındaki süre bunlardan sayısal değeri küçük olanın sayısal değeri büyük olandan çıkarılmasıyla bulunur.

D) M.S. iki tarihin arasındaki süreyi bulmak için bu iki tarihi toplamak gerekir.

E) M.S. iki tarihten sayısal değeri küçük olan büyük olandan daha yakın bir tarihi gösterir.

(1997-ÖSS)9. Kalkolitik Çağ’da Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Verimli topraklara göç edilmiştir.

B) Yerleşik hayata geçilmemiştir.

C) İnsanların yaşantısı değişmiştir.

D) Hayvancılık yapılmamıştır.

E) Tüketim üretimden çok olmuştur.

(1996-ÖSS)

10. Tanım: Tarih insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen bir bilimdir.

Durum: İslamiyet’in hızlı yayılmasında, diğer din ve inançlara karşı gösterilen hoşgörünün payı büyüktür. Avrupa’da ve Asya’da ezilmiş ve horlanmış insanlar, Müslümanları kurtarıcı olarak karşıladılar.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan öğelerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsan ilişkileri

B) Neden-Sonuç ilişkileri

C) Yer

D) İnsan topluluklarının yaşayışları

E) Zaman

(1996-ÖSS)

11. Cilalı Taş Devri’nde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılmış alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır.

Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri’nde aşağıda- kilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

A) Yerleşik hayata geçilmesi

B) Topraktan eşya yapılması

C) Kullanılan silahların geliştirilmesi

D) Tarım üretimine geçilmesi

E) Yazının bulunması

(1991-ÖSS)

12. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

A) Türkiye Şubat ayının 28’inde NATO'ya girmiştir.

B) Atatürk XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.

C) Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce bulunmuştur.

D) Kars Antlaşması Ekim ayının birinci yarısında imzalanmıştır.

E) Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

(1990-ÖSS)

13. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma

B) Kaynak taraması yapma

C) Buluntuları inceleme

D) Deney yapma

E) Olaylar arasında ilişki kurma

(1988-ÖSS)

14. Bir tarihi olayda rolü olanların katkılarının doğru olarak değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması gerekir?

A) Olayın geçtiği zamandaki koşulların

B) Başka olaylarla benzerliklerin

C) Olayla ilgili değişik yorumların

D) Olaydan sonra kaç yıl geçmiş olduğunun

E) Eleştirinin yapılmış olduğu günün koşullarının

(1986-ÖSS)

15. “Eski bir yerleşme yerinde yapılan araştırmada toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır."

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında, bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olup olmadığı belli değildir?

A) Demiri işlemesini en son öğrendikleri

B) Uygarlaşmalarının tarihsel gelişmeye uygun olduğu

C) İşledikleri ilk metalin bakır olduğu

D) İlk araçlarını taşlardan yaptıkları

E) Topraktan eşya yapmakta ilerlemiş oldukları

(1985-ÖSS)

16. Tarih öncesinin devirlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Bazı hayvanları evcilleştirme

B) Giyim kuşamda değişme

C) Tarımla uğraşma

D) Araç ve gereç yapma

E) Toplumsal dayanışma

(1984-ÖSS)

17. Birbirini izleyen iki tarihsel olaydan birinin, ötekinin nedeni sayılıp sayılamayacağını ortaya çıkarmak için neye bakılmalıdır?

A) Sonrakinin nedenlerinin, öncekinin sonuçları arasında olup olmadığına

B) İki olayda da aynı kişilerin etkin olup olmadığına

C) İki olayın da aynı yerde geçip geçmediğine

D) İki olayın konuları arasında benzerlik olup olmadığına

E) Olayların sonuçları arasında benzerliğe

(1982-ÖSS)

18. Çağlar boyunca Türk, İslam ve Hıristiyan kültürlerinin etkileşimini ortaya koymak isteyen bir araştırıcı İzmir’e gelmiştir. Çalışmalara başlayacağı sırada bu araştırıcıya, incelemelerini İstanbul’da yapması önerilmiş; böyle yaparsa bu konuda daha çok kanıt bulabileceği söylenmiştir.

İstanbul’un hangi özelliğine dayanılarak böyle bir öneride bulunulmuştur?

A) Yeni Türk Devleti’nin en kalabalık ve gelişmiş kenti olmasına

B) Bizans ve Osmanlı dönemlerinde hükümet, ticaret ve kültür merkezi olmasına

C) Haçlı seferlerinin Anadolu’ya geçiş noktası üzerinde bulunmasına

D) İstanbul’un, Türklerden önce Araplar tarafından da kuşatılmış olmasına

E) Halkının değişik kültürlerden gelen araştırıcıları hoşgörüyle karşılamasına

(1981-ÖSS)19. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda elde edilen bulgular, burada yaşayanların taş devrinden sonra, bakır, tunç ve demir devirlerine aynı zamanda girmiş olduklarını göstermektedir.

Bu yerleşim yerinde yaşayanlar için aşağıdakilerden hangisinin doğru olması en güçlü olasılıktır?

A) Madenleri işlemek için ateşten yararlanmayı geç öğrenmişlerdir.

B) Yerleşme yeri bakır, kalay ve demir madenleri bakımından zengindir.

C) Bakır ve tunç eşyalara çok geç gereksinim duymuşlardır.

D) Taş devri uygarlığını yaşayanlar, demir devrini yaşayanlardan etkilenmişlerdir.

E) Yerleşme yerinde köklü iklim değişmeleri olmuştur.

(1981-ÖSS)

Cevaplar

1. E 2. E 3. A 4. B 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. E 11. E 12. E 13. D 14. A 15. E 16. D 17. A 18. B 19. D
 
En çok görüntülenen
Son konular
Üst Alt