Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÖSS Çıkmış Soruları ve Cevapları

Tarih Öğretmeni

Yönetici
Sultan
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
4,072
Çözümler
1
Tepkime puanı
321
Puanları
83
Yaş
51
Konum
Türkiye
Web sitesi
www.tarihbilinci.com
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÖSS Çıkmış Soruları ve Cevapları


1. Hititlerin ilk zamanlarında,


I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,

II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık, savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,

III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması

durumlarından hangilerinin feodal tımar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

(2009-ÖSS Sos-1)2. İlk Çağda Mısır’da mimari eserler daha çok taştan yapıldığı halde Mezopotamya'da kerpiç ve tuğladan yapılmış, taş, Mısır’a nazaran daha az kutlanılmıştır.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Mezopotamya taş işçiliği dalında Mısır’ın etkisinde kalmıştır.

B) Mezopotamya’da sanattan çok bilime önem verilmiştir.

C) Mezopotamya mimarisinde dini duygu ve düşüncelerin etkisi olmuştur.

D) Coğrafi durum ve yaşayış şartlarının farklı olması sanatta etkili olmuştur.

E) Taşın mimaride kullanılması yapıların tarihi açıdan değerlendirilmelerini kolaylaştırmıştır.

(2008-ÖSS Sos-1)

3. Alacahöyük’te bulunan ve M.Ö. 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens ve yönetici mezarının içinde, M.Ö. 3300-3000 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.

II. Yapılan her yeni kazı eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.

III. Alacahöyük Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D)I ve II E) I, II ve III

(2004-ÖSS)

4.Anadolu ile Mezopotamya arasında Eskiçağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Ortaçağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında;

I.
İki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması

II. İki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olması

III. İki bölge arasında siyasi sorunların bulunması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D)II ve III E) I, II ve III

(2003-ÖSS)5. Mezopotamya’da Sus’ta bulunan taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara Aşkabat yakınlarında Anav yöresinde de rastlanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak;

I. Buluntular, insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır, il. Seramik sanatı farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır.

III. insanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D)II ve III E) I, II ve III

(2002-ÖSS)6. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührü yanında, Hitit Kraliçesi Pudahepa’nın da mührü basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun

C) Antlaşmanın uzun.süre yürürlükte kalacağının

D) Kraliçenin devlet işlerine söz sahibi olduğunun

E) Eski Anadolu’da yasaların kadınları koruduğunun7. Hititlerde tarih yazıcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, tarafsız tarih anlayışının bir göstergesidir?

A) Yıllıkların Sümer çivi yazısıyla yazılması

B) Yıllıkların, kralların yaptıkları işler konusunda bilgi vermek için yazılması

C) Kralların zaferleri kadar yenilgilerini de yıllıklara yazdırmış olmaları

D) Yıllıkların, özellikle ünlü kralların dönemlerini içermesi

E) Yıllıkların edebi dille yazılmış olması

(1998-ÖSS)8. İlkçağ’da Mısır’da tarım ürünlerinden alınan vergilerin belirlenmesi matematiğin, Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin, Nil sularının taşmasıyla bozulan arazi sınırlarının yeniden saptanması ise geometrinin gelişmesinde etkili olmuştur.

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A) İhtiyaçlar insanları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.

B) Coğrafi konum kontrol altına alınmıştır.

C) Doğa olayları kontrol altına alınmıştır.

D) İnsanların yerleşik hayata geçmesinin bir nedeni tarımdır.

E) İnsanlar arasında kültür benzerlikleri vardır.

(1995-ÖSS)9. Ilkçağ'da Iyonya'da;

- Tales ilk kez güneş tutulmasını hesaplamış,

- Pisagor ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya'daki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Çeşitli etnik grupların bir arada yaşadığını

B) Bilimsel çalışmalar yapıldığını

C) Yöneticilerin çok sık değiştiğini '

D) İlk yerleşim yerlerinin burada kurulduğunu

E) İnsanların geliş düzeyine göre sınıflara ayrıldığını

(1994-ÖSS)10. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Ticarette değiş tokuş usulünü uyguladıklarının

B) Mimarlıkta geliştiklerinin

C) Birden fazla tanrıya inandıklarının

D) Barış içinde yaşadıklarının

E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının

(1994-ÖSS)11. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisi kurmuş ve bu meclise geniş yetkiler vermiştir.

