wi 500.jpeg

Bilim tarihinin yüzaklarından olan Fuad Sezgin Hoca'nın Buhari'nin Kaynakları isimli doçentlik tezi alanın en önemli kitaplarındandır. Bununla birlikte bazı noktaların tashihe ihtiyacı vardır. Konu hakkında mühim bir makaleyi burada sunacağız. Çalışma, tarih metodoloji açısından güzel bir örnek sunmaktadır. Aynı zamanda ele alınan konunun tarih bilimi ile kesişim noktaları vardır.

Künye:
Ali ALBAYRAK, "Fuad Sezgin'in Buhârî'nin Kaynakları Kitabı Üzerine Değerlendirmeler", Usûl İslam Araştırmaları (2016).

Makale:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/299598

Müellif hakkında bilgi:
Müellif hakkında sanal ortamda link bulamadım. Eserleri şu anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından yayınlanmaktadır. Kendisinin hadis alanında çalışmaları vardır.


Makale Özeti:
Fuad Sezgin’in Buhârî’nin Kaynakları adlı kitabı, ‘hadis rivayetinin uzun bir dö-nem sadece ezberden yapıldığı’ şeklindeki kanaati sorgulamakta ve Sahîh-i Buhârî temelinde bu düşüncenin yanlışlığını ispatlamaya çalışmaktadır. Kitabın ana konusunu oluşturan bu meseleyle alakalı olarak Sezgin, Buhârî’nin hadisleri tasnif etmede kendinden önceki yazılı kaynaklara uyduğunu ve Sahîh’teki mu‘allak rivayetlerin de ‘daha önce yazılan kitaplardan doğrudan aktarılanlar’ anlamına geldiğini savunmaktadır. Ayrıca Sahîh’in farklı nüshalarına, özellikle de Yûnînî nüshasına değinmekte ve Buhârî’nin Tefsir bölümündeki kaynaklarını ve bu kaynaklardan yaptığı alıntıları ayrıntılı bir şekilde incelemektedir. Bu makale bütün bu konuları ele alırken Sezgin’in yanlış olduğuna kanaat getirilen yaklaşımları üzerinde durmakta ve Buhârî’yle ilgili yapılan çalışmalarda pek değinilmeyen meselelere odaklanmaktadır.