Klistenes’in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkın ülke dışına göçünü önlemek

B) Kanunları yazılı hale getirmek

C) Halkı dış saldırılara karşı korumak

D) Yunan şehir devletlerini birleştirmek

E) Halkın yönetime katılımını artırmak

(1993-ÖSS)12. Mısır’da, öğütleri ve ahlak kurallarını kapsayan, M.Ö. 3000 yıllarına ait edebi eserler bulunmuştur. Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan, aynı yıllara ait buluntular arasında bu tür eserlere rastlanmamaktadır. Anadolu’da aynı döneme ait buluntular sadece günlük işlerde kullanılan eşyalardan oluşmaktadır.

Bu farkın, Anadolu’nun hangi özelliğinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasının

B) Sık sık istilaya uğramasının

C) İhtiyaçların Mısır’dakinden farklı olmasının

D) Yazıya geçişin daha geç olmasının

E) Verimli topraklara sahip olmasının

(1992-ÖSS)13. Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.

Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanat kavgalarını önlemek

B) Beylerden daha önemli görevlerde yararlanmak

C) Merkezi yönetimi güçlendirmek

D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını önlemek

E) Yönetimde yetenekli kişilere görev vermek

(1990-ÖSS)14. Ön Asya’da yapılan bir kazıda bulunan M.Ö. 4000 yılına ait bazı eserlerin Orta Asya’da bulunan M.Ö. 5000 yılına ait eserlere benzediği görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisinin ortaya konması, bu Ön Asya uygarlığının Orta Asya uygarlığından etkilendiğine bir kanıt olabilir?

A) Bulunan eserlerin aynı tarih devrine ait olduğunun

B) Ön Asya uygarlığını yaratanların Orta Asya’dan geldiklerinin

C) Orta Asya uygarlığının ileri bir uygarlık olduğunun

D) Ön Asya uygarlığının başka uygarlıkları etkilemediğinin

E) Ön Asya’da bulunan eserlerin daha çeşitli olduğunun

(1983-ÖSS)15. İlkçağ’da Mezopotamya’nın kuzeyine Yukarı, güneyine Aşağı Mezopotamya dendiği halde; Mısır’ın kuzeyine, Aşağı, güneyine Yukarı Mısır denmiştir.

“Yukarı” ve “Aşağı şeklindeki bu belirlemeler neye dayanarak yapılmıştır?

A) Ekvatora olan uzaklığa

B) Ovaların konumuna

C) Yerleşim merkezlerinin dağılışına

D) Nehirlerin akış yönüne

E) Dağlık bölgelerin konumuna

(1983-ÖSS)16.

I. Eski Mısırlılar ilk takvimi bulmuşlar, sonra Sezar ve daha sonra da Papa XIII. Gregor bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuşlardır.

II.Fenikeliler ilk alfabeyi bulmuşlar, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar bu alfabeyi geliştirerek bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturmuşlardır.

Bu bilgiler, bugün yararlanmakta olduğumuz takvim ve alfabenin nasıl geliştirilmiş olduğunu göstermektedir?

A) Din ve devlet adamlarının yardımlarıyla

B) Savaşlar sırasındaki kültür alışverişleriyle

C) Yeni buluşların ödüllendirilmesiyle

D) Değişik kişi ve toplumların katkılarıyla

E) Ulusların birbirleriyle yarışmalarıyla

(1982-ÖSS)17.

I. M.Ö. 3000: Sümerler çivi yazısı kullanmışlardır.

II. M.Ö. 1280: Hititlerle Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması yapılmıştır.

III. M.Ö. 700: Lidyalılar ticaret hayatında para kullanmışlardır.

Bu üç olayın ortak yönü nedir?

A) Meydana geldikleri dönemlerdeki toplum yapısını yansıtmaları

B) Oluşumlarında birbirlerinden etkilenmeleri

C) Bu tür olayların ilk örnekleri olmaları

D) Uluslararası ilişkileri içermeleri

E) Uluslararası etkileşimi hızlandırmaları

(1982-ÖSS)Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ÖSS Çıkmış Soruları Cevap Anahtarı
1.D 2.D 3.A 4.C 5.C 6.D 7.C 8. A 9. B 10. E 11. E 12.D 13.C 14. B 15. D 16. D 17. C
 
Üst Alt